U bent hier: Home / Meer fake science van Roland Pierik

Meer fake science van Roland Pierik

by J.L. de Kreek — last modified 26-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Rechtsfilosoof Roland Pierik die lid is van de Gezondheidsraad en onwaarheid spreekt over de noodzaak van de Coronamaatregelen en vaccinatie, praat ook gevaarlijke onzin in verband met CO2. Roland Pierik laat via Twitter weten dat elektrische auto’s schoner zijn dan diesel- en benzineauto’s. Hij verwijst daarbij naar een publicatie waarin staat: “In Europa stoten elektrische voertuigen over hun volledige levensduur tussen de 66 en 69 procent minder CO2 uit dan auto’s met verbrandingsmotoren.” Roland Pierik kan in de bibliotheek van zijn Universiteit de feiten vinden die objectief bewijzen dat CO2-uitstoot van auto’s alles behalve vervuilend is en op geen enkele manier kan bijdragen aan opwarming van de aarde. Kennelijk wordt domheid en bedrog beloond in de universitaire wereld.

Het is eenvoudig aan te tonen aan de hand van de biochemische formule voor fotosynthese en een eenvoudige rekensom dat in het algemeen CO2-uitstoot van mensen en bedrijven niet kan bijdragen aan opwarming en/of gevaarlijke klimaatveranderingen en/of risico’s voor mensenrechten. CO2 wordt verdacht gemaakt als broeikasgas terwijl CO2 hét groeigas is waarvan het leven op aarde afhankelijk is. Zonder CO2 is leven op aarde zoals wij dit kennen onmogelijk. CO2 is het basisgas voor de zuurstof (O2) wat mensen en dieren nodig hebben om te leven. Zuurstof op aarde wordt gemaakt doordat bomen en planten onder invloed van zonlicht, koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) omzetten in glucose (C6H1206), water en zuurstof (O2). Dit proces wordt fotosynthese genoemd. De biochemische formule voor fotosynthese is:

12 H2O

+

6 CO2

C6H12O6

+

6 H2O

+

6 O2

12 water

+

6 kooldioxide

glucose

+

6 water

+

6 zuurstof

 netto:

6 H2O

+

6 CO2

C6H12O6

+

6 O2

6 water

+

6 koolzuurgas

glucose

+

6 zuurstof

Aan deze (scheikundige) formule kan Roland Pierik zien dat wanneer CO2 uit de vergelijking wordt gehaald de hoeveelheid zuurstof (O2) in gelijke mate afneemt. Afgezet tegen de atmosphere van de aarde betekent reductie van CO2 (uitstoot) dat de kans op de aanwezigheid van zuurstof (en dus leven) afneemt. CO2-reductie is de werkwijze voor het schaars maken van zuurstof. Bovendien bevordert reductie van CO2-uitstoot juist dat de aarde opwarmt of althans door CO2-reductie wordt de opwarming en/of gevaarlijke klimaatveranderingen en/of risico's voor mensenrechten juist bevorderd.

Indien Roland Pierik een kijkje neemt in de landbouw ziet hij dat in de Nederlandse kassen CO2 aan de atmosphere van de kassen wordt toegevoegd om te bewerkstelligen wat het broeikaseffect wordt genoemd omdat het de groei van de gewassen en de oogst bevordert. Pierik gaat niet kijken want hij "heeft niks met landbouw". Bomen en planten groeien heel veel beter in een CO2 rijke omgeving. CO2 bevordert het CO2 opnemend vermogen van bomen. CO2 arme omgevingen bewerkstelligen verwoestijning. De uitstoot van CO2 door auto’s of bijvoorbeeld Shell is helemaal niks om zorgen over te maken. Daarmee wordt geen enkele schade veroorzaakt. Wat rechtsfilosoof Roland Pierik stelt en beweert is juist schade veroorzakend. Er zijn andere verbindingen die vrijkomen bij de productie en gebruik van fossiele brandstoffen die risico’s met zich meebrengen. Ook daartegen zijn middelen beschikbaar zoals CyclOx. Het is best gek dat wetenschappers als rechtsfilosoof Roland Pierik zo slecht zijn als het om feiten gaat. Hij zou moeten pleiten voor het loslaten van het CO2-beleid en verplichte toepassing van CyclOx aan de pomp, want dat draagt significant bij aan de reductie van schadelijke uitstoot. Vooral de dieselmotor is goed in staat tot schone verbranding. Schone uitstoot van brandstofmotoren wordt bewerkstelligd door aanpassing van de chemische samenstelling van de brandstof middels toevoeging van CycloX. Dan blijken zelfs oude diesels uit de vorige eeuw binnen de EURO 6 norm te vallen. Elektrische auto’s zijn verantwoordelijk voor chemische vervuiling en slavenarbeid. De materialen voor de elektronica in elektrische zijn schaars en worden gedelfd onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden.

 Ook uit het volgende blijkt dat CO2 onschuldig is aan de opwarming van de aarde en/of aan gevaarlijke klimaatverandering en geen risico's toe kan brengen aan mensenrechten. Het Global Warming Potential (GWP)(Aardopwarmingsvermogen) van CO2 staat gelijk aan één (1). GWP's zijn een gekwantificeerde maat voor de wereldwijd gemiddelde relatieve stralingsforcerende effecten van een bepaald (broeikas)gas. In de klimaatwetenschappen gebruikt men de term stralingsforcering om het verschil uit te drukken tussen de invallende energie van de zon, en de energie van de straling die door de aarde uitgezonden wordt naar de ruimte. Het GWP is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Dit wordt ook het CO2-equivalent genoemd. Een CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram CO2 heeft. Omdat het CO2-equivalent van CO2 gelijk is aan één (1) is het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2 gelijk aan één.

Des te groter de GWP, des te meer een bepaald gas de aarde verwarmt in vergelijking met CO2 gedurende een periode. De doorgaans gebruikte tijdsperiode voor GWP's is 100 jaar. GWP's bieden een gemeenschappelijke maateenheid, waarmee analisten emissieschattingen van verschillende gassen kunnen bepalen, en beleidsmakers in staat stellen emissiereductie-mogelijkheden tussen sectoren en gassen te vergelijken.

CO2 heeft per definitie een GWP van 1, ongeacht de gebruikte tijdsperiode, omdat dit het gas is dat als referentie wordt gebruikt. CO2 blijft heel lang in het klimaatsysteem. CO2-emissies veroorzaken stijgingen van de atmosferische concentraties CO2 die duizenden jaren zullen duren. De atmosfeer van de aarde bevat qua volume ongeveer 0,04% CO2. Het massa-aandeel van CO2 is ongeveer 0,1 %. Ter vergelijking: 1 kilogram zwavelhexafluoride (SF6) staat gelijk aan 22,8 duizend CO2-equivalenten. Andere vergelijking: de atmosfeer bestaat voor 0,97 % uit waterdamp. Waterdamp is de belangrijkste broeikasgas. Het is verantwoordelijk voor 2/3 (66,6%) van het broeikaseffect. De atmosfeer bestaat voor 78% uit stikstof en voor 21% uit zuurstof. De GWP van stikstof is 298 keer de CO2-equivalent. De massa van 1 liter lucht bij kamertemperatuur is 1,29 gram.

De totale massa van de atmosfeer is geschat op 5.3 × 10 tot de macht 18 kg. Omdat de uitstoot van broeikasgassen door mensen in Nederland rond de 200 megaton bedraagt is de bijdrage van Nederlanders aan de opwarming door uitstoot van CO2 (200 x 106)/(5.3 × 1015) x 100%. Dit staat gelijk aan (2/53000000) x 100% = 0,000000377358491%. Dat is verwaarloosbaar. De wereldwijde uitstoot door menselijk toedoen van CO2 (waaronder mede begrepen de uitstoot van auto’s en alle Shells bijelkaar) bedraagt ongeveer 40 gigaton. Dus de bijdrage van mensen en bedrijven wereldwijd aan opwarming door de uitstoot van CO2 staat gelijk aan (40 x 109)/(5.3 × 1015) x 100%. Dit staat gelijk aan (4/53000) x 100% = 0.00007547169%. Wat ook verwaarloosbaar klein is. Om te bepalen wat de bijdrage is van mensen en bedrijven aan de opwarming door middel van de uitstoot van CO2 moet deze uitstoot in verhouding worden gezien tot de totale (natuurlijke) hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het verschil is een factor miljoen. Het verschil tussen megaton en pentaton.

Wanneer de emissie van CO2 wordt beperkt en zelfs negatief wordt gemaakt, maakt dit automatisch zuurstof schaars. Zonder CO2 bestaat er geen leven op aarde zoals wij dat kennen. Het Paradijs bestaat dankzij CO2. De opwarming is het gevolg van de massale kap van bossen en oerwouden wereldwijd. Daardoor is er geen schaduw (verkoeling) en wordt straling van de zon door bomen en planten niet verbruikt voor fotosynthese, en wordt het aardoppervlakte opgewarmd wat stralingswarmte van de aarde oplevert waardoor de lucht opwarmt. Het werk van Roland Pierik in verband met Covid19 kwalificeert als internationaal misdrijf. Zijn meningsuiting in verband met CO2 gaat ook die richting uit.

Share |

Permalinks