U bent hier: Home / Het Jeugdzorg probleem

Het Jeugdzorg probleem

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2013 13:35
Opgeslagen onder:

Jeugdigen verklaren tegenover Goede Nieuws dat zij het er onderling over hebben dat Jeugdzorg “er alleen is om je kapot te maken”. Jeugdigen die door andere jeugdigen als rustig gezien worden en niet kunnen "tegen het onrecht wat ze aangedaan wordt", komen in de isoleercel. Het probleem met Jeugdzorg is dat jeugdigen er niks aan hebben. Ouders waarbij alleen Jeugdzorg klachten heeft, raken de vers geboren baby pardoes kwijt. Gezinnen die hulp nodig hebben worden met ketenpartners systematisch dieper in problemen “geforceerd”, althans zo voelen betrokken klanten van de leden van Jeugdzorg Nederland dat.

De wet op de Jeugdzorg is één van de meest ondeugdelijke wetten in Nederland. Betrokken beleidsmakers hebben kennelijk onrechtmatigheden voor ogen want artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg verplicht medewerkers van de leden van Jeugdzorg Nederland kindermishandeling door collega's, in de doofpot te stoppen. De Wet op de Jeugdzorg is één van de maatregelen van de Nederlandse Rijksoverheid waarmee het strijd tegen de 'schutznorm' van de wet. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg is blijkens Kamerstukken de bepaling waar het om draait.

Er moet een redelijk vermoeden zijn dat een jeugdige daadwerkelijk bedreigd wordt door één van de in dat artikel genoemde risico's. De wetgever heeft gekozen voor een gesloten systeem van risico's. Dus dat er niks verzonnen wordt door branche opportunisten. De bijzondere omstandigheid doet zich nu voor dat de leden van Jeugdzorg Nederland en ook de Raad voor de Kinderbescherming ten overstaan van de Nationale ombudsman verklaren dat zij niet aan waarheidsvinding doen en dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen.

Wereld op de kop. De leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming zijn de eerste die bepalen of een OTS of UHP noodzakelijk is. Daarbij niet aan waarheidsvinding doen imponeert systeemvreemd. Redelijk vermoeden en gegronde vrees zijn synoniemen en impliceren voorafgaande waarheidsvinding, waaronder begrepen de oogopslag bij en tijdens heterdaad.

De staande verklaringen ten overstaan van de Nationale ombudsman van leden van Jeugdzorg Nederland dat zij niet aan waarheidsvinding doen hoort voor elke kinderrechter voldoende te zijn verzoeken tot OTS of UHP van deze organisaties of de Raad voor de Kinderbescherming systematisch niet ontvankelijk te verklaren. Een officier van justitie die niet aan waarheidsvinding doet wordt ook door rechters en raadsheren uitgelachen.

Het systeem van jeugdzorg dicteert dat het aanvragen van een OTS of UHP voor jeugdigen een exclusieve bevoegdheid van het Openbaar Ministerie is, ondersteund door de teams jeugdzaken en/of de plaatselijke buurtregie van de Politie. Particuliere organisaties hebben geen rol bij het onderzoek naar het redelijk vermoeden van de daadwerkelijke aanwezigheid van een risico als bedoeld in artikel 2J WJZ. Die kunnen net als ieder ander een melding doen bij de Politie en die houdt een database bij met meldingen, melders en informatie en feiten.

De verwijsindex is een corrupte database die geen enkele garantie levert voor betrouwbare behandeling omdat betrokken profiteurs niet aan waarheidsvinding doen en van zichzelf zeggen dat van hen niet verwacht worden kan dat zij aan waarheidsvinding doen. Jeugdzorg is een kwestie van openbare orde. Dat houdt vanzelfsprekend in dat het in de eerste plaats een taak van politie en openbaar ministerie en eventuele forensische diensten is om een OTS of UHP aan te vragen en ten uitvoer te leggen.

Oud minister André Rouvoet heeft onloochenbaar negatieve invloed gehad op het succes van Jeugdzorg omdat hij de verwijsindex heeft ingevoerd. Een database niks zeggende data omdat naar de informatie van klanten in die database geen waarheidsvinding gedaan wordt. Systeemcorruptie ingevoerd door de minister die verantwoordelijk was voor Jeugd en Gezin. Toevallig ook een CU minister die net als de VVD schuld heeft aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. In ogen van deskundigen die Goede Nieuw te woord hebben gestaan zijn de problemen bij Jeugdzorg terrorisme gerelateerd.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus