U bent hier: Home / Aangifte tegen prof. mr. Herman Loonstein

Aangifte tegen prof. mr. Herman Loonstein

by J.L. de Kreek — last modified 28-10-2013 10:05

Naar aanleiding van de comotie rond prof. mr. Herman Loonstein van Federatief Joods Nederland en de verkoop van Mein Kampf van Adolf Hitler die net als Loonstein een joodse achtergrond bezat, is het Goede Nieuws op internet tot de ontdekking gekomen dat reeds 14 november 2012 schriftelijk aangifte gedaan is tegen Loonstein in verband met terrorisme gerelateerde misdrijven. De tekst van de aangifte is hieronder herhaald en ingelast.

Hiermee deel ik met u de observatie dat dhr. professor mr. H. Loonstein, advocaat te Amsterdam, en voorzitter van de Federatief Joods Nederland, deelneemt aan misdrijven tegen de belangen van Joden, openbare orde en Staat. Uit de bijgevoegde berichten van de sites van het Reformatorisch Dagblad, het Algemeen Dagblad en Elsevier (bijlage a), blijkt dat de heer professor mr. H. Loonstein bij u aangifte heeft gedaan tegen voormalig minister-president Dries van Agt, omdat dhr. Van Agt de Joden grof en opzettelijk en nauwelijks denkbaar beledigd zou hebben. Ook zou hij de Holocaust hebben ontkend.

Volgens berichten in de media suggereerde dhr. Van Agt tijdens een symposium over interreligieuze en interculturele dialoog dat na de Tweede Wereldoorlog een deel van Duitsland had moeten worden ingeruimd als Joodse staat. Hij vroeg zich af waarom de Joden zo nodig naar Palestina moesten en zou daarvoor applaus hebben gekregen van de aanwezigen, onder wie veel moslims.

Uit berichten in de media blijkt dat door dhr. Loonstein erop gewezen wordt dat dhr. Van Agt de uitspraak deed op de dag dat de Kristallnacht werd herdacht. „Een grovere belediging is nauwelijks denkbaar. In Nederland leven nog veel Joden die de Holocaust aan den lijve hebben ondervonden en daar dagelijks mee geconfronteerd worden, omdat ze ziek zijn of omdat ze familieleden die door het nazi­regime zijn vermoord nog steeds missen,” aldus dhr. Loonstein. “Dat is allemaal min of meer begonnen met de Kristallnacht. De opzet is evident”, stelt dhr. Loonstein. De voorzitter van Federatief Joods Nederland vindt dat er sprake is van het opzettelijk beledigen van een groep mensen wegens hun ras en van aanzetten tot haat.

Dhr. Loonstein vertelt er in zijn aangifte niet bij dat het leed wat de Joden is aangedaan niet begon bij Kristallnacht. Dat begon met het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897, en de oprichting van de Zionistische wereldbeweging die zich sindsdien terroristisch en hardnekkig anti-Joods manifesteert. Volgens dhr. Van Agt, zo stelt Elsevier, zei hij alleen dat het 'logischer' was geweest om de Joden een staat in Europa aan te bieden omdat hier de basis voor de Tweede Wereldoorlog lag. 'Het Midden-Oosten had er helemaal niets mee te maken!'

Ook als dhr. Van Agt de door dhr. Loonstein waargenomen opmerkingen geuit heeft, levert dat niet de door dhr. Loonstein veronderstelde strafbare feiten op. De opmerkingen van dhr. Van Agt, voor zover juist geciteerd in de media, kunnen hooguit gezien worden als vileine opmerkingen jegens de Zionisten. Eind 19e eeuw, waren het de Zionisten die in strijd met de Joodse wetten en tradities begonnen over een Joodse Staat als nationale utopie voor de Zionistische elite en aristocraten. Daarbij werd volop debat gevoerd door de Zionisten, over de locatie. Argentinië, Madagaskar, Palestina of elders

De Zionisten kozen opportunistisch en in strijd met de Joodse wetten en tradities, en de eigen historische en genetische achtergrond, voor Palestina. Het had net zo goed een deel van New Mexico of Duitsland kunnen zijn. Baron von Hirsch die regelmatig contact had met de grote Zionistische leider Herzl had Joodse kolonies (lees getto's) in Argentinië in bezit. Joden zijn door de geschiedenis heen in getto's gehouden door de mensen die later de 'founding fathers' van het Zionisme zijn geworden.

De huidige persoonlijke politiek van dhr. Van Agt in verband met Palestina, is in het belang der Joden. Het onderwerp van de locatie van de Joodse Staat opwerpen, zoals dhr. Van Agt doet, is noodzakelijk omdat de Joodse wetten en tradities een verbod op een Joodse Staat inhouden, en Joden zwaar benadeeld zijn en worden door de onbekendheid van het Openbaar Ministerie met deze feiten en de onwetendheid waarin het OM in verband daarmee geplaatst wordt door Loonstein (en anderen).

Daarmee is ook meteen het pijnlijke feit voor de Joden helder dat Zionisten zich als Joden voordoen terwijl het feitelijk vertegenwoordigers zijn van een anti-Joodse wereldorganisatie die ook Hitler heeft groot gemaakt en die er op uit is de Joden te vernietigen. Het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) is daarin een propaganda-brigade van deze terroristische (wereld)organisatie waar dhr. Loonstein overduidelijk ook aan deelneemt.

Wat dhr. Loonstein in deze te verwijten valt is dat hij als jurist en voorzitter van Federatief Joods Nederland weet, of althans weten kan, of althans behoort te weten, dat in de eerste plaats de Zionisten de grote boosdoeners waren in verband met de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, en daarover opzettelijk zwijgt. De kwaadaardige sleutelrol der Zionisten wordt onder andere erkend door de Zionistische leider Vladimir Jabotinsky die in zijn na de oorlog verschenen boek 'the War and the Jew' zegt:

When the Nazis across the frontiers, or their hirelings in Britain and France, yell or whisper that this is a "Jewish War," they are perfectly right: the microbe of war would have died had it not been allowed to batten on the Jewish tragedy.

Het kan niet anders kan dat dhr. professor mr. Loonstein, advocaat te Amsterdam en voorzitter van Federatief Joods Nederland, bekend is met Jabotinsky en zijn bijdrage aan de Zionistische zaak. Desondanks houdt dhr. Loonstein opzettelijk wederrechtelijk u, het grote publiek, en dhr. Van Agt, in onwetendheid geplaatst in verband met de schuld van de Zionisten aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah.

Dhr. professor mr. H. Loonstein vertelt niemand, terwijl hij daaromtrent niet verschoonbaar onwetend is, het feit dat Joden gebruik van het woord “Holocaust” voor de Shoah ongepast vinden omdat hen een catastrofe overkomen is en zij geen zoenoffer gebracht hebben. Ook zwijgt dhr. Loonstein verwijtbaar over het feit dat Zionisten vanuit de Verenigde Staten van Amerika de oorlog aan Duitsland hebben verklaard (24 maart 1933), om het te vernietigen, vóórdat Hitler (vergaande) anti-Joodse maatregelen doorvoerde. Kristalnacht was 9-10 november 1938. De Zionisten en Nazi's waren diepgaand symbiotisch verknocht. Twee gezichten van dezelfde januskop. Ook nu.

Op 23 december 2011 is door mij aangifte gedaan tegen Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) in verband met Holocaustfraude omdat het in verband met de vervolging van vermeend antisemitisme politie en justitie willens en wetens in onwetendheid plaatst in verband met het feit dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden, althans dat er significant minder Joden vermoord zijn dan zes miljoen.

De Joden hebben geen zoenoffer geleverd en er zijn tussen de één komma zeven en drie komma drie miljoen Joden vermoord, waarvan niet meer dan twee honderdduizend in de gaskamers van Auschwitz. Die gaskamers waren bouwkundig ongeschikt voor industrieel gebruik, ook het oprukken der Russen voorkwam dat de gaskamers industrieel operationeel zijn geweest. Het kamp was particulier bezit van zij die ook Hitler en de Knesset en het Israëlische Gerechtshof en de Verenigde Naties, gefinancierd hebben.

Voor zover de Holocaust niet ontkend worden mag hoort daarbij tevens de observatie dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust gewilde effecten zijn van beleid en strategie van de door Zionisten opgerichte onderneming die handelde onder de naam 'The Society of Jews'. Bijgevoegd ontvangt u in kopie de internetversie van de aangifte van 23 december 2011 in verband met Holocaustfraude (bijlage b), en kopieën van originele Zionistische geschriften waar één en ander (onloochenbaar) uit blijkt.

De originele Zionistische geschriften waar één en ander logisch uit blijkt, zijn te vinden in de volgende bijgevoegde bijlagen:

  1. het artikel A Solution of the Jewish Question van de grote Zionistische leider Theodore Herzl in de Jewish Chronicle van 17 januari 1896. Met dit artikel opent Herzl een wereldwijde discussie over het Jodenvraagstuk. In dit artikel zegt de Zionistische leider dat antisemitisme een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging is: I believe that I understand antisemitism ...I believe that I can see what elements there ar in it of... legitimate self-defense.

  2. het 'Staatsschrift' Der Judenstaat van de grote Zionistische leider Theodore Herzl waarin hij het fundament legt voor de (emotionele en anderszins) acceptatie van het 'ausrotten' van de Joden uit Europa ten behoeve van het bezit over Palestina door de 'the Society of Jews', een organisatie op particuliere grondslag die in strijd met de eeuwen oude wetten en tradities van het Jodendom een Joodse Staat nastreeft. Opvallend aan dit epistel van Herzl is dat hij ervan helder blijk geeft het belang der kapitalisten te dienen. Het heeft 'Address to the Rothschilds' als werktitel gehad. Toen en nu waren de Rothschilds de rijkste onder de rijken en de familie waarvan gezegd wordt dat het de Joodste Joden op aarde zijn. Het zijn de financiers van welhaast alle (grote) oorlogen op aarde laatste tweehonderd jaar, de familie die het financieel commando voert over de grote machten uit de tijd van Herzl en nu.

    Financiers van Hitler, bezitters van Auschwitz, en financiers van de Knesset, het Israëlische Gerechtshof en de Verenigde Naties. Let op zinnen als: "the world possesses slaves of extraordinary capacity for work"; "In countries wich now are Anti-Semitic my view will be approved"; "our unskilled laborers, who will come at first from the great reservoir of Russia and Rumania...". Opgejaagd door het Nazi geweld wat zich binnen vijfenveertig jaar manifesteerde, overeenkomstig de vooruitzichten die Zionist Herzl zelf bood in zijn tijd in 1895. In dit epistel zegt Herzl bij herhaling dat hij ermee "a world discussion on the Jewish Question" opent. Louter het openen van deze discussie bewijst dat de Zionisten het antisemitisme hebben losgemaakt in Europa eind 19e eeuw, terwijl het antisemitisch (veelal van katholieken en aristocraten afkomstig) monster mede dankzij de mensenrechten en de Franse Revolutie en Rousseau en assimilatie en emancipatie van Joden, in de kiem gesmoord werd.

  3. het originele protocol van het Eerste Zionistische Congres te Basel van 29 tot en met 31 augustus 1897 waarin staat dat ongeveer tweehonderd mensen (Zionisten) van oordeel zijn dat "Joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars" zijn en dat "assimilerende joden vanzelfsprekend beschermde Joden zijn". Ook hebben de Zionisten bij en tijdens dit congres de mensenrechten voor alle Joden opgezegd omdat ze klinisch zouden zijn en niet ingevoerd zouden zijn uit broederlijk gevoel voor de Joden. Ook in andere werken zijn Zionisten vel gekant tegen de filosofie van Rousseau, het contract social, mensenrechten en democratie. In ogen van de Zionisten was aristocratisch bestuur modern en leverde de familie Rothschild de eerste prins van Israël wat door de Zionisten het wereld getto genoemd werd.

  4. de originele dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl waarin hij onder andere zegt: Blz 10: However, anti-Semitism, which is a strong and unconscious force among the masses, will not harm the Jews. I consider it to be a movement useful to the Jewish character; Blz 21 (Hezl bespreekt zijn plannen met Baron von Hirsch): To attract Jews to rural areas you would have to tell them some fairy-tale about how they may strike gold there; Blz 34 (Herzl beschrijft de procedure ter realisatie van Zionistische doelen): Start of publicity (wich will cost nothing, for the anti-Semites wille rejoice, and I shall break down the liberal opposition by threats of competition); Blz 36: Let the cowardly, assimilated, baptized Jews remain; Blz 48: My personal security will be the concern of a well-run Secret Police; Blz 48: It is a military campaign; Blz 48: Through the grand institution of this stock-exchange monopoly I shall also get an astonished Europe to imitate us. This will crowd the Jews out of the European stock exchange, because the existing governments certainly will not give these sinecures to Jews. That will yield me fresh immigrants; Blz 51 (Herzl schrijft over de ‘family council’ van de joodse bankiers familie Rothschild): As soon as the first cadres are set up, the land is fixed, etc., I can go to governments and tell them: R’s are making this sacrifice ( a kind of indirect self-taxation) to remove your surplus Jews”. “We must use the word ‘surplus’, otherwise they will not let us make propaganda and move away; Blz 51: We are sacrificing a billion for the ‘solution of the Jewish Question; Blz 56: In the beginning we shall be supported by anti-Semites through a recrudescence of persecution; Blz 65: Note that the next European war cannot harm our enterprise, but only benefit it, because all Jews will transport all their belongings across, to safety; Blz 65: In this way our fighting forces will get experienced warriors who have faced death and will enhance the prestige of our Army; Blz 67: We need a sturdy race; Blz 72: To be sure, we are suffering under the sufferings that we are causing; Blz 73: If we have not yet emigrated by the outbreak of the next war, all Jews of quality must go to the front, regardless of whether they were “fit for active service” when they reached the draft age, whether they are sill of military age, whether they are healthy or sick. They must drag themselves to the army of their present fatherland, and if they are on opposite sides, they must shoot at one another. Some may regard this as paying a debt of honor, others as a down-payment on our future honor. But all will have to do it; Blz 83: It would be an excellent idea to call in respectable, accredited anti-Semites as liquidators of property; Blz 84: The anti-Semites will become our most dependable friends, the anti-Semitic countries our allies; Blz 110: For I have the solution of the Jewish Question; Blz 110: I am as little dependent on the Rothschilds’ cooperation as I am on that of the other wealthy Jews; Blz 118: I believe I have found the solution to the Jewish Question. Not a solution, but the solution, the only one; Blz 132: The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs; Blz 132: We shall solve the Jewish Question by either safeguarding or liquidating the fortune of the wealthy Jews. If we cannot do it with the help of the wealthy Jews, we shall do it in spite of them; Blz 136: The Jews who don’t go with us could fare badly. We could, to be sure, leave them to there fate, since they were too cowardly or too mean to join us; Blz 143: I have already told you that we want to let respectable anti-Semites participate in our project, respecting their independence which is valuable to us – as a sort of people’s control authority; Blz 145: In many places the moving business is in the hands of Jews. These companies will be the first we will liquidate; Blz 152: But no great exertion will be necessary to stimulate the migration movement. The anti-Semites are already taking care of this for us; Blz 162-163 (Herzl over de Joodse bankiers Rothschild): I don’t know whether all governments already realize what an international menace your World House constitutes. Without you no wars can be waged, and if peace is to be concluded, people are all the more dependent on you. For the year 1895 the military expenses of the five Great Powers have been estimated at four billion francs, and their actual peacetime military strength at 2,800,000 men. And these military forces which are unparalleled in history, you command financially, regardless of the conflicting desires of the nations!; Blz 169: I am against democracy Blz 170: … I am thinking of an “aristocratic republic,”… Blz 170: But wherever opposition may appear, we shall break it down. Everywhere we shall try it with friendly persuasion, but if need be we shall push it through by brute force. Blz 170: We shall impose extensive but firm limits on public opinion Blz 170: … we certainly cannot permit our work to be disturbed by obtuse or malicious individuals; Blz 171: … a Jewish State is a world necessity!; Blz 172: They cannot trow us into the sea, at least not all of us, nor burn us alive. After all, there are societies for the prevention of cruelty to animals everywhere. What, then? They would finally have to find us some piece of land on the globe – a world ghetto, if you please; Blz 180: Therefore, no effective measures can actually be taken against us. And yet, anti-Semitism increases among the nations every day, every hour, and must continue to grow, because the causes have not been and cannot be removed; Blz 182: The anti-Semites will have carried the day. Let them have this satisfaction, for we too shall be happy. They will have turned out to be right because they are right; Blz 194: I shall try to do something for the Jews, but not with them; Blz 196 (Herzl citeert ene Fürth): Fürth said: “It is not good for the Jews to develop such a strong nationalist feeling within themselves. This will only intensify the persecutions”; Blz 226: Jews must be destroyed.

  5. de originele verklaringen van de koerier die in 1929 bijna dertig miljoen dollar getransporteerd heeft vanuit de Verenigde Staten van Amerika van de Federal Reserve Banken (US FED), vijf onafhankelijke bankiers, de jonge Rockefeller en Glean voor de Royal Dutch, naar Hitler persoonlijk, om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te beginnen. Hitler wordt door deze koerier in 1929 beschreven als een man die niet strijdt tegen Joden van de aloude Duitse (Semitische) stam (de 'ebenbürtige', assimilerende, emanciperende Joden) en verzet had tegen de massa's Galicische (niet-Semitische) Joden die na de Eerste Wereld Oorlog vanuit Oost Europa veelal straatarm en vol luizen, Duitsland in kwamen, opgejaagd door overigens Zionistisch geïnspireerde razzia's in landen die door Herzl eerder zijn aangewezen als "reservoir van ongeschoolde arbeiders" in Rusland, Roemenië, Polen etc.

  6. het originele boek "the War and the Jew" waarin de grote Zionistische leider op pagina 52 stelt dat de Tweede Wereldoorlog een joodse oorlog is: When the Nazi's across the frontiers, ore theire hirelings in Britain and France, yell or whisper that this is a "Jewish War," they are perfectly right...

Bovenstaande feiten, die onloochenbaar blijken uit originele bronnen van de Zionistische bibliotheek, bewijzen dat het algemeen onderwijs wat in Nederland genoten wordt in verband met de Tweede Wereldoorlog en het leed wat de Joden is aangedaan, opzettelijk wederrechtelijk onjuist en onvolledig is en dat dhr. Loonstein a) opzettelijk wederrechtelijk bijdraagt aan die omstandigheid en b) ervan profiteert.

Het kan niet anders dan dat dhr. Loonstein bekend is met de zwaar antisemitische teksten (grondhouding) der Zionisten, en het eenvoudige feit dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust gewilde effecten zijn van beleid en strategie der Zionisten. Onder leiding van onder andere Theodere Herzl, Max Nordau, Jabotinsky, Golda Meir, en al die organisaties als Federatief Joods Nederland die zich Joods voordoen en voortgaand zwijgen over de hoofdschuld van de Zionisten aan het leed der Joden terwijl zij met de feiten bekend zijn of althans (be)horen te zijn.

Mensen die er een Zionistisch gedachtegoed op nahouden kunnen geen Joden zijn omdat Jodendom en Zionisme onverenigbare grootheden zijn. Dat is wat Joden standaard onderwijzen. Het standaard college van rabbijn Aaron Cohen hierover staat in vijf delen op Youtube (http://tinyurl.com/college-cohen). Joden waarschuwen al sinds de opkomst van het Zionisme voor de grote problemen die dat veroorzaakt voor Joden en mensen in het algemeen. Niemand heeft ooit naar hen gekluisterd. Iedereen volgde (opportunistisch) de Zionisten, waardoor de laatste Europese Jodenvervolging relatief makkelijk verlopen is.

De Zionistische wereldbeweging is vanaf het begin in 1897 terroristisch georganiseerd. De middelen zijn militair. Beschikkend over welhaast onbeperkte financiële middelen. Er is met op mensen gericht geweld en materiële zaakschade gedreigd door de Zionisten wanneer landen niet zouden meewerken aan de massa emigratie van alle Joden uit Europa en de 'regime change' in Palestina.

De Zionisten hadden en hebben steun van kapitalisten in Amerika die voorheen ook betrokken geweest waren bij de internationale slavenhandel, en van de Katholieken (en andere Christelijke) Kerken. Herzl vertrouwde op betrokkenheid van de Kerk bij het gedwongen emigreren van alle Joden uit Europa omdat de massa emigratie van de Joden uit de wereld naar Palestina een vervulling is van de apocalyptische utopie der Christenen. Het Zionisme was de reactie van deze mensen op de Franse Revolutie en de daarmee gepaard gaande afnemende macht der aristocratie en Kerken. Zionisme is géén Joodse bevrijdingsbeweging.

Doordat dhr. Prof. mr. H. Loonstein, voorzitter Federatief Joods Nederland en advocaat te Amsterdam, willens en wetens valselijk aangifte doet tegen dhr. Dries van Agt, en hij daarmee het Openbaar Ministerie misleidt, en hij dat misdrijf veelvuldig en zelfs bedrijfsmatig pleegt, en dat andere Zionistische organisaties gelijksoortige misdrijven plegen, en de Zionistische wereldbeweging van oorsprong corporatief georganiseerd is met terrorisme als ultiem middel tot afdreigen, en de Zionisten dit middel ruimschoots hebben toegepast en hoofdschuld hebben aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, is dhr. prof. mr. H. Loonstein deelnemer aan de terroristische organisatie der Zionisten die vanaf augustus 1897 tot en met nu voortbestaat en aan de basis staat van grote aantallen Joodse slachtoffers.

Dhr. professor mr. Loonstein maakt zich overigens ook schuldig aan deelname aan de voorbereidingshandelingen voor de volgend genocide op de Joden. De Zionisten hebben hun werk niet afgemaakt bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is hen niet gelukt de kabbalistisch geprofeteerde zes miljoen Joden te vermoorden, dus de rest wordt afgemaakt bij en tijdens de finale slag waarvoor nu door Amerikaanse kruisvaarders, andere Christen terroristen, en het Israëlische bestuur, in het Midden Oosten, het fundament gelegd wordt. De muur rond Israël is de muur van het wereld getto wat de Zionisten voor de Joden gebouwd hebben. Veroorzaken van antisemitisme waar ook op aarde is middel van de Zionisten om Joden naar dit wereld getto op te jagen, al waar zij gefinancierd door de Rothschilds vernietigd worden zullen.

Overigens wordt de Staat der Nederlanden in de zaak met parketnummer 13/676454-11, door gelijkgestemden als dhr. professor mr. H. Loonstein, met terrorisme bedreigd om bepaalde vervolgingsbeslissingen te nemen en bepaalde niet strafbare feiten te veroordelen. Zionisten dwingen in het algemeen erkenning van hun mening af met (terroristisch) geweld. Oppositie tegen het Zionisme wordt door de Zionisten met bruut geweld afgestraft.

Verzoek u hierbij vriendelijk de hierboven beschreven terrorisme gerelateerde en overige misdrijven van de dhr. professor mr. H. Loonstein op te sporen en te vervolgen. Joden hebben geen enkel belang bij zijn mening. Vanzelfsprekend ben ik gaarne bereid tot het afleggen van nadere verklaringen.

Share |
comments powered by Disqus