U bent hier: Home / Jeugdzorg ouderwets Nazi-terreur

Jeugdzorg ouderwets Nazi-terreur

by J.L. de Kreek — last modified 18-09-2013 18:55
Opgeslagen onder:

Er is hoog oplopende ruzie in verband met Bureau Jeugdzorg en de gijzeling en mishandeling en misbruik en verwaarlozing van de peuter A. te R. Vorig jaar 12 juni 2012 op mondelinge last van rechter Paling te Rotterdam uit huis geplaats zonder ouders te horen en zonder te onderzoeken wat de feiten zijn. 06 september 2013 verlengd kinderrechter Marseille de UHP met een jaar terwijl Goede Nieuws en de vader in het kort geding van BJZ bewezen hebben dat de peuter als baby illegaal uit huis geplaatst is en terstond is misbruikt en/of mishandeld door medewerkers van Bureau Jeugdzorg en/of pleegouders. Nu is het meisje geruime tijd ernstig ziek, ze eet niet meer en ze is heel erg afgevallen.

Het Ambulatorium te Zetten heeft aangetoond in het forensisch rapport dat de baby eerst na de UHP dagenlang onafgebroken huilt wanneer ze van de moeder gescheiden wordt en alleen bij vreemden met de handen trilt. Ook overstrekt zij zich en heeft ze smetvlekken in de lies, eerst na de UHP. Daarvoor was alles goed. Schrijven alle gekwalificeerde hulpverleners die bij het gezin betrokken waren. Er wordt gewerkt aan massief optreden in de jeugdzorg. Omdat bovengenoemde kinderrechters voorts bezoldig en/of onbezoldigd te werk zijn gesteld bij de Raad voor de Kinderbescherming of een Bureau Jeugdzorg als lid c.q voorzitter van de onderscheidenlijke klachtencommissies zijn de rechters in een eerder stadium gewraakt.

De wrakingen zijn afgewezen. Omdat het bestuur van de rechtbank Rotterdam schrijft goed samen te werken met Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbeschermers en een kliek falende gekwalificeerde raadslieden is de rechtbank ook in het kort geding van Bureau Jeugdzorg gewraakt. Ook dat is afgewezen. Ongeacht wat ouders of raadslieden aanvoeren in 99% van de gevallen krijgen de medewerkers van Bureau Jeugdzorg gelijk. Want het zijn ambtenaren belast met de uitvoering van de publieke zaak de openbare orde betreffende en de belangen van minderjarigen als eerste overweging. Dat laatste is schijn. Bureau Jeugdzorg laat eigen belangen prevaleren boven het belang van minderjarigen in het algemeen en meisje A. te R. in het bijzonder. Het belang van de inkomens van de bestuurders weegt zwaarder dan de gezonde en veilige ontwikkeling van minderjarigen.

Dat heeft het nodige kwade bloed gezet. Omdat daarbij voorts ouders in de onmogelijkheid geplaatst worden goed voor de eigen kinderen op te komen wordt er ook nagedacht over de formatie van een ouderwetse KK in het justitiele kader. Gedachten daaraan zijn vanzelfsprekend. De observatie is dat het werk van Bureau Jeugdzorg opvallend veel gelijkenissen vertoont met het werk van de Gestapo. Zelfde huichelachtige achterbakse onder de gordel wijze van de bedriegelijke overheid om minderjarigen in het pedofilienetwerk van kennelijk Joris Demmink en André Rouvoet te plaatsen. Lastige aan het geheel is de mate waarin één en ander persoonlijk wordt en de noodzaak die er feitelijk is om thans reeds met de lange latten bij de Bureaus Jeugdzorg binnen te vallen en iedereen aan te houden en voorgeleiden wegens deelname aan kinderhandel en een terroristische organisatie.

Het is niet voor te stellen dat het Gerechtshof ijs en weder dienende binnen afzienbare tijd niet tot het oordeel komt dat Bureau jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming zo corrupt als de neten zijn. De rel die één en ander tot over de landsgrenzen geven zal wordt professioneel begeleid. Hoeft allemaal niet erger te worden dan het al is. Wil is gericht op het veiligstellen van jeugdigen, aanzienlijke verbeteringen in de uitvoering van de jeugdzorg en het overnemen van het werk van de Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de kinderbescherming door een of meerdere bijzonder curators. Pijnlijke is dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie middels de Raad voor de Kinderbescherming overigens opzichtig gelegenheid geeft en/of ondersteuning verleent aan de kinderhandel van Bureau Jeugdzorg. Opvallend daarbij is dat de ministers van dat ministerie sinds Balkenende I gezien horen te worden als prominent ambtelijke deelnemers aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen.

Laat nu in Nederland middels bekering van Islamitische kinderen tot het christendom onder de dwang hoede van het Leger Des Heils op kleine schaal genocide gepleegd worden. Leger des Heils is ook jeugdzorg èn reclassering. Bekering onder dwang van specifiek kinderen is een vorm van genocide die strafbaar is gesteld in de Wet Internationale Misdrijven. Bijzonder dat de christenen in de politiek dat niet is opgevallen met al het norm en historisch besef waarop zij zich beroepen met de normen en waarden. De conclusie dat Bureau Jeugdzorg ouderwets Naziterreur is, wordt getrokken door diverse weldenkende hulpverleners.

Ervaring leert dat hulpverleners die goed werk leveren aan ouders en kind genadeloos hard juridisch en onrechtmatig worden uitgeschakeld. Ook door de kinderrechters die zelf vet boter op het hoofd hebben. Bureau Jeugdzorg sloopt zorgnetwerken van ouders en kinderen. Minderjarigen worden ontworteld om voor geld onder de hoede te plaatsen van derden. Dat is een hele bedrijfstak in Nederland met een branche organisatie waarin de criminelen zich verenigen. Voor hulpverleners is het vrijwel zeker dat Joris Demmink gezien worden moet als de leidende griezel die Micha Kat van Klokkenluideronline zegt dat hij is. Bovenstaande betekent dat Erik Gerritsen van BJAA niet gek moet staan te kijken wanneer hij binnenkort netjes wordt opgesloten in een inrichting in beheer van de Dienst Justitiële Inrichtingen om zijn strafvervolging af te wachten en vijftien jaar tegen hem te horen eisen.

Share |
gearchiveerd onder: ,
comments powered by Disqus