02-05-2013

Joodse leiders liegen

by J.L. de Kreek — last modified 02-05-2013 10:05
Opgeslagen onder:

U moet deze tekst negeren want het is afkomstig van Jeroen de Kreek. Joodse leiders zijn pathologische leugenaars. Het zijn terroristen die strafvervolging ontlopen omdat het een belediging van Joden is Joden terroristen te noemen. De wereld wordt geregeerd door liegende Joodse leiders die het ritme van de oorlogsdrum bepalen.

Joodse leiders zijn de aanstichters van de Tweede Wereldoorlog, de gangmakers achter de Shoah. De moordenaars van Anne Frank. Joden hebben Hitler betaald. Joden hebben Auschwitz gebouwd. Joden liegen de Holocaust. Herdenk vier mei niet met deze Joden want zij zijn de daders. Joden hebben het eigen volk eerst naar de gaskamers gedragen om Palestina in bezit te krijgen ten behoeve van het Koninkrijk van de Rothschild Bankiers die samen met Rockefeller en Koninklijke Shell dè financiers van Adolf Hitler geweest zijn. Het hakenrkuis van Hitler is de keerzijde van de David Ster van Zion.

De munt

01-05-2013

Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 01-05-2013 10:50
Opgeslagen onder:

Jeroen de Kreek baalt in zo verre ook van de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in zake hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl, dat nu niemand op het bordje krijgt dat zijn strafvervolging een teken is van de Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging. Gezien het DNA meent Jeroen de Kreek zelf te mogen bepalen wanneer zijn teksten Joden groepsbeledigingen in verband met geloof. Strafbaar is wat Ronald Eissens doet, dreigen met 'dire consequences' of organisaties die daarop toezien wanneer de Holocaust ontkend wordt. Joden geloven niet in de Holocaust.

Jeroen de Kreek predikt het Joodse woord over Zion. Jeroen de kreek predikt de Diaspora en assimilatie en emancipatie van Joden. Jeroen de Kreek predikt ook dat Joodse leiders Hitler groot gemaakt en betaald hebben en dat Auschwitz hun eigendom was. Ook predikt Jeroen de Kreek dat de familie Bush tot in de elleboog in het 'arsh loch' van Hitler zat als management. Jeroen de Kreek predikt dat de Tweede Wereldoorlog begint bij het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897. Jeroen de kreek predikt dit op basis van de originele protocollen van dat congres, met de afschriften van het authentieke verslag van de vergadering; en aan de hand van een veelheid aan andere teksten van Joodse leiders zelf.

Jeroen de Kreek predikt dat de enige weg voor Joden naar een antisemitisch vrij bestaan, de Diaspora is. Elke andere route is voor Joden de lijdensweg zonder verlossing. Joden in de politiek zijn net zo fout als christenen in de politiek of fouter want zij horen beter te weten. Joden zijn in ieder geval orthodox in bepaalde standpunten en dat is in de eerste plaats nakoming van het vanzelfsprekende verblijf in de Diaspora. Géén Diaspora Revisionistische ideeën. Dat is antisemitisme: uitdrijven van Joodse elementen uit de in casu Katholieke samenleving. Dit is wat Jeroen de Kreek allemaal predikt, en hij legt de vinger op de zere plek en predikt 'out and loud' dat het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep en Lodewijk Asscher en Uri Rosenthal en ook Job Cohen de Nazi's van nu zijn.

De strafzaken van hen tegen Jeroen de Kreek voelen voor Jeroen de Kreek als de Nieuwe Nederlandse Jodenvervolging a) omdat officieren van justitie mrs. H. Vriezen-Buist en P.C. Velleman precies handelen volgens het Zionistische boekje b) Ronald Eissens dreigt met 'dire consequences' als Jeroen de Kreek gelijk krijgt en c) de rechtbank geen eerlijk proces levert. Wat in ogen van Jeroen de Kreek zuigt is dat zijn zweetvoeten steeds uitvergroot worden en niemand het heeft over de blatante oorlogsmisdaden terroristische en internationale misdrijven van de Nederlandse ambtsdragers en aanverwanten in de politiek, waaronder tevens begrepen de mainstream media en @FemkeHalsema en @DeCorrespondent.

Dat Jeroen de Kreek afgelopen tien jaar met zijn neus overal bovenop heeft gezetten is niet omdat de gesprekspartners denken dat Jeroen de Kreek chronisch psychotisch is. Jeroen de Kreek is allang in staat van grote jihad geplaatst door de terroristen in de Nederlandse politiek die nu letterlijk het leven van de nieuwe Koning en Koningin bedreigen en niemand kan of mag er wat van zeggen. Niemand ziet dat eigen politiek ambtsdragers schuld hebben aan aanslagen op het Koninkrijk. Dat komt omdat artikel 119 van de grondwet en artikel 44 Sr een opsporings- en vervolgingsverbod inhouden zolang de oorlogsmisdadigers de eigen strafvervolging niet bij koninklijk besluit geaccordeerd hebben. Slaat Geert Wilders zijn vrouw dan is het huiselijk geweld en valt de overtreding in de particuliere hoedanigheid van de oorlogsmisdadiger.

Omdat bij oorlogsmisdaden Geert Wilders de eigen strafvervolging hoort in te leiden op basis van de Grondwet, kan bewaking en beveiliging de Staat niet goed verdedigen tegen het directe dreigende gevaar wat Geert Wilders met zijn oorlogsmisdaden uitlokt. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor Geert Wilders. Deze ongeoorloofde inbreuk op de staatsveiligheid ten gevolge van de wederrechtelijke bediening van Nederlandse politiek ambtsdragers is nu weer niet verholpen, aldus Jeroen de Kreek die ook predikt dat Geert Wilders recht heeft op twee keer levenslang en dit krijgen zal.

Jeroen de Kreek is voorstander van de Heilige Joodse Zaak en predikt daarom dat de Zionisten gevaarlijke Nazi's zijn die rechtens geen plaats hebben in het Jodendom. Deze Nazi's doen alsof zij namens de beledigde Joden spreken en dreigen de staat met terrorisme om Jeroen de Kreek strafrechtelijk te vervolgen. Het is in ogen van Jeroen de kreek een terroristische rotstreek van het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep om het Openbaar Ministerie in het algemeen en de officieren mrs. H. Vriezen-Buist en P.C. Velleman in het bijzonder in staat van chronische onwetendheid te plaatsen in verband met het grote Nazistische gevaar wat er voortgaand voor de Joden van het Zionisme uitgaat. De Zionisten hebben het Jodenvraagstuk nooit volledig op kunnen lossen. In de luwte van de Holocaust propaganda staan zij opnieuw opgesteld om in navolging van de voorbeelden van de voorouders de basis te leggen voor het Nazisme en dan vernietigender en verwoestender dan ooit te voren. Mede arabist Hans Jansen speelt daarin een bedenkelijke katholieke hoofdrol, aldus Jeroen de Kreek.

30-04-2013

Mythe van zes miljoen

by J.L. de Kreek — last modified 30-04-2013 23:55

Jeroen de Kreek laat Goede Nieuws weten dat hij een industrie van holocaust ontkenning maken zal nu iedereen zijn ontkenning van de holocaust heeft te negeren omdat hij volgens de rechtbank chronisch psychotisch is. Vanaf 1915 tot 1938 werd al meervoudig gezegd dat 6 miljoen joden vermoord zijn. Waarom die propaganda in 1918 al? Krant na krant na krant na krant ... in de Verenigde Staten van Amerika waar ook het Joodse kapitaal voor Adof Hitler vandaan kwam en de eigenaars van Auschwitch woonde. Elk weldenkend mens ontkent de Holocaust en ontzegt Joden enig bestuursrecht.

TheSixMillionMyth.jpg

Hans van Balen staatsrecht uitgelegd

by J.L. de Kreek — last modified 30-04-2013 15:50
Opgeslagen onder:

In alle opzichten wekt Hans van Balen associaties met de oorlog. Hij is van de VVD. Mark Rutte heeft, toen hij Kamerlid was, de post aan het Kamerlid over zijn oorlogsmisdaden doorgezonden naar Hans Van Balen om te beantwoorden. In die post werden de feiten gerelateerd aan de onrechtmatigheid van hun bediening. Hans van Balen is van het soort wat maling heeft aan de Nederlands wet en het dagelijks schendt met zijn misbruik van macht gelegenheid en middelen door zijn democratisch opvolgend verkregen ambten geschonden. Dat de Nederlandse politiek van links tot rechts blatant bevoegdheden schendt en macht misbruikt blijkt eenvoudig uit het rapport van de Commissie Davids gerelateerd aan LJN:BH0496, LJN:BQ9001, LJN:AU9736, LJN:BO0198, LJN:BU8471 en BZ8977.

Hans van Balen staat in de spotlights. Straks escaleert het rechtens rond hem en in zijn omgeving, daarna zit hij voor lange tijd uit het zicht in een koude cel van het Oranje Hotel. Het hotel met de meeste onvrijwillige gasten en langste gangen. Wie in het Oranje Hotel beland zit in het Huis van Bewaring waar ook grote internationale misdadigers gehuisvest zijn. Vroeger werden daar vijanden van de Nazi's opgesloten. Het oogmerk is ook Hans van Balen daar of elders in een inrichting in beheer van de Dienst Justitiële Inrichtingen en op last van de bevoegde rechter, te krijgen. Niet alleen is het oog gericht op zijn aanhouding ook is er zicht op die van Mark Rutte en Femke Halsema van @DeCorrespondent. Van zichzelf is ze blond. Genocide is het misdrijf waaraan de Koning niet ongestraft deelnemen kan of mag. In meest letterlijke zin heeft de Koning de Harlekijn van de Nazi's op eigen persoonlijke verantwoordelijkheid als burger aan te geven bij de Dienst internationale Misdrijven van de Korps Landelijke Politie Diensten, om het koninkrijk en gezin te verdedigen tegen direct dreigend existentieel gevaar.

Jeroen de Kreek heeft thans reeds bij herhaling bij de commandant der strijdkrachten aangedrongen daartoe, echter deze logische en proportionele zet ter beveiliging van het Koninkrijk is geweigerd door de bevelhebbers. Dit is niet onbeperkt straffeloos. Bij en tijdens genocide raken bevoegdheden verlegd en verliezen ambtenaren in de politiek de bescherming van artikel 119 grondwet en artikel 44 Sr. De Koning en eigenlijk ook de bevelhebber hebben als dan de 'command responsibility' van de persoonlijke strafvorderlijke bevoegdheden om aangifte te doen en strafklachten te beginnen, gebruik te maken.

Juridisch in de dogmatiek is dit onweersproken alleen in de uitvoering door Hans Van Balen & co aan erosie onderhevig. Hans van Balen handhaaft op geen enkele wijze de Nederlandse wet. Hij lapt werkelijk alles aan de laars wat de wetgever materieel belangrijk vindt als basis norm voor elke ambtenaar ongeacht. Hans van Balen imponeert geknipt en geplakt uit een slechte B-film over de Tweede Wereldoorlog. Hans van Balen is diep in het hart een mannetje wat Hitler eigenlijk wel prachtig vindt en getraind is de bijpassende reflexen te beheersen.

 Hans van Balen is volgens Jeroen de Kreek het soort Nazi wat eigenlijk een racist is, net als Hans Wiegel. Hans Wiegel blijkt ook niet te deugen. Veel van de VVD blijkt niet te deugen. Liberalen zijn Het Genootschap der brallende studenten in de politiek. De patjepeeërs. Het Nieuwe Leger der Nazi leiders. Waarom Hans van Balen in uniform? Wat is het dat een lid van het Europees Parlement een militaire uniform aanhebben kan in Nederland? Houdt dit in dat de Europees Parlementslid na zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer een militaire rol aannam? Een verwarrende vorm van re enactment? Verkeerd kleding advies? Wat is de meerwaarde van het uniform van Hans van Baalen behalve dat het laat zien dat de oorlogsmisdadiger een fetisje bezit die associaties wekt met het naziverleden. Aldus steeds Jeroen de Kreek die chronisch psychotisch is volgens de rechtbank Amsterdam zodat het bovenstaande naast de lezer neergelegd hoort te worden.


Uit eerste hand

by J.L. de Kreek — last modified 30-04-2013 14:17
Opgeslagen onder:

Jeroen de Kreek weet ook kabbalistische feiten uit eerste hand. Net als feiten van beveiligers van Geert Wilders persoonlijk. Jeroen de Kreek werkt thans reeds ruim tien jaar als een bezetene aan de aanhouding alle middelen rechtens van Jan Peter Balkenende & co waaronder tevens begrepen Geert Wilders, Jort Kelder, Matthijs van Nieuwkerk en Femke Halsema van @DeCorrespondent. De eeuwige vijanden van het Koninkrijk. Omdat Jeroen de Kreek in het politieke akkoord voor de oorlog zonder geldige reden van maart 2003 in een oogopslag oorlogsmisdaden herkende, is hij spoorslags naar de grote jongens van bewaking en beveiliging van de Staat gesneld om mede te delen dat Jan Peter Balkenende & co vervolgd moeten worden.

Jeroen de Kreek doet bepaalde waarnemingen en handelt daarnaar op basis van juridische en andere wetenschap en vanzelfsprekend eer en geweten. Jeroen de Kreek doet voortgaand aan permanente educatie. Die vergeet steeds wat hij geleerd heeft en leert iedere keer alles opnieuw om zekerheid te verkrijgen over waarachtigheid van bepaalde waarnemingen. Jeroen de Kreek gaat daarover de intellectuele (lees inhoudelijke) discussie aan. Jeroen de Kreek vindt dat bepaalde prominente Nederlanders in kringen van de koning staatsgevaarlijke terroristen zijn die ook genocide medeplegen. Jeroen de Kreek vindt dat iedereen recht heeft er bekend mee te zijn dat Joodse leiders de grote schuldigen zijn aan de Shoah. Jeroen de Kreek noemt de gekkies van het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep op goede grond de Nazi's van nu.

Jeroen de Kreek is fan van de Joden. Op vakantie in Israël is praatjes met orthodoxe Joden het eerste oogmerk. Zionisten zijn niet Joods. Zionisten zijn katholieker dan de Paus en weten dit goed te maskeren. Jeroen de Kreek noemt de Zionisten ronduit Nazi's zoals de Nazi's zijn omdat het de Nazi's zijn. Jeroen de Kreek vindt van zichzelf dat hij daarover niet zwijgen kan of mag. Jeroen de Kreek heeft bepaalde vondsten gedaan die relevant zijn voor iedereen om kennis van te nemen. Dat is de Zionistische bibliotheek die altijd vakkundig aan het oog van het publiek ontrokken wordt. Alles in verband met Joden en de Holocaust is te relateren aan de kabbala. Daarin is het getal zes miljoen heilig. Het hoe en waarom precies is niet relevant. Ook de zes miljoen is niet belangrijk. Belangrijk is dat de kabbala bepaalde mystieke waarde geeft aan een getal.

De voorspelling is dat eerst zes miljoen Joden creperen voordat de Joden in Israël leven kunnen. Joodse leiders die niet goed bij het hoofd zijn denken dat het faciliteren van antisemitisme ten goede komt aan de heilige Joodse Zaak omdat alle Joden dan in Israël komen te wonen. Joden willen in Israël wonen. Zonder zionisme kan dat legaal. Het Zionisme maakt dat de grondslag van de Staat Israël onrechtmatig is want het revisioneert de Diaspora. De Diaspora kan en mag nooit gerevisioneerd worden. Nooit zal de Diaspora gerevisioneerd worden. De Diaspora is de eeuwige staat van het Jodendom. In Diaspora in Israël verblijven, anders is er geen leven voor Joden in dat land wat overigens geen grondwet bezit. Israël is het wereld-getto waar de rest van de Joden afgemaakt zal worden door de Nazi's. Die Nazi's doen zich voor als Joden terwijl het Zionisten zijn. Zieke Katholieken die hun antisemitisme tot in perfectie ongestraft uitleven.

De Zionistische zaak is het ouderwetse antisemitisme van de Katholieken en racisten in een nieuw jasje. Ontstaan als beweging tégen de vrijheden van de Franse Revolutie, tegen mensenrechten in het algemeen en voor Joden in het bijzonder. Hitler bezat een Zionistisch fundament. Hij is groot gemaakt door Joodse leiders en de familie Bush. Dezelfde joodse leiders die de NSB gevoed hebben. Jeroen de Kreek heeft besloten de Tweede Wereldoorlog dunnetjes over te doen in literaire zin. Kennelijk moeten zij die van vrije meningsuiting profiteren kunnen artiest of Geert Wilders zijn. Jeroen de Kreek verzoekt thans reeds tien jaar de strafvervolging van bepaalde prominente Nederlanders. Dat doet hij op goede grond. Daarom de weerstand tegen hem, en daarom dat hij doorwerkt op dat thema. Dat hij het op goede grond doet weet hij uit eerste hand van het bureau van de commandant der strijdkrachten en andere hoog geplaatste ambtenaren in kringen van bewaking en beveiliging van de Staat.

 De oorlogsmisdaden van Jan Peter Balkenende & co hebben opgeleverd dat Jeroen de Kreek 'head first' bij de inlichtingen diensten en veiligheidsdiensten is binnen gestapt en daar Goliath zelf gesproken heeft om te vertellen dat Balkenende niet goed snik is en oorlogsmisdaden pleegt. Goliath zei dat Balkenende NIET vervolgd ging worden en Jeroen de Kreek denkt daar tot op de dag van vandaag anders over. Goliath was zeker twee meter vijftig, had haar tot op de enkels en kolenschoppen van handen. De armen waren boomstammen. Jeroen de Kreek zat een paar uur ná dat gesprek in de cel. De vriendjes van Goliath waren hem komen halen. Vervolgens heeft Jeroen de Kreek meer 'qualitate time' beleefd met de krochten van de Nederlandse rechtsstaat dan met wat anders. Jeroen de Kreek weet heel goed wat zijn waarnemingen zijn en wat reacties van anderen is wanneer hij zijn waarnemingen geobjectiveerd openbaart: dan wordt iedereen gek. Jeroen de Kreek is eerst een keer of wat netjes langs geweest bij de leugenaars en oplichters en daarna is hij aan hetzuur.nl begonnen. Dat er Joden zijn die zich beledigd voelen is onvermijdelijk omdat het de onjoodse Joden zijn, aldus Jeroen de Kreek. Nazi's voelen zich beledigd door Jeroen de Kreek, Joden gooien er in het persoonlijke contact schepjes bovenop.

Er zijn grof geteld twee soorten Joden op aarde. De gelovige Joden en de ongelovige Joden. De ongelovige Joden zijn niet allemaal fout. Er zijn ook goede ongelovige Joden, en er zijn ongelovige Joden te goede trouw. De leidende groep ongelovige Joden is niet te goede trouw. De meeste leiders van de ongelovige Joden zijn de Nazi's zoals iedereen ze kent van de Duitse bezetter. Die was ingehuurd door leidende Asjkenazim. Dat zijn prominente (Oost) Europese Joden die ook genetisch te onderscheiden zijn van de Sefardische Joden. Sefardische Joden zijn andere Joden dan de (Oost) Europese Joden. De traditie van de Sefardische Joden is meer dan vijfduizend jaar oud en die van de (Oost) Europese Joden is een jonge traditie op oneigenlijke grondslag. De traditie van de (Oost) Europese Joden is in de basis een gedwongen bekering tot het Jodendom. De traditie van de Sefardische Joden is rechtstreeks gerelateerd aan Abraham, de aartsvader van het volk Israël en Arabieren in letterlijke zin. Asjkenazim zijn verre nakomelingen van Jafet, en zeker géén nakomelingen van Sem. Dat is een significant verschil in opvoeding. Islam en Jodendom zijn verknochte geloven die dezelfde G-d dienen. Het Zionisme is de massieve internationale beweging daartegen waarvan de grondslag teruggaat tot aan tafel van grote en overigens verknipte Joodse leiders, aristocraten en slavenhandelaars.

29-04-2013

Zionisme is dodelijk

by J.L. de Kreek — last modified 29-04-2013 21:20
Opgeslagen onder:

Maandag 29 april 2013 rond 13.00 uur was de lang verwachte uitspraak in de grote strafzaak tegen Jeroen de Kreek, de eigenaar van hetzuur.nl, holocaustles.nl en nazitruth.nl en troonswisseling.nl wegens antisemitisme en holocaustontkenning. Een triomf voor aangevers het CIDI, MDI en de Joodse Omroep was het niet. Ook werd de aangifte van defensie minister Hennis en arabist Hans Jansen wegens beledigen behandeld, en de aangifte van Jansen in verband met bedreigen. Jeroen de Kreek is vrijgesproken van het bedreigen van de arabist, zijn beledigen was wèl strafbaar. Omdat de rechtbank van de GeenStijl-generatie is heeft er geen strafoplegging plaatsgevonden.

Het Openbaar Ministerie hoeft niet ontevreden te zijn met de uitspraak. Ter zitting is bewezen dat de Staat met terrorisme bedreigd is om Jeroen de Kreek strafrechtelijk te vervolgen in verband met het relateren van de feiten. De rechtbank noemt Jeroen de Kreek een staatsgekkie terwijl volgens Jeroen de Kreek de rechtbank de weg kwijt is. Jeroen de Kreek weet dat hij gelijk heeft en dat Ronny Naftaniel en Ronald Essens en Esther Voet en arabist Hans Jansen en defensie minister Hennis beter spreekwoordelijk de biezen pakken kunnen dan af te wachten tot er lasten zijn tot hun strafvervolging.

Jeroen de Kreek wil nu minister-president zijn omdat er een nieuwe Jodenvervolging en terroristische aanslagen van Zionisten op het koninkrijk dreigen en ook de christen in de politiek zuiver terroristisch is. Voorts weet Jeroen de Kreek dat het schandalig is de Shoah een holocaust te noemen want dat betekent dat de Shoah een gewild event is van het Joodse volk. Dat is het niet. De Holocaust is de gewilde gebeurtenis van Joodse ondemocratische leiders die Zionistisch moord en doodslag plegen op de Joden wanneer zij met de feiten naar buiten komen. Er is een diep liggend verlangen bij de Joden om terug te keren naar Israël. Dat verlangen op zichzelf is niet onrechtmatig. De enige vraag is hoe dat verlangen ingevuld te krijgen zonder het verbond met G-d wéér te schenden. Dat was ook al toen ze in de Diaspora kwamen. Dat kan dus niet door menselijk handelen tot een eind worden gebracht zonder een Joodse doodzonde te begaan.

Diaspora is de enige weg naar verlossing voor Joden. Het diaspora revisionisme van de Zionisten is het zuiverste antisemitisme. Erger dan het antisemitisme van Katholieken omdat het antisemitisme uit eigen kring is. Het antisemitisme van de Joodse leiders die de Joden middels het door hen gefinancierde terrorisme van de antisemieten opgedreven hebben als vee naar het wereld getto Israël. Hitler was aannemer van de Zionisten. De discussie gaat wat Jeroen de Kreek betreft over de feiten. Het doet er in zijn ogen niet toe hoeveel Joden er vermoord zijn bij en tijdens de Tweede wereldoorlog. De enige relevante vraag is wat de feiten en cijfers en wie daders zijn? Welke personen zijn aan de doden schuldig? Dat Auschwitz een kamp van de Duitse overheid was is niet waar. Auswitch was particulier initiatief van de Rotschieldbankiers geholpen door de familie Bush en de SS.

De hel van binnen zoals het was in het kamp is als een mislukte Kibboets. Auschwitz was een agrarisch modelkamp op initiatief van Zionistische bestuurlijke lichamen waaronder tevens begrepen de Rothschild bankiers geholpen door Rockefellers en de Koninklijke Shell voor het houden van Joodse slaven, voor het executeren van Russische strijders en als transitcentrum voor Joodse kolonisten. Dat zijn onweerlegbare feiten. Die niemand onderwezen krijgt dus iedereen denkt ten onrechte dat de aarde plat is. Hitler was een Joodse leider. Eichmann was een door de Zionisten gecrediteerde antisemiet. Israël is het wereld-getto voor de Joden van de Nazi's wat katholiek geinspireerde Zionisten zijn. Zionisme is tegen het Jodendom. Zionisme is zuiver anti Joods al doen Zionisten zich voor als Joden, dat is een schijnvertoning. Een truc. Die geslaagd is omdat iedereen die de feiten openbaart bedreigd wordt met strafvervolging of erger.

Jeroen de Kreek moet oprotten van de Zionisten omdat er anders dire consequenses volgen. Dàt zijn de feiten en Ronald Eissens van de nieuwe SS zal denken dat hij de enige is op aarde die begrijpt wat Joden wel of niet zijn. Joden leven in de Diaspora. Daarover kan en mag geen discussie zijn. Het Diaspora Revisionisme is zelfs voor liberale Joden een brug te ver. Leef zondig als Jood, zoals het Gojim. Het kan G-d niks schelen, wees alleen wèl de zondige Jood in de Diaspora. Anders is letterlijk de hel nabij. Joden in de politiek, Joden die van geloofskwesties een politiek onderwerp maken zijn Satan persoonlijk. Het geloof van Joden dat zij volgens de wetten die G-d hen opgelegd heeft verplicht zijn in de Diaspora te verblijven moet in het belang van de Joden absoluut gerespecteerd worden. Zeker door Joden.

 De Zionisten zijn de grote gangmakers van WOII. Internationalisten van het eerste uur. De aristocraten. De Joden die het antisemitisme uitgevonden hebben anders verkrijgen zij geen duizend jarig koninkrijk voor henzelf. Het is niet moeilijk de Bijbel te begrijpen. Ongeacht het kaliber atheïsme van de mens heeft een ieder het aspect van de Diaspora voor de Jodendom bloed serieus te nemen. Altijd. Er is geen leven voor Joden in een Joodse Staat. Leven in Israël hoort in de Diaspora te zijn, dat wil zeggen zonder Joden in de politiek of bestuur of staat of semi-overheid. Het verbod op gelovigen in de politiek is een algemeen Bijbels verbod van G-d voor gelovigen wat onweerlegbaar uit de Bijbel blijkt. Doorom ook dat het staatsrechtelijk onkies gevonden wordt dat gelovigen aan politiek deelnemen. Een grond waarom het Kalifaat niet slaagt is omdat er ook Islamieten zijn die aan politiek doen. Het Islamisme wat net zo afkeurenswaardig is als Zionisme of Christenheid. André Rouvoet is één van de grote Nederlandse terrorist uit de Eind Tijd en niemand zegt er wat van, zelfs Jan Bennink van de Volkskrant niet terwijl hij zijn werk maakt van tekstschrijven.

Jeroen de Kreek maakt werk van zijn werk. Maart 2003, in het moment dat het politieke akkoord van Balkenende & co voor de oorlog zonder geldige reden in Irak openbaar was wist Jeroen de Kreek wat hem te doen stond. Iedereen keek opzettelijk weg van het feit dat er geen noodzaak tot oorlog was. Jeroen de Kreek is dan er de persoon naar bij herhaling verhaal te halen tot en met het bureau van de commandant der Strijdkrachten opdat hij uit eerste hand precies weet welke klootzak hij wanneer voor de ballen schoppen moet, juridisch. Het moment dat er rechtens massief civiel rechtelijk justitieel opgetreden worden zal is nabij. Ook Jeroen de Kreek voelt zich aangezet tot de grote Jihad. Voor de grap heeft Jeroen de Kreek het over een staatsgreep alle middelen rechtens. Op last van de Zionisten, onder dreiging van hun geweld, zijn de bij de website passende middelen in beslag genomen: www.staatsgreep.tv. Iedereen houdt de bek. Zelfs Bert Brussen en Jan Bennik met de grote mond over vrije meningsuiting. Iedereen op straat is het er over eens dat van vrijheid geen sprake meer is, en advocaten en juristen op rechtbanken hebben het over grootschalige bedrijfsmatige kinderhandel door Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming alsof het fascisme thans reeds diep door is geëtterd in de samenleving.

Bram Moszkowicz mag blij zijn met zijn tuchtrechtelijke uitspraak. Hij is de enige advocaat wie die zaak voor Geert Wilders aan zich voorbij had moeten laten gaan. Elke andere advocaat was beter geweest in het belang van zijn cliënt Geert Wilders. Nu kan Geert Wilders zijn dubbele levenslang niet ontlopen. Levenslang voor hulp aan de vijand en levenslang voor genocide. Het is dat de doodstraf niet meer uitgedeeld wordt in Nederland, alsdan was dàt de straf geweest die nu naar keuze van de wetgever het meest passend zou zijn voor Wilders in het systeem van de Nederlandse wet. Jeroen de Kreek was niet voor de kat z'n ká benadeelde partij in het Wildersproces. Zijn aanwezigheid daar was volledig geregisseerd. Wat hij daar deed was toegezegd aan de Staat. De enige grond voor Jeroen de Kreek daar aanwezig te zijn was omdat hij Geert Wilders wilde aanhouden of althans daar voortgaand pogingen toe wilde doen. Dat de advocaat van Wilders dacht dat zijn wederpartij een amateur was is een verslikking van de ex-top-advocaat die hem nog duur kan komen te staan als hij geen schikking treft met de cliënt wegens het niet verdedigen van Geert Wilders.

Jeroen de Kreek behartigt gevraagd en ongevraagd de belangen van de heilige Joodse Zaak. Dat hoeft niemand hem te gelasten. Er is niemand die hem zegt dat te doen. Daar kiest hijzelf voor omdat de heilige joodse zaak in zijn bloed zit. Oma de Kreek en familie is schandalig afgemaakt in Auschwitz of daar anderszins gecrepeerd in het kamp wat middels de ondernemingen eigendom was van de Joodse bankiersfamilie Rothschild. Jeroen de Kreek heeft schijt aan de moordenaars van zijn voorouders ook al waren dat alle Joden bijelkaar. De naam De Kreek staat gebeiteld in de stenen van de Hollandse Schouwburg en is gegrift in de bestanden van het Holocaust archief van Yad Vvashem. Omdat De Kreek is geselecteerd door de grootvader van vice premier Lodewijk Asscher en onvrijwillig op de trein gezet om te douchen in Polen nádat ze vergeten was de handtekening te zetten in het identiteitsbewijs zonder de gele J daarin. De gele vlek zoals de Jodenster genoemd wordt is een Zionistisch symbool. Het hakenkruis staat dichterbij het Jodendom dan de David Ster. De David Ster is een versiersel zonder religieuze relevantie voor Joden. Joden horen in de Diaspora in Israël te verblijven. Joden die het Zionisme aanhangen zijn ras Nazi's die het eigen volk eerst naar de brandstapel dragen, aldus steeds Jeroen de Kreek.

27-04-2013

Christenhaat wordt vanzelfsprekend

by J.L. de Kreek — last modified 27-04-2013 11:50
Opgeslagen onder:

De jonge vrouw schijnt eerst door twintig man verkracht te zijn en daarna vermoord, vastgebonden op een bed met het kruis letterlijk door de strot geduwd. Christenhaat wordt vanzelfsprekend in Islamitische landen. Ook binnenlands neemt de weerstand tegen het Christendom toe. De Christelijke kruisvaart nu die met moderne middelen tegen de Islam gevoerd wordt vraagt om wraak op alles wat Christelijk is. Het is niet alleen het liegen van de Christen over de veronderstelde kruisigingsdood van profeet Jezus. De Christen liegt zich ook anderszins een slag in de rondte.

De noodzaak van oorlog in Irak en Afghanistan en andere Islamitische landen is bijvoorbeeld door Christenen gelogen. Christen Jan Peter Balkenende, Maxime Verhagen en André Rouvoet zijn daar prominente vertegenwoordigers van. En het Christelijke Amerika. Christen liegen bijvoorbeeld ook dat Moslims de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 gepleegd hebben.

Wie een beetje wetenschappelijk onderzoek doet weet dat standaard vliegtuigen niet in staat zijn de Twin Towers in het eigen fundament te doen laten instorten. Zelfs meerdere vliegtuigen tegelijk zijn daartoe niet in staat, simpel omdat voor een dergelijke desintegratie van de Twin Towers het vermogen van twee kleine atoombommen nodig is.

Waar Christenen ook hartgrondig over liegen is de Bijbel. Het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, predikt bijvoorbeeld dat wanneer Christenen aan politiek deelnemen de wereld ten onder gaat. De Christen denkt dat wanneer de wereld genoeg ellende wordt toegebracht de Messias verschijnt en iedereen verlost is van de ongelovigen en Joden en Islamieten. Christenen in de politiek zijn huichelaars. Het zijn in de meest letterlijke zin terroristen. Dat is eenvoudig te zien aan de oorlog zonder noodzaak in Irak.

Het motief van dat illegale geweld was 'regime change'. De combinatie van illegaal geweld en 'regime change' is volgens het Nederland Wetboek van Strafrecht hetzelfde als terrorisme. Bovendien is de Nederlandse Christen in de politiek medepleger aan genocide in Irak omdat Irak bij en tijdens de illegale oorlog excessief gebombardeerd is met munitie van verarmd uranium. Niet verwonderlijk dat Christenen in Islamitische landen gehaat worden, ze lokken het zelf uit.

26-04-2013

Zionisten origineel antisemieten

by J.L. de Kreek — last modified 26-04-2013 12:05
Opgeslagen onder:

Net als Katholieken zijn Zionisten origineel antisemieten. Om dit te zien is niet tot nauwelijks onderzoek vereist. Het blijkt eenvoudig uit de mythe van het Diaspora Revisionisme en de Joodse Staat wat de Zionisten aanhangen. Vanzelfsprekend blijkt dit ook uit de diepgaande collaboratie van de Zionisten met de Nationaal Socialisten en het feit dat Zionisten de leermeesters zijn van Adolf Hitler en hem op het spoor van de 'Endlösung der Judefrage' gezet hebben. Zionisten waren ook de bouwers en eigenaren van Auschwitz en zij liegen de Holocaust terwijl ze beter weten.

Het maandelijkse magazine algemene literatuur en wetenschap 'the Catholic World' van 'the Officie of the Catholic World' volume LXXI van april tot september 1900 onderwijst op balzijde 829 in keurig Engels wat een antisemiet is:

What is anti-Semite? It is simply a man who believes the Jews to be in Christendom a disintegrating and dangerous forces.

Dat de Joden een 'disintegrating' en 'dangerous' kracht zijn in het Christendom is evident. En vanzelfsprekend vise versa. De twee religies zijn hoewel gerelateerd aan elkaar fundamenteel verschillend op twee punten. Het eerste punt is dat Jezus volgens het Jodendom niet de Messias is. Het twee is dat het Christendom de wetten van Mozes niet erkent als permanent bindend. Eigenlijk is antisemitisme een natuurlijke reactie op volstrekt aan de eigen cultuur vreemde opvatting van Semieten. Dat vonden de Zionisten ook. De Zionisten meende dat Joden in tegenstelling tot de meerderheid der Joden niet samenleven konden met de Europese bevolking en daarom een eigen wereld-getto in Palestina nodig hadden.

Dat Zionisten vel gekant waren en overigens nog zijn tegen assimilerende en emanciperende Joden in Europa blijkt uit alles wat het Zionisme voortgebracht heeft. Het inspireren en betalen van de Nationaal Socialisten en het bouwen van Auschwitz en het pathologisch liegen over de Holocaust door de Zionisten is reeds uitvoerig aan de orde gekomen op Goede Nieuws. Door de Zionisten waren de Joden kansloos tegen antisemitisme. Dat zijn ze tot op de dag van vandaag gebleven. Dat de Zionisten in ieder geval in de jaren zestig van vorige eeuw de idee aanhingen dat Joden een geïsoleerd element zijn in het midden van de mensen waartussen zij leven en niet eenvoudig getolereerd kunnen worden door de Nazistaten blijkt uit het volgende stuitende citaat van Ben Gurion uit the New York Times van 22 april 1963:

Jews are in truth a separate element in the midst of the peoples among whom they live – an element that cannot be completely absorbed by any nation – and for this reason no nation can calmly tolerate it in its midst.

Het lezen van de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die geëerd wordt als de 'founding-father' van Israël levert ook meer dan voldoende bewijs dat de Zionisten in hart en nieren antisemieten zijn. Op holocaustles.nl, de website die offline moet van de Zionisten, staat een hele rij orginele citaten waaruit de antisemitisme grondslag van de Zionisten meer dan voldoende blijkt. Het element van het terugdraaien van de Diapsora wat aan de basis ligt van het Zionisme is meer dan overtuigend bewijs dat de Zionisten maling hebben aan de Joodse wetten en tradities en kennelijk willen dat de Joden uit het Katholieke Europa verdreven worden. Zionisten zijn grote voorstanders geweest van het Nationaal Socialisme van Adolf Hitler omdat zijn antisemitisme de Zionistische zaak bevorderde. De Zionisten trokken partij voor de Nazi's en Esther Voet de nieuwe directeur van het CIDI liegt dagelijks de geschiedenis alsof het gedrukt staat.

24-04-2013

Bram Moszkowicz vernedert Shoah-slachtoffers

by J.L. de Kreek — last modified 24-04-2013 09:45
Opgeslagen onder:

De inkt van zijn royement is nog niet droog of ex-advocaat mr. Bram Moszkowicz heeft in de media alweer de grote broek aan. De tuchtrechters hebben het flamboyante “maffiamaatje” niet eens welkom geheten en tijdens de hele tien minuten van de uitspraak hebben ze hem of zijn advocaat niet één keer aangekeken. Moszkowicz heeft voorts gezegd geen begrip te hebben voor de straf die hem is opgelegd. Ook hekelde de oud-advocaat het Hof vanwege een “gebrek aan respect”. “Ik had alle egards voor het Hof maar heb dat niet teruggekregen. Niets. Ze hebben me niet in de ogen durven aankijken. De arrogantie spatte ervan af.”

Volgens juristen die het weten kunnen is er geen goed woord over voor de werkwijze van de oud-advocaat die als de beste strafpleiter van Nederland te boek staat. Als er één iemand was in Nederland die de shoah-slachtoffers letterlijk voor de ballen schopt door antisemiet en oorlogsmisdadiger Geert Wilders te verdedigen, is het Bram Moszkowicz. Het is algemeen bekend dat Bram Moszkowicz er reclame mee gemaakt heeft geen oorlogsmisdadigers te verdedigen in verband met het oorlogsverleden van zijn familie. Het telefoonnummer op de arm van zijn vader belet hem dat, aldus de oud strafpleiter in zijn reclame. Desondanks is het Bram Moszkowicz die antisemiet en oorlogsmisdadiger Geert Wilders verdedigt.

Dat Geert Wilders oorlogsmisdadiger is kan de prominente oud-strafpleiter Bram Moszkowicz zelf makkelijk bedenken aan de hand van het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids en het VVD lidmaatschap van Wilders in de tijd dat regering en parlement gelegenheid gaven aan de oorlog zonder noodzaak in Irak. Dat Geert Wilders antisemiet in hart en nieren is blijkt niet alleen uit zijn anti-islamitische propaganda, dit blijkt ook uit het boekje De Schijn-Elite Van De Valsmunters van PVV partij ideoloog Martin Bosma waarin hij zich uitzonderlijk laatdunkend uitlaat over Joden en Joden in verband brengt met gas, geel en geld halen.

Wat mr. Bram Moszkowicz uitzonderlijk kwalijk genomen wordt is de gelegenheid die hij oorlogsmisdadiger Geert Wilders geboden heeft om de onafhankelijke rechtspraak te ontwortelen met zijn blatant schandalige en agressieve aanval in de rug van oud-raadsheer Tom Schalken, alsof rechters en raadsheren die de blonde oorlogsmisdadiger bekritiseren een enkeltje Oranje Hotel of Waalsdorpervlakte tegemoet kunnen zien. Iedereen in Nederland is vrij anders te denken over uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven, alleen de manier waarop Bram Moszkowicz zijn oorlogsmisdadige cliënt Geert Wilders de vrije ruimte gaf om zijn vrijspraak af te dreigen is een Moszkowicz en rechtsstaat onwaardig. Nu verwacht Bram Moszkowicz respect van de rechtspraak terwijl hij persoonlijk aan de basis staat van de meest schandalige aanval op de wortels van de onafhankelijke rechtspraak sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het zal de oud-advocaat nog aangerekend worden. Door zijn belofte aan het publiek geen oorlogsmisdadigers te verdedigen niet na te komen is hij deelnemer geworden aan de oorlogsmisdaden van zijn cliënt. En erger. Het staat allemaal nog niet pontificaal in de kranten van de corrupte Mainstream media: er is een tweede strafzaak tegen Wilders in voorbereiding. Het was al aangekondigd in de eerste Wilderszaak. Met zijn film FITNA levert Wilders hulp aan de vijand bij en tijdens gewapend conflict in Islamitische landen. Tevens heeft hij daarmee de aanslag op de zoon van de commandant der strijdkrachten en mogelijk de rechtbank Amsterdam september 2011 uitgelokt. Geert Wilders heeft met FITNA willens en wetens de veiligheid van de Nederlandse staat en haar bondgenoten in gevaar gebracht.

Juist oud-advocaat Bram Moszkowicz met zijn Joodse achtergrond en familie die directe slachtoffers zijn van het Naziregiem bezit de 'command responsibility' om bij en tijdens oorlogsmisdadigers in de politiek die voorts opzichtig deelnemen aan terrorisme en genocide, deze politiek delinquenten niet te verdedigen. Bram Moszkowicz had het niet nodig de advocaat van Wilders te zijn. De zaak was dermate gesneden koek dat elke advocaat-stagiair vrijspraak had kunnen krijgen. De gebroeders Anker waren de beste keuze geweest voor Wilders.

Het OM vroeg zelf om vrijspraak dus de agressieve verdediging en het afdreigen door Wilders van zijn vrijspraak en de bijlen die hij gezet heeft aan de wortels van de onafhankelijke rcehtspraak waren 'overkill'. Mr. Bram Moszkowicz heeft oorlogsmisdadiger en terrorist en genocidale moordenaar en staatsvijand nummer één, Geert Wilders, bijgestaan als advocaat terwijl Bram Moszkowicz er misleidende reclame voor gemaakt heeft geen oorlogsmisdadigers te verdedigen. Harder heeft de oud-advocaat de Shoah-slachtoffers niet onder de gordel kunnen stompen met zijn ijzeren juridische vuisten. Nu de oud-advocaat geen enkele blijk geeft van enige wroeging zal zal dit nóóit vergeten of vergeven worden. Moszkowicz zegt nog dat hij teruggepakt wordt voor zijn optreden in de zaak Wilders. Ik heb op ivoren teentjes getrapt. Het is payback time. Payback time it is.

Update: de beleefdheden zijn niet onbelangrijk vindt de querulant.

Document acties

Share |