U bent hier: Home / Topics / Bewijs

Bewijs

01-12-2016

BEWIJS! HIV geen AIDS

by J.L. de Kreek — last modified 01-12-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Vandaag wereld AIDS-dag. Niemand is een groter plezier te doen dan het bewijs te leveren dat AIDS geen causaal gevolg is van HIV. In zijn wereldberoemde artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science van mei 1984, nummer 224, bladzijde 500-503, bewijst de vermaarde AIDS-wetenschapper Robert Gallo reeds dat AIDS niet het oorzakelijke verband van HIV is of zijn kan. Meer in het bijzonder bewijst Gallo dit met zijn meetgegevens op bladzijde 503.

In de exacte wetenschap geldt het adagium: meet het en je weet het. Om gewicht te meten is de weegschaal. Wie afstand meten wil pakt de meter. Om te weten of een virus de ziekte veroorzakende kiem is moet de ziekte veroorzakende ziektekiem in grote hoeveelheden gevonden wordt in alle organismen die lijden aan de ziekte. Deze universele standaard wordt Koch's postulaten genoemd en zijn de basis van de virologie. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte: poliovirus veroorzaakt polio; griepvirus veroorzaakt griep etc.

HIV en AIDS voldoen niet aan deze standaard bewijst ook Robert Gallo in zijn artikel van mei 1984 in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Als eerste moet vastgesteld worden dat AIDS niet één specifieke ziekte is. AIDS is een syndroom. Een cluster van onbehandelde aandoeningen die tot de dood leidt. Voorts blijkt uit de meetgegevens van Robert Gallo dat HIV niet in grote hoeveelheden gevonden is in alle organismen die aan AIDS lijden.

Op bladzijde 502 van zijn publicatie in Science mei 1984 staat de tabel waarin Gallo zijn onderzoeksresultaten schematisch weergeeft. Gallo heeft 234 mensen onderzocht waarvan 137 geen AIDS hadden en 97 wel. Bij 47 van de 97 die wel AIDS hadden, werd ook HIV gevonden. Dus heeft Gallo aangetoond dat bij een minderheid van de AIDS patiënten ook HIV gevonden is en dat bij een meerderheid van de patiënten HIV niet de oorzaak van AIDS is.

Deze tabel is (alles) bepalend. De conclusie van Gallo in zijn artikel in Science van mei 1984 nr 224 komt niet overeen met zijn meetgegevens. Gallo concludeert op basis van deze meetgegevens dat studie naar isolatie van patiënten met AIDS en pre-AIDS en van gezonde personen met een AIDS-risico sterk bewijs levert van een causaal verband tussen HIV (HTLV-III) en AIDS.

Dit is een conclusie die geen enkele feitelijke grondslag heeft in de meetgegevens uit de aan deze conclusie ten grondslag liggende onderzoekingen. Uit het feit dat door Gallo bij slechts iets meer dan 48% van de AIDS gevallen HIV gevonden is, kan en mag niet afgeleid worden dat HIV de oorzaak is van AIDS. HIV is immers niet bij alle AIDS patiënten gevonden, zoals Koch's postulaten eist.

De conclusies van Robert Gallo in zijn artikel van mei 1984 in Science zijn zonder 'peer-review' gepubliceerd. Het artikel was voor de Amerikaanse overheid aanleiding met een persconferentie breed uit te meten over de veronderstelde ontdekking van Gallo. Voorts had Gallo pal voor zijn publicaties patentrechten verkregen op HIV-testen dus hij bezit een eigen financieel belang bij de wetenschappelijke publicatie van mei 1984 in Science wat op zichzelf bijzonder dubieus is.

Voorts blijkt dat Gallo met zijn artikelen gerommeld heeft. Onderzoeksjournalisten hebben ontdekt dat Gallo op het laatste moment wijzigingen heeft gemaakt in de verhandelingen en resultaten om de indruk te wekken dat zijn conclusie op de onderzoeksgegevens gebaseerd is. Met niemand van de AIDS-wetenschappers is een normaal gesprek te voeren over bovenstaande feiten. Schelden, dreigen en domweg negeren en verder de omstandigheid van de onbekendheid van het publiek met de feiten misbruiken is de houding van wetenschapper, AIDS-lobby en natuurlijk het vandaag collecterende AIDS-fonds.

09-06-2016

BEWIJS: Zionisme zuiver antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 09-06-2016 10:25
Opgeslagen onder:

Dat Zionisme zuiver antisemitisme is kan iedereen makkelijk zelf ontdekken in de authentieke publicaties van de Zionistische helden van Wilders. Een deel ervan staat op site www.jodenhaat.nl. Daaruit blijkt onomstotelijk dat de Holocaust begint te Basel 29-31 augustus 1897 bij en tijdens de oprichting van Vereniging Erez Israël wat een Zionistische organisatie is bedoeld om Europa vrij te maken van Joden en Joden te vernietigen.

Israël, het Nieuw Israëlitisch Weekblad, het Centrum Informatie Documentatie Israël, Meldpunt Discriminatie Internet, Esther Voet, Hanna Luden, Leon de Winter, Ronald Eissens. Allemaal is het zogenaamd Joods. Met elkaar verzwijgen zij dat de Zionisten van 1897 die Vereniging Erez Israël hebben opgericht en hun volgers de initiatiefnemers zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Zelfs nu de gore antisemitische teksten van hun leiders zijn gepubliceerd. Ze willen niet dat dit algemeen bekend wordt daarom bedreigen zijn Magistraten de moeder om de waarheid onder de pet te houden.

De dagboeken van de grote Zionistische leider Theodore Herzl die de oprichter is van Vereniging Erez Israël bevatten de meest virulent antisemitische teksten. Niemand die zich daar iets van aantrekt. Zelfs Peter R. de Vries de grote misdaadverslaggever gaat er niet op in, terwijl niet te ontkennen valt dat de initiatiefnemers van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 tevens prominente journalisten waren met een actieve lobby voor vernietiging van de Joden in Europa. Het bombardement op Rotterdam is betaald door Zionisten.

In de jaren zestig van vorige eeuw zijn de dagboeken van Theodore Herzl in het Engels gepubliceerd. Deze Engelse uitgave bestaat uit vijf banden. De vijfde band bestaat uit een overzicht van de noten en een overzicht van “Code Names and Words”. De helden van Wilders en de groep die hen volgt communiceren (kennelijk) in code. Een deel van de code wordt verklaard in de code lijst. Op pagina 1670 van het vijfde deel staat de volgende tekst:

 Daarin staat dat een Joodse journalist en zijn collega's deJudenstaat” van de Zionistische held van Wilders met grotere afkeer afwijzen dan de gemeenste antisemitische pamfletten. De teksten van de held van Wilders zijn gemener dan antisemitisme. In “Der Judenstaat” legt de held van Wilders het morele fundament voor de onvrijwillige deportatie van Joden per trein en hun slavernij in transitcentra. Wie gekeken heeft naar de recent bij de VPRO opnieuw uitgezonden documentaire Shoah van de Joodse cineast Claude Lanzmann weet dat getuigen over de treinen naar Treblinka verklaren dat a) rijke Joden kwamen per Pullman wagons met restauratie wagens; b) arme Joden kwamen met veewagons en; c) de Joden het transport zelf moesten betalen. Wie kijkt naar het epistel “Der Judenstaat” van de Zionistische held van Wilders ziet op pagina 25 dat dit precies is wat hij en zijn organisatie in 1896 reeds wilde:

 

Ook leert iedereen door naar Shoah van Claude Lanzmann te kijken dat Joden terwijl ze naar het platteland getransporteerd zijn leugens verteld werden over herhuisvesting en werk. Wanneer gekeken wordt naar pagina 21 van de Eerste band van de Dagboeken van de held van Wilders in het Engels valt op dat hij schrijft:

 

 

De woorden “rual areas” zijn relevant omdat volgens de Joodse traditie een brandoffer (Holocaust) buiten de bebouwde kom (buiten de stad) gegeven wordt (Leviticus 16).

Voorts leert iedereen door te kijken naar Shoah van Claude Lanzmann dat Joden in de kampen door Joden (Sondercommando's en Kapo's) vermoord zijn. Ook dit is een uitvloeisel van de wil van de held van Wilders. Dat kan iedereen terugvinden op pagina 73 van het eerste deel van de dagboeken (in het Engels) van de held van Wilders.

 

 

Volgens de held van Wilders moeten Joden elkaar vermoorden. Voorts kun iedereen constateren dat weinig mensen bekend zijn met de Nazifeiten van de Zionistische helden van Wilders en hun initiatief voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Dit is het gevolg van het feit dat de groep volgers vergaand stevige beperkingen van vrije meningsuiting opgelegd hebben onder ander door Magistraten te bedreigen met “dire consequences” om de Nazifeiten van de Zionistische helden van Wilders te negeren. Het doel van deze vergaande beperkingen op de vrije meningsuiting door volgers van de helden van Wilders is voorkomen dat hun “werk” verstoord wordt door individuen. Op pagina 170 van het eerste deel van zijn dagboeken (Engels) schrijft de Zionistische held van Wilders:

 

 

 

 

Dat de Zionistische held van Wilders hier verklaart journalist te zijn is van belang voor de concrete gedragingen van bijvoorbeeld GeenStijl en Jan Roos die ook een journalistieke rol vervullen en zwijgen over de schuld van deze oud collega aan de Tweede Wereldoorlog en de Shoah.

Conclusie is dat de teksten van de dagboeken en overige publicaties van de Zionistische held van Wilders (Herzl) bewijzen dat zijn wil en die van zijn organisatie bepalend zijn geweest voor de negatieve gebeurtenissen voor Joden in de Tweede Wereldoorlog en dat de meeste mensen onbekend zijn met de feiten en dat de Zionistische helden van Wilders de nooit ontmaskerde initiatiefnemers zijn van de genocide op de Joden.

18-02-2016

BEWIJS: licht bezit toch massa

by J.L. de Kreek — last modified 18-02-2016 06:00
Opgeslagen onder:

Naar aanleiding van de veronderstelde meting van zwaartekrachtgolven door LIGO ontstond op Twitter een interessant debat met wetenschapsjournalist Diederik Jekel over de massa van licht, de beroemde formule van Einstein en de betekenis van de letter “c” daarin. Volgens Jekel wordt door de gevestigde natuurkunde gesteld dat deze “c” een constante is terwijl de snelheid van het licht gelijk is aan de frequentie maal de golflengte. Dit product in de lege ruimte is constant 299792458 m/s.

Verder geldt dat de impuls van licht gelijk is aan de Constante van Planck gedeeld door de golflengte. De beroemde T-shirt formule van Einstein zoals iedereen die op school krijgt gaat als volgt (E=(m_0c^2)). Daarbij wordt gezegd dat licht geen rustmassa bezit omdat iets met massa niet de snelheid van het licht zou kunnen hebben. Gesteld wordt dat de energie van licht afkomstig is van de impuls van licht zodat voor licht geldt (E=(pc^2)). Feitelijk beschrijven beide formules de waarheid onvolledig. De formule van Einstein wordt slechts gedeeltelijk onderwezen. De formule is de volgend: E^2=(m_0c^2)^2+pc^2 of E=(m_0c^2)+√(pc^2) of E-√(pc^2)/c^2 = m.

Omdat de “c” en de “p” in deze formule ook geschreven mogen worden als een product van frequentie, golflengte en de Constante van Planck kan de formule van Einstein ook aldus geschreven worden: E^2=(m_0(f.λ)^2)^2+(h/λ)(f.λ)^2). In deze vollediger vergelijking van de formule van Einstein geldt het volgende voor “c” en “p”: (c=f.λ) en (p=h/λ). De uitleg bij de tekens is de volgende:

  • h constante van Planck h=6,626.10-34 Js
  • f frequentie in Hz
  • c lichtsnelheid (c = 299792458 m/s)
  • λ golflengte in m

Met andere worden de energie van de foton is een product van de massa van de foton en de frequentie en de golflengte plus het product van de Constante van Planck en de golflengte en de frequentie van de elektromagnetische straling. In het algemeen in de natuurkunde is de impuls (in het Engels momentum) een grootheid die gerelateerd is aan de snelheid en de massa van een object. Wanneer dit object een foton is wordt deze impuls gerelateerd aan de energie van de foton en wordt gezegd dat de klassieke natuurkunde op het niveau van het allerkleinste niet van toepassing is.

De bovenstaande vollediger formule van Einstein (E^2=(m_0(f.λ)^2)^2+(h/λ)(f.λ)^2)) laat zien dat de impuls van licht net als bij elk ander object het gevolg is van de (extreem hoge) snelheid van de (extreem kleine) massa van licht. Diederik Jekel en de natuurkunde in het onderwijs zeggen steeds dat “c” een constante is terwijl dat niet zo zijn kan omdat c het product is van twee grootheden wat in de lege ruimte kennelijk 299792458 m/s bedraagt. De snelheid van licht in bijvoorbeeld kristal is aanzienlijk lager. Dat komt omdat de golflengte en daarmee de kleur verandert. De frequentie, de periode waarbinnen de foton trilt, blijft gelijk.

Wanneer licht geen massa zou bezitten omdat het zich anders niet met de lichtsnelheid voort kan bewegen zou de energie van licht louter een product zijn van de golflengte. Dat is natuurlijk bizar. Aan de hand van het voorgaande is een relatief eenvoudig sommetje te maken van de massa van een foton: E^2=(m_0(f.λ)^2)^2+(h/λ)(f.λ)^2) daaruit volgt E=(m_0(f.λ)^2)+√(h/λ)(f.λ)^2 daaruit volgt E-√(h/λ)(f.λ)^2 = m_0(f.λ)^2 daaruit volgt m_0 = E-√((h/λ)(f.λ)^2)/(f.λ)^2. Wanneer dit wordt toepast op bijvoorbeeld magnetronstraling waarbij de golflengte 12 cm is en de frequentie 2.4GHz van een magnetron die bijvoorbeeld een vermogen van 750 Watt levert (wat gelijk staat aan 750 joule per seconde) dan is de volgende som het resultaat voor de massa van de gezamenlijke photonen die per seconde passeren:

  • 750-√((0,000000000000000000000000000000000662607/0,12)(2400000000x0,12)^2)/(2400000000)(0,12)^2
  •  750 – √((0,000000000000000000000000000000005521725)(288000000)^2)/(82944000000000000)
  •  750 – 8.1400676e-26 / 82944000000000000
  •  750 – 9.8139318e-43
  •  750 / 829 440 000 000 000 00
  •  9.0422454e-15 gram/s

Met andere woorden een magnetron die 750 joule per seconde levert heeft 0,0000000000000090422454 gram photonmassa uitgestraald. De magnetron moet biljard seconden of 31709791,9838 en dus ruim 31 miljoen jaar aanstaan om 1 gram massa te leveren. In in één watt zit globaal bepaald ongeveer 1×10²¹ of meer fotonen. Dit betekent niks anders dan dat de (rust)massa van een foton krankzinnig klein is en desondanks niet te verwaarlozen. Vroeger in de Griekse Oudheid dacht men dat ether een element was dat de hemellichamen opriep. De oerstof (archè) waaruit alle materie zou zijn voortgekomen. Einstein wekt het redelijke vermoeden dat deze oerstof licht zijn kan.

UPDATE:

23-10-2015

BEWIJS: helden Wilders architecten Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 23-10-2015 11:50
Opgeslagen onder:

In verband met de klaagschriften over de niet vervolging van Wilders en GeenStijl is het Gerechtshof een exemplaar gestuurd van de dagboeken van de Zionistische held van Wilders zoals deze in het Concertgebouw te Amsterdam anno 1922 door het aanwezige publiek waaronder medewerkers van de uitgever van GeenStijl in het Duits geaccepteerd zijn. Deze dagboeken zijn geschreven in de periode 1895-1904 en uitgegeven in 1922 en 1923. Mein Kampf van Adolf Hitler is gepubliceerd op 18 juli 1925.

Op het internet staat een versie van Mein Kampf van Hitler. Ook staan de dagboeken van de Zionistische held van Wilders op internet. Ook in het Duits. Iedereen is uitgenodigd in Mein Kampf te zoeken op de trefwoorden "Endlösung der Judenfrage" en "Lösung der Judenfrage". Géén enkele keer komen deze woorden voor in Mein Kampf van Hiltler. Hieronder citaten uit het eerste deel van de driedelige dagboeken in het Duits van de Zionistische held van Wilders over de "Endlösung der Judenfrage".

Citaten uit de Engelse vertaling van de dagboeken van de held van Wilders uit jaren vijftig of zestig van vorige eeuw zijn u reeds eerder gepubliceerd. Deze blijken accuraat vanuit het Duits naar het Engels vertaald te zijn. Pagina 07, eerste bundel dagboeken held Wilders, de held van Wilders is dan in Parijs, de held van Wilders noteert dat het Pinksteren 1895 is, Pinksteren wordt als het begin van de uitstorting de christelijke kerk gemarkeerd:


Joden zijn ermee bekend hoe de katholieke Kerk het Jodenvraagstuk opgelost wil hebben. De Katholieke Eind Tijd fantasieën plaatsen de Joden in Megiddo waar zij allen zullen verbranden in de hel of zich bekeren tot het ware geloof. De Joden hebben nooit iets kunnen verwachten van de Katholieken als het gaat om het oplossen van antisemitisme. Tot de Franse Revolutie en invoering van de mensenrechten hebben de Joden het altijd zelf moeten doen. Pagina 23:

"Wanneer wij nu een verenigd politiek Leiderschap hebben, waarvan de Noodzakelijkheid niet te bewijzen is, en geen geheim genootschap vertegenwoordigt – wanneer we deze Leiding hebben, kunnen wij aan de Oplossing van het Jodenvraagstuk benaderen." Het staat er écht. Onmiskenbaar de voorafschaduwing van Hitler. Wanneer de groep van de held van Wilders een politieke leiding heeft die niet geheim is en waarvan de noodzakelijkheid niet bewezen kan worden, dan kunnen zij de Oplossing van het Jodenvraagstuk benaderen. Hitler is hierin duidelijk te herkennen. Betaald door de patroon van de held van Wilders die ook Auschwitz in bezit had toen daar de Joden vermoord zijn. Eichmann heeft zich aangesproken gevoeld tot de ideologie van de held van Wilders. Pagina 47:

De Holocaust zit reeds in deze ene zin van de hand van de held van Wilders, besloten. "Het Jodenvraagstuk zal als Grote Verzoeningsfinale opgelost worden". "Versöhnung" betekent verzoening of reconciliatie. "Ausklang" is slotstuk. Dit is een weinig verhullende formulering om te bepalen dat het Jodenvraagstuk in de slotakte als brandoffer finaal opgelost wordt. Hier staat dat de Holocaust de slotakte is van de 'Endlösung der Judenfrage', waarvan de held van Wilders het draaiboek geschreven heeft. In de Joodse traditie is op de avond van Grote Verzoendag (Jom Kippoer) de Kol Nidree-dienst waarop het Kol Nidree-gebed wordt uitgesproken. In het gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die mensen in het voorgaande jaar hebben gedaan, de zonden ten aanzien van de Schepper. Het Aramese Kol Nidree betekent letterlijk: alle eden: men bezint zich ook over alle eden en beloftes waaraan men tekortgeschoten is, en spreekt de wens uit in het gebed dat waar dit het geval is, dit tenietgedaan mag worden. Dit betreft nooit geloften die tussen mensen gedaan zijn, zoals zaken die contractueel zijn vastgelegd, enkel zaken tussen de mens en de Schepper. Het besef en bekennen van het eigen falen staat tijdens Jom Kippoer centraal. De gelofte die de held van Wilders geschonden heeft is het Revisioneren van de Diaspora met politiek en/of maatschappelijke middelen d.w.z. door menselijke tussenkomst.

In de Tenach (Oude Testament, Leviticus 16) staat beschreven, dat de hogepriester op deze dag van Jom Kippoer twee geitenbokken ten zondoffer en ram ten brandoffer (brandoffer = holocaust) kiest, en dat het lot deze dieren koos om de zonden te dragen van het volk, die vervolgens de stad uit werd geleid om daar in de woestijn geofferd te worden waarbij het brandoffer volledig in rook opgaat. Het begrip zondebok dat de Nederlandse taal kent, en 'scape goat' in het Engels, is afkomstig van dit ritueel. De Joden waren de zondebok van de held van Wilders in verband met het nadeel wat zijn patronen leden ten gevolge van de democratie en mensenrechten van de Franse Revolutie. De Joden zijn in de 'out back' van Europa geofferd in de ovens van de patroon van de helden van Wilders om zijn familie kans te geven op koninklijk leiderschap over álle Joden. Dan pagina 58:De held van Wilders "offert" geld voor de Oplossing van het Jodenvraagstuk. Pagina 106:

De held van Wilders lost meer op dan het Jodenvraagstuk. Het 'Negervraagstuk' en 'Egyptevraagstuk' wordt ook opgelost door de held van Wilders. Pagina 131:

De held van Wilders gelooft dat hij de Oplossing van het Jodenvraagstuk gevonden heeft. Niet "een oplossing”, nee "dé" oplossing, de enige. Toen de dagboeken van de held van Wilders in 1922 en 1923 gepubliceerd werden en toen Hitler Mein Kampf schreef in 1925 was de 'Endlösung der Judenfrage' van de held van Wilders de enige oplossing waaraan gewerkt werd door de groep volgers van de helden van Wilders innig samenwerkend met Hitler & co. Pagina 148:


Pagina 216, de held van Wilders schrijft 28 juni 1895 de familie die in 1929 Hitler met (tientallen) miljoenen Dollars sponsort1 en middels de onderneming in 1940-1945 Auschwitz in bezit (Auschwitz = IG-Auschwitz = IG Farben = fiancier Hitler = patroon held Wilders) had toen er Joden vergast of anderszins vermoord zijn, dat hij de Duitse Keizer betrekt bij het Jodenvraagstuk:


Pagina 318:


De held van Wilders wil de Werelddiscussie over het Jodenvraagstuk prikkelen. Dat doet hij onder andere door de Oplossing van het Jodenvraagstuk middels zijn artikel 'A Solution of the Jewish Question' van 17 januari 1896 op de politieke agenda te zetten. Pagina 327:

De held van Wilders laat zien een listig persoon te zijn. Hij constateert dat in het internationale verkeer geen recht en menselijkheid bestaat. De afwezigheid van deze beiden, maakt, kan men scherzen, van het Jodenvraagstuk een internationaal vraagstuk. Met andere woorden: de held van Wilders lost het Jodenvraagstuk op middels afwezigheid van recht en menselijkheid. Dat de held van Wilders werkelijk niks dan kwaadaardigheid voor de Joden in petto had met zijn plannen en lobby blijkt uit de citaten waarin de held van Wilders schrijft dat Joden vernietigd moeten worden, antisemieten trouwe vrienden zijn van de organisatie van de held van Wilders, dat Joden op elkaar schieten moeten, dat hij tegen democratie is, dat hij wil dat vrije meningsuiting vergaand wordt beperkt, en verzet bruut wordt neergeslagen en dankbaarheid toont voor slavernij. Allemaal klinische feiten die empirisch (geobjectiveerd) vast te stellen zijn aan de hand van de authentieke historische documenten van de hand van de helden van Wilders waarop niemand ingaat en die relevant zijn voor het analyseren van de bedoeling van Wilders met zijn "minder minder" uitspraken en misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten.

Het is relevant bewust te zijn dat na de Franse Revolutie door het invoeren van democratie en mensenrechten voor iedereen het antisemitisme in Europa verdampte. Logisch ook omdat het Katholicisme en de aristocratie daarvan een belangrijke zo niet de belangrijkste bron was en de Franse Revolutie een eind maakte aan de macht van de kerk en aristocraten. De helden van Wilders bevestigen keer op keer in hun werken dat er géén antisemitisme was in West Europa. Er was ook helemaal geen "Jodenprobleem". De Joden hadden geen probleem en er waren geen problemen met de Joden. De groep van de helden van Wilders maakte problemen voor de Joden en loste dit op met een Holocaust.

In de authentieke protocollen van de oprichtingsvergadering van de (terroristische) organisatie der Zionisten (vereniging Erez Israel) onder voorzitterschap van de held van Wilders, Basel 29-31 augustus 1897 staat:

De assimilerende Joden zijn vanzelfsprekend beschermd staat er. Assimileren in de Diaspora is de kern van het Jodendom (lees en luister wat Rabbijn Ahron Leib Cohen zegt). Omdat assimileren vanzelfsprekend is voor Joden en assimilerende Joden consequent beschermd zijn is de logische conclusie dat er geen Jodenprobleem bestaan heeft. De held van Wilders is aanvoerder van een organisatie wat zich verzet tegen assimilatie en emancipatie van Joden in Europa. Het is een terroristische organisatie op antisemitische grondslag.

In de protocollen van de oprichtingsvergadering van de (terroristische) organisatie van de held van Wilders staat ook:


De held van Wilders en zijn volgers constateren bij en tijdens de oprichtingsvergadering van hun organisatie waarmee zij in 1897 reeds de Holocaust voorbereiden dat de Joden in Frankrijk gelijk berecht worden want Joden zijn mensen en bezitten in dier voege Mensenrechten. Ook stellen zij dat in Frankrijk de gelijkberechtiging van Joden wordt verkondigd, zonder dat de logica dit in hun ogen verplicht. Conclusie is dat in Frankrijk in 1897 de gelijke berechting van Joden goed geregeld was, en dat de Joden antisemitisme te duchten hadden van de held van Wilders want hij en zijn volgers accepteren die gelijke berechting en assimilerende en emanciperende Joden niet.

Dat in die tijd in Groot Brittannië ook geen antisemitisme bestond stelt de held van Wilders in het tweede deel van zijn dagboeken op pagina 430:


Op pagina 326 van het tweede deel van zijn dagboeken in het Duits schrijft de held van Wilders:

In 1895-1904 toen de held van Wilders zijn plannen voor de Revisie van de Diaspora op de internationaal politieke agenda zette was er geen antisemitisme in West Europa en de held van Wilders heeft een plan om dit op te hitsen, wakker te porren, te provoceren, uit te lokken, op te wekken. Hij schrijft het zelf. Precies zoals Wilders nu doet met de vreemdelinge haat en het voorbereiden van de deportatie c.q. uitroeiing van Arabieren of Arabischachtigen in Europa. Arabieren zijn Semieten net als de Joden. Wilders voert dezelfde strijd tegen minderheden als zijn helden. Zijn helden waren zeer succesvol in hun strijd tegen de Joden, getuige Hitler, de gaskamers, Holocaust en de Exodus. De held van Wilders schrijft op pagina 93 van het eerste deel van zijn dagboeken ook:

Eichmann heeft zich volgens zijn eigen verklaringen thuis gevoeld hebben bij de Zionisten. Ook schrijft de held van Wilders op pagina 257 van het eerste deel van zijn dagboeken in het Duits:


De antisemieten zijn de betrouwbare vrienden van de helden van Wilders en de antisemitische landen hun bondgenoten. Tevens moeten Joden vernietigd worden. De dagboeken van de held van Wilders zijn het logboek van de voorbereidingen van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 en de problemen nu met het militair geweld in moslimlanden, de chaos en vluchtelingen.

De andere held van Wilders (Jabotinsky) schrijft in 1940 in zijn boek 'the Jewish War Front' over Italië:

It is not enough to say that its people, for half a century at least, had genuinely forgotten all about discriminating against Jews they actually lost all interest in noticing who was a Jew and who wasn't.

Ook schrijft deze held van Wilders in 1940 (!) in zijn boek 'the War And The Jews':

Strangely enough, the formidable past history of German antisemitism seems to be rapidly sinking into oblivion.

Ook schrijft deze held van Wilders vervolgens in 1940 in zijn boek 'the War And The Jews':

In the democratic countries a myth is being created to the effect that the evil has originated with the advent person called Adolf Hitler, who was born in 1888, so that if he can be removed it will disappear. But the truth is that Hitler has just as much to do with the origin of this evil as Napoleon had with the invention of gun powder.

Hitler heeft volgens deze held van Wilders helemaal niet te maken met de bron van het antisemitisme. Dat is precies wat de Joden van www.truetorahjews.org zeggen. De helden van Wilders en hun volgers en de bijpassende ideologie zijn dé bron van hét antisemitisme.

Het is vreselijk slecht nieuws voor Joden dat er geen aandacht is bij autoriteiten voor de verantwoordelijkheid van de helden van Wilders voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Omdat deze grote daders nooit ontmaskerd zijn en zij door grote groepen gevolgd worden kunnen synagoges niet zonder beveiliging. Gebrek aan inzicht hierin en overzicht hierover bij het Openbaar Ministerie voorkomt dat het OM adequaat antisemitisme, racisme én terrorisme bestrijden kan.

De klaagschriften in verband met Wilders en GeenStijl bewijzen dat hun helden de nooit ontmaskerde grote kwartiermakers zijn van de Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging van 1940-1945 en daarmee de wegbereiders van Hitler, de gaskamers en het bombardement op Rotterdam. De aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, de prelude, blijkt in ieder geval sinds 1897 terrorisme gerelateerd gedomineerd te zijn door de helden van Wilders, hun volgers en de ideologie die zij aanhangen. Dat is geen andere groep dan de Nazi's. De helden van Wilders zijn dé Nasi's onder de Nazi's. De naoorlogse denazificatie is mislukt. De klaagschriften in verband met Wilders en GeenStijl zijn daarvan het logische gevolg.

De dagboeken van de held van Wilders staan vol met uitspraken die associaties wekken met de harde kern der Nazi's, fascisten, anti-democraten en antisemieten. Deze held van Wilders klopt zichzelf op zijn borst voor zijn vondst van de 'Endlösung der Judenfrage'. Iedereen kan het allemaal lezen in het Duits. Niemand krijgt deze documenten van de volgers van de helden van Wilders onderwezen. Niemand gaat er inhoudelijk op in.

De plannen (agenda) van de helden van Wilders en de voortbouwende uitvoering daarvan door de groep volgers zijn het fundament voor de grote vluchtelingen stromen en de oorlogen in Moslimlanden. Dit zijn vergaande plannen waarvan het brein in 1895-1904 reeds wist dat hij realisatie niet zal meemaken en dat de grote Revisie van de Diaspora ongeveer veertig tot vijftig jaar later zou plaatsvinden.

De held van Wilders heeft zijn plannen ontwikkeld rond de oude behoefte bij de Katholieken om Europa vrij te maken van Joden. Zoals iedereen weet hebben de Katholieken altijd gevonden dat de Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus. Het Diaspora Revisionisme wat synoniem is voor antisemitisme, is in Europa geworteld in het Katholicisme. Dit probleem voor de Joden in het algemeen verdampte na de Franse Revolutie toen kerk, aristocratie en slavernij letterlijk een kopje kleiner gemaakt zijn en democratie en mensenrechten werden ingevoerd.

Het nieuwe denken van Jean-Jacques Rousseau en het 'contract social' wat toen gangbaar werd in Europa leverde bepaalde families nadeel omdat zij daardoor hun beroep van slavendrijver of slavenhandelaar niet meer uitvoeren konden. Deze families waren goed bevriend met de helden van Wilders die op eigen initiatief met een plan kwamen om deze families te verrijken aan de deportaties van Joden en de familie kans te leveren op een koninkrijk om een oude droom van de familie (die Hitler sponsorde en Auschwitz in bezit had) om als vorst over alle Joden te regeren tot leven te wekken.

De familie waarom het hier gaat was vroeger in het Heilige Romeinse Rijk bestuurder van Joodse getto's die het in bezit hield waar zij de Joodse arbeiders lieten bloeden voor en paar grijpstuivers en kerstenen door de pogroms die niet zelden geïnspireerd waren op de ideologie van de helden van Wilders. De helden van Wilders zijn de grote antisemitische sterspelers die nooit ontmaskerd zijn en op wiens succes de Nazi's na de oorlog hun agenda hebben kunnen voortbouwen.
 

09-02-2014

BEWIJS: Joden leiders Nazibeweging

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2014 06:00
Opgeslagen onder:

Hét Goede Nieuws™ heeft opnieuw onthullend bewijs gevonden van de diepgaande symbiose tussen de Zionisten en de Nazi's. Documenten die nooit gepubliceerd worden door het CIDI en het Meldpunt. Knalharde bewijzen dat Zionisten leidend waren in de Nazibeweging van Adolf Hitler.

Om erin te komen hieronder een cartoon en advertentie uit 'Der Angriff' van 24 september 1934, anderhalf jaar nadat Amerikaanse Joden de oorlog aan Duitsland verklaard hadden. 'Der Angriff' is het clubblad van de SS wat onder leiding van Goebbels is uitgegeven.

De cartoon laat Joden zien in goede doen op straat in Duitsland zonder dat hen een strobreed in de weg gelegen wordt. De ene Jood zegt te de ander: Waarom reizen ze daar heen? Heeft hij dat nodig? Hij heeft ons toch hier? 

De advertentie in 'Der Angriff' is minstens zo ontluisterend. Groot staat de Jodenster geassocieerd met de zin: Ein Nazi fährt nach Pälestina. De Joden die zijn bedoeld in de cartoon en met de advertentie zijn Ashkenazim. Daarom wordt de beweging van Hitler de Nazibeweging genoemd. AshkeNAZI-joden stonden aan de basis en waren leidend.

De Duitsers hebben onmiddellijk ná de oorlogsverklaring van de Amerikaanse Joden uit maart 1933 een overeenkomst met de Zionisten gesloten om de bulk van Joden uit Europa te deporteren. Zelf noemen ze dat emigreren. De emigratie was niet vrijwillig. De Zionisten namen het Initiatief. Hitler volgde de Zionisten.

De Britten hebben voorafgaande de Tweede Wereldoorlog met de White Papers in 1939 nog geprobeerd rust in de tent te brengen door de stroom van vluchtelingen naar Palestina een halt toe te roepen. De Zionisten wilden nadrukkelijk geen vrede zonder dat de bulk van Joden uit Europa verdreven was. Zionisten namen deel aan bestuur en krijgsmacht in welhaast alle aan de Tweede Wereldoorlog deelnemende landen. 

De Zionisten hebben zich onder Israëlische krijgsdienst als een Trojaans Paard gemengd tussen Duisters, Fransen, Nederlanders, Belgen, Britten, Amerikanen etc. etc. om Nederland, de wereld en Europa volledig te ontwrichten en de kolonisatie van Palestina af te persen. Zowel de NSB als de SS had opvallend veel Joodse leden. Joden waren ook de bestuurders van de concentratiekampen. Joden zijn door Joden vergast. Zionistische Joden hebben de Tweede Wereldoorlog betaald en gewild. Esther Voet en Ronny Naftaniel zijn de naoorlogse Nazi's die de schuld van hun voorgangers verhelen.

De muntDe munt die is geslagen om de symbiotische samenwerking tussen de Zionisten en de Nazi's te vieren spreekt ook boekdelen. De Davidster is hét leidende symbool voor de Nazi's. Het grootst en prominent vorm gegeven op de door Goebbels geslagen munt bij en tijdens de serie artikelen in 'Der Angriff' over hún Nazi fährt nach Pälestina.

 

19-01-2014

BEWIJS: 'Endlösung Judenfrage' idee Joden

by J.L. de Kreek — last modified 19-01-2014 10:40
Opgeslagen onder:

Het mooie aan internet is dat de geschiedenis er transparant door wordt. Archieven over de hele wereld zijn gedigitaliseerd en geven zicht op historische feiten die anders voor altijd aan het oog ontrokken zouden zijn gebleven. Één van die historische feiten is de 'Endlösung der Judenfrage'. Iedereen wordt onderwezen dat dit het idee van de Duitsers is. Dat is het absoluut niet blijkt uit de vele Joodse bronnen die dankzij internet toegankelijk zijn voor het grote publiek.

De idee van de 'only final solution' is afkomstig van de Jood die in Israël geëerd en bewonderd wordt als de oprichter van Israël en de Zionistische wereldorganisatie. Theodore Herzl schrijft zelf in zijn dagboeken dat hij de uitvinder is van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Hij is ook de man die het op de internationaal politieke agenda gezet heeft. De Tweede Wereldoorlog, de Shoah, de Exodus is de vervulling van dit onzalige idee van Joden.

Op 17 januari 1896 publiceerde de grote Zionistische leider Theodore Herzl als journalist van de Neue Freie Press te Wenen voor het eerst zijn these over de Oplossing van het Jodenvraagstuk. In zijn later dat jaar verschenen staatsschrift 'Der Judenstaat' erkent Herzl dat hij de bedoeling heeft de discussie over het Jodenvraagstuk te openen. In zijn dagboeken verklaart Herzl dat hij dé Totaaloplossing gevonden heeft. In zijn dagboeken heeft Herzl het ook over vernietigen van Joden en schrijft hij:

For I have the solution of the Jewish Question.

 The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs.

 The only possible, final, and successful solutions of the Jewish Question requires a billion francs.

 We shall solve the Jewish Question by either safeguarding or liquidating the fortune of the wealthy Jews. If we cannot do it with the help of the wealthy Jews, we shall do it in spite of them.

 Dat Joden de bedenkers zijn van de 'Endlösung der Judenfrage' weten Joden al te goed. Ze schrijven het namelijk zelf in de eigen magazines. In hun artikelen over de Joodse kolonisatie. Joden koloniseren zich door de eeuwen heen een ongeluk. Columbus was ook zo'n Joodse kolonist die voorts de basis gelegd heeft van de grootste genocide ooit, die op de indianen. Op 27 juni 1912 in Wenen spreek de Jood Israël Zwangwill het Ito Conventie toe. Het verslag ervan staat gepubliceerd op pagina 4 van het Amerikaans joodse magazine The Sentinel van 2 August 2 1912, p.4.:

 As you know, most of us on the Ito were originally disciples of the immortal Dr. Herzl and his idea that the only final solution of the Jewish question lay in establishing the Jew upon a home of his own.

De munt

14-01-2014

BEWIJS: Joden ronduit Pro-Hitler

by J.L. de Kreek — last modified 14-01-2014 09:30
Opgeslagen onder:

Dat Joden dé grote ondersteuners van Hitler waren blijkt nog eens zeer expliciet uit the Jewish Chronicle van vrijdag 14 juli 1933. De schrijver is Pierre Van Paassen. Hij was een Nederland-Canadees-Amerikaanse journalist geboren in Gorinchem. Hij schrijft: "I do not blame those Jewish financiers who pulled Hitler out of the ditch by financing the Nazi Organization. It was in their interest to do so.” Er staat ook: “the orthodox Jews in Germany... are even more pro-Hitler than the Zionists”.

08-01-2014

BEWIJS: Bitcoin economie corrupt

by J.L. de Kreek — last modified 08-01-2014 14:10
Opgeslagen onder:

Een offline printer die Bitcoin-wallets uitprint laat goed zien dat de Bitcoin economie net zo corrupt is als die van de Dollar. Bitcoins kunnen worden uitgeprint zonder dat 'double spending' is uitgesloten. On-line, in digitale vorm, beschermt het Bitcoin protocol tegen 'double-spending' door elke uitgegeven Bitcoin die aan de 'blockchain' is toegevoegd te verifiëren. Doordat Bitcoins nu ook kunnen worden uitgeprint zonder dat een print gelijk staat aan 'spenden' kunnen Bitcoins meerdere keren uitgegeven worden.

In de reële wereld waarin een uitgeprinte Bitcoin de rol van papiergeld overneemt is het mogelijk dat een Bitcoin niet direct bij uitgave digitaal geverifieerd wordt. In de reclame voor de Bitcoin printer wordt verondersteld dat het printen van Bitcoins beschermt tegen online diefstal. Zal best zijn. Printen van Bitcoins is ook corrupt omdat dan in ieder geval tijdelijk twee en misschien zelfs meer van dezelfde Bitcoins naast elkaar bestaan kunnen. Omdat de Bitcoin in QR-code geprint wordt kan van het klonen van Bitcoins gesproken worden.

Consumenten zullen betalen met Bitcoins. Dat doen ze digitaal en op papier. De papieren Bitcoin wordt net als de gedrukte Dollar. Mensen houden het in de oude sok. De papieren Bitcoin gaat van hand tot hand zonder dat iemand weet of een tweede exemplaar van dezelfde Bitcoin in omloop is want uitprinten van de Bitcoin staat niet gelijk aan 'spenden' stelt software engineer Patrick Savalle van Zaplog op Twitter.

Eerst zodra de papieren Bitcoin gedigitaliseerd wordt en daarmee geverifieerd aan de uitgegeven Bitcoins in de 'blockchain' komt de nieuwe bezitter van papieren Bitcoin er achter dat de papieren Bitcoin reeds eerder uitgegeven is. Achterblijvend met een waardeloos stukje papier. Net de Dollar. Die wordt ook gedrukt zonder dat tegenover het drukken waarde staat. DAAROM is het onverstandig papieren Bitcoins te aanvaarden.

Bron:
https://twitter.com/patricksavalle/status/420879522855002112
http://webwereld.nl/beveiliging/80667-stel-je-bitcoins-veilig-op----papier
https://en.bitcoin.it/wiki/Double-spending
http://blogs.cornell.edu/info4220/2013/03/29/bitcoin-and-the-double-spending-problem/
http://bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://arstechnica.com/tech-policy/2011/06/bitcoin-inside-the-encrypted-peer-to-peer-currency/
http://codinginmysleep.com/bitcoin-attacks-in-plain-english
http://eprint.iacr.org/2012/248.pdf
http://arstechnica.com/business/2013/03/major-glitch-in-bitcoin-network-sparks-sell-off-price-temporarily-falls-23/

13-12-2013

BEWIJS: agenda Zion terroristisch

by J.L. de Kreek — last modified 13-12-2013 13:55
Opgeslagen onder:

Onder luid applaus roept de Amerikaans Joodse miljardair Sheldon Adelson in de Yeshiva University, de Amerikaanse overheid op een atoombom op Iran te gooien. Adelson is republikein. Ook propageert hij dat de Holocaust bevorderd is omdat de Britten de zogenoemde 'white papers' wilde ondertekenen waarmee de toestroom van Joden uit Europa naar Palestina vertraagde zou worden. Sheldon Adelson vertelt niemand dat de Zionisten op soortgelijke wijze reeds in 1897 de mensenrechten voor de Joden ontbonden en hen een volk van verachtte bedelaars noemde.

De oproep van de Joodse miljardair Sheldon Adelson om een atoombom op Iran te gooien valt samen met bedreigingen van Nederlandse Zionisten aan het adres van bestuur en rechtspraak om niet te herkennen of erkennen dat a) de Holocaust een zieke HOAX is en b) dat de Zionisten de grote beramers, betalers en planners van de Tweede Wereldoorlog en Shoah zijn. Het bombardement op Rotterdam en de deportatie van de 110.000 Nederlandse Joden is betaald door Amerikanen als Sheldon Adelson. Hitler, Eichmann en andere Nazi-leiders waren allemaal Zionisten.

Wat Sheldon Adelson ook niemand vertelt is dat de Zionisten zich direct per 1897 militair organiseerde juist om de minderheden in de wereld te scheiden van de rest, om te beginnen met de Joden in Europa. De idee van het deporteren van Joden met goederenwagons en de idee van 'lebensraum' en slavernij en kampen en antisemieten die alles verzorgen komt allemaal uit het brein van de grote Zionistische leiders Herzl, Nordau en Jabotinsky die ondersteund zijn door de kapitaalkrachtige voorgangers van Sheldon Adelson.

Obama wil diplomatieke betrekkingen met Iran. Iran ontkent de Holocaust. Wat overigens terecht is en ruim voldoende bewezen staat op Bureau Holocaustfraude. De authentieke Joden komen oorspronkelijk uit Iran. Authentieke Joden zijn geen Zionisten en hebben altijd goede betrekkingen gehouden met Iran. Authentieke Joden leven liever in de Diaspora in Iran dan in wereld-getto Israël. Sheldon Adelson is functioneel helemaal geen Jood. Hij heeft dezelfde of soortgelijke komaf als Adolf Hitler. Joden noemen hem een Ashkenazim. De tekens NAZI zitten reeds van oudsher in deze Joodse groepsaanduiding gebakken.

Sheldon Adelson is een Nazi op herhaling. Hij maakt mogelijk deel uit van het buiten parlementaire consortium van civilisten en ambtenaren wat samen met de Rockefellers preludeert op een naderend apocalyptisch tijdperk waarbij zij uiteindelijk ten behoeve van een 'corporate oligargy' de wereldmacht verwerven. De Zionisten 'mean business' verklaart Sheldon Adelson. Daarom schrijven zij reeds sinds 1895 internationaal in hun kranten en tijdschriften dat de Joden uit Europa verdreven moeten worden. De Zionisten zijn de uitvinders van de 'Endlösung der Judefrage'.

Daarom hebben Zionisten Hitler betaald. De Zionisten hebben gestreden om Palestina voor zichzelf te krijgen uit kapitalistisch opportunisme. Juist om materieel van de deportatie van de Joden uit Europa te profiteren. Het economische achterland met Azië was voor de Zionisten een belangrijke reden om de Joden uit Europa te verdrijven ten behoeve van de kolonisatie van Palestina. De terroristische voorgeschiedenis der Zionisten met diverse bedreigingen aan het adres van Turkey en Europese landen om de Joden te vervolgen, de oorlogsverklaring aan Duitsland 23 maart 1933 om het te vernietigen, het liegen over de Holocaust, het dreigen met een atoombom op Iran is meer dan voldoend bewijs dat aan het bedreigen door de Nederlandse Zionisten van bestuur en rechtspraak met 'dire consequences' wanneer de waarheid van de feiten erkend of erkend wordt ook het terroristisch oogmerk van Zion ten grondslag ligt.