U bent hier: Home / Fuck Geen Stijl

Fuck Geen Stijl

by J.L. de Kreek — last modified 19-05-2015 06:00
Opgeslagen onder:

Fuck Geen Stijl en the Postonline en Jalta en de Dagelijkse Standaard en Bert Brussen en Annabel Nanninga en Joshua Livestro en het CDA & co. De algemeen bekende Statenvertaling die op last van de Hoog-mogende Heren Staten-Generaal Der Verenigde Nederlanden in 1618 reeds in begrijpelijk Nederlands vertaald is, bewijst dat Jezus Christus de kruisigingsdood verzonnen heeft en dat hij het oog had op Mohammed toen hij zei dat hij God zal vragen een nieuwe Trooster te zenden.

Mattheus 16:21-23 en Markus 8:31-33 bewijzen dat Jezus die de zoon is van God en door God is gezonden naar de aarde om de mensheid te verlossen dingen verzint en Lukas 9:21-22  bewijst dat zijn volgers niet mogen zeggen dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden. De volgers van Jezus Christus mogen niet zeggen dat hij gedood is en ten derden dage opgewekt. Het staat gewoon in de Bijbel. Citaat: 

Matt 16:21: 

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.

 Matt 16:22

 En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.

 Matt 16:23

 Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Hier staat dat Jezus zegt dat hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel moest lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dag opgewerkt worden en dat hij dingen verzint die Gods zijn. Jezus zegt dit in de context van de strijd tussen God en Satan om de heerschappij over de mensen. Jezus verzint om de profetieën te laten vervullen. Jezus kan en mag dit want Jezus denkt als God. Het feit van de verzinsels van Jezus staat niet vaker en nadrukkelijker in de Bijbel kennelijk omdat Satan dit anders ook begrijpt. “Verzint” komt twee keer voor in de Statenvertaling. Verzinnen helemaal niet. Het staat min of meer verdekt opgesteld tussen de talrijke teksten die de Bijbel rijk is voor zijn volgers om te begrijpen. Islamieten begreep dit getuige de Koran dus Islamieten zijn volgers van Jezus. De Katholieke kerk begrijpt dit niet en is vanzelfsprekend daarom geen volger van Jezus Christus. De Katholieke kerk van arabist Hans Jansen die prominent op Geen Stijl schreef is een Synagoge van Satan. Had Satan begrepen dat de kruisigingsdood van Jezus Christus een schijnvertoning, een Goddelijk verzinsel, was dan had hij de mensheid allang verzwolgen en had het helemaal geen kans gehad in de Eind Tijd.

In Markus 8:31-33 wordt één en ander herhaald en staat dit als volgt geschreven:

te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.

 Markus 8:32:

 En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;

 Markus 8:33:

 Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

 In Mattheus 20:17-19 zegt Jezus niks over een succesvolle executie. Hij zegt dat hij ter dood veroordeeld en bespot en gegeseld en gekruisigd zal worden en de derde dag weder zal opstaan:

 (17) En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen: (18) Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen; (19) En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.

 In Lukas 9:21-22 gebiedt en beveelt Jezus zijn twaalf discipelen niet te zeggen dat: "de Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden."

(21)  En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden; (22) Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden

 Niemand heeft het over deze feiten. Jansen niet, die Katholiek was. Geert Wilders niet die zich op de Joods-Christelijke traditie beroept en Geen Stijl niet terwijl het voor Geen Stijl juist een onderwerp is om even op de staart te trappen. De Kerk in Nederland, de wereld en Europa predikt dat Jezus Christus de kruisigingsdood gestorven is terwijl dit niet blijken kan uit de algemeen bekende Statenvertaling. Wat er in de Statenvertaling staat over de dood van Jezus Christus dat het dus niet heeft plaatsgevonden, is exact wat de Koran bij de volgers in herinnering roept. De Koran is de zegel op het Oude en het Nieuwe Testament. Drie boeken van één en dezelfde God voor zijn verschillende volkeren geschreven naar elkaar verwijzend en elkaar erkennend. Aan de Koran ligt het niet. Wat Wilders zegt over de Koran staat er gewoon niet. Met geen mogelijkheid is uit de Koran te begrijpen wat Wilders en Jansen en Geen Stijl zeggen. Gewoon een kwestie van lezen en willen begrijpen. Dit is wat er in de Koran staat over de dood van Jezus Christus, Soera 4 vers 155(154):

155(154) Omdat zij hun verbond
geschonden hebben
en omdat zij niet geloofden
aan de tekenen van God
en omdat zij de profeten
zonder recht gedood hebben
en omdat zij zeiden:
Onze harten zijn onbesneden
Neen, God heeft ze gezegeld
wegens hun ongeloof
en niet geloven zij tenzij weinig
156(155) en omdat zij niet geloven
en omdat zij ontzaglijke laster
over Maryam uitspraken
157(156) en omdat zij zeiden:
Wij hebben gedood de Masih
‘Isa, de zoon van Maryam
boodschapper van God
maar niet hebben zij hem gedood
en niet hebben zij hem gekruisigd
doch voor hen
werd een schijnbeeld van hem gemaakt
zij die daarna van mening verschillen
zijn waarlijk in twijfel over hem
zij hebben daaromtrent geen wetenschap
anders dan het navolgen
van de blote mening.
en in zekerheid
hebben zij hem niet gedood
158 neen, God heeft hem tot Zich verhoogd
God is geweldig en wijs

Jezus Christus is nooit gestorven aan het kruis bewijst de Statenvertaling al eeuwen. De Kerk heeft moedwillig Het Woord onjuist en onvolledig verbogen gepredikt om het volk in de waan te plaatsen over de bediening van Satan. Dat zijn de feiten die bijvoorbeeld Pritt of die andere prutsers van Geen Stijl makkelijk op de site hadden kunnen plaatsen om het Monster van Venlo en zijn groep racistische volgers eens vet op de polemische bek te laten gaan. Geen Stijl wordt gesloopt, de medewerkers stuk voor stuk verscheurd en verslonden.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus