U bent hier: Home / Bureau Jeugdzorg terroriseert vrije woord

Bureau Jeugdzorg terroriseert vrije woord

by J.L. de Kreek — last modified 08-08-2013 08:10
Opgeslagen onder:

02 augustus 2012 heeft de Rechtbank Rotterdam vonnis gewezen in de zaak van Bureau Jeugdzorg Rotterdam tegen Goede Nieuws. Goede Nieuws is een serieuze nieuwssite geïnspireerd op de Code van Bordeaux. Het recht van het publiek op waarheid is de eerste overweging van Goede Nieuws. Bureau Jeugdzorg is de organisatie in Nederland die het belang van minderjarige als eerste overweging hoort te hebben. Het geschil gaat over een artikel op Goede Nieuws waarin gezinsvoogd Desiree Messendorp van Stichting Bureau Jeugdzorg Rotterdam zichzelf herkent en zich daardoor beledigd voelt.

Het bestreden artikel gaat kritisch en waarschuwend in op misstanden die de samenleving raken. Goede Nieuws is bevolen een rectificatie te plaatsen en het artikel te verwijderen. Het artikel was volledig geanonimiseerd. Ook Bureau Jeugdzorg Rotterdam was niet met naam en toenaam genoemd. Iedereen kan nalezen waarover het gaat in het openbare vonnis van de rechtbank Rotterdam wat inmiddels geanonimiseerd op internet beschikbaar is. Het artikel zoals dat in het vonnis is opgenomen bevat een kennelijke hyperlink onder de woorden <<zijn gesprekken met Desiree M. op Internet>> die niet in het bestreden artikel zat. Voorts had @Supervader, de vader van meisje A. te R. wat volgens deze vader onrechtmatig door Bureau Jeugdzorg uit huis geplaatst is, zijn uitingen over gezinsvoogd Desiree Messchendorp afgeschermd zodat de uitlatingen niet openbaar toegankelijk zijn. De gemiddelde lezer kon het bestreden artikel niet relateren specifiek aan Desiree Messchendorp of Bureau Jeugdzorg Rotterdam.

Desondanks veroordeelt de rechter zowel Goede Nieuws als @Supervader terwijl zij ter zitting onweersproken bewezen hebben dat de dochter van @Supervader uit huis geplaatst is terwijl de medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming en huisartsen in de stukken schrijven dat alles goed was met ouders en kind thuis en dat er geen noodzaak was tot UHP, en dat de baby eerst ná de UHP smetstrepen in de schaamstreek had. Dat er geen noodzaak was tot UHP staat meerdere keren in het dossier van Bureau Jeugdzorg zelf. Desondanks stelt de voorzieningenrechter te Rotterdam dat Goede Nieuws slechts verwijst naar enkele algemene onderzoeken en publicaties die niet het handelen van BJZ en de betrokken gezinsvoogd tot onderwerp hebben. Het pleidooi van Goede Nieuws staat hier. Daarin is duidelijk te zijn dat er allemaal specifieke feiten bewezen zijn die betrekking hebben op Desiree Messchendorp en Bureau Jeugdzorg Rotterdam.

Bovendien gaan de algemene onderzoeken en publicaties waar Goede Nieuws naar verwees over Bureau Jeugdzorg en gezinsvoogden in het algemeen. Daaruit blijkt onloochenbaar dat Bureau Jeugdzorg en gezinsvoogden in het algemeen in strijd met de wet niet aan waarheidsvindindg doen en met elkaar minderjarigen tot bijna vierhonderd procent meer misbruiken dan gemiddeld in de gezinnen thuis gebeurt. Goede Nieuws heeft derhalve zowel naar algemene als specifieke feiten verwezen. De rechtbank Rotterdam kiest er voor de kern van het verweer van Goede Nieuws te negeren. Het komt er niet eens op terug in het vonnis. Bij Goede Nieuws is de indruk ontstaan dat dit het gevolg is van de goede samenwerking tussen de rechtbank Rotterdam en Bureau Jeugdzorg. Een en ander is aan de orde gesteld in een voorafgaand wrakingsverzoek. Dat is niet gehonoreerd, mogelijk het gevolg van die goede samenwerking en het feit dat de Nederlandse rechtspraak ketenpartner is van Bureau Jeugdzorg.

Begin oktober 2013 wordt bij het Gerechtshof Den Haag de zware strafklachten behandeld namens @Supervader tegen Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam, het bestuur, de medewerkers en Desiree Messchendorp persoonlijk. De klachten van @Supervader tegen Bureau Jeugdzorg Rotterdam en Desiree Messchendorp en co liegen er niet om. Van belagen tot bedrog, bedreigen, afpersen en bedrijfsmatige kinderhandel. Dat de minderjarige dochter van @supervader eerst ná de UHP kenmerken vertoont van misbruik, mishandeling en/of verwaarlozing bevestigt het beeld wat in het algemeen bekende rapport van de Commissie Samson naar voren komt: minderjarigen worden direct na de UHP misbruikt. De Commissie Samson werd voorgezeten door mevrouw mr. H.W. Samson-Geerlings. Zij was voorheen procureur-generaal. Hoofd van het Parket bij de Hoge Raad. Ze werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het rapport onder haar voorzitterschap heeft gewicht. Dat is een rapport waar chronisch grootschalig kindermisbruik onder de hoede van Bureau Jeugdzorg blijkt. Een rapport wat niet genegeerd worden mag.

In dat rapport wordt onder andere het voorbeeld genoemd van Kaylee. Ze werd opgenomen in een pleeggezin. De eerste nacht al werd ze misbruikt. Als ze iets zou zeggen, zou ze worden vermoord. Het rapport van de Commissie Samson stelt op bladzijde 298 dat bij het onderzoek naar reacties van de overheid op seksueel misbruik in de jeugdzorg tevens de strafrechtelijke benadering bezien moet worden. @Supervader heeft zo verstandig als hij is gekozen voor de strafrechtelijke benadering. Dat zouden alle ouders moeten doen die niet tevreden zijn met Bureau Jeugdzorg. @Supervader krijgt bij de kinderrechter geen voet aan de grond want de kinderrechter is geen onderzoeksrechter. Bovendien krijgt hij keer op keer met gesloten deuren een litanie aan lasterlijke aanklachten te verduren van Bureau Jeugdzorg waar niet tegen op te werken is, van personen die nota bene ten titel van kinderbescherming optreden. De verdediging mag niet eens getuigen of deskundigen oproepen. Zelfs grootouders van de baby mogen ter zitting niet aanwezig zijn. Alles wat Bureau Jeugdzorg zegt wordt voor waar aangenomen zelfs wanneer het tegendeel onloochenbaar uit de door Bureau Jeugdzorg gefourneerde stukken blijkt. De moeder van de baby voelde zich direct na de UHP gegijzeld door Bureau Jeugdzorg. Ze werd meegenomen in een zwarte SUV en zegt bedreigd te zijn de relatie met @Supervader te beëindigen anders zou ze haar kind niet meer te zien krijgen. Ook werd ze gedwongen een bepaalde advocaat te kiezen die vriend en/of collega bleek te zijn van de toenmalige advocaat van Bureau Jeugdzorg.

Bureau Jeugdzorg heeft het vonnis van de voorzieningenrechter Rotterdam netjes betekend aan Goede Nieuws zoals artikel 430 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering eist voorafgaande elke ten uitvoerlegging van welke civielrechtelijke beslissing dan ook. De uithuisplaatsing van de minderjarige dochter van @Supervader heeft rauwelings, op basis van een mondeling consent, van een kinderrechter die ook deelneemt aan de klachtencommissie van een Bureau Jeugdzorg, zonder voorafgaande betekening, met hulp van de sterke arm, plaatsgevonden. Ongeveer tien dagen vóór de UHP had Bureau Jeugdzorg met ouders afgesproken dat Bureau Jeugdzorg zich niet meer met het gezin zou bemoeien als ouders de gezondheid van en zorg voor de minderjarige dochter regelmatig zou laten controleren door de huisarts. Ouders zijn direct en volledig de gemaakte afspraken nagekomen. De dag vóór de UHP heeft de arts de baby en ouders nog gezien en verklaard dat alles goed was met ouders en kind. Bureau Jeugdzorg blijkt de bedriegende overheid 'pur sang'. Met justitiële middelen in het civielrechtelijke kader halen ambtenaren minderjarige kinderen illegaal uit huis om ze te plaatsen in een netwerk waar ze misbruikt en mishandeld en/of verwaarloosd worden. Het vermoeden is dat dit netwerk geleid wordt of werd door oud secretaris generaal Joris Demmink van de VVD die ook gezien wordt als kindersextoerist en prominente deelnemer aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus