U bent hier: Home / Laakbare werkwijze journalist Chris Klomp

Laakbare werkwijze journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 03-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp werd onlangs geïnterviewd door de Volkskrant over de voor en nadelen van zijn verdienmodel. Daarin heeft hij het bij herhaling over “complotdenkers”. Ook herhaalt hij zijn bekende uitspraak dat minderjarigen meestal door de buurman, een familielid of trainer worden besprongen en niet door pedofielen die verlangen naar seks met minderjarigen. Om ruchtbaarheid te geven aan de negatieve ervaringen van ouders en kinderen met de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming is contact gezocht met journalisten. Onder andere met journalist Chris Klomp.

Omdat ernstige gebreken in de waarheidsvinding in de kinderbescherming vaststaan en rechters worden bedrogen door de kinderbescherming en journalist Chris Klomp zich presenteert als "specialist rechtspraak" en hij bovendien betaald rechtbankverslaggever is voor @realtwitcourt, was de verwachting dat hij de strafbare feiten in de kinderbescherming zou herkennen. En de ernstige misstanden in de kinderbescherming zou helpen ontmaskeren. Net zoals elk normaal mens behoort te doen. Niks is minder waar.

Journalist Chris Klomp begint onmiddellijk te schelden en beledigen zodra de feiten hem worden voorgehoud. Zijn werkwijze is exemplarisch voor de journalistiek. Journalist Chris Klomp weigert een podium te geven aan de strafbare Jeugdzorg feiten of de georganiseerde (ambtelijke) misdaad in de (jeugd)zorg. Dat is standaard bij Chris Klomp, ook als het over Corona gaat. Journalist Chris Klomp geeft doelbewust podium aan één bepaald geluid net als de rest van zijn collega's in de journalistiek. Dit is het geluid van de georganiseerde misdaad in de (jeugd)zorg. Op 1 augustus 2017 is journalist Chris Klomp het volgende bericht gestuurd:

Strijden met mij om deze feiten is jouw grote vergissing. Je moet dit rapport goed lezen (en ook proberen te begrijpen) en de database van de Ombudsman onderzoeken op rapporten waaruit blijkt dat medewerkers van de RvdK en BJZ en AMK niet aan waarheidsvinding doen.

Ik heb je de zaak Alicia W. genoemd. In die zaak bevestigt iedereen, ook de kinderbeschermers, dat de melding op een misverstand berust en dat thuis alles in orde was. Zeer evident dat de kinderbeschermers in die zaak afspraken niet nakomen en van meet af erop uit zijn Alicia van haar liefhebbende biologische ouders te roven. Ook de betrokken huisarts van Alicia had geen zorgen om het meisje thuis.

Ik heb alles zwart op wit. Die kwestie is onderwerp van een aantal spannende geschillen bij het Hof Den Haag vandaag. Omdat de ambtenaren van de Kinderbescherming met de wet in strijd niet aan waarheidsvinding doen weet je dat je van geen enkele UHP of OTS zeggen kan dat deze noodzakelijk is omdat de waarheid en de feiten onbekend zijn.

Je moet je verdiepen in het systeem van de Kinderbescherming. Vanzelf valt op dat er geen 'equality of arms' bestaat omdat de Kinderbescherming beschikt over justitiële middelen in het civielrechtelijke kader en titels uit eigen naam executeert. Ook moet jij je bewust zijn dat kinderrechters geen onderzoeksrechters zijn en vertrouwen op de rapporten en verklaringen van de kinderbeschermers alsof het ambtsedige verklaringen zijn van opsporingsambtenaren. De Kinderbescherming is ketenpartner van de rechtspraak.

Zoek jij eens naar een rechtsgeldig door een bevoegde deurwaarder betekende executoriale titel tot afgifte van kinderen aan de Kinderbescherming. Die zijn er niet terwijl de wet dit wel verplicht stelt. In Nederland bestaat er voor niemand een bevoegdheid om zonder betekening van een last tot executie over te gaan. Toch doet de Kinderbescherming dit in alle gevallen. Vraag aan een deurwaarder. Ook in het strafrecht wordt er altijd eerst betekend voordat men tot executie van lasten of vonnissen overgaat.

In reactie op dit bericht van 1 augustus 2017 antwoordt journalist Chris Klomp op l augustus 2017 het volgende:

Kijk, Jeroen. Dit is nu exact waarom niemand je serieus neemt. En zelfs rechters stellen dat het beter is om je te negeren.

Ik vraag je om bewijs voor je stelling dat Jeugdzorg/Kinderbescherming structureel en intrinsiek vanuit de organisatie kinderen misbruikt en jij komt met een voorbeeld waarbij de Kinderbescherming mogelijk te vroeg een kind in veiligheid heeft gebracht.

Dit is exact wat complotgekkies dagelijks doen. Ze pakken een normaal en niet te vermijden incident (je kunt namelijk als kb niet wachten tot het te laat is) en laten daar hun bizarre fantasie op los. 

Je bent af, Jeroen.

P.S. geen commentaar op je Ing. Blanco reacties op ROL? En waarom eigenlijk onder een schuilnaam? Zou het kunnen kloppen dat je inderdaad laf bent?

Journalist Chris Klomp vraagt om bewijs voor de stelling dat Jeugdzorg/Kinderbescherming structureel en intrinsiek vanuit de organisatie kinderen misbruikt. Vervolgens wordt hem de url gestuurd van het rapport wat dit objectief bewijst en wat gaat over het systeem van bedrog van de Jeugdzorg en de Kinderbescherming. En journalist Chris Klomp beweert vervolgens dat hem “een voorbeeld waarbij de Kinderbescherming mogelijk te vroeg een kind in veiligheid heeft gebracht" wordt gegeven. Ook stelt journalist Chris Klomp: "Dit is nu exact waarom niemand je serieus neemt".

Dit soort reacties van een journalist waarvan verwacht mag worden dat hij begrijpt wat gebreken in de waarheidsvinding inhoudt riekt naar deelname aan de misdrijven waaraan ruchtbaarheid gegeven dient te worden. De boodschapper zou volgens Klomp ”complotgekkie” zijn en "laf". Journalist Chris Klomp ziet de gebreken in de waarheidsvinding door de vingers en bestempelt de informatie als "een normaal en niet te vermijden incident". Structurele en erkende gebreken in de waarheidsvinding en herhaald niet handhaven van artikel 430 derde lid Rv zijn geen niet te vermijden incidenten. Het meisje Alicia A. is verdwenen. Gedwongen. Door de kinderbescherming. Dat is een internationaal misdrijf.

Bovendien is journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad in dit verband bekend met de inhoud van de volgende algemeen bekende openbare rapporten die zijn verschenen en waaruit structureel kindermisbruik en -mishandeling door medewerkers van de Jeugdzorg en Kinderbescherming evident blijkt:

Rapport commissie-Samson: 'Omrinqd door zorqj toch niet veilig’
>Rapport van de commissie-Samson van 8 oktober 2012 over seksueel misbruik vandoor de overheid uit huis geplaatste kinderen. Van 1945 tot heden. Vindplaats op internet: <p>

Is De Zorg Gegrond?
>De Kinderombudsman heeft op dinsdag 10 december 2013 het rapport 'Is De Zorg Gegrond?' aangeboden aan de Tweede Kamer. Vindplaats op internet:<p>

Dit rapport bevestigt de onrechtmatige afwezigheid van waarheidsvinding bij de jeugdbescherming. De Kinderombudsman constateert dat er met enige regelmaat fouten worden gemaakt in de rapportages die aan de basis liggen van ingrijpende maatregelen als uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van
>kinderen. Bovendien constateert de Kinderombudsman dat deze instanties te weinig garanties hebben ingebouwd om het aantal fouten tot een minimum te beperken. Fouten kunnen volgens de Kinderombudsman nooit honderd procent worden voorkomen, "<em>maar je kan de kans op fouten wel zo klein mogelijk maken<em>".

Het onderzoek van de Kinderombudsman was puur gericht op het feitenonderzoek dat aan de basis ligt van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. Volgens de Kinderombudsman speelt de discussie over waarheidsvinding in de jeugdzorg al jaren.

Rapport Commissie De Winter
>De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (commissie De Winter) deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport. Een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in Jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijken onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Deze ex-pupillen beschouwen hun bejegening als liefdeloos en zeer hard. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen. Vindplaats op internet:<p>

Pedofilie is een bijzonder fenomeen. Niet alle pedofielen hebben het voor de bevrediging van hun perverse prikkels nodig om kinderen te misbruiken. Sommige pedofielen gaan extreem ver in het misbruik. Andere pedofielen zwermen om dit misbruik heen. En bevredigen hun perversiteit door voyeurisme. Of met de gedachte dat zij bijdragen aan de misbruik door als journalist geluiden die het misbruik ontmaskeren in de kiem te smoren. Pedofilie onder vrouwen is overigens een ondergediagnosticeerd probleem.

Share |

Permalinks