U bent hier: Home / LIGO overtuigt niet

LIGO overtuigt niet

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2016 12:55
Opgeslagen onder:

Het enthousiasme in de wetenschap over de ontdekking van zwaartekrachtgolven door LIGO heeft geleidt tot debat op Twitter met wetenschapsjournalist Diederik Jekel en zelfstudie op het thema. Geclaimd wordt dat ruimte en tijd een geheel zijn en ruimtetijd genoemd worden en dat de ruimtetijd kan “wiebelen” als een drilpudding. Deze wiebeling wordt zwaartekrachtgolven of zwaartekrachtstraling genoemd.

Het onderzoek naar zwaartekrachtgolven in de open bronnen van het internet leidt tot verwondering over de natuurwetenschap. Waar is het mee bezig? LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) gebruikt een techniek van meting voor het meten van trillingen (rotaties). Alleen de golven in de ruimtetijd zijn geen trillingen zoals alle andere golven. Alle andere golven gaan door de ruimtetijd. Zwaartekrachtstraling is golven van de ruimtetijd. Omdat de ruimtetijd golft gaat alles op en neer en wordt nergens ruimte ingedrukt of uitgerekt. Op Wikipedia staat dat LIGO het uitrekken of krimpen van de ruimtetijd meet alleen dat lijk niet te kunnen met LIGO omdat de testmassa's niet vastzitten aan de ruimtetijd. De testmassa's zijn massa's in de ruimtetijd en geen coördinaten van de ruimtetijd. Het Michelson-Morley-experiment experiment heeft in 1887 rees aangetoond dat de aarde niet beweegt ten opzichte van “ether”. De aarde beweegt niet ten opzichte van de structuur van de ruimtetijd.

Zwaartekrachtgolven zijn transversale golven. Een voorbeeld van een transversale golf is de golf in een lang touw dat aan een kant in trilling wordt gebracht (door de hand heen en weer te bewegen). De vraag is hoe de moleculen in het touw meten kunnen dat het touw golft? Dat er geen ruimte samengedrukt of uitgerekt wordt is helder. De golf trekt zich niks aan van massa in de ruimtetijd. Volgens de wetenschap moet de theorie van Einstein de wetenschap van Newton vervangen. Volgens Einstein valt de maan naar de aarde door het zwaartekrachtveld van de aarde. Wie naar de grafische afbeelding van de omstandigheid kijkt vraagt zich af waarom de maan dan niet naar het diepste punt van de kuil in het zwaartekrachtveld van de aarde valt, zoals een lichte en een zware bal doen op een horizontaal niet strak gespannen doek.

Daarnaast lijkt het in de natuurwetenschap zo te zijn dat de vraag of de snelheid van licht nul is afhankelijk wordt gesteld van de keuze van de wetenschapper. De feiten worden aangepast aan het model van de wetenschapper om middels LIGO de zwaartekrachtgolven van Einstein te bewijzen? Op internet is overtuigend bewijs dat de snelheid van licht nul is moeilijk te vinden. Geen experiment. Niks. Wel zijn er alledaagse feiten uit de huiskamer die doen vermoeden dat licht wel degelijk massa bezit. Licht breekt bijvoorbeeld.

Ook zijn er experimenten gedaan met lichtboxen waar licht aan werd toegevoegd en die bij meting zwaarder werden. Tevens is de snelheid van licht in kristal een fractie kleiner dan de snelheid van licht in het luchtledige. Ook wordt kristal warmer als er licht op schijnt. Komt dit omdat fotonen in het kristal een fractie worden afgeremd door het kristal waardoor wrijving en warmte ontstaan? De natuurkunde kiest nul als waarde voor de massa van licht en stelt dat licht energie, impuls en snelheid bezit terwijl dit niet overeen lijkt te komen met de stoffelijke natuur?

Einstein zelf schijnt voorspeld te hebben dat licht wel degelijk massa bezit. De formule daarbij is Mv (foton) = h / LaTeX*c met ( met h constante van planck, LaTeX de golflengte van het licht, c de lichtsnelheid ). Dit wordt relatieve massa genoemd. Doet de natuurkunde moeilijk over de massa van licht omdat het in de eigen modellen een andere waarde voor licht opneemt om theorieën kloppend te maken? Licht zou geen rustmassa hebben omdat niemand het stil zet staan. Daarom zou de formule e=mc^2  niet toegepast kunnen worden op fotonen. Licht beweegt zich  zich in de regel rechtlijnig met constante snelheid voort beweegtrust. Het bezit impuls. Meeste mensen denken dat de snelheid van licht altijd een bepaalde vaststaande waarde bezit van 300.000 km/s. Dat is niet waar. De snelheid van licht is afhankelijk van de context waardoor licht beweegt. In het luchtledige is de waarde van c 300.000 km/s. In kristal is deze waarde fors lager. Het moment dat licht het kristal verlaat heeft het (pardoes) de snelheid van 300.000 km/h.

Het feit dat licht wordt gemeten als deeltjesverschijnsel en golfverschijnsel duidt er mogelijk op dat licht misschien de kleinste massa is in het universum wat tussen alle andere massa's door wiebelt met de hoogst mogelijk snelheid die gegeven de context (dichtheid, ook bij Maxwell van belang) mogelijk is. Wordt Einstein echt goed begrepen? Einstein heeft gezegd dat de zwaartekrachtgolven niet waar te nemen zijn. Misschien heeft hij gelijk en moeten eerst meetinstrumenten uit een ander universum uitgevonden worden om een trilling van de ruimtetijd te kunnen meten. Niemand weet waarvan ruimtetijd gemaakt is. Zwaartekrachtgolven kunnen niet beschouwd worden als gangbare trillingen. Zwaartekrachtgolven zijn geen onderdeel van het elektromagnetisch spectrum ook zijn het geen radiografische golven.

De theorie en metingen van LIGA komen erop neer dat de zwaartekracht van zwarte gaten miljarden lichtjaren ver weg op aarde een meetbare minimale inkrimping of uitrekking van het universum veroorzaakt. Ook wordt de ruimtetijd door LIGO voorgesteld als heel stijf want na een extreem event als het fuseren van zwarte gaten kan slechts een minimale trilling gemeten worden, dus hoe kan iedereen dan zo makkelijk door de ruimtetijd bewegen? Bij de Wereld Draait Door wordt de metafoor van de tafel gebruikt waarop geslagen wordt om de trilling te duiden die is gemeten door LIGO. In die metafoor verplaatsen de moleculen in de tafel zich niet. LIGO zou een minieme verandering in de lokale structuur van de ruimtetijd ten gevolge van de fusie van twee zwarte gaten miljarden lichtjaren ver gemeten hebben. Duidelijk is dat Newton een stuk makkelijker te begrijpen is..

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus