U bent hier: Home / Kookpunt zaak Joris Demmink

Kookpunt zaak Joris Demmink

by J.L. de Kreek — last modified 07-08-2013 18:30
Opgeslagen onder:

Het vonnis wat geleid heeft tot de veroordeling van Goede Nieuws door de rechtbank Rotterdam op vordering van Bureau Jeugdzorg houdt verband met het onderzoekswerk van Micha Kat over oud topambtenaar Joris Demmink, en het feit dat het beeld wat Micha Kat schetst wordt bevestigt. Micha Kat en Joris Demmink worden genoemd in uiteenzetting van de feiten en de rechtbank verbiedt publicatie in verband daarmee. Het excuus is dat een gezinsvoogd beledigd zou zijn terwijl de gezinsvoogd beschikkingen laat tenuitvoerleggen in kennelijke naam van de oud-SG als leider van een criminele organisatie van ambtenaren in het ministerie van veiligheid en justitie.

Micha Kat kan op vakantie blijven. Zijn gelijk wordt bewezen in de zaak van de UHP van meisje A. te R. en artikel 27 van de Wet op de Jeugdzorg. Micha Kat heeft het te druk met zichzelf bovendien verdient hij aan zijn entertainment zodat het publiek niet bekend is met de feiten over Bureau Jeugdzorg en de verhouding tot Joris Demmink. In een later stadium komt het vonnis van de rechtbank Rotterdam online. Er is nog geen geanonimiseerde versie beschikbaar en rechtspraak.nl heeft nog niks gepubliceerd.

Er heeft helemaal niks gestaan op Goede Nieuws dat door het publiek direct of indirect gelinkt worden kon aan de in het vonnis genoemde gezinsvoogd, toch moet Goede Nieuws ratificeren en gaat de rechtbank niet in op alle harde concrete feiten die ter tafel zijn gebracht en het gelijk van het bericht bewijzen. Joris Demmink is ook prominent bepalend in verband met de ondersteuning aan de oorlogsmisdaden en het terrorisme en de genocide van Coalition of the Willing in Irak. Feiten in verband daarmee zijn inmiddels uitgebreid in algemene rapporten vastgesteld. Ook wat betreft Bureau Jeugdzorg en het grootschalige misbruik binnen de organisatie wat sinds 1945 onverminderd hoog is zijn inmiddels door algemene rapporten geopenbaard. Plotselinge toename van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen in tien jaar tijd met meer dan 100%. Precies in de beleidsperiode van Joris Demmink en André Rouvoet.

Bij en tijdens de christelijke kruistocht met monderne middelen van de Christen Unie en de partij de VVD van Joris Demmink. Wanneer twee verschijnselen zich tegelijk voordoen ontstaan er vermoedens in het strafvorderlijke kader zeker als daarbij ook bewijs geleverd wordt van andere feiten en/of omstandigheden. Het is helemaal niet moeilijk te bedenken dat de gezinsvoogden in het algemeen onjuist handelen. Zij worden getraind middels de Delta Methode, de methode die ook door Van Traa in de ijskast is gezet. Artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg eist waarheidsvinding van de gezinsvoogden. Toch laten zij dat bewust na. Waarheidsvinding is door de wetgever gerelateerd aan artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Per casus moeten er concrete feiten zijn waaruit blijkt dat het vermoeden dat een minderjarige daadwerkelijk bedreigd wordt door bepaalde limitatief genoemde risico's, redelijk is. Dat is ouderwets onderzoek van een inspecteur of rechercheur van politie.

De indruk die bestaat is dat Bureau Jeugdzorg is opgezet door opportunisten om kindermisbruikers van hoogambtelijk niveau de gelegenheid te geven tot en ondersteunen bij misschien zelfs ritueel kindermisbruik. Onderzoekingen van Goede Nieuws wijzen uit dat kinderen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg voor ogen van bewakingscamera's misbruikt worden en niemand doet er wat tegen, althans dat is wat personen die zeggen het meegemaakt hebben Goede Nieuws vertelde. Zicht op wat er achter de deuren bij Bureau Jeugdzorg gebeurt krijgt niemand. Van gesprekken met ouders in het kantoor van Bureau Jeugdzorg worden geen ambtsedig opgemaakte processen-verbaal gemaakt. Wanneer ouders wat opnemen en de schandalige feiten openbaren worden ze veroordeeld. Zoals @Supervader, die nu al meer dan een jaar de meest lasterlijke verwijten van Bureau Jeugdzorg te verduren heeft waarmee Bureau jeugdzorg het kind van ouders weg weet te houden.

Door het hele land manifesteren ambtenaren zich als rovers van kinderen. Ten titel van kinderbescherming. Allemaal civielrechtelijk, en toch grootschalige inzet van justitiële middelen zonder dat ouders over de bijpassende verdedigingsmiddelen beschikken zoals getuige verhoren en onderzoek rechter commissaris. De volgende stap is het krijgen van een bevel tot strafvervolging van iedereen die iets met jeugdzorg te maken heeft. Elk weldenkend mens kan weten dat zoals de gezinsvoogden het werk uitvoeren totaal niet door de beugel kan ook als Joris Demmink de grootste crimineel is.

Share |
gearchiveerd onder: , ,
comments powered by Disqus