U bent hier: Home / Joden archtitecten Holocaust

Joden archtitecten Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 02-08-2013 09:25
Opgeslagen onder:

Het woord Holocaust voor de Jodenvervolging van 1940-1945 op zichzelf bewijst dat het een Joodse oorsprong heeft. Alleen Joden leveren Holocaust. Dat is van oudsher. Holocaust is een Bijbels begrip. Het komt uit het Oude Testament. Het betekent zoen- of brandoffer. De Holocaust blijkt sektarisch geweld te zijn geweest van de rijke elitaire Joodse minderheid om de Joodse massa kabbalistisch te offeren als prelude op de Kolonisatie van Palestina. De grondleggers van de Holocaust zagen hun beleid als het herrijzen van de Maccabeeën. De Maccabeeën worden in de Joodse geschiedenis gezien als de mannen met de hamer. Verkreupeld door constante vrees zwijgen de slachtoffers.

Over de Maccabeeën gaat de mythe dat zij toeslaan met de kracht van een hamerslag. Die hamerslag is de Europese Joden geleverd met het Zionisme. Een nationalistisch idee onder de Joodse intelligentsia wat opwag deed ná de Franse Revolutie. Gepropageerd door Joden uit de Odessa, de stad waar de eerste pogroms voorafgaande aan de Holocaust plaatsvonden onder toezicht van het merendeels Joodse bestuur van de Stad. In Odessa woonde Joden, Grieken en Christenen door elkaar. De Joden en de Grieken hebben elkaar door de eeuwen heen steeds bestreden. Zo nam de familie van de Hasmoneeën in het jaar 167 V Chr het initiatief tot opstand tegen de Grieken. Met geweld hervestigde zij het Jodendom en veroverde zij levensruimte voor Eretz Yisrael, de invloed van het Hellenistische Jodendom en Helinisme werd door gedwongen bekering decimerend. Guerrilla oorlog heeft de dissidenten der Maccabeeën aan de macht geholpen.

De Maccabeeën vernietigde heidense altaren in de dorpen, besneden jongens en dwongen Joden in ballingschap. De opstand van de Maccabeeën betrof vele veldslagen. Na de overwinning trokken de Maccabeeën triomferend Jeruzalem binnen en hebben ritueel de tempel gezuiverd en Jonathan Maccabee als hogepriester geïnstalleerd. Het verhaal van de Maccabeeën wordt verteld in de Bijbel en in de geschriften van de Zionistische leider Theodore Herzl. Tegenwoordig worden de Maccabeeën herdacht middels de vierjaarlijkse 'Maccabiah Games' in Israël. Een evenement waarbij de Maccabeeën hoog gehouden worden terwijl er zoveel meer Joodse families zijn. Dat Joden de architecten zijn van de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog en ook van het voortduren van de Eerste Wereldoorlog, blijkt eenvoudig uit de geschriften die de Zionisten altijd voor zichzelf gehouden hebben.

Verstoft in archieven
waarin niemand zoekt liggen opgeslagen de werken van de grote Joodse leiders die in de 19e eeuw het fundament gelegd hebben voor het Zionisme, het Nazisme, het Antisemitisme en het Bolsjewisme. Joden zijn niet altijd de bron geweest van antisemitisme. Voor de Franse Revolutie was de Christenheid daaraan schuldig. Na de Franse Revolutie werden mensen vrij. De burger kreeg mensenrechten en werd verlost van slavernij, waarin de Joodse kapitalistische elite de prominenten slavendrijvers waren. In Amerika in die tijd werden de beste slaven bij de gebroeders Cohen gekocht, getuige hun advertenties in de kranten. Het verdampen van deze rechten en de macht van de aristocraten leidde er toe dat de Zionisten in 1897 de mensenrechten voor alle Joden ontbonden. De idee van het 'contract social' en de filosofie van Rousseau met gelijkheid en vrijheid en broederschap werd afgekeurd door de Zionisten. Zij zagen Joden als nationaliteit en slaven, onderworpen aan de wil van aristocraten.

Het blijkt allemaal woordelijk uit de geschriften van de grote Zionistische leiders die tot de dag van vandaag groot worden gehouden door Israël en hun agenten in het buitenland. Leon Pinsker, Ze'ev Jabotinsky, Theodore Herzl zijn de mannen die van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk een internationaal politiek vraagstuk gemaakt hebben. De overgrote meerderheid van de Joden in hun tijd wilde geen Zionisme. Toch stelde de Zionisten zich zonder enige democratische legitimatie op als de vertegenwoordigers van àlle Joden op aarde, en manifesteerde zij zich als managers in de internationale verhoudingen om bestuurders mee te laten werken aan hun Endlösung. Zij konden daarbij rekenen op steun van de Joodse familie die financieel de legers van de grote machten commandeerde. Deze familie financierde ook Hitler en bouwde op eigen initiatief middels de ondernemingen die het in bezit had, symbiotisch met de SS, het concentratiekamp Auschwitz, waar de Joden als slaven moesten werken voor het bedrijf van deze familie. De Nazitop in Duitsland inclusief Hitler had (deels) een Joodse achtergrond.

Blijkens 156 referenties
propageerde Amerikaanse Joden al in 1900 dat er meerdere Holocausten op zes miljoen Joden geweest waren in Europa of dat er een Holocaust zou komen. Toen tussen de twee wereldoorlogen Joden uit Europa naar Amerika wilde vluchtten werd hen de toegang tot Amerika onmogelijk gemaakt door Amerikaanse Joden. Middels Joodse lobby werden immigratiemogelijkheden beperkt. Joodse leiders propageerde dat wanneer zij in staat waren alle Joden te redden zij dit niet zouden doen wanneer dit ook inhield dat Israël niet gesticht worden kon. Joodse leiders in die tijd vonden  Joden in Europa niks waard en wilde dat alleen de sterke Joden naar Israël emigreerde om het land te ontginnen voor de elite die nooit last had gehad van antisemitisme. Dit zijn de feiten die de Joden zorgvuldig aan het oog van het grote publiek ontrokken hebben kunnen houden omdat zij de sleutelrospersonen waren in zowel het bestuur van de Duitse bezetter als de Amerikaanse bevrijder.

Ná de oorlog is geavanceerde psychologische oorlogsvoering ingezet met vervalste bewijsmiddelen en propaganda in de massamedia om burgers in het algemeen en Joden in het bijzonder in een constante angst verkreupeld te houden. In de jaren zeventig van vorige eeuwen toen de Holocaust voor het eerst mainstream werd in de massa media was er niemand die middels het derde scherm tegenspraak leveren kon. Bovendien werd ontkenning van de Holocaust zoals vandaag door de Zionisten afgestraft met lasterlijke aanklachten. De Zionisten hebben reeds vanaf de oprichting van de Zionistische politieke en maatschappelijke beweging in 1897 de internationale verhoudingen met terrorisme bedreigd indien het niet zou meewerken aan het 'judenrein' maken van Europa. De deportaties van Joden uit Nederland, bombardement op Rotterdam, de dood van Anne Frank, de Nazi's, de bezetting, de Shoah, het naoorlogse Holocaustliegen, het komt allemaal uit het brein van de personen die ook de grondleggers van Israël zijn.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus