U bent hier: Home / Licht en massa

Licht en massa

by J.L. de Kreek — last modified 14-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Naar aanleiding van de veronderstelde ontdekking van zwaartekrachtgolven door LIGO ontspint zich een interessant debat op Twitter met wetenschapsjournalist Diederik Jekel over de waarheid en de feiten. Gemotiveerd wordt uitgelegd waarom LIGO niet overtuigt en dat licht massa bezit. Diederik Jekel reageert met talrijke tweets en vraagt om bewijs dat licht massa bezit. Ook stelt hij dat er kristallen zijn die licht stil laten staan.

De beroemde T-shirtformule van Einstein gaat als volgt: E^2=(m_0c^2)^2+(pc)^2. Daarbij is E de energie, m is de massa, c is de snelheid van licht en p impuls. De natuurkunde leert dat wanneer een deeltje een rechtlijnig constante beweging volgt het in rust is en p dan nul is. Dat licht energie bezit wordt bewezen doordat het dingen opwarmt. Diederik Jekel zegt dat licht altijd impuls bezit namelijk de Constante van Planck gedeeld door de golflengte. Diederik Jekel levert daarvoor de hiernaast afgebeelde formule en verwijst naar Wikipedia over fotonen.

E = ћ.υ = ћ.c/λ. En p = ћ.υ/c = ћ/λ. ћ is de Constante van Planck. υ is de frequentie. λ is de golflengte. p = ћ.υ/c betekent dat p gelijk is aan de frequentie vermeningvuldigt met de factor die ћ/c levert. In de rubriek impuls op Wikipedia staat de volgende formule voor impuls: p = γ.m0.v. Hierbij is m0 de rustmassa en γ de lorentzfactor die afhangt van de verhouding tussen de snelheid en de lichtsnelheid in vacuum. Omdat de snelheid van een foton die in vacuum rechtlijning constant beweegt gelijk is aan de lichtsnelheid in vacuum is de verhouding daartussen één en is γ gelijk aan een waarde die geen zinnige betekenis heeft want γ kan ook geschreven worden als 1/√1-(v/c)^2 en delen door nul is flauwekul.

Het bovenstaande levert de conclusie dat E^2=(m_0c^2)^2+((1/√1-(v/c)^2 )c)^2. Omdat 1/√1-(v/c)^2 geen zinnige waarde levert bij licht wat met de lichtsnelheid in vacuum rechtlijnig constante beweegt kan dit deel van de formule worden  weggelaten en blijft in die omstandigheid E^2=(m_0c^2)^2 of E=m_0c^2 over en is de energie van licht dus het gevolg van de beweging van de massa van licht. Omdat licht ook in niet lege ruimte beweegt en de snelheid van het licht dan lager ligt dan de snelheid van licht in vacuum bezit de lorentzfactor dan een lagere waarde dan één en heeft de foton impuls. Licht blijkt niet niet altijd impuls te bezitten zoals Diederik Jegel stelt. Wanneer licht door vacuum gaat en de snelheid van licht in vacuum bezit (automatisch) is de waarde van de impuls kennelijk betekenisloos.

Wanneer licht gemeten wordt, en daarvoor bijvoorbeeld op een spiegel valt, levert de breking op de spiegel impuls die gemeten wordt. Van licht is bekend dat het zich van de waarnemer afhankelijk gedraagt. Dit komt misschien omdat waarneming impuls aan licht toevoegt en de waarnemer derhalve licht anders waarneemt dan wanneer er niet was waargenomen. Diederik Jekel gelooft net als de gevestigde wetenschap dat Einstein c gedefinieerd heeft als de snelheid van licht in vacuum terwijl daarvan uit zijn publicatie over de algemene relativiteitstheorie niets blijken kan.

Wetenschapsjournalist Diederik Jekel leidt uit de volgende tekst af dat Einstein c definieert als de constante waarde van de snelheid van licht in de lege ruimte:

There is hardly a simpler law in physics than that according to which light is propagated in empty space. Every child at school knows, or believes he knows, that this propagation takes place in straight lines with a velocity c= 300,000 km./sec.

Einstein zegt alleen dat elk kind weet dat licht zich in de lege ruimte voortplant met een snelheid c = 300.000 km/sec. In kristallen kan licht extreem vertraagd worden. Dit betekent dat elk kind moet weten dat licht zich in de kristallenruimte voortplant met een snelheid c = lager dan 300.000 km/sec. Einstein wordt zo blijkt al een eeuw verkeerd begrepen.

Update:

Volgens Wikipedia wordt impuls van massaloze deeltjes gedefinieerd als p=E/c. Wanneer dit wordt toegepast in de t-shirtformule van Einstein (E^2=(m_0c^2)^2+(pc)^2 ) levert ook dat bewijs dat licht massa bezit.  E^2=(m_0c^2)^2+((E/c)c)^2 daaruit volgt dat: E^2=(m_0c^2)^2+E^2

Update 2:

Volgens de wetenschap laat de relativiteits-theory zien dat iets alleen met die snelheid van het licht kan bewegen als het geen rust-massa heeft. Omdat we photonen met de snelheid van het licht zien bewegen kan een photon geen rustmassa hebben.

Update 3:

Einde discussie over c. Einstein definieert c als de snelheid van licht in de lege ruimte (met dank aan Diederik Jekel):

 

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus