U bent hier: Home / Aangifte: MDI beledigt Joden

Aangifte: MDI beledigt Joden

by J.L. de Kreek — last modified 06-03-2013 10:55
Opgeslagen onder:

Het kon niet uitblijven. De veroordeling 05 maart 2013 door de Rechtbank Den Haag van onderzoeksjournalist Micha Kat van Klokkenluideronline in verband met het pro-Joodse Holocaustontkennen heeft geleid tot aangifte tegen de interim-directeur Meldpunt Discriminatie Internet en de officieren van justitie wegens groepsbelediging van Joden. Holocaust als kwalificatie voor de Jodenvervolging van 1940-1945 is een diepe belediging van Joden want het betekent dat Joden de massamoorden zelf verzorgd hebben omdat Holocaust een zoenoffer is wat gebracht wordt. Lees hier onder de tekst van de aangifte:

Hierbij doe ik aangifte tegen de officieren van justitie N. Vogelenzang en mr. M.A. Visser te Den Haag en de interim-directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) in verband met het in vereniging beledigen van een groep mensen (te weten Joden) ex artikel 137C Sr. Blijkens het vonnis van de rechtbank Den Haag van 05 maart 2013 (LJN:BZ3281) hebben zij in de periode van 31 oktober 2011 tot 03 maart 2013 in Nederland en/of in Den Haag, zich in het openbaar, mondeling of schriftelijk of bij afbeelding, opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen, (te weten Joden) wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging door a) aangifte te doen tegen onderzoeksjournalist Micha Kat wegens Holocaustontkenning en b) ter openbare terechtzitting te eisen dat onderzoeksjournalist Micha Kat veroordeeld wordt voor het ontkennen van de Holocaust.

Micha Kat is bij vonnis van 05 maart 2013 ten onrechte veroordeeld in verband met groepsbelediging van Joden door Holocaustontkenning want Holocaustontkenning kan géén groepsbelediging van Joden zijn. Volgens de rechtbank is de kern van groepsbelediging dat het onmiskenbaar gaat om de belediging van een groep (HR 10 maart 2009, NJ 2010, 19). Deze (groep van) personen moet(en) onder één bepaalde noemer kunnen worden gebracht en het moet gaan om de aantasting van de eer of goede naam van die groep. Kenmerkend onderscheid ten opzichte van smaad/ belediging is daarin gelegen dat het gaat om het ongerechtvaardigd maken van onderscheid tussen groepen. De uitlating moet voorts in het openbaar zijn gedaan. Het gaat om de mogelijke kennisname door een bredere kring van willekeurige personen. Het opzet dient mede op deze openbaarheid gericht te zijn.

De interim-directeur Meldpunt Discriminatie Internet heeft op 31 oktober 2011 aangifte gedaan tegen Micha Kat van groepsbelediging, omdat in de periode van 30 september 2011 tot en met 10 oktober 2011 op de site klokkenluideronline.nl van Micha Kat artikelen zijn verschenen onder de naam van Micha Kat die de strekking hebben: dat de Holocaust een hoax is; dat de belangen van de 'Holocaust-industrie' op basis van deze hoax gevestigd en dus belangen van de staat Israël groot zijn. Volgens Micha Kat wijst alles erop dat de Holocaust zoals dat begrip thans wordt gebruikt een zorgvuldig gecreëerde mythe is met als vooropgezet doel de staat Israël te kunnen stichten en een morele vrijbrief te hebben om Palestina te terroriseren.

De schrijver Elie Wiesel wordt door historici gezien als iemand die prominent heeft bijgedragen aan de huidige invulling van het woord “Holocaust”. Elie Wiesel zou slachtoffer geweest zijn van Auschwitz en hij zou ook een nummer op zijn arm getatoeëerd hebben. Foto's van de armen van Elie Wiesel laten geen nummer zien en kampslachtoffers waarmee hij in de barakken gezeten zou hebben ontkennen dat hij in het kamp zat. Elie Wiesel heeft zijn kampverleden kennelijk gelogen. Verwijs naar de site www.eliewieseltattoo.com.

Volgens de rechtbank wordt in het algemeen onder het ontkennen van de Holocaust het volgende verstaan: het in grote lijnen ontkennen of minimaliseren van het aantal Joodse slachtoffers, het gebruik van gaskamers en de intentie van het Naziregime om Joden en andere minderheden te vernietigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorts betogen Holocaustontkenners volgens de rechtbank vaak dat de Holocaust een door de Joden verzonnen leugen is die door de Joodse bevolking of de staat Israël voor eigen gewin wordt gebruikt.

Het beledigende karakter van de aangifte van de interim-directeur MDI en de door de officieren van justitie geformuleerde eis ter openbare terechtzitting is gelegen in de aantijging dat de Joodse bevolkingsgroep ervan wordt beschuldigd de Jodenvervolging van 1940-1945 zelf te hebben gebracht en dat anderen worden gedwongen deze aantijging op straffe van boete of hechtenis over te nemen c.q. na te praten.

Zoals u weet betekent Holocaust zoen- of brandoffer. Dergelijke offers worden gebracht. Joden spreken van een catastrofe wat hen overkomen is. Joden hebben geen zoenoffer (Holocaust) gebracht. Hen is een catastrofe (Shoah) overkomen. Het dramatische aan de van boven af opgelegde leugens over de Holocaust is dat de Zionisten dé daders zijn van de Shoah én dat de Zionisten hun werk niet afgemaakt hebben. Er zijn significant minder dan zes miljoen Joden vermoord. De rest zal vermoord worden bij en tijdens de volgende Shoah waar de Exodus en de vervolging van Micha Kat de voorbereidingshandelingen van zijn.

Door te eisen of dwingen dat de kwalificatie Holocaust gegeven wordt aan de Jodenvervolging van 1940-1945 wordt tevens bepaald dat de Joden het offer zelf gebracht of verzorgd hebben. Door de Holocaust niet te ontkennen, ontkennen het MDI en de officieren van justitie de identiteit en waardigheid van de Joodse bevolking op basis van haar ras en/of religie en/of geloofsovertuiging. MDI en de officieren van justitie kijken weg van het feit dat Zionisten de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk op de internationaal politieke agenda gezet en het antisemitisme gewild hebben. Zie hiervoor onder andere de volgende werken van Theodore Herzl: “A Solution of the Jewish Question”, Jewish Chronicle, January 1896, p 12-13; “Der Judenstaat”, 1896; “The Complet Diaries of Theodore Herzl”.

De uitlatingen van het MDI en de officieren van justitie zijn niet alleen op zichzelf, maar ook gezien in hun context onnodig grievend. Zij kunnen niet anders worden beschouwd dan als onderdeel van de naoorlogse psychologische oorlogsvoering van de (rechts)personen die de hoofdschuld hebben aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah: de Zionisten. De vervolging van Micha Kat en zijn veroordeling op aangifte van het MDI is feitelijk de voortzetting van de Jodenvervolging van 1940-1945.

Het MDI en de officieren van justitie kunnen weten dat de term Holocaust voor de Jodenvervolging van 1940-1945 een uitzonderlijk diepe belediging is van Joden omdat deze term in zich de schuld van de Joden aan de eigen massamoorden vervat heeft. Ook kunnen zij weten dat er significant minder dan zes miljoen Joden vermoord zijn. Voorts zijn de gaskamers ongeschikt gebleken voor industriële vergassing van mensen, zie het standaard werk “Auschwitz” van de prominent historicus Robert Jan van Pelt. Tevens was de Duitse bezetter betaald en geïnspireerd door Zionisten en uitvoerder van de door de Zionisten bedachte Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk.

Op 23 december 2011 is bij u goed gedocumenteerd aangifte gedaan tegen het CIDI wegens Holocaustfraude. Op 25 juli 2012 is bij u goed gedocumenteerd aangifte gedaan tegen de oprichter en/of oud-directeur van het MDI (dhr. Ronald Eissens) wegens terrorisme gerelateerde bedreigingen aan het adres van de Staat om Holocaustontkenners te vervolgen en veroordelen. In de bij u bekende zaken met parketnummers 13/676454-11, 13/674030-10 en 23-005180-11 zijn een groot aantal originele Zionistische en Joodse geschriften overlegd waaruit onloochenbaar blijkt dat de Zionisten in ieder geval sinds eind 19e eeuw aanhitsen tot antisemitisme en Jodenhaat omdat dit de Zionistische zaak van de bezitneming van Palestina bevordert. Verzoek u deze aangiften en de bedoelde documenten uit de zaken met parketnummers 13/676454-11, 13/674030-10 en 23-005180-11 hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Deze documenten bewijzen dat de antisemieten de vrienden waren van de Zionisten en letterlijk de keerzijde van dezelfde medaille en dus dat de Zionisten en Nazi's symbiotisch verknocht zijn. Feitelijk zijn Zionisten en Nazi's van dezelfde club. De Zionisten en (aristocratische) Amerikanen (FED) hebben Adolf Hitler betaald en waren eigenaar van het concentratiekamp Auschwitz.

De geschiedenis over de Jodenvervolging van 1940-1945 zoals het MDI en de officieren van justitie eisen dat naverteld wordt door eenieder, zijn de leugens van de mensen die de hoofdschuld hebben. Kennelijk beogen zij daarmee onder andere de eigen schuld te maskeren en de illegale bezitneming van Palestina te legitimeren. Ook worden de leugens misbruikt om andersdenkenden en Palestijnen te terroriseren.

Zowel het MDI als de officieren van justitie maken van groepsbelediging van Joden een beroep of gewoonte en onderhavige groepsbelediging is in vereniging gepleegd door twee of meer personen zodat artikel 137c lid 2 Sr van toepassing is. Indien het Openbaar Ministerie serieus werk maken wil van het bestrijden van het beledigen van Joden in verband met ras, geloof over levensovertuiging, bestrijdt het Zionisme want Zionisme is de bron van Jodenhaat.

Wil dat een eind gemaakt wordt aan de inquisitie van eenieder die de Holocaust ontkent omdat het een diepe belediging van Joden is. Het publiek heeft het recht te weten “hoe alles in werkelijkheid is gebeurd” en “hoe het mogelijk is geweest. Daarbij past in de democratische samenleving niet het dwangmatige karakter waarop de Holohoax naverteld moet worden. In de democratische samenleving is het noodzakelijk dat iedereen zich vrij voelt de Jodenvervolging van 1940-1945 te onderzoeken en onderzoekingen te bekritiseren en de Holocaust te ontkennen, zonder dat het MDI of een ander met een lange arm dwingt een bepaald en overigens onwaarachtig standpunt in te nemen.

Door de leugens en geschiedenisvervalsing van het MDI (samenweefsels van verdichtsels en listige kunstgrepen) en de officieren van justitie wordt eerlijk en onafhankelijk wetenschappelijk of journalistiek onderzoek naar de zwarte Europese geschiedenis op voorhand onmogelijk gemaakt. Bovendien draagt de vervolging van Holocaustontkenners op zichzelf bij aan Jodenhaat want het is eenvoudigweg een publiek geheim dat de Zionisten de schuldigen zijn en de Holocaust een blatante leugen is.

Met hun voortgaande leugens geven de Zionisten de Joden een slechte naam. Dát is precies wat Zionisten willen. Het waren tenslotte de Zionisten die bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 prominent vaststelde dat Joden “bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars” zijn én zich verzette tégen mensenrechten vóór Joden.

Door de misleidende propaganda der Zionisten denkt het publiek dat Zionisten en Joden eender zijn terwijl ze elkaar uitsluiten. Jodendom en Zionisme zijn onverenigbare grootheden. Al ver vóór de Tweede Wereldoorlog was bekend dat de Zionisten en de Nazi's elkaars vrienden zijn, en dat de Zionisten wilde dat de Joden op elkaar schoten en vernietigd werden. Het MDI en de officieren van justitie maken ten onrechte géén onderscheid tussen aan de ene kant de Zionisten als daders van de Shoah en naoorlogse geschiedsvervalsing en aan de andere kant de Joden als hun slachtoffers.

Voor de volledigheid vindt u bijgevoegd de tekst “Nazi Propaganda was Based on What Zionists Said” van de site www.truetorahjews.org waaruit onlochenbaar blijkt dat het de mening van Joden is dat de propaganda van Nazi's gebasseerd is op wat Zionisten zeggen en dat Zionisten en Nazi's aan elkaar gelijk zijn. Er is geen rechtvaardiging voor de strijd van het MDI en de officieren van justitie tegen personen die de Holocaust ontkennen. Het hoort wat waard te zijn voor het MDI en de officieren van justitie dat er géén Holocaust geweest is!

Verzoek u vriendelijk tot opsporing, vervolging en derhalve bestrijding van de hierboven bedoelde strafbare feiten over te gaan.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus