05-07-2013

Gezinsvoogden zijn kindermisbruikers

by J.L. de Kreek — last modified 05-07-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Misschien dat gezinsvoogden zich niet zelf aan de minderjarigen persoonlijk verlustigen. Het syndicaat waar Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, mede leiding aan geeft heeft de rollen eerlijk verdeeld. Dat alle gezinsvoogden professionele oplichters zijn staat als een paal boven water. De Casemanager van LoketBJZ maakt het van dichtbij mee in verband met de gijzeling, mishandeling, misbruik en verwaarlozing van meisje A. te R. Ouders waren in de wolken. Iedereen was blij. Behalve A.S. de crisismanager van Bureau Jeugdzorg te R., die wilde niet dat vader bezwaren had tegen het wanpresteren van verloskundige praktijk W. en de kinderarts en ondersteunend personeel van het medisch centrum.

Ouders hebben de zwangerschap gewild. Bewust kozen zij voor elkaar. Bewust kozen zij voor een kind. Bewust kozen zij voor natuurgeneeswijze. Bewust kozen zij voor biologische voeding. Bewust kozen zij voor natuurlijke vitamine K. in plaats de producten van de pharmachemie. Mindfullnes in optima forma. Ook kozen zij bewust voor thuisbevallen. Dat was gedurende de gehele zwangerschap besproken met en akkoord bevonden en ondersteund door de huisartsen en verloskundige praktijken, tot ouders om een eigen woning te kunnen krijgen verhuisde naar de grote stad. Daar bij verloskundige praktijk W te R. was alles onverklaarbaar anders. De praktijk bepaalde. De klant moest volgen. Niks zorgwensen.

Er werd gelogen over de ijzerwaarde van moeder, en noodzaak tot ziekenhuisbevalling werd geveinsd zodat de zorgvuldig door ouders geplande thuisbevalling niet plaatsvinden kon. In het ziekenhuis is leugen op leugen gestapeld om de baby vrijwel direct na bevalling te vervreemden van moeder en vader. Niet noodzakelijke medische handelingen werden ouders opgedrongen. Omdat vader niet van gisteren is maakte hij bezwaar tegen het wanpresteren. Dat was het signaal voor de kinderarts het AMK te benaderen en binnen geen tijd nam de crisismanager van een bureau jeugdzorg de ontwrichting van het gezin over. Alle medische gegevens over moeder bewijzen dat thuisbevallen geen probleem was. Er was al een andere praktijk benaderd die daarin geen bezwaar zag en bereid was de verantwoordelijkheid voor de bevalling en nazorg op zich te nemen.

De casemanager van LoketBJZ werd spoedig na de eerste onrust door de betrokkenheid van BJZ met het gezin en het trekken van die organisatie aan de nieuwe minderjarige, benaderd door ouders. Snel was duidelijk dat ook de A.S. de crisismanager van BJZ te R. niks bijzonders te melden had over ouders en kind en dat eigenlijk alles goed was. De afspraak werd gemaakt dat de regelmatige controle op de zorg voor de baby werd overgelaten aan de reguliere huisarts, en dat als die gedurende drie maanden geen zorgen te melden had BJZ geen betrokkenheid meer zou hebben bij ouders. Ouders kwamen terstond de afspraken na. De huisarts had geen zorgen te melden.

De rust in het huis keerde terug. Iedereen blij. Tot korte tijd later. A. S. de crisismanager van BJZ belde om te melden dat hij toch een melding deed bij de Raad voor de Kinderbescherming. De raadsmedewerkers wilde direct onderzoek doen. Zij wilde zicht op de baby, zonder de gronden kenbaar te maken. Alles was goed met gezin en kind. Raadsmedewerkers chanteerde zich toegang achter de deur van ouders. In de rapporten melden ze dat alles goed was. Huis zag er perfect uit. Ouders gingen liefdevol met de baby om. De natuurgeneeswijze van ouders ging niet zo ver dat zij de baby zouden benadelen. Niks dan positiviteit werd er voorgaand gemeld over ouders en baby. Toch vroeg BJZ mondeling een spoed UHP aan en werd deze spoedUHP mondeling toegewezen door een kinderrechter die ook beslisser is in een klachtencommissie van een bureau jeugdzorg.

Na de UHP die geen grondslag heeft schrijft BJZ en Raad in de rapporten dat de baby met de handjes trilt bij vreemden en dat ze dat niet bij moeder doet, en dat ze twee dagen huilt als het bezoek van moeder heeft gehad, en dat ze smetstrepen in de schaamstreek heeft, overtrekt, te alert is voor de leeftijd en nog wat van dat soort kenmerken die de gegronde vrees doen ontstaan dat de baby eerst na de UHP misbruikt of mishandeld is. Ook zijn er kenmerken van verwaarlozing. De huidskleur van de baby is bleek voor een kind van negroïde afkomst. Het achterhoofd is kaal kennelijk van het te lang in de box liggen en ze heeft wallen onder de ogen, uitslag. Wie de ouders kent weet dat het sympathieke mensen zijn die het beste met iedereen voor hebben en het beste voor hun kind willen. Van A.S. de crisismanager van het Bureau Jeugdzorg moest vader zeggen dat het medisch centrum ook de beste zorg levert.

Woensdag 04 juli 2013 heeft de casemanager van LoketBJZ het tweede deel afgegeven bij het gerechtshof in de strafklacht. De zaak is al een keer van de zitting gehaald omdat het een zware zaak betreft. Dossier is ruim twee duizend pagina's. Daaruit ademt de sfeer van een criminele organisatie met leden tot in de hoogste regionen van het ministerie van veiligheid en justitie wat op grote schaal gelegenheid geeft aan grootschalig misbruik van minderjarigen. Misbrui makend van ambtelijke bevoegdheden en bij de wet opgedragen taken en verplichtingen. Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, is ruimschoots gelegenheid gegeven terug te komen van zijn praktijken. Hij kiest voor de aanval in plaats dat hij doet wat gegeven de feiten en omstandigheden van hem verwacht worden kan.

04-07-2013

Jeugdzorg net Gestapo

by J.L. de Kreek — last modified 04-07-2013 02:00
Opgeslagen onder:

Welbeschouwd valt niet te begrijpen waarom de Bureaus Jeugdzorg nog niet massaal overhoop zijn gehaald door Justitie. Minderjarigen worden door de Bureaus Jeugdzorg uit huizen gehaald als Joden die op transport gaan. Ouders waarmee alles goed was zijn hun kind kwijt omdat zij biologische voeding wilde en natuurlijke Vitamine K, en omdat zij natuurgeneeskundige meningen erop nahouden. De kinderrechter heeft het mondelingen verzoek tot spoed-UHP van de Jeugdzorg-Nazi's mondeling goed gekeurt. Politie stond meteen voor de deur. Geen betekende beschikking. De baby moest direct mee. Bleek bij oma 's avonds laat veilig te slapen. Moeder gegijzeld in een zwarte SUV van de Jeugdzorg-Nazi's. Moest een bepaalde advocaat kiezen die bevriend blijkt met de advocaat van de Jeugdzorg-Nazi's. Ook werd ze bedreigd om haar relatie te beeindigen.

Meeste advocaten houden zich stil over de Gestapo-praktijken van de Jeugdzorg-Nazi's. Omdat ze bang zijn. Uit de eerste lijn is bekend dat de Jeugdzorg-Nazi's zeer agressief zijn naar hulpverleners van ouders. Het sloopt zorgnetwerken. Bovendien zijn er ook advocaten die belang hebben bij de Jeugdzorg-Nazi's. Voor de toevoegingen. Iedereen profiteert. Ouders worden door de Gestapo-praktijken van de Jeugdzorg-Nazi's in staat van onmacht geplaats voor hun kinderen te zorgen. Yunus is slecht een zaak van de vele waarin de Jeugdzorg-Nazi's kinderen rooft en misbruikt. Aangifte doen is moeilijk voor ouders omdat politie zegt dat de rechter er tussen zit. Het gaat om kinderhandel. De artikelen 140, 197a lid 2, 273 f lid 1 sub 1 en 2 en 6 Sr en 162 Sv. Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, die hieraan leiding geeft riskeert vijftien jaar cel onderaan de sociale ladder,

De standaard reactie van ouders, advocaten, juristen en andere hulpverleners in het geval van de Jeugdzorg-Nazi's hoort het doen van aangifte te zijn omdat de Jeugdzorg-Nazi's niet aan waarheidsvinding doen. Ook vinden de Jeugdzorg-Nazi's vanzichzelf dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. Dat is in strijd met artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg. De parlementaire geschiedenis laat er geen misverstand over bestaan dat de uitvoering of de zorg voor de naleving van artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg van waarheidsvinding afhankelijk is gesteld.

Eerst moet er sprake zijn van het redelijke vermoeden van de daadwerkelijke bedreiging door een of meer limitatief in die bepaling opgenoemde risico, voordat de Jeugdzorg-Nazi's ontvankelijk zijn kunnen in de verzoeken tot OTS of UHP. De wetgever relateert het redelijke vermoeden van artikel 2J WJZ aan artikel 27 Sv en schrijft daarbij dat met het begrip <<redelijk vermoeden>> is aangesloten bij het strafvorderlijke begrippenkader. Kortom: waarheidsvinding is de ambtsplicht van BJZ en Raad die kennelijk opzettelijk niet wordt nagekomen.

Omdat de Jeugdzorg-Nazi's niet aan waarheidsvinding doen is elke betrokkenheid met ouders en kind wederrechtelijk. Bovendien profiteren de Jeugdzorg-Nazi's wederrechtelijk van het algemeen bekende feit dat kinderrechters ook niet aan waarheidsvinding doen. De rechterlijke toetsing bij de kinderrechter stelt niks voor omdat de kinderrechter geen onderzoeksrechter is althans de kinderrechter toetst marginaal. De Jeugdzorg-Nazi's zijn de veronderstelde deskundige die adviseren. Kinderrechters functioneren niet als onafhankelijke rechters, die boven de partijen staan. Ze zijn een bestuursorgaan die de Jeugdzorg-Nazi's kritiekloos en met gesloten deuren volgt in de wensen, zonder ouders te horen (spoed UHP) of acht te slaan op wat ouders aan feiten of deskundige rapportages inbrengen. De kinderrechter doet niet aan waarheidsvinding en gaat ook achteraf alleen af op wat de Jeugdzorg-Nazi's menen wat waar is en wat niet waar is.

Ook worden er geen beschikkingen vooraf aan de tenuitvoerlegging betekend bij ouders. Kom daar maar eens mee aanzetten wanneer een geldvordering geincasserd wordt. Alles aan de Jeugdzorg-Nazi's is zeer onrechtmatig. Talloze economische delicten. En erger: beleidsmatige delicten tegen de zedelijke en geestelijke en gezondheidsbelangen van minderjarigen. Rapport van de Commissie Samson bewijst dat kinderen onder de hoede van de Jeugdzorg-Nazi's gemiddeld 2,5 meer seksueel misbruikt worden dan thuis. Bij de Jeugdzorg-Nazi's zijn kinderen gemiddeld dus slechter af dan thuis. Dat is al decenia. Hele generaties worden achtereenvolgend onder de hoede van de Jeugdzorg-Nazi's gehouden. Eens een klant van de Jeugdzorg-Nazi's altijd een klant van de Jeugdzorg-Nazi's.

03-07-2013

Neonazi's blijken Pro-Joods

by J.L. de Kreek — last modified 03-07-2013 11:17
Opgeslagen onder:

Op de website van het Centrum Informatie Documentatie (CIDI) staat het bericht dat De rechtsextremistische Nederlandse Volksunie van plan is om op 14 juli in Den Haag een demonstratie te houden tegen “het US imperialisme en zionisme en vóór solidariteit met Iran”. Pro-Joodser kan het niet. Joden zijn altijd tegen het Zionisme geweest. Ook hebben Joden altijd goede betrekkingen onderhouden met het bestuur van Iran. Tevens zijn Joden het slachtoffer van het Amerikaanse imperialisme omdat dit Zionistische geinspireerd is

De Nederlandse Volksunie zegt zich tegen het zionisme en het US imperialisme te keren omdat Israel al tientallen jaren allerlei VN resoluties aan zijn laars lapt als het gaat om de rechten van de Palestijnen. Precies wat de Joden zeggen. Op de website van het CIDI wordt tevens de indruk gewekt dat de CDA-er Van Agt en Greta Duisenberg Neonazi's zijn omdat zij zich ook al jaren in voor de Palestijnse zaak. Van Hitler is ook bekend dat hij zich niet verzette tegen de nationale Joden die hij als 'ebenburtig' beschouwde.

Oud directeur van het CIDI Ronny Naftaniel en de huidige directeur Esther Voet zetten alles in het werk om te maskeren dat de  'Endlösung der Judenfrage' de vervulling is van het Zionisme. Het concentratiekamp Auschwitch was juridisch eigendom van Zionisten. Ook hebben Zionisten de totaaloplossing op de internationaal politieke agenda gezet, de Fuhrer betaald, Duitsland de oorlog verklaard in 1933 en ZyclonB geleverd. Ook waren Zionisten de eerste Bruinhemden in Duitsland. Zionisten schrijven zelf dat WOII hun oorlog was. Nu liegen zij dat er een Holocaust heeft plaatsgevonden. Duitsland heeft de Tweede Wereldoorlog aan de Zionisten te danken. Het betaalt tot op de dag van vandaag voor de wurggreep waarmee de Zionisten de wereldgemeenschap gegijzeld houdt.

02-07-2013

Nazi's are Zionists

by J.L. de Kreek — last modified 02-07-2013 12:23
Opgeslagen onder:

The Nazi's were Zionists. That is why nationals jews are against Zionism. Zionism is against Judaism. It is the opposite, like Nazism. Nazism and Zionism pleases the same benefactors: the Rothschild banking cartel. They were in legal terms the owners of Auschwitz. They payed Hitler. Supplied Buna, ZyclonB. Zionist leader Herzl invented the 'Endlösung der Judenfrage'. The Holocaust started with the First Zionist Convention at Basel 1897. WOII, the Shoah, it is all a Zionist-job. Hitler, Eichmann etc, they were all Zionists. Hitler fullfiled the Zionist idea of a “satisfactory and final solution of the Jewish question”. OMG!

De Nazi's waren Zionisten. Daarom zijn nationale Joden tegen Zionisme. Zionisme is tegen het Jodendom. Het is er tegenovergesteld aan, net als Nazisme. Nazisme en Zionisme zijn dienstbaar aan dezelfde weldoeners: de Rothschild bankiers familie. Zij waren de juridische eigenaren van Auschwitz. Zij betaalde Hitler. Zij leverde Buna en ZyclonB. De Zionistische leider Herzl is de uitvinder van de 'Endlösung der Judenfrage'. De Holocaust beging bij het Eerst Zionistische Congres te Basel 1897. WOII, de Shoah, het is allemaal het werk van Zionisten. Hitler, Eichmann, allemaal waren het Zionisten. Hitler vervulde de Zionistische idee van een bevredigende en totale oplossing van het Jodenvraagstuk. Oh, mijn god!

Joris Demmink in notendop

by J.L. de Kreek — last modified 02-07-2013 11:50

Op de site van de Telegraaf staat te lezen dat de raadsman van Stichting De Roestige Spijker bij de rechtbank een getuigenverhoor heeft aangevraagd. Om beschuldigingen dat Joris Demmink schuldig is aan kindermisbruik te onderzoeken. Goede Nieuws heeft Joris Demmink ook op het netvlies. Vanuit het perspectief van andere urgente journalistieke producties. Zijn strafvervolging wordt verzocht in verband met deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Voorts is hij ambtelijk mede verantwoordelijk (geweest) voor het beleid in de jeugdzorg en vanzelfsprekend de redactie van de Wet op de Jeugdzorg.

Minderjarigen die onder de hoede van het ministerie waar Demmink leiding aan gaf uit huis worden geplaatst zijn ervan verzekerd dat zij onder die hoede 2,5 keer meer seksueel misbruikt worden dan gemiddeld thuis. Dat zijn de onloochenbare statistieken die eenvoudig blijken uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson. Jeugdzorg blijkt het domein van kindermisbruikers, die zeer opzichtig inbreuk op en/of onrechtmatig gebruik maken van de Wet op de Jeugdzorg (162 Sv).

De Bakker Schut Stichting doet verwoede pogigingen Joris Demmink vervolgd te krijgen. Micha Kat, verondersteld onderzoeksjournalist, strooit met vuige beschuldigingen. Goede Nieuws heeft zicht op concrete bewijselementen die in aanvulling op wat de Bakker Schut Stichting en Stichting De Roestige Spijker reeds ingebracht hebben het redelijke vermoeden wekken dat mr. Joris Demmink (mede) leding geeft of heeft gegeven aan of lid is van een terroristische organisatie wat ook gelegenheid geeft aan bedrijfsmatige kinderhandel, sekstoerisme en andere misdrijven tegen de zedelijke, geestelijke en/of gezondheidsbelangen van minderjarigen, of althans deze misdrijven willens en wetens ondersteunt of althans gedoogt.

01-07-2013

'Endlösung Judenfrage' vervulling Zionisme

by J.L. de Kreek — last modified 01-07-2013 21:20
Opgeslagen onder:

Hoeveel harder moeten de feiten zijn voordat het Centrum Informatie Documentatie Israël en het Meldpunt Discriminatie Internet en de Joodsche Omroep en Stichting het Anne Frank Huis terugkomen op hun bedrog? Willen zij eerst een vette rel voordat zij erkennen dat de Zionisten de grote gangmakers zijn in verband met WOII en de Shoah? Zij worden ook als Joden gezien. De Internationale Joden. De Asjkenazim die kortaf als Nazi aan te duiden zijn. Ver voordat er sprake was van Hitler of de NSDAP propageerde zij dat “een bevredigende en definitieve oplossing van het Jodenvraagstuk alleen kan worden bereikt door vervulling van de Zionistische idee". Ook hebben Zionisten de 'Endlösung der Judefrage' in 1896 reeds op de internationaal politieke agenda gezet.

Jacobus Kann (1872-1945) was een Nederlandse bankier en firmant van het bankiershuis Lissa & Kann. In 1897 bezocht hij in Bazel het eerste zionistische congres, waar hij Theodor Herzl ontmoette. Hij werd medeoprichter van de Jewish Colonial Trust. Na Herzls overlijden in 1904 werd hij lid van het bestuur van de zionistische organisatie. Hij is zijn leven lang zionist gebleven, vooral op internationaal niveau. Ondanks het toenmalige Turkse verbod voor buitenlandse Joden om in Palestina land te kopen, verwierf hij in 1907 een stuk grond ten noorden van Jaffa. Hierop zou later de eerste wijk van het Joodse Tel Aviv worden gebouwd.

Op 23 maart 1917, dus ver voordat er sprake was van Hitler of de Nationaal Socialisten, de eerste wereldoorlog was nog niet voorbij, Mein Kampf was nog niet geschreven, schreef Jacobus Kann een brief aan de Nederlandse politicus Jonkheer John Loudon met daarin de volgende zin:

we are of the opinion that a satisfactory and final solution of the Jewish question can only be reached by the fulfillment [sic] of the Zionist idea

Bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 1897 waar Jacobus Kann aanwezig was (zie de gastenlijst) hebben de Zionisten de mensenrechten voor de Joden ontbonden en de Joden gekwalificeerd als bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars. In zijn dagboeken vanaf rond die tijd schreef de grote Zionistische leider Herzl dat het antisemitisme erger moest worden om Joodse rijkdommen te liquideren. Ook fantaseerde hij in zijn epistel 'Der Judestate' over 'lebensraum', deportatie van Joden per trein, concentratiekampen en slaven. De Zionisten vonden dat Joden op elkaar moesten schieten en dat ze verwoest moesten worden.

Een waslijst met antisemitische haatteksten van de Zionistische leider Herzl die samen met Kann aanwezig was tijdens het Eerste Zionistische congres, staan op Holocaustles.nl. Het CIDI en MDI en de Joodsche Omroep willen dat het Openbaar Ministerie openbaring van deze feiten verbiedt. Volgens hen zou dit beledigend zijn voor Joden wegens ras of geloof. Joden steken in verband daarmee een dikke vinger op naar het CIDI en MDI en de Joodsche Omroep. De Zionisten voeren immers een voortgaande hetze tegen de Joden en doen de stinkende best de diepgaande opzettelijke en zorgvuldig voorbereidde collaboratie van de Zionisten met de Nazi's te maskeren.

Zweten voor arabist Hans Jansen

by J.L. de Kreek — last modified 01-07-2013 15:35
Opgeslagen onder:

Goede Nieuws is benieuwd hoe hard het zweten wordt voor arabist Hans Jansen, de hoogleraar en mediaman die namens Geert Wilders verdedigt dat de Koran een haatschrift is. Rond de tijd van het geruchtmakende Wildersproces liet de arabist weten dat hij vrees had dat raadsheer Schalken hem zou laten arresteren bij en tijdens het etentje. Dat de thans oud-raadsheer hiertoe niet over zou kunnen gaan weet elke debutant. Daarom doet Jeroen de Kreek nu een poging bij het Gerechtshof de arabist middels het strafrecht een lesje te leren.

Jeroen de Kreek was benadeelde partij tijdens het Wildersproces. Hij zette stappen om Geert Wilders aangehouden en voorgeleid te krijgen in verband met andere misdrijven dan waarvoor Geert Wilders terechtstond. Arabist Hans Jansen predikt sinds dat Wildersproces bij hoog en bij laag en in strijd met de waarheid dat hij bedreigd is door Jeroen de Kreek. Daarom heeft Jeroen de Kreek aangifte gedaan tegen de arabist. Maandag 01 juli 2013 heeft Jeroen de Kreek aanvullende documenten met toelichting afgegeven bij het Gerechtshof ten behoeve van de behandeling van de strafklacht.

Het was reeds op 17 juli 2012 helder dat Jeroen de Kreek de arabist niet bedreigd had. Op 11 maart 2011 heeft de arabist aangifte gedaan tegen Jeroen de Kreek. Op 11 april 2012 diende hij zelfs formeel een klacht in bij de officier van justitie. De officier van justitie heeft vervolgd. Op 17 juli 2012 vond de inhoudelijke behandeling plaats. De officier van justitie vorderde vrijspraak. Uitlatingen van De Kreek vormde geen bedreiging, aldus het requisitoir van de officier van justitie. Desondanks meent de arabist dat de officier van justitie zich vergist en dat het ging om tientallen e-mails, vaak een handvol per dag.

September 2012, toen lang een breed bekend was dat de officier van justitie vrijspraak zou vragen, noteert Bas Bakker in de Nieuwe Revu namens de lasterende arabist de volgende woorden:

Ik werd in die periode bedreigd door Jeroen de Kreek. Dat had ik de beveiliging van de rechtbank ook laten weten, maar opeens zat die De Kreek achter me. Toen moest ik tegen de rechter vertellen dat ik me daar niet prettig bij voelde en dat maakte een vreemde indruk.

Op 29 april 2013 (LJN:BZ8977) is Jeroen de Kreek vrijgesproken van het bedreigen van arabist Hans Jansen. De officier van justitie is niet in hoger beroep gegaan tegen dit oordeel van de rechtbank. De Kreek heeft meerdere klachten over de arabist. Ter zitting onwaarheid prediken over de Koran bijvoorbeeld. Of Geert Wilders ondersteunen bij zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat.

Het sneuvelen van de zoon van de commandant de strijdkrachten in Afghanistan wordt causaal gerelateerd aan de anti-film FITNA van Geert Wilders persoonlijk. De arabist kan weten dat het op het minst oncollegiaal is dat Wilders bij en tijdens gewapend conflict de vijand aanhitst tegen de belangen van Nederland en bondgenoten. Ook tegen Geert Wilders is een strafklacht ingediend bij het Gerechtshof om het alsnog zijn verdiende straf te laten genieten.

30-06-2013

Erik Gerritsen misbruikt minderjarigen?

by J.L. de Kreek — last modified 30-06-2013 11:40
Opgeslagen onder:

Stel, als reporter van Goede Nieuws, dat je werkt aan onderzoek naar misbruik van minderjarigen onder de hoede van Jeugdzorg. Hoe moeilijk is het dan te bewijzen dat Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, kinderen misbruikt? Welke drie bronnen op internet zullen dit voor de strafrechter kunnen bewijzen? Antwoord is dat het leiding geven aan misbruik van minderjarigen door Erik Gerritsen van het internet spat. De drie bronnen zijn: het rapport van de Commissie Samson, de eigen verklaringen van prominente collega's van Erik Gerritsen ten overstaan van de Ombudsman, en de Factsheet Pleegzorg 2012 van Jeugdzorg Nederland.

Met de laatste wordt begonnen omdat de meeste mensen alleen oppervlakkig de Factsheet Pleegzorg 2012 te zien krijgen. Daarin staat de volgende zin: De groei van de pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders. Juristen denken bij zo'n zin in de pleegzorg aan artikel 197a lid 2 Sr. Er staat niet het voor de hand liggende: de groei van de pleegzorg was noodzakelijk door een toename van kindermishandeling en kindermisbruik door ouders en het kabinetsbeleid ten gevolge waarvan er meer minderjarigen bedreigd worden in de zedelijke, geestelijke of gezondheidsbelangen. De toename van de pleegzorg is door Jeugdzorg Nederland gerelateerd aan een toename van het aantal pleegouders. Pleegouders onderhouden ondernemingen in de opvang voor minderjarigen. Een inkomstenbron met potentie want de pleegzorg neemt toe met de toename van het aantal pleegouders.

Ook staat er in de Factsheet Pleegzorg 2012 te lezen: We zien nog steeds dat het aanbod van nieuwe pleeggezinnen niet altijd aansluit op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Vooral voor tieners is het tekort aan pleegouders groot. De vraag is natuurlijk meteen wat de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg is? Waar is het onderzoek dat hiernaar gedaan is? Hoe is de vraag van kinderen op de wachtlijst te objectiveren? Personen die zich van de straat houden door ondersteuning te leveren aan ouders die het kind geroofd zien worden door medewerkers van Bureau Jeugdzorg, vermoeden in alle redelijkheid dat de vraag van het gemiddelde kind onder de hoede van jeugdzorg is om het voortgaande misbruik en mishandeling en verwaarlozing te staken en gestaakt te houden.

Dat blijkt namelijk uit het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson. Een rapport wat niet door de massa gewicht heeft. Uit dat rapport blijkt onweerlegbaar dat minderjarigen onder hoede van jeugdzorg gemiddeld minimaal twee en half keer meer misbruikt worden dan bij ouders thuis. Het misbruik thuis is 100%. Dan is het misbruik onder de bestuurlijke hoede van Erik Gerritsen 250%. Het is niet realistisch te veronderstellen dat minderjarigen en vooral tieners zitten te wachten op enige bemoeienis van een bureau jeugdzorg met hen. Het rapport van de Commissie Samson toont aan dat het misbruik van door de overheid uithuisgeplaatste kinderen onverminderd hoog is en ver gaat. Kinderen die direct na de UHP misbruikt en met de dood bedreigd zijn. Hele generaties die vanaf 1945 in de jeugdzorg gehouden zijn. Beginnend met de illegale UHP van oma. Eens een klant altijd een klant.

Het bewijs van opzettelijk misbruik van minderjarigen door Erik Gerritsen en zijn collega bestuurders in de jeugdzorg is gegeven door de rapporten van de Nationale Ombudsman. Daarin staat het klip en klaar. Door meerdere medewerkers herhaald. Van de verschillende diensten van Jeugdzorg. De Bureaus Jeugdzorg. Het AMK. De Raad van de Kinderbescherming. Dat zij niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf vinden dat van hen niet verwacht kan worden dat zij aan waarheidsvinding doen. Ook slaan zij ouders in elkaar die zich verzetten tegen het misbruik van hun kind door de collega's van Erik Gerritsen Één plus één is twéé. Het verbod op kinderhandel geldt ook voor bestuurders in de jeugdzorg. Leiding geven aan ten titel van kinderbescherming gijzelen van minderjarigen voor geld, is de academische kwalificatie van het werk van Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

Erik Gerritsen is ruimschoots de gelegenheid gegeven op eigen kracht tot inkeer te komen. Hij maakt daarvan geen gebruik. Wanneer hij kritiek ontvangt zoekt hij het hoger op. Op internet blokkeert hij iedereen. Op twitter en zijn sites met propaganda, wat hij dan wetenschap noemt. Zij die kritiek leveren op zijn doen en laten worden door hem genegeerd. Breed lachend het eigen promotie onderzoek als basis nemend voor het bedrog. Omringd door beveiligers waarmee hij de indruk wekt dat hij gevaarlijk werkt doet tussen gevaarlijke ouders die hoognodig hun kind moeten kwijtraken aan Erik Gerritsen anders kan zijn personeel en kantoor en salaris niet betaald worden. Vervelend voor Erik Gerritsen nu dat er waarachtig werk gemaakt wordt van zijn strafvervolging en die van zijn collega bestuurders door het hele land, en dat ook gezinsvoogden en crisismanagers op de rol staan strafrechtelijk benaderd te worden. Al die gedragswetenschappers en psychologen in de jeugdzorg die de illusie hebben dat zij de wetenschap straffeloos inzetten kunnen ten behoeve van het werk Jeugdzorg, zijn vergeten dat het gebrek aan waarheidsvinding bij Jeugdzorg een doodzonde is waarvan elke academicus weet dat daarmee waarnemingen waardeloos zijn.

Het bedrijf waar Erik Gerritsen leiding aan geeft sloopt gezinnen en zorgnetwerken voor ouders en kind. Daardoor worden ouders in staat van onmacht geplaatst voor minderjarigen te zorgen. Dwang, drang, forceren, escaleren zijn de woorden waarmee het werk van het bedrijf van Erik Gerritsen getypeerd wordt. En ronduit opzettelijk liegen voor de kinderrechter want de kinderrechter is toch geen onderzoeksrechter en luistert nooit naar ouders en doet toch automatisch wat Bureau Jeugdzorg of Raad zegt want het is geen onafhankelijk toetsende rechter die boven de partijen staat, het is een bestuursorgaan wat de wensen van de Bureaus Jeugdzorg voor akkoord afstempelt, dat weet iedereen en het bedrijf van Erik Gerritsen maakt opzettelijk misbruik van die ongelukkige omstandigheid die na lobby van het bedrijf van Erik Gerritsen & co door corrupte politici in het systeem is gebracht. Om met de woorden van de casemanger van LoketBJZ af te sluiten: in hechtenis staan kindermisbruikers onderaan de sociale ladder.

29-06-2013

Hitler was liberaal

by J.L. de Kreek — last modified 29-06-2013 13:45
Opgeslagen onder:

Zonder indruk te wekken dat hij als zodanig herkozen hoort te zijn: Hitler was liberaal. Hij streed voor vreden en gelijkberechtiging. In maart 1933 werd Duitsland de oorlog verklaard. Om het te vernietigen. Vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Door de internationale Joden. De Zionisten. Zij hadden te Basel 1897 reeds de mensenrechten voor de Joden ontbonden, hen gekwalificeerd als verachte bedelaars en de 'Endlösung der Judenfrage' op de internationaal politieke agenda gezet. In november 1933 voerde Hitler campagne met de slogan: 'Kämpfen mit uns für frieden und gleichberechtigung'. In die tijd en ook eerder was er vanuit de nationale Duitse Joden die door Hitler gerespecteerd zijn als 'ebenburtig' veel verzet tegen de nieuwe idee van Zionisme en een Joodse nationaliteit.

Er is altijd veel verzet geweest vanuit de groep van Semitische Joden tegen het Zionisme. Het zijn de anti-Semitische Joden, de Nazi-Joden, de Asjkenazim, die het diepe verlangen van Joden om terug te keren naar Israël hebben vertaald naar de Holocaust. De Joden die na de Eerste Wereldoorlog Duitsland in stroomde. Arm. Vol luizen. Aan de grens gedesinfecteerd. Zijn in Oost Europa opgejaagd middels pogroms die door de internationale Joden, de Zionisten, geïnspireerd zijn. De Zionistische leiders schreven met de Oost Europese leiders over het veronderstelde jodenprobleem en adviseerde hen te volgen in de door de Zionisten bedachten 'Endlösung'. In Duitsland met de toestroom van grote aantallen Oost Europese Joden ontstond een onhoudbare situatie omdat de internationale Joden in de internationale verhoudingen tevens oorlogszuchtig ophitste tegen Duitsland en het de oorlog verklaarde met de leus dat àlle Joden één zijn en tot één volk behoren. Daarmee werden de Joden in Duitsland automatisch vijandige strijders die bovendien de eerste dragers van het uniform met de bruine hemden waren, en gewapend.

De Zionisten hebben steevast de hoofdrol gespeeld in verband met de prelude op, het verloop en de na beschouwingen van de Tweede Wereldoorlog en Holocaust. Joden vinden het ongepast om de Shoah een Holocaust te noemen. Holocaust impliceert dat de Joodse burger de ellende gewild heeft. Feit is dat Zionisten de aanstichters zijn. Asjkenazim. Nazi Joden. Niet Semitische Joden die in het verleden bekeerde Khazars, Byzantijnen en Romeinen zijn geweest. Hitler was een marionet in het spel wat de bankiers familie Rothschild speelt om wereldmacht te grijpen. Dat is de beroemde dynasty die al sinds 1700 de geldstromen bepaalt en daarmee financieel commando voert over de legers van de grote machten op aarde. Zonder hen kan geen oorlogen gevoerd worden, en als vrede wordt gesloten, zijn mensen des te meer afhankelijk van hen.

Deze familie staat geagendeerd als de aanstaande Koninklijke familie van Groot Israël Deze familie was ook middels de ondernemingen die het in bezit had juridisch eigenaar van het concentratiekamp Auschwitz waar ten behoeve van hun bedrijven Joodse slaven zich dood gewerkt hebben in de mijnbouw. Toevallig hetzelfde kamp waarin de manager van de bancaire zaken van Hitler ook zakelijke belangen had: de grootvader van de laatste president George Bush. Die na WOII de baas werd bij de voorloper van de CIA en die ook een rol gespeeld lijkt hebben in de moord op Kennedy. Top Nazi's zijn ná de Tweede Wereldoorlog naar Amerika verkast om daar verder te werken aan projecten die zij in Duitsland reeds onder leiding van het internationale Jodendom uitvoerde. De internationale Joden verplaatsen makkelijk de zetel van Basel, naar New York, London, Parijs of Jeruzalem. Zij jagen op bezit over grote gebieden van het Midden Oosten waaronder Egypte en Turkije. Het zijn rovers en terroristen die geen middel schuwen om hun wereldregering te vestigen.

Hitler streed tegen deze internationale Joden. Tegelijk liet hij zich door hen oren aannaaien. Hitler liet zich ook betalen door het internationale Jodendom. Hitler voerde anti-Joodse maatregelen in nadat Duitsland de oorlog was verklaard door de internationale Joden. Onder druk van serieus geweld is Hitler de Transfer Agreement met de Zionisten overeengekomen. Deze overeenkomst hield in dat Duitsland meewerkte aan de deportatie van Joden. Joden hadden in die tijd in Duitsland het privilege de eigen vlag van de in 1897 gestichte Joodse Staat Israël te voeren. Ook kregen Joden het privilege geld te exporteren naar Palestina indien zij verhuisde. Het transport per trein was in die tijd veelal in handen van Joden. Daarom dat de Zionisten erop vertrouwde dat het wel goed zou komen met hun plan om de Joden per goedkope goederenwagon te deporteren want de Joden moesten het transport zelf betalen.

Het onfrisse aan de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is dat Joden daarin de hardste vervalsers zijn. De internationale Joden, de Zionisten, die ook de intellectueel daders en financiers zijn. Zij wekken een onjuist beeld van zichzelf en het Jodendom. Zij doen alsof zij Joden zijn, terwijl Joden zich altijd verzet hebben tegen de idee van de Internationale Joderij dat Joden het volkenrecht op een eigen staat bezitten. De Zionisten van het eerste uur noemde Israël niet eufemistisch het wereld-getto. Dit was omdat daarvoor hun getto's minder goed te managen waren en zij meende dat ze met alle Joden bij elkaar voorzien werden in economisch getto-management. Het is niet moeilijk te begrijpen hoe het allemaal echt is gegaan bij en tijdens WOII en vooral ook daaraan vooraf. Het lezen van de dagboeken van de Zionistische leider Herzl en zijn epistel 'Der Judenstaat' maakt meteen helder dat de Zionisten hardcore antisemieten zijn.

Hitler wilde geen oorlog. Hitler wilde ook de Joden met rust laten. De 'Ebenburtige' Joden. De internationale Joden wilde hij een lesje leren. Hij wilde Duitsland van hen bevrijden omdat zij de sfeer verziekte voor iedereen met hun listige kunstgrepen en samenweefsels van verdichtsels. Iedereen ophitsend tegen Duitsland. Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord. Veel meer dan drie miljoen zijn het er niet geweest. Het kunnen er ook een heleboel minder zijn wanneer de definitie van wie een Jood is en wie niet ouderwets of orthodox wordt uitgelegd. Er zijn zelfs officiële statistieken die imponeren alsof het aantal Joden na de Tweede Wereldoorlog hoger was dan daarvoor. Joden hebben niks met Zionisme. Van de week nog hebben honderden rabbinale leiders in een imposante rij gedemonstreerd tegen het Zionisme. Tien duizenden Thora Trouwe Joden in Downtown NYC die protesteren tegen het Zionisme en de 'the so called Jewish State' Israël! Ronny Naftaniel of Esther Voet of De Correspondent hoort u daarover niet. Zijn zijn het stiekem eens met de Nazi's.

Document acties

Share |