U bent hier: Home / Strafklachten tegen Bureau Jeugdzorg

Strafklachten tegen Bureau Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 23-02-2013 11:10
Opgeslagen onder:

In de casus van meisje A. te R. is door medewerkers van LoketBJZ een artikel 12 Sv procedure gestart om het Openbaar Ministerie en de Politie te mobiliseren tot strafvervolging van of althans strafrechtelijk onderzoek naar leden van Jeugdzorg Nederland, ambtenaren van de Raad voor de Kinderbescherming, enkele rechters en ook een hand vol advocaten in verband met ernstige en talrijke misdrijven waaronder tevens begrepen gelegenheid geven aan seksueel misbruik van minderjarigen. De behandeling van de zaak staat geagendeerd voor mei dit jaar.

De zaak van meisje A. te R. is wat de casemanager van LoketBJZ.nl betreft één van de grootste schandalen uit de moderne tijd. Deze baby waar alles goed mee was, die een makkelijke geboorte kende, liefde volle intelligente ouders en oma's en opa bezit en een breed zorgnetwerk met pedagogisch verantwoorde experts, is op twee maanden oude leeftijd met spoed uit huis geplaatst op verzoek van Bureau Jeugdzorg, en direct daarna misbruikt. De bewijselementen die Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming met gesloten deuren bij de kinderrechter produceren bewijzen dat vóór de UHP alles goed was met de baby en dat meisje A. te R. ná de UHP in ieder geval stijf staat van de stress.

Volgens de medewerkers van loketBJZ raakt het geduld op en zijn er ook ouders die hardop nadenken over de formatie van een heuse knokploeg met kettingen, knuppels en staven om geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming ex artikel 41 Sr een proportioneel lesje zelfverdediging te leren. In mei is pas de behandeling en omdat ook kinderrechters persoonlijk opzichtig corrupt zijn vinden medewerkers van LoketBJZ dat zij reeds lang geleden bevoegd zijn geworden zelf de sterke arm ter hand te nemen teneinde de noodzakelijke strafvervolgingen gepast in te leiden. Begin mei 2012 was het LoketBJZ wat met Bureau Jeugdzorg de afspraak maakte dat meisje A. te R. en haar ouders met rust gelaten zou worden door Bureau Jeugdzorg indien ouders de gezondheid van de baby regelmatig door de reguliere huisarts zouden laten controleren.

Bureau Jeugdzorg verklaarde zich akkoord, ouders kwamen afspraak direct en volledig na, en Bureau Jeugdzorg verbrak anderhalve week later de afspraken, schakelde de Raad voor de Kinderbescherming in omdat het geen zicht had en verzocht een spoed-uhp. Geen zicht hebben is geen grond voor UHP. Bovendien was het de afspraak dat Bureau Jeugdzorg geen zicht had want de bemoeienissen van Bureau Jeugdzorg worden door de gehele gezinsopstelling en het zorgnetwerk van meisje A. te R. als uitzonderlijk orde verstorend en zeer vermoeiend ervaren. Bureau Jeugdzorg is dominant, rigide, leeft in een eigen wereld, luistert alleen naar de eigen propaganda en heeft verder geen oog voor belangen van minderjarigen. Het doet nooit aan waarheidsvinding en het vindt hooghartig van zichzelf dat van Bureau Jeugdzorg niet verwacht worden kan dat het aan waarheidsvinding doet. Vanzelfsprekend compleet in strijd met de Wet op de Jeugdzorg want die eist voor de bevoegdheden van Bureau Jeugdzorg dat er gegronde vrees (letterlijk:redelijk vermoeden) is voor de daadwerkelijke aanwezigheid van een risico als bedoeld in artikel 2J van die wet.

Redelijk vermoeden en gegronde vrees zijn strafrechtelijke begrippen die een lange voorgeschiedenis kennen en waarvan de betekenis in de rechtswetenschap ingevuld en bij alle juristen in Nederland bekend is. Dus juristen die medewerkers zijn bij Bureau Jeugdzorg en de OTS'en en UHP's verzoeken en dergelijken behandelen gaan strafrechtelijk een moeilijke tijd tegemoet. Het steeds weer bij rechters ronduit liegen over de feiten en het recht door Bureau Jeugdzorg maakt de medewerkers van LoketBJZ een beetje misselijk, en doet angstig vermoeden dat er het nodige chronisch mis is in het Nederlands onderwijs en de rechtspleging. Dat juist André Rouvoet van de CU als oud minister van Jeugd en Gezin mede verantwoordelijk is voor de verwijsindex, imponeert in samenhang gezien met zijn politieke akkoord voor de oorlog zonder geldige reden in Irak als een daadwerkelijke kruistocht tegen de mensheid. De verwijsindex is een totaal corrupte database waarin 'so called' professionals jeugdigen dusdanig kunnen 'machten' dat ze duurzaam in het klantenbestand van monopolist Bureau Jeugdzorg opgenomen worden.

Gegevens in die database worden op geen enkel moment deugdelijk op waarheid gecontroleerd. Voor ouders die toch al in staat van zieke paniek zijn wanneer Bureau Jeugdzorg zich met hen bemoeit, is het een heilloze weg om informatie in die database aangepast te krijgen. Omdat de leden van Jeugdzorg Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechters niet aan waarheidsvinding doen kan niemand van de ketenpartners van Bureau Jeugdzorg weten of een verzoek tot OTS of UHP noodzakelijk is. Dus Bureau Jeugdzorg belaagt áltijd ouders en kinderen en is áltijd kinderhandelaar bij en tijdens elke OTS of UHP, zelfs wanneer toevallig wel voldaan is aan de eisen die artikel 2J van de Wet op de Jeugdzorg aan uithuisplaatsingen stelt. Aldus steeds de casemanager van LoketBJZ die in Bureau Jeugdzorg de grootste kinderlokker van Nederland ziet.

Volgens de casemanager van LoketBJZ is er kennelijk waarachtig sprake van een criminele organisatie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jeugdzorg Nederland wat aan bedrijfsmatige kinderhandel en kindermisbruik doet. De doofpot bepaling van artikel 21 van de Wet op de Jeugdzorg verraadt ambtelijke betrokkenheid. Dat verantwoordelijke ambtenaren als Joris Demmink en André Rouvoet tevens opzichtig gelegenheid geven aan oorlogsmisdaden in Islamitische landen doet vermoeden dat deze personen tot niets anders dan bestuurlijke ellende in staat zijn. In Turkije maakt men zich druk om het feit dat onrechtmatig uit huis geplaatste Islamitische minderjarigen door het Leger des Heils bekeerd worden tot het christendom. Daaruit valt volgens de casemanager van LoketBJZ niks anders af te leiden dan dat Nederland terug is naar de middeleeuwen waarin machtsmisbruikers zich van meest schijnheilige kant laten zien.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus