04-06-2013

Nazi's zijn terug

by J.L. de Kreek — last modified 04-06-2013 08:55
Opgeslagen onder:

De Nazi's zijn terug. Eigenlijk zijn ze nooit weg geweest. Altijd verdekt opgesteld. Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Samuel Jong, Dimitri van Tienhoven, al die zogenaamde jodenjongetjes met lust naar leugens en het beloofde wereld-getto in Israël. Daarbij opgeteld de blatante Gestapo-praktijken van Jeugdzorg en de Christenheid van André Rouvoet, en u weet hoe laat het is. Fred Teeven wil de advocatuur ook al onder toezicht van de staat plaatsten. Alle kenmerken voor de nieuwe nazi dictatuur die de Zionisten al sinds 1897 zo graag voor zichzelf willen.

Dat iedereen denkt dat Nazi een afkorting is van 'Nationalsozialismus' komt door de verwarring die de Zionisten stichten onder burgers en het eenvoudige feit dat de Zionisten collectief en individueel aan de basis staan van de vernietiging van het Jodendom. Voor Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Samuel Jong, Dimitri van Tienhoven is het verstandig handelen en nalaten op de feiten aan te passen want er is geen kans dat de leugens van Zion lang stand houden zullen. De originele teksten van Zionisten zijn in ieder geval sinds 1897 onmiskenbaar gericht op de ontaarding van Europa ten nadelen van de Joden en ten voordelen van de Zionisten in het algemeen en de bankiers familie Rothschild in het bijzonder.

Ná de Franse Revolutie, toen het antisemitisme van de kerk decimeerde, werden Joden prominent in de porno. Als een causaal gevolg van de vrijheid gelijkheid en broederschap en een succes van assimilatie en emancipatie. Deze revolutie die in Frankrijk begon, het land waar de Rothschild huizen hebben, stond de Zionisten niet aan want daardoor verloren zij macht over hun Joodse kolonies. Ook de voor Zionisten profijtelijke slavenhandel verdampte want slavernij werd verboden. De Rothschilds waren feitelijk ook gegadigde voor de beulen van de Franse Revolutie, alleen zij zijn ontkomen en hebben vanuit de huizen in andere landen zoals Engeland en de VS de Eerste Wereldoorlog gewonnen voor de Engelsen en Hitler betaald om een desnoods gewelddadige revolutie te beginnen in Europa.

Vandaag de feiten over de Zionisten publiceren wordt afgestraft ten titel van antisemitisme door juist zij die de feiten kennen kunnen omdat het Zionisten zijn:  Ronny Naftaniel, Esther Voet, Lodewijk Asscher, Uri Rosenthal, Samuel Jong, Dimitri van Tienhoven. Besneden zullen ze zijn. Bij tijd en wijle dragen ze een keppel. Mogelijk dragen zij een davidster en zijn ze helemaal verzot op de Joodse staat. Israël voor alles. Dàt zijn de moffen van nu. De 'hard core' Nazi's. De intellectueel daders, de financiers, de ondersteuners in sociale netwerken. Iedereen uitschelden en verdachtmaken die de Joden respecteert of de feiten publiceert zoals ze zijn.

Dwangmatig in de wijze waarop Nederland de Holocaust moet herdenken, en daarbij niet vertellen dat de kwalificatie Holocaust voor de Jodenvervolging van 1940-1945 een buitengewoon grove belediging van Joden is wegens geloof. Holocaust betekent dat de Joden zichzelf de catastrofe hebben aangedaan. Het Joodsevolk. De Joodsche menschen hebben de Shoah niet gewild. WOII, Auschwitz, de Hollandse Schouwburg. De Joodsche Raad, de Endlösung, is allemaal de wil van Zionisten om Palestina te kunnen stelen van de oorspronkelijke bewoners en oneigenlijk als Joodse staat toe te eigenen. Niet verwonderlijk staat de Rothschild bankiers als koninklijke familie geagendeerd.

De Joden willen geen Joodse Staat want dat is tegen het Joodse geloof. De Joden hebben wel een diep verlangen terug te keren naar Palestina, alleen zonder Joods bestuur. Sinds de veronderstelde kruisigingsdood van profeet Jezus Christus leven Joden in de verstrooiing. Er geld in het Jodendom een verbod voor Joden op het deelnemen aan bestuurlijke organen van enige staat. Joden zijn geen ambtenaren, doen niet aan staats- of bestuursrecht in de praktijk, want het Jodendom verbiedt hen dat. Zionisten hebben daar maling aan want Zionisten hebben alleen oog voor de eigen en overigens kapitalistische belangen.

De Zionistische wereldbeweging is geen Joodse bevrijdingsbeweging. Het is de politieke en maatschappelijke belangenorganisatie van de rijkste terroristen op aarde: de Rothschild bankiers en anderen uit die kring. De Zionisten behartigen de kapitalistische belangen van de rijksten op aarde om ten kosten van de mensheid in Palestina een vakantieoord voor zichzelf te stichten. De muur om Israël is precies wat de Zionisten altijd deden met Joden. Nu alle kolonies samengepakt in één getto wat bij en tijdens de door de Zionisten uitgelokte Hel van Megiddo in één keer met een verdwaalde atoombom vernietigd worden kan, met dank aan de Paus.

03-06-2013

Nieuwe strafklacht Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 03-06-2013 17:45
Opgeslagen onder:

Maandag 03 juni 2013 is een nieuwe strafklacht ingediend tegen PVV-leider Geert Wilders in verband met FITNA. Het betreft in de nieuwe strafklacht andere strafbare feiten dan het hof 21 januari 2009 behandeld heeft. In de nieuwe zaak is aan de orde de misdrijven die Wilders opzettelijk met zijn film FITNA pleegt tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en bondgenoten.

Volgens klager is toewijzen van het verzoek tot bevelen van de strafvervolging van dan wel strafrechtelijk onderzoek naar Geert Wilders vanzelfsprekend. Hij neemt deel aan een groot aantal ernstige strafbare feiten waarvan een belangrijk deel thans nog niet te vervolgen is omdat het ambtsmisdrijven betreft (LJN:AU9736, BO:0198).

Wilders gaat daarin verder dan zijn collega politiek delinquenten. Bij en tijdens gewapend conflict benadeelt Geert Wilders in particuliere hoedanigheid met FITNA opzettelijk de Nederlandse staat en/of bondgenoten ten opzichte van de vijand of althans ondersteunt hij zijn politiek ambtelijk gepleegde oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Formeel en materieel komt onderhavig verzoek eenvoudig voor toewijzing in aanmerking.

FITNA valt in particuliere hoedanigheid van Wilders (LJN:BH0496) en is hem volledig aan te schrijven (LJN:BQ:9001 r.o. 4.1.1). De strafbarefeiten zijn concreet, geobjectiveerd, herhaald en over een lange periode, het verband tussen FITNA en de verhoogde terreurdreiging is causaal. In het belang van de veiligheid van de staat is vervolging opportuun, aldus klager. Er is levenslang gesteld op de delicten die Geert Wilders particulier bij en tijdens gewapend conflict pleegt met FITNA.

Het algemeen bekende gewapend conflict in Islamitische landen waar Nederland aan deelneemt levert dat het gevaarzettend oncollegiaal is van Wilders om zijn anti-islam preken te openbaren. Daarmee brengt hij opzettelijk direct en rechtstreeks de Nederlandse strijdkrachten in gevaar, daardoor is Nederland voorkeursdoelwit van internationale jihadistische strijders. De film FITNA van Wilders is daarom strafbaar volgens klager.

Volgens klager zijn er de redelijke verdenking vastgesteld dat de film FITNA van Wilders strafbaar is in termen van misdrijven tegen de veiligheid van de staat. Daarmee is volgens klager gegeven dat de strafbaar geachte feiten voor strafvervolging in aanmerking moeten komen. Ingevolge het in Nederland geldende opportuniteitsbeginsel rechtvaardigt het algemeen belang de strafvervolging van Geert Wilders die overigens ook politicus is.

Geert Wilders heeft met zijn film FITNA de zeer ruim te trekken grenzen van de vrije meningsuiting overschreden. Het bij en tijdens gewapend conflict opzettelijk benadelen van de staat ten opzichte van de vijand, is in een democratische rechtsorde ontoelaatbaar. Om de staat en burgers te beschermen is het noodzakelijk dat Wilders ter zake strafrechtelijk wordt vervolgd. De feiten waar Geert Wilders in deze schuld aan heeft zijn strafbaargesteld met levenslange gevangenisstraf, een hele zit.

02-06-2013

Jammer van Lodewijk Asscher

by J.L. de Kreek — last modified 02-06-2013 17:55
Opgeslagen onder:

Jammer van Lodewijk Asscher, hij was geniaal als jurist bij het Instituut voor Informatierecht waar hij over de grens keek en kritische doorwrochte wetenschappelijke teksten schreef over recht. Sinds hij van de politiek is lijkt het alsof de hersenhelften zijn uitgeschakeld, of geïnjecteerd met gif. Ander aspect van Lodewijk Asscher is dat zijn grootvader prominent verrader was van de Joden en de Duitse bezetter ondersteunde bij en tijdens de deportaties.

Voorts is het bizar dat Lodewijk Asscher met geen woord rept over de schuld van het CDA en de VVD en CU en SGP en zelfs PVV en GroenLinks, SP en PvdA aan oorlogsmisdaden, terrorisme, massamoord, genocide en internationale misdrijven in Islamitische landen in het algemeen en Irak in het bijzonder. Lodewijk Asscher bezit net als zijn opa de kunst van het plegen van grote misdrijven zonder dat iemand van De Correspondent daar een letter aan besteedt.

Holocaust droom Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 02-06-2013 11:20
Opgeslagen onder:

Dat de Holocaust op zes miljoen Joden in Europa als prelude op de Exodus en bezitneming van Palestina, de droom is van Zionisten blijkt eenvoudig uit de talrijke geschriften van Zionisten en berichten uit de Amerikaanse media.

Door Internet zijn grote aantallen citaten gevonden in krantenartikelen, tijdschriften en boeken, uit 1895 tot 1945, die beweren dat specifiek zes miljoen joden, in gevaar zijn, gedood zouden worden, of waren gedood. Bedenk daarbij dat zes miljoen een heilig kabalistisch getal is en dat de Zionisten te Basel in 1897 de menserechten voor de Joden ontbonden hebben en meer antisemitisme wilde om het de Joden zuur te maken. Ook bedachten de Zionisten de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk, betaalde zij Hitler en bouwde zij Auswitch.

01-06-2013

Jeugdzorg misbruikt wet

by J.L. de Kreek — last modified 01-06-2013 10:05
Opgeslagen onder:

Bureaus jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming misbruiken wettelijke grondslagen om zakelijke belangen van de leden van Jeugdzorg Nederland te dienen. De stichtingen bureau jeugdzorg hebben in verschillende functies de bevoegdheid beslissingen te nemen die voor de cliënten ingrijpende gevolgen kunnen hebben. In het kader van de jeugdbescherming, en ook bij de screening, indicatie en zorgtoewijzing beschikken de bureaus jeugdzorg over bevoegdheden die zodanig zijn, dat de stichtingen kunnen worden aangemerkt als bestuursorganen in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Ondanks de relevante rol die jeugdzorg medewerkers spelen bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarigen doen zij niet aan waarheidsvinding en vinden zij van zichzelf dat van hen niet verwacht kan worden dat zij aan waarheidsvinding doen. Vreemd natuurlijk voor de semi-overheid om bij het met de lange arm uithuisplaatsen van minderjarigen niet aan waarheidsvinding te doen. Dat deed de Gestapo ook niet. Bovendien doet de redactie van en toelichting bij artikel 2J van de Wet op de jeugdzorg vermoeden dat waarheidsvinding de ambtelijke plicht is van de medewerkers van bureau jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming.

Uit de Memorie van Toelichting bij de Wet op de Jeugdzorg (TK 20082009, 31 855, nr 3) blijkt dat artikel 2J de kern van het wetsvoorstel is. De verzoeken tot UHP of OTS horen gerelateerd te worden aan dit artikel. Artikel 2J WJZ bevat een limitatieve lijst met meldenswaardige risico's. Andere risico's dan genoemd in dit artikel komen niet in aanmerking voor melding.  Artikel 2J WJZ stelt daarbij voorts als eis dat er een <<redelijk vermoeden>> moet zijn dat de jeugdige door één of meer van de genoemde risico's in de noodzakelijke condities voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid <<daadwerkelijk>> wordt bedreigd.

Blijkens de Memorie van Toelichting sluit de wetgever met het begrip <<redelijk vermoeden>> in artikel 2J WJZ aan bij het strafvorderlijke begrippenkader. Daarmee geeft de wetgever tot uitdrukking dat het <<redelijk vermoeden>> in artikel 2J WJZ soortgelijk is aan het <<redelijk vermoeden>> van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering (Sv). De feiten en omstandigheden moeten objectief bezien voldoende aanleiding geven voor een verdenking.  Algemene vermoedens zijn zonder andere feiten of omstandigheden onvoldoende grond voor een <<redelijk vermoeden >> in de zin van artikel 2J WJZ.

Zowel Bureau Jeugdzorg, als de Raad voor de Kinderbescherming als het Adviezen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) hebben in diverse rapporten van de Nationale ombudsman met nadruk verklaard dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. De vindplaats van deze rapporten staan op LoketBJZ.

Het algemeen bekende rapport Omringd Door Zorg En Toch Niet Veilig  van de Commissie Samson van 08 oktober 2012 wat handelt over seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen bewijst dat BJZ en de Raad bij en tijdens uit huis plaatsingen kinderen plaatst in omstandigheden waarbij zij tot vier keer meer kans maken op misbruik. Ook blijkt uit dat rapport dat BJZ en de Raad kinderen weghalen bij ouders waar ze misbruikt worden om ze te plaatsen in pleeggezinnen waar ze ook misbruikt worden, zonder dat daar enige vorm van controle op is. Controle van ouders of bijvoorbeeld de Commissie Samson of politie wordt gefrustreerd door BJZ en de Raad.

Op bladzijde 298 van haar rapport schrijft de Commissie Samson dat bij het onderzoek naar reacties van de overheid op seksueel misbruik in de jeugdzorg tevens de strafrechtelijke benadering moet worden bezien. Volgens de casemanager van LoketBJZ.nl houdt bovenstaande in dat door de raad voor de kinderbescherming en bureaus jeugdzorg ernstige strafbare feiten gepleegd worden, op grond waarvan ambtenaren gelet op artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 273 f (mensenhandel) en 197a van het Wetboek van Strafrecht aangifte dienen te doen en dossiers dienen over te dragen aan het openbaar ministerie, teneinde vervolging mogelijk te maken.

31-05-2013

Joden stelen geld

by J.L. de Kreek — last modified 31-05-2013 11:05
Opgeslagen onder:

Collectief en individueel stelen Joden grote sommen geld van Duitsland. Dat gaat ten titel van 'wiedergutmachung' terwijl de Joodse leiders zelf schuld hebben aan WOII en de Shoah. Onder Joden is het algemeen bekend dat de Zionisten het antisemitisme van Hitler gewild hebben om invulling te geven aan het verlangen van Joden terug te keren naar Israël. Al in 1897 werden de mensenrechten voor alle Joden ontbonden door de Zionisten. De propaganda van de Nazi's was gebaseerd op wat Zionisten zeiden.

Zionisten vinden het niet leuk wanneer hun schuld aan WOII en de Shoah geopenbaard wordt. Zij willen dat iedereen gelooft in de mythe van de schuld van het Duitse volk. De Zionistische beweging was vèr voordat de Nationaal Socialisten aan de macht kwamen gericht op de vernietiging van het Jodendom in Europa. De grote Zionistische leider Herzl schreef reeds in 1897 dat Joden vernietigd moesten worden, en hij predikte toename van antisemitisme om Joodse rijkdommen te liquideren.

Zij die feitelijk de 'wiedergutmachung' horen te betalen zijn Joden. Meer in het bijzonder is dat de bankiers familie Rothschild en ook Israël. Hitler had vergaande afspraken met de bestuurlijke lichamen van 'the Society of Jews' om Joden uit Europa te deporteren. Het kamp Auschwitz is daarbij op initiatief van bedrijven van de joodse Rothschildbankiers symbiotisch met de SS gebouwd. Het wordt niemand vertelt omdat de daders nog altijd aan de touwtjes trekken: Joodse leiders hebben WOII en de Shoah gewild. Zij hebben Hitler betaald. Hitler is door hen groot gemaakt en gezien als de Joodse messias.

De kolonisatie van Palestina door de Zionisten werd door de Nazi leiders 'Ein Nazi Färht Nach Palestina' genoemd. De Joden hebben nooit een Joodse staat gewild omdat dit in strijd is met het Jodendom. Het is door Joodse leiders ondemocratisch bepaald dat alle Joden naar Israël moesten en deze Joodse leiders hebben Hitler voor hun karretje gespannen. Vandaag bestrijden de nakomelingen van deze joodse oorlogscriminelen elk eerlijk geluid over de schuld van de Zionisten aan WOII en de Shoah.

Duitsland trekt de komende jaren meer geld uit voor hulp aan slachtoffers van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dat geld is afgeperst door de (nakomelingen van) de Zionistische daders van de Jodenvervolging. De Joden moeten hun 'wiedergutmachung' bij de Joden zelf halen want het zijn in de allereerste plaats Joodse leiders geweest die de hoofdschuld hebben aan het geheel van de verschrikkingen om Palestina in bezit te kunnen nemen. De Zionisten hebben de Joden gebrandofferd om de god mild te stemmen bij en tijdens hun rooftochten.

30-05-2013

Jeugdzorg is mensenhandel

by J.L. de Kreek — last modified 30-05-2013 10:12

Volgens Trouw 03 mei 2013 zijn in Nederland zelf geen gevallen bekend waarbij kinderen daadwerkelijk voor geld aan derden zijn overgedragen. Deze veronderstelling is naar aanleiding van klachten van de VN over de bescherming van minderjarigen tegen mensenhandel. Kennelijk heeft betrokken correspondent niet gekeken naar Jeugdzorg. Jeugdzorg plaatst kinderen onder dwang en zonder voorafgaande waarheidsvinding voor de duur van de jeugd bij derden, en deze derden en jeugdzorg krijgen daarvoor geld.

Dat is mensenhandel zoals strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Oogmerk lijkt te zijn de kinderen niet alleen financieel te misbruiken. Redelijke vermoeden is dat het oogmerk ook is kinderen seksueel te misbruiken, bij pleegouders en in instellingen van jeugdzorg. Het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson toont aan dat kinderen onder de hoede van jeugdzorg geplaatst gemiddeld meer kans maken op misbruik dan thuis. De indruk is dat minderjarigen bij pleegouders en in instellingen van jeugdzorg chronisch misbruikt worden en dat de leden van Jeugdzorg Nederland en bepaalde ambtenaren daarvan profiteren.

In instellingen van jeugdzorg worden minderjarigen geplaatst in de omstandigheid dat zij elkaar makkelijk misbruiken kunnen, en de begeleiding wordt als de kat op het spek gebonden. Dat er ook beeldmateriaal gemaakt wordt in instellingen van jeugdzorg kan en mag niet uitgesloten worden. Op welhaast alle terreinen van bestrijding van seksueel kindermisbruik blijkt de Nederlandse Staat juist gelegenheid te geven aan de misdrijven en voorkomen dat concurrentie criminelen toegang krijgen kunnen tot de markt. Het Nederlandse beleid in verband met kindermisbruik is oneerlijkenconcurrentie van de Nederlandse overheid en de leden van Jeugdzorg Nederland op de markt van mensenhandel.

29-05-2013

Burgeroorlog in Israël

by J.L. de Kreek — last modified 29-05-2013 17:20
Opgeslagen onder:

Hoe groot is de kans op burgeroorlog in Israël wanneer algemeen bekend is dat 'founding father' Theodore Herzl wilde dat Joden op elkaar schoten en opteerde voor geaccrediteerde antisemieten om de massa te controleren nadat hij de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda had gezet.

Het is niet vreemd dat charedische joden beweren dat studie van de Torah krachtiger is dan een leger om Israël te verdedigen, want de Torah laat zien dat de Israëli geen Joden zijn die wortels bezitten in het beloofde land. De Israëli is een stam Joden waarvan de Joodse groepsaanduiding Asjkenazim is. De tekens 'nazi' zitten daarin reeds vervat. Toch moet iedereen geloven dat nazi afkomstig is van Nationalsozialismus. Alsof het Nationalso Zialismus betreft.

Niet toevallig zijn de nationaal socialisten betaald door de Asjkenazim. Hitler had vergaande overeenkomsten gesloten met de Asjkenazim om Joden uit Europa te verdrijven en het jodendom te vernietigen. Ook hebben de rijkste Asjkenazim op aarde vele tientallen miljoenen betaald aan Hitler om een desnoods gewelddadige revolutie te beginnen.

De Tweede Wereldoorlog en de Shoah is een oorlog en zijn massamoorden van de Asjkenazim op de Asjkenazim en andere mensen. Nazi's die Nazi's afslachten om Palestina in bezit te krijgen en de Joden nu verplicht als schietvlees in het Nazi-leger van Zion.

Dat de Zionisten de grote gangmakers zijn achter WOII en de Shoah is een geschiedenis die bepaalde Joden niet graag vertellen. Moeten ze toegeven dat er inderdaad geen holocaust geweest is en dat Anne Frank door de Zionisten op de trein is gezet. Van ondersteunende diensten voorzien door de grootvader van Lodewijk Assher die nu gelegenheid geeft aan soortgelijke misdrijven als waar zijn opa aan deelnam.

Het is de Joden wat waard wanneer Israël ontbonden wordt als Staat. Dat de bestuurlijke lichamen verdampen. Dat Israël als Natie ophoudt te bestaan 65 jaar na de onafhankelijk verklaring. Joden hebben een diep verlangen naar het verdwijnen van het land wat hen is opgedrongen door Nazi's die zich Joden noemen en het Joodse geloof beledigen door een Staat voor Joden te willen. Theodore Herzl, de oprichter van Israël en de uitvinder van de Endlösung', noemde Israël het wereld-getto.

De mythe is dat hij joden in Europa uit het getto wilde bevrijden. Wat hij deed is alle getto's bij elkaar pakken in Israhell want op die manier zijn de Joden het makkelijkst te managen. Joden zijn het best te herkennen aan een uitgesproken desinteresse in enige Joodse staat. Joden zijn net Salafisten. Die doen niet aan politiek. Die zitten de hele dag met de neus in de boeken, te studeren op Het Woord.

28-05-2013

Balkenende is kruisvaarder

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2013 17:50
Opgeslagen onder:

Elke christen in de politiek is kruisvaarder. Het systeem zoals Nederland dat gebruikt is gecorrumpeerd geraakt door oorlogscriminelen, terroristen en genocidale moordenaar van hoofdzakelijk christelijke huize. Dat is van de laatste tien tot dertien jaar. Met de millennium wisseling is er millennium bedrog in het systeem gebracht door politieke organisaties, bewindslieden en Kamerleden ondersteund door de mainstream media. Bedoeld om het illegale geweld van de Coalitie der Gewilligen in islamitische landen gelegenheid te geven zoals de zelf vervullende profetieën van de Katholieken dat graag ouderwets zien.

Het systeem is gecorrumpeerd geraakt door misbruik van religie. Politici die doen alsof zij christen zijn en met die schoneschijn punten scoren bij de kiezer, die niet beter weet. Journalist Micha Kat, wordt door de Pedograaf opgejaagd omdat hij het fascisme, en het racisme en het liegen en bedriegen beu is, heeft gelijk. Er is geen Holocaust geweest. De Zionisten hebben het gedaan. Israël is Mofrica, en de Amerikanen zijn de roodste roodnecken sinds de roodneck is uitgevonden. De Twin Towers zijn door een samenstel van omstandigheden ingestort zonder dat de vliegtuigen daaraan materieel een bijdrage geleverd hebben. De vliegtuigen waren voor de vorm om Islamieten de schuld te kunnen geven.

De asymmetrische inslag van een vliegtuig kan geen Twin Tower symmetrisch in het eigen fundament laten instorten. De pannenkoek theorie is onzinnig omdat de massa van de bovenste etages altijd op de stalen steunpilaren gedrukt hebben. Het bijzondere aan de Twin Towers is dat ze van STAAL zijn. Het beton eromheen was invulling wat verder amper dragende krachten hoefde te weerstaan. De stalen bielzen als boomstammen zo dik vormde met elkaar een net waarin elk vliegtuig als een muskiet gevangen wordt. Die vliegtuigen kunnen nooit de schade veroorzaakt hebben die er gezien is. Om die schade te verkrijgen zijn er co-factoren vereist waaronder bijvoorbeeld twee kleine atoombommen en/of naotermiet en/of andere geavanceerde explosieven.

Op die aanslagen, die van den beginnen corrupt blijken te zijn, is militair gereageerd en niet internationaal strafrechtelijk. Dat is verdacht. Ongeacht de ernst van de aanslagen en wie het gedaan heeft, de voorgeschreven reactie daarop is internationaal strafrechtelijk waarbij overigens militairen betrokken worden kunnen onder zeer strenge 'rules of engagement'. Om terrorisme te bestrijden zoals het terrorisme op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is het noodzakelijk dat ambtenaren namens de staten internationaal in de uitvoering aan strakke rules of engagement gebonden zijn om te kunnen slagen. Dat Balkenende letterlijk als een schoothondje bij Bush op bezoek was terwijl algemeen bekend is dat de familie Bush manager geweest is van het bureau van Adolf Hitler is verraad zoals alleen christenen in de politiek beheersen.

Balkenende wilde Gekke Henkie niet zijn in de internationale verhoudingen terwijl Balkenende als jurist weten kan dat hij de weg via het internationaal strafrecht had horen te prediken bij gebreke waarvan er van het CDA geen politiek consent voor de strijd tegen terreur hoort te zijn. Gezien de reputatie van Nederland in de internationale verhoudingen en het feit dat Nederland het Internationaal Strafhof en het Vredespaleis huisvest was Balkenende gebonden aan de plicht het internationaal strafrecht als middel te hanteren voor de internationale reactie op de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001. Ook kabinet Kok II heeft niet goed gereageerd op de aanslagen 11 september 2001.

De grote corruptie deed de intrede met Balkenende 22 juli 2002 en de aanloop naar de illegale oorlog in Irak. De aanslagen werden misbruikt om Paars de bons te geveven en later stemde het CDA in met het gedoogakkoord van Wilders in verband met de buitenlanders. Met de illegale oorlog in Irak liet Balkenende het ouderwetse CDA zien van de christenheid waarvan iedereen gehoopt had dat de christenen dit met de Franse Revolutie afgeleerd hadden.

Religie en utopie en terrorisme gaan hand in hand. Dat alleen islamieten met het geloof in de politiek leveranciers van terrorisme zijn is een onzinnige veronderstelling. De christenheid, het christendom in de politiek in het algemeen en dat van Balkenende in het bijzonder is de ziekste vorm van terrorisme omdat het tot desintegratie van de gehele samenleving leiden moet ter faveure van de macht van de kerk. Voor christenen in de politiek geldt dat zij ongeacht de doelstellingen en/of programma vijanden van de Staat zijn omdat zij dat als christen tot een eind willen brengen opdat de Paus en zijn kruisvaarders de lakens uitdelen.

Document acties

Share |