U bent hier: Home / Mr.drs. Machteld Zee begrijpt Sharia niet

Mr.drs. Machteld Zee begrijpt Sharia niet

by J.L. de Kreek — last modified 05-12-2015 13:05
Opgeslagen onder:

Door toedoen van Katholieken als Hans Jansen en blonde juristen als mr.drs. Machteld Zee wordt de Sharia in Nederland in het algemeen verkeerd begrepen. Net als veel dwaallichten noemen Hans Jansen en de blonde mr.drs. Machteld Zee de Hadith als bron van recht. Van Jansen is dit te begrijpen want Jansen is een Katholieke en racistische haatzaaier. Van de universitaire mr.drs. Machteld Zee is dat minder goed te begrijpen ook omdat zij promovendus is bij nota bene de afdeling Encyclopedie van de faculteit Rechtswetenschap van de Uvi van Leiden. Voorts is ze politicoloog, wat misschien het nodige verklaart.

Op het volgens mr.drs. Machteld Zee belangrijkste academische medium Mareonline staat over het onderzoek van juriste en politicoloog Machteld Zee naar Engelse sharia-rechtbanken:

De Sharia bestaat uit islamitische wetten gebaseerd op vier bronnen waarvan de Koran en de Hadith.

De blonde mevrouw mr.drs. Machteld Zee is jurist aan de afdeling Encyclopedie van de faculteit Rechtswetenschap van de Universiteit van Leiden. Encyclopedie is het eerste vak van alle juristen in opleiding. Daar leren juristen dat ze altijd de bron erbij moeten pakken en moeten lezen wat er staat. Had mr.drs. Machteld Zee de door de gezaghebbende arabist Hans Jansen bewerkte Koran erbij gepakt dan had ze begrepen dat de Hadith géén bron is van de Sharia.

De Koran is de primaire bron van het Islamitisch recht. De Koran is de door God aan Mohammed geopenbaarde bron. De Hadith is te vertalen als “gewoonte recht” afgeleidt van de gebruiken en de uitspraken van Mohammed (zijn doen en laten) zoals vastgelegd in de overlevering. Het fenomeen doet zich voor dat in de primaire bron, de Koran, het gezaghebbende woord van God, toepasselijkheid van de Hadith en ook het vertrouwen op andere bronnen buiten te Koran is uitgesloten. De onderstaande citaten uit de Koran bewijzen dit

Soera 6:114-115:

Zal ik mij dan een ander dan God wensen
als scheidsrechter
waar Hij het toch is die tot u
de Schrift heeft nedergezonden
in duidelijke uiteenzetting.
Maar zij aan wie Wij
de Schrift gegeven hebben
weten dat zij is nedergezonden
vanwege uw Heer
in wezenlijkheid
niet moogt gij dus behoren
tot de twijfelaars.
En volledig is het woord van uw Heer
in betrouwbaarheid en in billijkheid.
Geen is er
die Zijn woorden zal veranderen.
Hij is de Horende, de Wetende.

Met andere woorden: God is de enige bron van het recht, de Koran heeft alle details (duidelijke uiteenzetting), het Woord van God is volledig in betrouwbaarheid en billijkheid. Het staat letterlijk in de Koran wat het aan Mohammed geopenbaarde volmaakte woord van God is. Ook Soera 45:6 bevat een opdracht in gebiedende wijs geen andere bron van recht te zoeken dan God:

Dat zijn de tekenen Gods
die Wij u voordragen in wezenlijkheid.
In welke bekendmaking
na God en Zijn tekenen
zult gij dan nog geloven?

Soera 12:111

 Er was waarlijk in het verhaal over hen
een les voor de inzichtsvollen
niet was het een verzonnen bericht
maar een waarmaking
van wat eraan voorafging
en een duidelijke uiteenzetting
van alle ding
en een rechte leiding
en een barmhartigheid
voor lieden die geloven.

Bericht wordt vertaald als Hadith. Soera 6:38

 Niet hebben Wij
in de Schrift iets verzuimd.

De Koran is volledig. Een andere bron van het Islamitisch recht dan de Koran bestaat niet. Soera 16:89

En op de dag
waarop Wij in iedere gemeente
een getuige tegen hen opwekken
uit hun eigen midden
brengen Wij u
als getuige tegen dezen
en Wij hebben de Schrift
op u nedergezonden
tot een verduidelijking van alle ding
en tot een rechte leiding
en een barmhartigheid
en een goede tijding
voor de overgegevenen.  

Soera 7:2-3

Een Schrift die is nedergezonden tot u
geen beklemming zij er dus deswege
in uw borst
opdat gij daarmede waarschuwt
en een maning voor de gelovigen.
Volgt wat tot u is nedergezonden
vanwege uw Heer
en volgt niet verbondenen buiten Hem.
Weinig laat gij u vermanen.

In Soera 68:37 maakt God de mensen belachelijk die andere boeken (overigens niet zijnde Oude of Nieuwe Testament) hebben dan de Koran om te volgen:

Of bezit gij een schrift
waarin gij lezen kunt
waarin gij waarlijk dat vindt
wat gij verkiest?

Soera 33:62:

volgens de gewoonte van God
met hen die voorafgingen.
En niet zult gij in de gewoonte Gods
verandering vinden.

Soera 64:12:

En gehoorzaamt God
en gehoorzaamt de boodschapper.

Deze vers zegt dat de boodschapper gehoorzaamt moet worden omdat de Koran door de mond van Mohammed geopenbaard is en Mohammed zijn hele leven sinds de eerste openbaring aan hem van de Koran ingezet heeft om mensen te onderwijzen de Koran te volgen. Ook is deze boodschap van belang voor de Joden en Christenen die zullen stellen dat zij voordat de Koran aan Mohammed geopenbaard werd al God volgde. De grap nu is dat Joden en Christenen ook niet lezen kunnen of niet zien willen dat het Oude en het Nieuwe Testament reeds de komst van profeet Mohammed voorzegt, en dat de Koran hen dus nogmaals eraan herinnert Het Woord te volgen wat God door bemiddeling van de aartsengel Gabriel in de mond van Mohammed gelegd heeft. De hier genoemde verwijzingen naar de Koran zijn niet limitatief. Er zijn meerdere verzen in de Koran op grond waarvan de juridische conclusie moet zijn dat de Koran de enige (volmaakte) bron is van het Islamitisch recht. Dit betekent overigens niet dat de Hadith, dus het doen en laten van Mohammed, onbelangrijk is. Het betekent dat de Hadith niet een bron is van de Sharia. 

Zoals beroepskatholiek Hans Jansen en de blonde mr.drs. Machteld Zee de Sharia uitleggen wordt de Koran door de Hadith opzij gezet wat vanzelfsprekend niet kan omdat dit impliceert dat Mohammed in de plaats wordt gesteld van God. Alsof Mohammed groter is dan God. Mohammed is groot alleen niet is hij aan God gelijk en hij staat ook niet boven het aan hem door God geopenbaarde Woord. De Hadith, of het gebruik, zoals het volgen van Mohammed in de zin dat volgers doen wat Mohammed ook deed in zijn tijd is géén bron van de Sharia. Het is volgers van Mohammed niet toegestaan Mohammed in die zin te volgen dat zijn beleid en strategie en doen en laten wordt overgenomen als model voor handelen van mensen vandaag.  Mohammed is de Profeet. Majesteitelijk. Hij staat boven alles en iedereen verheven. Niemand is als Hij. Quod licet Iovi non licet bovi. Dat is wat de Koran onderwijst over de Hadith. Iedereen moet Mohammed eren en verder niks.

Een en ander brengt mee dat wat het handboek 'Reliance of the Traveller' schrijft over bijvoorbeeld sodomie en lesbisch gedrag wat gelijk zou staan aan overspel en dat daarop de doodstraf moet volgen niet een vanzelfsprekend onderdeel is van de Sharia. Dat dit wel zo wordt begrepen door geleerden betekent niet dat dit een juiste interpretatie is van de Sharia. De Koran wekt stellig de indruk dat Koran en niks anders dan de Koran de bron van de Sharia is. Met andere woorden mevrouw mr. dr. Machteld Zee heeft haar onderzoek naar Engelse sharia-rechtbanken gebaseerd op een onjuist beeld van de Sharia. Dat zogenaamde Islamitische autoriteiten in Saudi Arabië of Egypte de Sharia aldus begrijpen dat dit ook de Hadith inhoudt, bovendien op hun manier geïnterpreteerd, houdt niet in dat zij daarmee op juiste wijze de Sharia toepassen. Naar Nederlands Recht wordt dit “rechtsdaling” genoemd. Of “error iurisin het Latijn. Hele volksstammen begrijpen wetboeken verkeerd. Personen die de Hadith en dus de gebruiken van Mohammed als bron van Islam nemen zijn geen Islamieten. Dat zijn Mohammedanen. Het zijn volgers van Mohammed. Geen volgers van Allah!


Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus