U bent hier: Home / Wraak op Bureau Jeugdzorg

Wraak op Bureau Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 29-09-2013 12:45
Opgeslagen onder:

Dinsdag 01 oktober 2013 is bij het Gerechtshof Den Haag het verzoek in behandeling tot strafvervolging van een groot aantal medewerkers van Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de Raad voor de Kinderbescherming in verband met de gijzeling en mishandeling en verwaarlozing van meisje A. te R. die als baby zonder geldige reden met politiegweld uithuis is gehaald alsof de Gestapo nooit weg geweest is.

Een van de raadsheren van de meervoudige kamer in deze zaak blijkt oud officier van justitie mr. Marquart Scholtz te zijn die naar aanleiding van de rellen rond Project X te Haren over de driehoek klaagt met de woorden:

ernstig plichtsverzuim en zeer laakbare nalatigheid in de uitoefening van hun ambt

Volgens het in augustus dit jaar verschenen Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek Handelen Openbaar Ministerie Bij Seksueel Misbruik Rooms-Katholieke Kerk heeft oud officier van justitie mr. Marquart Scholtz in het verleden de omvangrijke zedenzaak van pater L. die jonge jongens in binnen en buitenland misbruikte en werkzaam was in de jeugdzorg ten onrechte geseponeerd. Nu deze oud officier van justitie als raadsheer deelneemt aan de meervoudige strafkamer die moet beslissen over de strafvervolging van de medewerkers van Bureau jeugdzorg Rotterdam is de verwachting dat een vervolgingsbevel niet uitblijven zal.

Hieronder enkele opvallende citaten uit het Eindrapport van de Commissie Archiefonderzoek Handelen Openbaar Ministerie Bij Seksueel Misbruik Rooms-Katholieke Kerk in verband met mr. H.A. Marquart Scholltz die thans als plaatsvervangend raadheer deelneemt aan de strafkamer in verband met misbruik van een minderjarige door medewerkers van Bureau Jeugdzorg:

De zaak van pater L. is een tamelijk omvangrijke zaak, vanwege de frequentie van de seksuele handelingen en de periode waarover deze zich uitstrekten (ongeveer vijftien jaren). De verdachte heeft de feiten grotendeels bekend. Het valt op dat de officier van justitie, in zijn bevel tot inverzekeringstelling en in de vordering tot inbewaringstelling en gerechtelijk vooronderzoek, geen rekening hield met feiten die in de jaren zeventig zouden zijn gepleegd. Toch was er wel degelijk aanleiding om ook die feiten mee te wegen, want er waren getuigenverklaringen en de verdachte had bekend.

En

Dat in deze zaak voorwaardelijk is geseponeerd wekt verbazing. De feiten waren ernstig en strekten zich over langere tijd uit. De officier van justitie baseerde zich bij zijn beslissing louter op het rapport van de reclassering en op het psychiatrisch rapport. De verdachte werd door de psychiater in vrij sterke mate ontoerekeningsvatbaar geacht. Maar daartegenover stonden de ernst en de omvang van de feiten. Dat de officier van justitie de feiten kennelijk niet ernstig genoeg achtte valt niet goed te begrijpen. De zaak had in de gemeenschap van Brunssum grote beroering gewekt.

En

Het OM zelf heeft zich inmiddels over de afloop van deze zaak uitgelaten. Het College van procureurs-generaal heeft in 2010 bij monde van de toenmalige voorzitter mr. H. Brouwer in een persbericht laten weten dat het voorwaardelijk sepot in deze zaak geen juiste beslissing lijkt te zijn geweest.

Niet lang geleden heeft het Goede Nieuws de degens moet kruisen met Bureau Jeugdzorg omdat deze organisatie meende dat een bepaalde uiting over een gezinsvoogd onrechtmatig was. Ook de vader van de minderjarige die door BJZ gegijzeld wordt moest data van het internet halen omdat dit onrechtmatig zou zijn jegens de aanstaande verdachte. Het Hof waar de zaak van meisje A. te R. nu voor ligt is een strafkamer. Strafrechters zijn een ander soort rechters dan kinderrechters. Van kinderrechters is algemeen bekend dat zij voetstoots aannemen dat het waar wat BJZ en de Raad inbrengen en niet aan waarheidsvinding doen. Van strafrechters is bekend dat waarheidsvinding de dagelkijkse bezigheid is in de rechtszaal. Er wordt vanuit gegaan dat het Hof deze strafrechtelijke traditie hooghoudt en de vervolging beveelt van de grootse kindermisruikers van Nederland.

Share |
gearchiveerd onder:
comments powered by Disqus