10-02-2013

Onderzoeksjournalist blijkt mol

by J.L. de Kreek — last modified 10-02-2013 15:20
Opgeslagen onder:

Onderzoeksjournalist Micha Kat van klokkenluideronline blijkt net als de rest van de collega's een ordinaire 'gatekeeper' te zijn. Een mol. Hij is “even aan het wandelen” en daarom wil hij niet praten. Micha Kat voegt niet toe aan het recht van het publiek op de waarheid en loopt hulpverlening opzichtig voor de voeten. Zijn journalistieke werken zijn slechts deels gegrond in de feiten. Veel vult hijzelf in zonder daarbij concreet bewijs te leveren.

De belangrijkste feiten negeert hij alsof hij voor de Telegraaf werkt. Micha Kat doet alsof hij voor de Telegraaf werkt, en dat is in casu een feit. Als nepjournalist. Als afleider van de harde feiten over oud VVD secretaris-generaal Joris Demmink: de man wiens strafvervolging gewild wordt door Micha Kat. Twee van die harde feiten zijn de oorlog zonder geldige reden in Irak én de pedocratische techtspleging in Nederland. Micha Kat heeft gelijk.

Alleen Micha Kat is te ver heen om dat deugdelijk over het voetlicht te brengen, of hij is een schijnklokkenluider die verhult dat hijzelf een sleutelrol vervult in verband met de misdrijven die hij zegt te bestrijden. De hang naar aandacht en erkenning bij Micha Kat komt de kwaliteit van zijn journalistieke werk niet ten goede.

Al de gesprekken die Micha Kat heeft met de politie. Niemand weet wat zich afspeelt op het bureau ná de arrestatie van Kat en of Micha Kat publiekelijk de waarheid zegt over wat er is uitgewisseld. Het OM kan op de vingers nagaan dat verdere voorarrest van Kat zinloos is dus al die aanhoudingen zijn misschien 'fake', om het publiek te vermaken en in ieder geval niet functioneel in verband met openbaring van de feiten over Joris Demmink. De concurrente media zal Micha Kat blijven negeren ook al wint hij alles.

Micha Kat gaat voorbij aan relevante feiten die zijn strijd makkelijk tot een eind brengen kunnen. Steeds weer repeteert Kat zijn waarheid die onvolledig is en journalistiek ondermaats gebracht wordt. Graffiti op het huis van Joris Demmink is in verhouding tot de oorlogsmisdaden van de internationale terrorist wél te begrijpen, alleen dat blijkt niet het oogmerk van Kat.

Micha Kat bekladt het huis van de pedocraat om zijn vooralsnog onbewezen pedocratie, terwijl over zijn oorlogsmisdaden een door het kabinet en parlement geaccordeerd rapport is verschenen onder voorzitterschap van oudraadsheer Davids van de Hoge Raad. Ook beroept Micha Kat zich niet op het Rapport van de Commissie Samson of artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg.

Dit rapport en deze wettelijke bepaling doet in alle redelijkheid vermoeden dat bijpassende beleidsmakers en andere voorbereidende ambtenaren mogelijk bezitters zijn van pedofiele deviaties onder voorzitterschap van de Vorst. Wat Micha Kat zegt over de Joden, dat de Zionisten de schuld hebben aan WOII en de Shoah, is volgens orginele Joden overigens ook waar alleen Micha Kat gedraagt zich er niet naar.

09-02-2013

Neêrlands pedocratische rechtspleging

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2013 21:30
Opgeslagen onder:

Het is niet de schuld van de Raad voor de Kinderbescherming of de leden van Jeugdzorg Nederland of de onderscheidelijke medewerkers dat uit het Rapport van de Commissie Samson blijkt dat jeugdigen uit huis geplaatst grotere risico's lopen in verband met zedelijke en geestelijke belangen alsmede de gezondheid, dan in de gemiddelde thuissituatie. Het is de schuld van de pedocratische rechtspraak dat ouders het gevoel hebben dat hun kinderen gegijzeld en misbruikt worden bij en tijdens uithuisplaatsingen. Want van de Raad voor de Kinderbescherming en de leden van Jeugdzorg Nederland kan niet verwacht worden dat zij aan waarheidsvinding doen, aldus deze organisaties en de medewerkers.

Goede Nieuws heeft zicht gehad op het vertrouwelijke dossier van de casus van Meisje A. die op loketbjz.nl besproken staat. Een keurig gezin te R. Antroposofisch geinspireerd. Vader denkt holistisch. Moeder gaat naar de kerk. Niks mee aan de hand. Eerst na de pedocratische beschikkingen van de pedocratische rechtspraak, zijn er problemen in de gezinsopstelling en worden ouders ervan beschuldigd een bedreiging te zijn voor de vorig jaar geboren dochter. De zaak heeft reeds geleid tot een geschil bij de kort geding rechter te Amsterdam. LoketBJZ.nl is toen veroordeeld tot een rectificatie omdat betrokken gedaagde weigerde ter zitting bewijs van het gelijk te leveren, om het lopende strafrechtelijke onderzoek niet te doorkruizen. Het is in de eerste plaats aan de Raad voor de Kinderbescherming en leden van Jeugdzorg Nederland om de belangen van jeugdigen de eerste overweging te laten zijn.

Het staat vast dat de leden van Jeugdzorg Nederland geld krijgen voor elke OTS en UHP. Dik geld waarschijnlijk want de organisatie is topzwaar van de bestuurders en beleidsmakers. Dat directeuren van de organisatie beweren dat de leden van Jeugdzorg Nederland geen hulpverleners zijn, doet vermoeden dat er sprake is van misleidende reclame in de jeugdzorg. Het imponeert misleidend een organisatie Jeugdzorg Nederland te noemen wanneer er géén hulp geleverd wordt. Leden van Jeugdzorg Nederland executeren beschikkingen zonder betekening ervan door de deurwaarder. Dat is uniek. Beslagleggingen zijn voor de leden van Jeugdzorg Nederland juridisch moeilijker dan een kind met de sterke arm uithuisplaatsten.

Om met gesloten deuren zonder het horen van belanghebbenden mondeling verlof te krijgen van een rechter die persoonlijk ook deelneemt aan een klachtencommissie van leden van Jeugdzorg Nederland, is voor leden van Jeugdzorg Nederland louter vereist dat zij formuleren zorgen te hebben in verband met een bepaalde minderjarige. De betrokken organisaties kunnen niet weten of de UHP of OTS noodzakelijk is want zij zeggen van zichzelf dat ze niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat ze aan waarheidsvinding doen. Dat deze organisaties uberhaupt ontvankelijk verklaard worden is onloochenbaar de schuld van de pedocratische rechtspraak die (mede) onder leiding van Joris Demmink en Andre Rouvoet vorm gekregen heeft.

08-02-2013

Strafklacht tegen BREIN

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2013 12:10
Opgeslagen onder:

Er is reeds een tijdje geleden een goed gedocumenteerde aangifte gedaan tegen auteursrechthandhaver BREIN en Tim Kuik in verband met bedrog van onder andere de rechtspraak. Na een diepgaand gesprek tussen aangever en een officier van justitie van het functioneel parket te Rotterdam, is er besloten tot sepot. In verband met andere noodzakelijkheden is het nog niet tot een artikel 12 procedure gekomen. Pogingen om met BREIN tot een minnelijke regeling te geraken zijn mislukt. De laatste keer dat een minnelijke regeling is aangeboden, was bij en tijdens het kort geding in Den Haag 24 april 2012 te 14.00 uur tussen BREIN en de Piratenpartij.

De Piratenpartij heeft die zaak verloren want het vorderde feitelijk geen handhaving van het auteursrecht. De grap van het auteursrecht in digitaal tijdperk is dat bestanden op internet auteursrechtelijk niks waard zijn. Althans voor zover het gebruik in privé sfeer plaatsvindt. Gratis gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in privé sfeer zit reeds sinds de oudheid in het auteursrecht gebakken. Het internet brengt daarin geen verandering want het auteursrecht is techniek neutraal geformuleerd. Aan het begin van het digitaal tijdperk was het de vraag voor juristen of en hoe het recht in het algemeen en het auteursrecht in het bijzonder op het internet toegepast hoorde te worden.

Auteursrechthebbenden bepleitte met succes dat het auteursrecht normaal op het Internet toegepast kan en hoort te worden. Daarbij predikten zij het grondbeginsel dat het auteurswet techniek neutraal geformuleerd is, en dus dat techniek niet voorkomt dat auteursrecht toegepast worden kan. Vervolgens is de toepassing van de auteurswet op het internet in strijd met het recht uitgevoerd. Mogelijk dat de juristen van de auteursrechtmonopolisten op voorhand doorzagen dat eerlijke toepassing van het auteursrecht op internet resulteert in het redelijke oordeel dat het auteursrecht op Internet niks waard is, althans zolang gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken in particuliere hoedanigheid plaatsvindt en de persoonlijkheidsrechten gerespecteerd worden.

Dat is minder nadelig voor auteursrechthebbende dan BREIN & co doen voorkomen. Vooral kleine auteursrechthebbenden, de auteursrechtenconcurrent van de belangen van de monopolisten die BREIN behartigt, hebben profijt van bovenstaande eerlijke toepassing van het auteursrecht op Internet want daarmee kunnen zij tegen minimale kosten functioneel concurreren met Hollywood. Auteursrecht gaat om verspreiding van cultuur, niet om het rijk maken van artiesten - veelal geproduceerd door opportunisten die eerst voor een schijntje auteursrechten hebben opgekocht. Voor nadere inhoudelijke informatie over de grondslag van bovenstaande strafklacht wordt verwezen naar www.breinpijn.nl

07-02-2013

Jeugdzorg situationele monopolist

by J.L. de Kreek — last modified 07-02-2013 09:40
Opgeslagen onder:

Wat hebben de leden van Jeugdzorg Nederland en de Publieke Omroep gemeen? Het zijn situationele monopolisten. Bij situationele monopolisten is er een machtsverhouding waarbij er één verkoper en één koper is. De privacywaakhond CBP concludeert dat het blokkeren van cookieweigeraars niet door de beugel kan, zeker niet bij een publiek medium. Volgens het CBP is er “van in vrijheid gegeven, rechtsgeldige toestemming" geen sprake, want de publieke omroep is “situationele monopolist”.

Blijkens de eigen uitingen verlenen leden van Jeugdzorg Nederland zonder rechtsgeldig betekende akte hulp in het vrijwillige drang- of dwangkader aan jeugdigen die het volgens leden van Jeugdzorg Nederland nodig hebben. Deze hulp wordt verleend na bijvoorbeeld een melding bij de verwijsindex, overigens zonder dat de leden van Jeugdzorg Nederland -in strijd met artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg- van zichzelf vinden dat zij daarbij aan waarheidsvinding horen te doen.

In de brief aan de Tweede Kamer van 31 januari 2013 schrijft het College Bescherming Persoonsgegevens dat de publieke omroep door tracking cookies af te dwingen bezoekers feitelijk bij elk bezoek met hun persoonsgegevens laat betalen. Volgens de CBP kan daarbij geen sprake zijn van in vrijheid gegeven rechtsgeldige toestemming, want de Publieke Omroep is een situationele monopolist.

In termen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens betekent dit dat er geen grondslag is voor de gegevensverwerking van artikel 8 van die wet. En wanneer er geen grondslag is, kan er ook geen sprake zijn van een gerechtvaardigd doeleinde voor de gegevensverwerking. Aldus het CBP.

Dit logische rechtseconomisch oordeel van het CBP getransponeerd naar andere situationele monopolisten leert dat burgers in verband met zorg voor kun kinderen niet in vrijheid rechtsgeldig met leden van Jeugdzorg Nederland overeenkomen kunnen, want de leden van Jeugdzorg Nederland zijn situationele monopolisten. Er is geen andere leverancier van jeugdzorg dan de leden van Jeugdzorg Nederland.

Volgens de site Webwereld benadrukt een woordvoerster van het CBP tegenover Webwereld:

dat deze conclusie geldt voor het specifieke geval van de publieke omroep. Hierbij telt mee dat de site met publieke middelen is bekostigd en de NPO een situationele monopoliepositie heeft. Een cookiemuur is in dit geval echt uit den boze.

Ook de leden van Jeugdzorg Nederland worden met publieke middelen bekostigd en hebben een situationele monopoliepositie. Dus in lijn met het oordeel van het CBP is het zogenaamde vrijwillige drang- en/of dwangkader waarin leden van Jeugdzorg Nederland hun service verlenen, uit den boze want de zorgconsument heeft geen vrije keuze.

In het algemeen wordt door ouders steen en been geklaagd over het functioneren van leden van Jeugdzorg Nederland. Medewerkers zouden ronduit grof, intimiderend en agressief zijn en zonder feitelijke grondslag minderjarigen opeisen. De kwalificatie kinderroof wordt niet zelden gebruikt door ouders. Opvallend is dat de leden van Jeugdzorg Nederland de klachten over het functioneren veelal afdoen met de redenering dat er altijd wat te klagen valt.

06-02-2013

Irakoorlog oorzaak crisis

by J.L. de Kreek — last modified 06-02-2013 11:20
Opgeslagen onder:

De Europese schuldencrisis die uitbrak binnen het eurogebied nadat Griekenland als gevolg van de kredietcrisis zijn schulden niet meer zelfstandig kon financieren, is het causale gevolg van het illegale geweld van westerse mogendheden in Irak en andere Islamitische landen. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie hebben dit bevestigd tegenover hét Goede Nieuws™.

Economie is in belangrijke mate afhankelijk van vertrouwen. Het is een eenvoudig econmisch principe dat wannneer het vertrouwen stagneert, dit van negatieve invloed is op de economie. Top-ambtenaren van de Centrale Economische Commissie hebben aan de verslaggever van hét Goede Nieuws™ bevestigd dat dit principe aan de basis ligt van de crisis. In het algemeen wordt aangenomen dat de financiële techniek van securitisatie of effectisering of vertiteling, de basis is voor de economische crisis op aarde. Securitisatietransacties die in subprime hypotheken hadden geïnvesteerd konden hun verplichtingen (deels) niet nakomen. Hierdoor hielden financiële instellingen de hand op de knip en dreigde het internationale geldverkeer tot stilstand te komen, en was de economische crisis geboren.

Deze theorie over securisatie houdt geen rekening met feiten die in het algemeen buiten economische modellen gehouden worden. Bijvoorbeeld het feit van het onrechtmatige karakter van het geweld van westerse mogendheden in Islamitische landen. Dit geweld, waarvan elke gewone burger aan kan voelen dat het buiten proportioneel is, heeft het fundament onder de wereldeconomie vandaan geslagen. De technieken van securitisatie of effectisering of vertiteling zijn niet van dien aard dat het de hele wereldeconomie kan laten instorten. Het kan negativiteit in de conjenctuur veroorzaken, het kan consumenten van financiele diensten benadelen. Om de hele wereldeconomie onderuit te halen is meer nodig, een catalisator.

Deze catalisator is geleverd door het illegale westerse geweld in Islamitische landen en het bijkomende afnemende producenten en consumenten vertrouwen. Overheden die zonder geldige reden bevriende landen met geweld binnenvallen met het oogmerk van 'regime change', kunnen moeilijk vertrouwd worden door burgers. Dat de oorlog zonder geldige reden in Irak in de media en politiek niet als oorlogsmisdaad gekwalificeerd is, houdt niet in dat deze kwalificatie niet daaraan gegeven hoort te worden. Het letsel wat is aangericht in Irak en andere Islamitische landen is een kostenpost wat de oorlogvoerende naties nog niet in de begrotingen hebben opgenomen.

Overheden die gelegenheid geven aan oorlogen zonder geldige reden verliezen vanzelf het vertrouwen van producenten en cosumenten, en leggen daarmee de basis voor economische crisis. Top-ambtenaren van de Centraal Economische Commissie die het kabinet adviseren in verband met de economische crisis bevestigde tegenover Goede Nieuws dat het inderdaad zo is dat de oorlog zonder geldige reden in Irak, de basis heeft gelegd voor de cisis. Ook gaven zij aan dat zij deze wijsheid vanzelfsprekend niet aan het kabinet konden overbrengen. Daarmee zouden de ministers immers worden uitlegd dat de oorlogsmisdaden van het CDA en de VVD en het gebrek aan verzet van de rest van de politiek, de oorzaak van de economische crisis is. Happen naar de baas gaat ook de top-ambtenaren van het CEC niet eenvoudig af.

05-02-2013

Zionisten inspirators Nazi's

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2013 19:50
Opgeslagen onder:

Dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 in werkelijk radicaal anders is dan wat onderwezen wordt, bewijzen de originele getuigenissen van de Joden op de website truetorahjews.org. Volgens de Joden van truetorahjews.org is de propaganda van Nazi's gebasseerd op wat de Zionisten zeiden. Door de Zionisten worden deze Joden weggezet als een anti-Zionistische secte. Toch bevat de website van truetorahjews.org vele autentieke citaten van Zionistische leiders die moeilijk anders dan zuiver anti-Semitisch begrepen kunnen worden.

De Zionisten blijken de grote inspirators van de Nazi's te zijn. De Joden van truetorahjews.org smeken en bidden de Joodse broeders en zusters om te beseffen dat de Zionisten niet de redders van het Joodse volk en borgen van de veiligheid zijn, maar de aanstichters en oorspronkelijke oorzaak van het Joodse lijden in het Heilige Land en wereldwijd. De idee dat het Zionisme en de staat Israël de beschermer van de Joden zijn, is volgens Joden van truetorahjews.org waarschijnlijk de grootste hoax ooit gepleegd op het Joodse volk. Sinds 1945 zijn Joden nergens anders in zo'n fysiek gevaar als in de Zionistische staat, aldus truetorahjews.org.

Joden worden door hun religieuze wetten bevolen loyaal te zijn aan het land waarvan zij onderdaan zijn. Sinds de verwoesting van de heilige Tempel in Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk zo'n tweeduizend jaar geleden, is hen opgedragen om nauwgezet loyaal zijn aan de landen waar wij verblijven. De Duitse Joden van de zogenoemde Keulsestam waren 'ebenbürtige' burgers van het vooroologse Duitsland.

Tora-trouwe Joden willen in vrede en harmonie leven met hun buren in elk land onder de gemeenschap van naties, met inbegrip van het historische Palestina. Tora-trouwe Joden betreuren activiteiten en het beleid van geweld door hen die, misbruikmakend van de naam van Israël, de eeuwige waarden van de Tora vervangen hebben voor het ideaal van chauvinistisch nationalisme.

Het is volgens de Joden van truetorahjews.org de eeuwenoude intentie van het Zionisme om opzettelijk overal waar mogelijk het antisemitisme aan te wakkeren, en zelfs meer in het algemeen, om te profiteren van het Joodse lijden en verbetering te voorkomen. Haat tegen Joden en het Joodse lijden is volgens de Joden van truetorahjews.org de zuurstof van de Zionistische beweging.

Vanaf het begin is de de Zionistische beweging bewust bezig geweest om aan te zetten tot haat tegen de Joden en daarna, in geveinsde verschrikking, de haat te gebruiken om het bestaan ​​van de Zionistische staat te rechtvaardigen. Zionisten vertaand de kunst het machiavellisme tot de hoogste graad verheffen. De Zionisten gedijen volgens de Joden van truetorahjews.org op haat en lijden van de Joden, en proberen daarvan te profiteren door Joden in voortdurende angst te houden.

Hoewel Zionisten en anderen het betwisten, is het volgens de Joden van truetorahjews.org een onbetwistbare feit dat de revolutionaire seculiere en afvallige elementen in de Joodse gemeenschap in Europa in belangrijke mate hebben bijgedragen tot vijandigheid tegenover Joden na de Eerste Wereldoorlog. Dit wekte onder veel niet-Joden, haat tegen Joden in het algemeen.

De grondlegger van het Zionisme was volgens de Joden van truetorahjews.org een afvallige, Theodor Herzl. Hij wilde haat tegen de Jood intensiveren teneinde de oorzaak van het politieke Zionisme te verbeteren. Hier zijn een aantal van zijn uitspraken vertaald van de site van truetorahjews.org:

Het is essentieel dat het lijden van de joden. . . erger wordt. . . Dit zal helpen bij het realiseren van onze plannen. . . Ik heb een uitstekend idee. . . Ik zal antisemitisme veroorzaken om de joodse rijkdomen te liquideren. . . De antisemieten zullen ons daardoor helpen bij het versterken van de vervolging en onderdrukking van joden. De antisemieten zijn onze beste vrienden.

Dus anti-semitisme, dat is een diep ingebed kracht in het onderbewustzijn van de massa's, is niet schadelijk voor de Joden. Ik vind het eigenlijk voordelig voor de bouw van het joodse karakter

Hatelijk uitlatingen over Joden als 'Untermensch' hoefde niet te worden uitgevonden door de Nazi theoretici zoals Hitler, Goebbels, Rosenberg en Streicher. Hun ideologie was afgestemd op de verklaringen van de politieke Zionisten zoals die gevonden kunnen worden in de geschriften van de Zionistische Yehezkel Kaufman in 1933.

In 1920 werden er vijandige uitspraken tegenover joden gedaan vanuit de Universiteit van Heidelberg. Deze uitspraken hadden als argument dat de Joden van Duitsland de onrust na de oorlog veroorzaakte, dat de Joden in Duitsland niets gemeen hadden met de Duitsers, en dat de Duitsers het recht hadden om te voorkomen dat de Joden Duitsland binnendrongen. Deze uitingen waren echter niet gemaakt door Adolf Hitler in Mein Kampf, maar, volgens truetorahjews.org, door Nahum Goldmann, de president van de World Zionist Organization en hoofd van het World Jewish Congress, en, onbetwistbaar, de meest invloedrijke politieke Zionist in de wereld.

In 1921 werden de Duitsers in Duitsland verteld:

Wij Joden zijn vreemdelingen ... een vreemd volk in uw midden, en we ... zouden willen dat dit zo blijft. Een Jood kan nooit een trouwe Duitse zijn en wie het vreemd land zijn vaderland noemt is een verrader van het Joodse volk.

Deze verachtelijke woorden werden gesproken door Jacob Klatzkin, de tweede van twee politieke Zionistische ideologen in Duitsland in 1921, terwijl de Joden in Duitsland genoten van volledige politieke en burgerrechten. Deze Zionist was het die had gepleit voor ondermijning van Joodse gemeenschappen door het verwerven van een staat. De Zionisten hadden er geen moeite mee de bestaande Joodse gemeenschappen neer te halen.

Tijdens een openbare politieke zionistische bijeenkomst in Berlijn werd verklaarde dat Duitsland ... te veel Joden heeft. Was het Hitler of Goebbels die dit zei? Nee, het was Chaim Weizman, die later de eerste president van de staat Israël is worden. Deze toespraak werd gepubliceerd in 1920, en dus vier jaar vóórdat Hitler Mein Kampf geschreven had.

Heelveel Zionisten weten van dit vicieuze verraad geuit door hoge politieke Zionistische leiders, de afvalligen van het Joodse volk. Tijdens de Processen van Neurenberg waar de belangrijkste oorlogsmisdadigers berecht werden, verklaarde nazi-propagandist, Julius Streicher: Ik heb niet meer dan geëchood wat de toonaangevende Zionisten zeiden. Het is meer dan duidelijk dat hij de waarheid sprak.

Hitler, Rosenberg, Goebbels en Streicher, en de vele andere nazi-leiders gebruikt verklaringen van Zionisten om hun aanklacht tegen de Joden in Duitsland te valideren. Het zijn de inspanningen van Zionistische leiders die tot op de dag van vandaag in hoge mate het anti-semitisme in standhouden en mogelijk maken. In geveinsde verschrikking doen zij zich voor als behartigers van Joodse belangen om hun afgodische en anti-Joodse doel te steunen.

Het Zionisme gedijt op antisemitisme. Ben Gurion verklaarde, ... niet altijd en niet overal ben ik tegen anti-semitisme. Zionisten trekken regelmatig de handige anti-semietische-kaart tegen iedereen, Jood of niet-Jood, die zich durft uit te spreken tegen de intrinsieke kwaadaartigheid van het Zionisme.

De Zionisten waren het eens met het Nazisme in het algemeen, zelfs voorafgaand aan de komst van het Nazisme. Zionisten waren steeds van mening dat de Joden niets konden, en niets mochten. Joden konden volgens de Zionisten niet in harmonie leven in een andere maatschappij. De Zionisten waren van mening dat de Joden moesten worden verwijderd uit de samenleving ten behoeve van die samenlevingen. De Zionisten geloofden dat het nieuwe Joodse bestaan ​​in het eigen land het beeld dat Joden nutteloos en parasieten zijn zou veranderen. Deze ideeën dat Joden nutteloos en parasieten zijn bestonden al lang voor Adolf Hitler en werd door de Zionisten in het leven geroepen.

Er is een enorme hoeveelheid literatuur waarin wordt beschreven dat de zionisten het heel moeilijk maakte om Joden te redden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Als verschillende personen of organisaties probeerden het vertrek van Joden naar westerse landen te regelen, maakte de Zionisten overuren om dit te voorkomen. De Zionisten waren van mening dat de opbouw van de Joodse bevolking van Palestina belangrijker was dan Joden naar derde landen te laten emigreren. De Zionisten stonden erop dat westerse mogendheden geen Joden toelieten anders dan in Palestina. De beroemde Zionistische leider, Jitschak Greenbaum, verkondigde dat een koe in Palestina meer dan al de Joden, de moeite waard was. De beruchte David Ben-Gurion zei in 1938:

Als ik wist dat het mogelijk was om alle kinderen in Duitsland te redden door ze naar Engeland te laten gaan, en slechts de helft van de kinderen door ze naar Eretz Israël, zou ik kiezen voor de tweede oplossing. Want wij moeten rekening houden met niet alleen het leven van deze kinderen, maar ook de geschiedenis van het volk van Israël.

Na de oorlog verklaarde de Zionistische religieuze leider, Rabbi Klaussner, die de leiding had over ontheemden voor de Joods-Amerikaanse Conferentie op 2 mei 1948:

Ik ben ervan overtuigd dat mensen gedwongen moeten worden om naar Palestina te gaan ... Voor hen is een Amerikaanse dollar het hoogste doel. Door het woord dwang, suggereer ik een programma. Het diende de evacuatie van de joden uit Polen, en de geschiedenis van de 'Exodus' ... Om dit programma toe te passen, moeten we in plaats van comfort aan ontheemden te verstrekken, het grootst mogelijke ongemak voor hen creeeren... In een tweede fase wordt een procedure aanroepen waarin de Haganah de Joden lastig vallen.

Het is volgens Joden van truetorahjews.org ironisch dat de Zionisten hun staat tot de veilige haven voor het Joodse volk uitroepen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er volgens de Joden van truetorahjews.org géén plek op aarde gevaarlijker geweest voor Joden, zowel geestelijk als lichamelijk, dan de Zionistische staat.

De Joden van truetorahjews.org vertellen uitgebreid dat de Zionisten onophoudelijk werkte om angst te scheppen onder de Joden in de Arabische landen nadat de Zionistische staat werd opgericht. Hun tactiek was het meest succesvol in Jemen, Marokko, Irak, Algerije, Libië, Tunesië.

Het is volgens truetorahjews.org algemeen bekend onder de Iraakse Joden dat in de loop van 1949-1950 de beroemde zionistische leider Mordechai ben Porat, die de bijnaam Morad Abu al-Knabel (Mordechai Bomber) had, na de oprichting van de Zionistische staat systematisch bezig was Iraakse functionarissen om te kopen om wetten te passeren die Joden aanmoedigde Irak te verlaten. Dit werd volgens truetorahjews.org versterkt door de zionistische bommen in synagogen in Bagdad in maart 1950.

De geschriften van de heer Naim Giladi documenteren in detail wat de Zionisten in Bagdad deden in 1950 om het vertrek van de Joden naar de Zionistische staat te forceren. De Zionisten kon het volgens truetorahjews.org niet schelen wat het effect van hun beleid was op de Joodse gemeenschappen van een land. Volgens truetorahjews.org gedijen Zionisten op vijandschap jegens Joden. De Zionisten klampen zich vast aan de ijdele hoop dat Joodse gemeenschappen zich zullen haasten voor redding naar de veilige haven van het Zionistische paradijs waar de Joden vervolgens voortdurend in gevaar zijn omdat het Zionistische regime wreedheden tegen Joden uitlokt door zelf wreedheden tegen niet-Joden te begaan. Bovendien noemde de grote Zionistische leider Theodore Herzl de staat Israël in zijn dagboeken het wereld-getto.

Bron: http://www.truetorahjews.org

04-02-2013

Bijbel voorspelt toekomst

by J.L. de Kreek — last modified 04-02-2013 11:25
Opgeslagen onder:

Armageddon, de Eind Tijd, de Apocalyps, is een periode van ongeveer tien jaar die aan is gevangen om en nabij 21 december 2012. De schuldigen aan de bijpassende callamiteiten, noemen deze periode 'doomsday decade'. De betrokken (rechts)personen waren vroeger de grote namen achter Adolf Hitler en de Nationaal Socialisten en zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Wie de Bijbel niet begrijpt snapt de huidige tijd niet. In andere tijden is het leuk de Bijbel te lezen omdat het leuk is, nu is het -journalistiek- noodzakelijk de Bijbel te begrijpen om de huidige tijd en de toekomst in de juiste context te plaatsen.

De drie monistische godsdiensten hebben alleen Armageddon in het utopische wereldbeeld gebakken zitten. In alle drie deze godsdiensten leidt dat tot ellende en gebrekkige verlossing achteraf. Nu op dit moment is het gewelddadig verlangen van de Christenheid om het Rijk van God op aarde te vestigen de dominante behoefte in de internationale verhoudingen. Wie de Bijbel niet leest of althans in ieder geval het laatste boek Openbaring niet begrijpt, weet niet dat de Bijbel in dat boek feitelijk onderwijst dat het 'note done' is voor gelovigen aan politiek deel te nemen.

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, staat de toekomst gespiegeld. Jehova's Getuigen prediken hierover dat de Bijbel meer nieuwswaarde bezit dan de krant van morgen én Goede Nieuws bijelkaar. Dat is letterlijk. De thematiek van de Apocalyps is overgenomen in de politieke agenda van het Christen terrorisme in vereniging met Zionisten. De actie begint te Basel 29-30 Augustus 1897 bij en tijdens het Eerste Zionistische congres. Het is goed direct man en paard te noemen opdat iedereen weet wie de hoer en het beest waarachtig zijn.

Theodore Herzl was de grote Zionistische leider in die tijd. Herzl begreep de Katholieke eind tijd profetieën in de Bijbel als geen ander. Hij vertrouwde erop dat het Zionistisch ideaal van een jodenvrij Europa gesteund zou worden door de Katholieken omdat hij wist dat de feitelijke 'ausrotting' van alle Joden uit Europa in de vorige eeuw een exacte uitkomst was van conservatieve en vernietigende eind tijd profetieën.

Dat de wereld op 21 december 2012 zou vergaan was in die zin niet letterlijk te nemen dat het onwaarschijnlijk was dat op die dag origineel natuurgeweld de aarde vernietigen zou. Wel is er sinds die dag verhoogde kans op callamiteiten als 9/11 en erger waarbij de hele setting 'staged' is door de organisaties die vroeger ook Hitler in het zadel hebben geholpen en aan de basis staan van alle grote oorlogen de afgelopen pak 'm beet driehonderd jaar. De aanslagen in Amerika 11 september 2001 zijn het meest waarschijnlijk gepleegd door blanke christen terroristen al dan niet in vereniging met zionisten.

De Twin Towers kunnen alleen instorten zoals ze zijn ingestort wanneer daarbij explosieven benut zijn met de kracht van twee kleine atoombommen. Wat de exacte munitie geweest is die vooraf aan de aanslagen in de gebouwen geprepareerd was, vereist nader onderzoek. Zeker is dat de vliegtuigen vol kerosine en de hoge snelheden bij lange na niet voldoende energie bezaten om de twee kolossale gebouwen met stalen kern tot as in het eigen fundament te doen laten vergaan. Iedereen in Nederland gaat naar school dus waarom de feiten niet al jaren gelden in de krant stonden is een raadsel.

De wereld is gegijzeld door internationale terroristen van Amerikaanse en Europese bodem. Amerikaanse en Europese terroristen met een overigs christelijke achtergrond zijn schuldig aan de aanslagen 11 september 2001 op Amerikaans grondgebied, en het verhullen van de feiten. Oogmerk is een ieder in staat van shock en afgrijzen te plaatsen en wereldmacht te grijpen. Juist nu opdat dit bijdraagt aan de hysterie. De Bijbel voorspelt nadrukkelijk dat wanneer personen als Andere Rouvoet middels politieke weg Gods Koninkrijk op aarde vestigen willen, zij de problemen verkrijgen zullen.

De Armageddon waar de internationale politiek sinds het Eerste Zionistische congres te Basel augustus 1897 onloochenbaar op afstevent wordt niet gevolgd door verlossing. De leiders van de terroristische organisatie die ook Hitler betaald heeft, de bankiers familie Rothschild, hebben geagendeerd staan dat één van de Rothschild kinderen gekroond zal worden als eerste prins van (Groot) Israël wat door de grote Zionistische leiders het “wereld getto” genoemd is.

De stichting van de Staat Israël is één van de concrete en derhalve feitelijke vervullingen van de apocalyptische eind tijd profetieën die de Zionisten in vereniging met de Kerk uitgevoerd willen zien op weg naar wereldheerschappij voor de Paus van Rome en de bankierfamilie Rothschild. De Paus als kerkelijke leider op aarde, en één van de Rothschild ego's als de Koninklijke wereldlijke macht. Ook Koninklijke Shell en Rockefeller hebben Hitler betaald om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Mede om Frankrijk een lesje te leren want de Amerikanen van Wall Street vonden dat Frankrijk overbedeeld was bij en tijdens het Verdrag van Versailles.

Dat in het Jodendom geen ruimte is voor een Joodse Staat omdat de toekomst van de Joden sinds Jezus Christus (Isa) in de Diaspora is, en de Koran predikt dat de executie van de profeet een schijn vertoning was, zijn concrete aanwijzingen die bijdragen aan de overtuiging dat de rest van het apocalyptische geweld vanzelf volgen zal indien de mensheid zich onbewust blijft van het Bedrog van Zion in vereniging met de Kerk.

Israël is het eindstation voor de Joden. Israël is gesticht om de Joden totaal te vernietigen. Alle Joden worden Zionistisch geïnspireerd opgejaagd naar het zogenaamde beloofde land Israël, waarna de christelijke kruisvaarders met moderne middelen de laatste grote oorlog met Iran uitlokken en verdere wereldmacht grijpen. Daarbij zullen alle Joden en verder ieder ander die zich niet ouderwets laat kerstenen door de inquisiteurs van de Paus, creperen.

De politiek van de christenheid is er in het algemeen op gericht het wereldlijke gezag, zoals de overheid, uit te schakelen of althans op te heffen opdat een ieder onder het gezag van de Kerk komt. Wie denkt dat de Bijbel géén werk is waarin feiten en serieuze voorspellingen staan heeft het mis. Geloven en serieuze studie naar de waarachtigheid van de inhoud van de Bijbel, staan los van elkaar. Om de huidige tijd in de juiste -journalistieke- context te plaatsten is het noodzakelijk kennis te hebben van de geschriften die door machthebbers en wannab's in de politiek als heilig worden beschouwd. Het daarbij komend bewustzijn dat er (slechts) één eeuwige G-d bestaat, heeft ook niks met geloof te maken.

03-02-2013

Ongebruikelijke feiten

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2013 12:00
Opgeslagen onder:

Omdat collega onderzoeksjournalisten en media prominenten reeds jaren achtereen inhoudelijk in ernstige mate steken laten vallen, vertelt Goede Nieuws eerst wat de ongebruikelijke feiten zijn om later te berichten over de uitvoering van bijpassende totaal oplossing. Het bijzondere feit wil dat de aanslagen op Amerikaans grondgebed 11 september 2001 'enhanced' zijn. De Twin Towers en gebouw zeven kunnen niet zijn ingestort zonder toevoeging van de extra energie van twee kleine atoombommen bovenop de energie die de twee vliegtuigen met de hoge snelheid en brandstof reeds bezaten. De wijze waarop de Twin Towers zijn ingestort kan alleen verklaard worden met 'controled demolition'.

Ook als de aanslagen op Amerikaans grond gebied geen 'inside job' zijn, is de reactie daarop onrechtmatig want militair. In het systeem van internationaal recht zit gebakken de techniek voor bij en tijdens groots internationaal terrorisme tegen Amerikanen in het algemeen. Dat is het internationaal strafrecht. De bevoegdheid om gewapend militair op te treden en eigen machtig te verklaren dat dit ten titel van zelfverdediging is, bestaat niet in het internationaal recht. Ook bij en tijdens zelfverdediging hoort terstond de rechtsgang via het internationaal strafrecht gekozen te worden.

In dat systeem van internationaal strafrecht worden feiten onderzocht door onafhankelijke raadsheer-commissarissen, en beoordeelt door eerlijke en onafhankelijke rechtsgeleerden van het internationaal strafhof en is er een contract waarin staat wanneer het recht op grensoverschrijdend militair optreden opgebruikt is. Dat is 'the rule of law' in verband zelfverdediging en dus internationaal terrorisme. Het ongebruikelijke feit is dat de Verenigde Staten van Amerika gegijzeld zijn door terroristen van eigen bodem die de aanslagen 11 september 2001 ondersteund hebben en in het verleden verantwoordelijk zijn geweest voor de Jodenvervolging van 1940-1945.

Het Amerikaans bedrijfsleven profiteert. Het ongebruikelijke feit wil dat relatief recent een boekje verschenen is met overtuigende getuigenissen van de koerier die persoonlijk in 1929 dertig miljoen Dollar heeft gebracht in koffers van Amerika naar Hitler in Duitsland. Hij heeft drie gesprekken met Hitler gehad en die daarna opgeschreven in een boekje. Dat boekje over de financiers van Hitler heeft hij eind jaren dertig vorige eeuw uitgegeven. De boekjes zijn toen direct uit de handel genomen wegens smaad, zoals elke opmerking die Hitler niet uitkwam overal in Europa gestraft werd met een veroordeling wegens smaad.

De koerier is geexecuteerd in 1941. In Groot Brittannië was het vóór de oorlog verboden te publiceren dat Hitler een Joodse achtergrond bezit en dat zijn grootste fan Joden zijn die Hitler de messias noemen. Nu berichten over deze ongebruikelijke feiten wordt bestreden door zij die beweren tegen discriminatie en voor Israël te zijn. Het ongebruikelijke feit wil dat Israël door de stichters persoonlijk het “wereld-getto” genoemd is. Toepasselijk want de oprichters waren de bezitters van de Joodse getto's overal op aarde tot en met in Argentinië. Zelf noemde zij hun getto's koloniën.

Het ongebruikelijke feit wil dat het illegale geweld van 'the Coalition of the Willing' in Irak gelinkt hoort te worden aan de Jodenvervolging van 1940-1945. Dit is ook makkelijk te zien aan a) de betrokkenheid van de familie Bush en b) de SS die buiten Europa opereert en het naïef noemt dat het zich (herkenbaar) heeft laten fotograferen. Dat de illegale oorlog in Irak 'regime change' tot doel heeft, bewijst het terroristische oogmerk. Het genocidale oogmerk wordt bewezen door a) de anti-Islam retoriek van Geert Wilders en b) de brief van de Bevelhebber der Strijdkrachten Berlijn aan verslaggever dezes waarin hij ontkent dat Nederland munitie van verarmd uranium bezit en Kamerstukken overlegt waaruit blijkt dat de beruchte dosis-effect-relatie van DU bij alle politici inclusief Femke Halsema algemeen bekend is.

De geldschieters van Adolf Hitler zijn de Federal Reserve Banken, Rockefeller, Koninklijke Shell en nog wat Wall Street grootheden. De grootste profiteur van hen is de bankiersfamilie Rothschild die ook het sperma geleverd heeft waarmee de grootmoeder van Hitler bevrucht is geraakt, en wiens onderneming Auschwitz gebouwd heeft. De familie Rothschild is de financier van alle grote oorlogen op aarde sinds hun dictatuur. Dat staat bewezen in de originele dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die daarin ook verklaart dat het antisemitisme in Europa erger moet worden om de familie Rothschild te verrijken.

De familie Rothschild staat in de dagboeken van de stichter van Israël genoemd als leverancier van de eerste prins die er royaal gekroond worden zal. Voorts verklaart de Zionistische leider en 'founding father' van Betar, die als eerste prominent bruinhemden droegen in Duitsland, Jabotinsky, zelf in zijn geschriften dat de Tweede Wereld Oorlog “perfectly right” een Joodse oorlog was. De recent gepubliceerde getuigenissen van Sidney Warburg imponeren authentiek bevestigde rechercheurs van team 'review and cold cases' van de politie aan verslaggever dezes; en dat de oorlog in Irak een eerste klas oorlogsmisdaad is behoeft geen betoog.

Burgeroorlog in Nederland?

by J.L. de Kreek — last modified 03-02-2013 10:25
Opgeslagen onder:

Dat er feitelijk in Nederland thans reeds geruime tijd een strijd tegen de Kroon gevoerd wordt, is de diensten verantwoordelijk voor bewaking en beveiliging van de Staat inmiddels genoegzaam bekend. De beschikking van de zaak van de wraking van VVD-raadheer Mijnsberge van het Gerechtshof Amsterdam van 01 februari 2013 is daarvan een voor iedereen zichtbare manifestatie. Verzoeker in bijpassende hoofd- en wrakingszaak is hij die steeds de (ambtshalve) aanhouding en gevangenneming verzocht van de PVV-leider in het geruchtmakende Wildersproces

Betrokken benadeelde partij weet Goede Nieuws te vertellen dat het net was alsof hij met de Wilderszaak in een slechte film over de Derde Wereldoorlog terecht gekomen was. De partij ideoloog van de PVV, Martin Bosma, zat volgens deze benadeelde in de hal van de rechtbank tijdens de pauzes opzichtig te prediken dat socialisten facsisten zijn omdat Hitler socialist was. Ook de verbale agressie van Geert Wilders in de rug van oud raadsheer Schalken, is deze benadeelde partij in verkeerde keelsgat geschoten.

Geert Wilders wordt door genoemde benadeelde aangewezen als hoofdrolspeler in verband met het aanhitsen van gewapende Islamitische strijders tegen de belangen van de veiligheid van de Staat én het Koninklijk Huis. Dat Geert Wilders -omdat hij lid was van de VVD en daarna- zich niet verzet heeft tegen het illegale geweld in Irak, veraadt het antisemitisch en genocidaal karakter van zijn ant-Islam retoriek.

Volgens de man die Geert Wilders strafrechtelijk wil zien bloeden voor zijn terrorisme, mag Geert Wilder nu op dit moment direct van de straat geplukt worden door de politie omdat hij a) gelegenheid geeft aan genocide in Irak en b) met FITNA in particuliere hoedanigheid misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en het Koninklijk Huis pleegt. Bij Wilders vindt meerdaads samenloop plaats van verschillende delicten die strafbaar gesteld zijn met levenslange hechtenis. Dan toch liever het racisme van de Centrum Democraten, aldus de benadeelde die het bloed van Wilders preekwoordelijk drinken kan.

De vrije meningsuiting die Geert Wilders bij en tijdens het Wildpersproces voorzichzelf afgedreigd heeft met zijn rechtsstaat ondermijnende verbale geweld over de rug van oud raadsheer Schalken, wordt op grote schaal misbruikt door Geert Wilders persoonlijk. Aldus de benadeelde partij die voorzichzelf Geert Wilders allang juridisch de oorlog verklaard heeft. Het is ook voor Geert Wilders evident dat hij de veiligheid van de Staat in gevaar brent met zijn anti-Islam campagne want de Nederlandse Strijdkrachten bezitten artikel 100 grondwet opdrachten om militair en bewapend in Islamitische landen aanwezig te zijn.

De strijd wordt juridisch gevoerd op het grensvlak van privaat, straf en staatrecht. Het oogmerk is grootschalige zuivering alle middelen rechtens van politiek en media, geen rechtsgeldig middel wordt geschuwd. Houdt volgens de Wildersbasher ook aanhouding en strafvervolging van Joshua Livestro van Dagelijksestandaard in, en mogelijk die van John de Mol in verband met financieren van het terrorisme van Rita Verdonk. Verslaggever dezes kan zich in ieder geval niet aan de indruk ontrekken dat de zaak van de wraking van raadsheer Mijnsberge naar meer smaakt.

Document acties

Share |