U bent hier: Home / Blauwdruk Holocaust ontdekt

Blauwdruk Holocaust ontdekt

by J.L. de Kreek — last modified 05-08-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Revisionisten beweren regelmatig dat Adolf Hitler niet de vernietiging van de Joden bevolen heeft en dat de vernietiging van de Joden ook geen onderdeel was van het programma van de Nationaal Socialisten. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het onderwijs geen documenten doceert waarin Hitler klip en klaar de vernietiging van de Joden beveelt. Wel wordt onderwezen dat Hitler en de Nationaal Socialisten en daarmee de Duisters en Duitsland schuldig zijn. Duitsland als bolwerk van antisemieten die liefst zien dat alle Joden in rook opgaan.

Nu wil het feit dat recent historische documenten ontdekt zijn die niet worden onderwijzen in het Holocaustonderwijs en waaruit de Blauwdruk van de Holocaust welhaast in een oogopslag blijkt. De Zionisten en niet Hitler of de Nationaal Socialisten wilde dat de Joden vernietigd werden. Dat blijkt uit diverse geschriften van de handen van de Zionistische helden van Wilders. De documenten zijn ontdekt tijdens onafhankelijk particulier onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld vanuit Jihadistische hoek.

In een moment dat even niks te doen was werd gezocht naar de 'Protocollen of the Elderly of Sion' waarvan wordt gezegd dat daarin de agenda staat van de Joden voor wereldmacht door de Joden. Omdat van deze protocollen beweerd wordt dat zij vervalst zijn en de Zionisten zich waarachtig georganiseerd hebben werd gezocht naar de onvervalste verslagen van hun vergaderingen. De roddel gaat dat Joden wereldmacht ambiëren. En dat de agenda blijkt uit de 'Protocollen of the Elderly of Sion'. Beide is niet waar.

Deze protocollen zijn een vervalsing. Voorts wensen de Joden met rust gelaten te worden en bemoeien zij zich niet met politiek, ook doen zij niet aan geweld. Joden zijn net als Jehova's Getuigen en anders dan bijvoorbeeld Jan Roos van GeenStijl totaal niet wereldvreemd. Als er mensen zijn die ergens iets van begrepen hebben zijn dit Joden en Jehova's Getuigen. Niet te geloven zo dom en misplaatst als veel mensen daarover doen.

De Blauwdruk voor de Holocaust is voornamelijk geschreven door Theodor Herzl. Ook andere Zionisten moeten als architecten gezien worden. De grondleggers van de huidige Staat Israël. In zijn vroege leven raakt Herzl gefrustreerd met het orthodoxe Jodendom en keerde hij zich tegen zijn Joodse ouders door zich te laven aan het Katholicisme en een zondig leven te ambiëren. Theordor Herzl bracht politiek en maatschappelijke een oude onder Joden levende droom tot leven met het modern Zionisme.

Joden dromen al eeuwen van terugkeer naar het Beloofde Land want dat is het Paradijs. Het land van Melk en Honing. Nu is het evenwel zo met Joden dat Joden in het verleden, nu meer dan tweeduizend jaar geleden, gezondigd hebben tegen het verbond met Gd door bemiddeling middels Mozes. Als vergelding van Gd voor de zonden der Joden in die tijd heeft Gd de Joden in de Diaspora geplaatst. Dat is in de verstrooiing. Overdrachtelijk heeft Gd de Joden uitgestrooid over aarde als straf voor hun zonden meer dan tweeduizend jaar geleden.

Dat is nogal een vergelding. De Joden vatten het oordeel van Gd niet lichtvaardig op. Wat te minst genomen inhoudt dat Joden in de landen van geboorte trouw zijn aan de Natie van hun paspoort en dat zij zich onthouden van agressie en enige deelname aan politiek. Joden stemmen niet. Joden stellen zich niet verkiesbaar. Joden zijn geen parlementariërs. Ook geen lokaal gemeente raadslid en geen leden van een politieke partij. Joden kunnen wel ongekozen burgemeester zijn, benoemd door de Kroon. Ook arts, advocaat, rechter of putjeschepper kunnen zij zijn. Niet uit antisemitisme. Uit respect voor de Joodse normen en waarden die thans reeds meer dan tweeduizend jaar onverminderd van kracht zijn in de Joodse realiteit.

Theodore Herzl had daaraan maling. Theodore Herzl omarmde de oude droom der Joden en maakte dat tot doel van een politiek maatschappelijke organisatie die hij vereniging Erez Israël noemde. De eerste tweehonderd leden van deze organisatie inclusief de helden van Geert Wilders bepaalde bij en tijdens de oprichtingsvergadering te Basel 29-31 augustus 1897 dat de mensenrechten niet voor Joden gelden en dat zij bij meerderheid bestaan uit verachtte bedelaars. Herzl bedoelde daarmee de Joden die al tweeduizend jaar onderworpen aan Gd in de verstrooiing bivakkeerde en geen poot uitzette om Euroa te verlaten en middels assimilatie en emancipatie wilde terugkeren naar het Paradijs ook als dat een eeuwige reis zou zijn.

Herzl schreef de blauwdruk voor de Holocaust eind van de 19e begin 20este eeuw. In de tijd dat Hitler geboren werd. 1895-1904 ongeveer. Titels die belangrijk zijn in verband daarmee zijn: “the Jewisch State”, “A Solution of the Jewish Question” en “Herzl Diaries”. De dagboeken van de held van Wilders geven een kijkje in de ziel van de man die in 1897 reeds de vernietiging van de Joden op het oog had en de executie door antisemieten van hun rijkdommen. Israël is een Staat op onbevoegde grondslag. De Joods wettische grondslag ontbreekt ten enenmale. Alles in het Jodendom verzet zich tegen een Joodse Staat in enige vorm behalve wanneer dit door Gd persoonlijk geconstitutioneerd is. Voorts is de grondslag juridisch als ronduit extreem terroristische te kwalificeren. Het oogmerk van vereniging Erez Israël van de helden van Wilders is maatschappelijke verandering onder dreiging van geweld, agressie en onder andere economische vernietiging van landen. Wie wil weten wat het fundament is voor de economische crisis van nu moet Herzl tot in detail bestuderen.

De officiële authentieke protocollen der Zionistische Congressen moeten voorgehouden worden en de Protocollen van de wijzen van Sion moeten als vervalst worden beschouwd. Hoe en wat van die vervalsing is historisch helemaal niet relevant. Van belang om de geschiedenis te begrijpen en te weten in welke boeken, kranten en tijdschriften de blauwdruk van de Holocaust zwart op wit gedrukt staat moeten de originele geschriften van de Zionistische helden van Wilders worden gelezen. Herzl besloot in al zijn krankzinnigheid de Katholieke Eind Tijd profetieën te kopiëren in zijn techniek van 'Endlösung der Judenfrage'. Herzl die zelf een Joodse achtergrond bezit is in zijn jeugd waarschijnlijk niet gevoed met Openbaring waarin de Eind Tijd profetieën genoteerd staan want dat is geen boek uit de Thora.

De Katholieken die reeds sinds de Diaspora een gruwelijke hekel hebben aan Joden en ze liever zien gaan dan komen geloven dat ongeveer klokslag 1945 alle Joden middels een Exodus terugkeren naar het beloofde land als letterlijke vervullingen die voorzegd staat in het Nieuwe Testament wat reeds meer dan 1950 jaar geleden op schrift gesteld is. Herzl kende deze voorzegging al te goed want als krankzinnige heeft hij zich het Nieuwe Testament eigen gemaakt en gezien hoe hij het Vaticaan en de wereldbevolking voor zijn karretje spannen kon. In zijn tijd was Herzl de uitvinder van de massamedia en schreef hij als prominente journalist spreekwoordelijk alle kranten, bladen en tijdschriften vol.

De club van de Zionistische helden van Wilders bepaalde de media waardoor bij het publiek de indruk bestond dat de Joden de media bepaalde. Joden bepaalde ook de media want Joden hadden de media uitgevonden. Ook het transport op de rails dus het treinverkeer werd bepaald door Joden. Herzl schreef reeds in 1895 over transport van de Joden per treinen naar transitcentra. In goederenwagons want de Joden moesten het transport zelf betalen. Ook bracht Herzl zijn bewondering uit voor de slavernij tot uidrukking. Herzl is de man die zogenaamd namens alle Joden op audiëntie ging bij de Paus om alle Joden te bekeren tot het Katholicisme behalve hijzelf en zijn goede vrienden.

Wie deze goede vrienden zijn blijkt prachtig uit de dagboeken van Herzl die vijf delen en vijfduizend pagina's dik zijn en die voornamelijk in een samenvatting op de markt uitgegeven zijn. Omdat Joden de uitgevers zijn van deze samenvattingen hebben zij zorgvuldig die teksten daaruit gecensureerd waaruit voor iedereen makkelijk te begrijpen valt dat de Joodse leiding volledig verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Meerderheid der Joden is Zionist en snijdt zich daarmee dramatisch in de eigen vingers omdat Gd zware consequenties heeft toegezegd aan de Joden wanneer zij uit de Diaspora treden zonder dat hij daarin als enige de hand heeft.

Politiek maatschappelijk is nooit de hand van Gd. De hand van Gd is niet door mensen georganiseerd. Mensen denken als Satan onderwijst Jezus dus echt niet dat Joden politiek maatschappelijk in staat zijn Majesteitelijk de Diaspora te revisioneren zonder dat zij Gd op zijn tenen trappen. Zionisme is het werk van Satan leren de wandelgangen van de helden van Wilders. Joden bekeren tot het Katholicisme om antisemitisme te bestrijden is net zoiets als het witkalken van kleurlingen tegen racisme. In ogen van Joden zijn Katholieken echt de weg kwijt want zij zijn niet eens bij machten te zien of begrijpen wat er staat in het Nieuwe Testament. Katholieken herdenken nog altijd de kruisigingsdood van Jezus ook al bewijst het Nieuwe Testament a) dat het een martelpaal en geen kruis was en b) dat Jezus daaraan helemaal niet gestorven is. Het staat gewoon in de Bijbel. Ook na de martelpaal was hij van vlees en bloed en dus geen geest.

Joden hebben altijd fantastisch bijgedragen aan de cultuur van Europa. In Spanje. In Portugal. In Duitsland. Dit is ook door Hitler erkend blijkt nu eerst zeventig jaar na dato en diepgaand onafhankelijk onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigingen en geweld uit Jihadistische hoek. De man die het geld gekoerierd heeft van de goede vrienden van Herzl, de held van Wilders, naar Hitler persoonlijk heeft opgeschreven dat Hitler onderscheid maakte tussen Ebenbürtige Joden en de Gallische Joden die de sfeer zouden verzieken. Tot diep in de Tweede Wereldoorlog wordt in Der Angriff, het partijpropagandablad van de Nationaal Socialisten, onderscheid gemaakt tussen de gerespecteerde Joden en de wannabe's. De Zionisten zijn van die wannabe's waarop der Angriff doelt. Ook het internationale Jodendom genoemd, een groep seculiere internationalisten met Joods achtergrond.

De Gallische Joden zijn de Joden die tussen de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog de oostgrens met Duitsland overgejaagd zijn door pogroms die geïnspireerd waren op de 'Endlösung der Judenfrage' zoals deze door Herzl, dus de held van Wilders, bedacht is. In Duitsland veroorzaakte dat maatschapelijke problemen door de toestroom van vluchtelingen. Tegelijk raakte de Duitsers gefrustreerd door Joden die alle mooite baantjes inpikte en zich gedroegen als onaangepaste kapitalisten. Herzl schreef over zijn Endlosung die hij als 'final solution' aanprees met alle politieke vertegenwoordigers en gezagsdragers als selfmade man van de massamedia, zo ook met Oost Europese autoriteiten die pogroms lieten plaatsvinden onder toeziend oog van leden van de inner cirkel van Herzl die in Oost Europa al in de 17e de scepter zwaaide over Joodse getto's met verlof van het Heilige Romeinse Rijk.

Deze leden die in de Joodse getto's in de mooiste huizen aan de hoofdstraat woonde en de baas waren over de harde knuppel van de getto politie hadden in de regel baat bij de pogroms omdat daarmee de Joodse arbeiders in het gareel werend gehouden en bijvoorbeeld de lust naar betere arbeidsvoorwaarden in de kiem werd gesmoord. Karel Marx heeft van deze wanverhouding de klassenstrijd afgekeken om in zijn Das Kapitaal de arbeider in verwarring te brengen over arbeid en kapitaal. De strijd in Oost Europa van de Joodse aristocratische onderdrukkers tegen de Joodse onderklasse hebben de Zionisten willens en wetens laten escaleren tot de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging. 

De Zionisten hadden er geen belang bij dat alle Joden terug zouden keren naar Palestina om het land te ontginnen als Koninkrijk voor de oud bazen van de getto's uit het Heilige Romeinse Rijk. De armen, manken en de blinden konden zij missen als kiespijn en ook de oudjes konden worden geëuthanaseerd. De 'sweet seventeens', het jonge Joodse fruit, wilde zij hebben als goedkope arbeiders voor de kolonisatie van Palestina. De rest moest als slaven werken in de kampen van de aanstaande Koninklijke familie van Groot Israël of als ritueel brandoffer in rook opgaan via hun schoorstenen in Auschwitz.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus