U bent hier: Home / Problemen rond de Jeugdzorg

Problemen rond de Jeugdzorg

by J.L. de Kreek — last modified 01-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Maandag 4 oktober 2021 staat ‘complotadvocaat’ mr. Henriette Nakad in hoger beroep voor de tuchtrechters van het Hof van Discipline. De Amsterdamse Deken van de Orde van Advocaten heeft in eerste instantie over haar geklaagd omdat hij het niet eens is met haar werkwijze inzake Jeugdzorg. Te activistisch. Te weinig afstand tot cliënten. In zijn verweerschrift schrijft de Amsterdamse Deken als woord vooraf dat de tuchtzaak tegen advocaat Nakad niet gaat over de vraag of problemen bestaan in en rond de Jeugdzorg. De Deken schrijft dat hij vanaf aanvang duidelijk heeft gemaakt dat hem bekend is dat er problemen of klachten zijn. “Zelfs ernstige klachten over het functioneren van Jeugdzorg, en een aantal rapporten onderbouwen dat ook”, aldus de Deken.

De Deken vraagt zich af of advocaat mr. Nakad geschikt is de problemen, of zelfs misstanden, zoals zij die ziet, als advocaat voor cliënten in rechte aan de orde te stellen en de belangen van de cliënten naar behoren te behartigen. De Deken meent dat dit niet het geval is.  Een niet benoemd probleem rond de Jeugdzorg is dat de Deken van de Amsterdamse Orden van Advocaten actief advocaten van het tableau weert die nauwkeurig in gepubliceerde rapporten en met concrete gegevens anderszins aantonen dat de Jeugdzorg en de Kinderbescherming in Nederland zich bewust en opzettelijk schuldig maken aan gedwongen verdwijning, mensenhandel, kindermisbruik, kindermishandeling en georganiseerde misdaad. 

De Amsterdamse Deken is bekend met de criminele details omdat hij thans reeds jaren niet wil meewerken aan de inschrijving van advocaten op het tableau die onderbouwd met argumenten stellen en beweren dat de Jeugdzorg een criminele organisatie is en dat de Coronacrisis wordt veroorzaakt door terrorisme gerelateerd bedrog van dezelfde dadergroepen.

Meest bijzondere aan het optreden van de Amsterdamse Deken is dat hij ondanks zijn bekendheid met de mensenhandel in de Jeugdzorg zijn strafrechtelijke aangifteplicht van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering niet nakomt.  Bovendien komt de Deken zijn strafrechtelijke aangifteplicht niet na die volgens artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering op hem rust als ambtenaar. Niet voldoen aan de verplichtingen van artikel 160 of 162 Sv kan tot strafrechtelijke vervolging leiden in de gevallen als bedoeld in artikel 135 en 136 Wetboek van Strafrecht (Sr). Het zijn van ambtenaar is straf verzwarend. 

De Amsterdamse Deken die het zo goed meent te weten allemaal kan aan de hand van al die rapporten en gegevens waarmee hij bekend is makkelijk zien en begrijpen dat de ambtenaren van de Jeugdzorg en de Kinderbescherming zich doelbewust schuldig maken aan misbruik van macht gelegenheid en middelen. Bovendien maken zij inbreuk op of misbruik van regelingen waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen. Waarom maakt de Deken zich niet druk daarover? Dat mevrouw mr. Nakad niet helemaal de werkwijze kiest die de Deken voorstaat is niet opportuun genoeg om daar een tuchtzaak van te maken met de bijpassende grote gevolgen voor de rechtsbijstand aan cliënten in jeugdzorgzaken.

Indien het Hof van Discipline de beslissing van Raad van Discipline in verband met advocaat Nakad in stand laat gaat daarvan het nodige uit naar de beroepsgroep. Dat schept een ongekend precedent. Advocaten zullen dan wel tien keer nadenken voordat zij actief in actie komen tegen het Jeugdzorg Monster. Advocaten worden hierdoor geïntimideerd en gedwongen cliënten te adviseren mee te werken met het kinderen rovende en misbruikende Jeugdzorg en niet te veel vragen te stellen en vooral niet een creatieve werkwijze te kiezen al is het voor aandacht voor die enorme misstanden in de Jeugdzorg die geen dag langer kunnen en mogen worden getolereerd!

En het is niet alleen de Amsterdamse Deken die in katzwijm valt van de blauwe ogen van de Jeugdzorg medewerkers. Ook journalisten houden zich ziende blind en horende doof en zijn op geen enkele manier bereid de ongelofelijke misstanden in de Jeugdzorg aan de kaak te stellen. Jeugdzorg is mensenhandel. Mensenhandel! Om kinderen te beschermen voldoet de Jeugdzorg aan bijna alle (!) bestanddelen van de delictsomschrijvingen van artikel 273 f Sr. De langste bepaling in het strafrecht. De Jeugdzorg voldoet aan welhaast alle elementen terwijl dat helemaal niet hoeft om strafbaar te zijn in verband met mensenhandel.

In plaats de werkwijze van advocaat mr. Nakad af te keuren en de advocaat bij het Hof van Discipline voor de leeuwen te gooien had de Deken jaren geleden al zijn strafrechtelijke aangifteplicht kunnen en moeten nakomen of althans in ieder geval had hij kunnen meewerken aan de inschrijving van de raadslieden die evident wel de problemen, of zelfs misstanden, in de Jeugdzorg als advocaat voor cliënten in en buiten rechte aan de orde kunnen stellen en de belangen van cliënten naar behoren behartigen.

Jeugdzorg voert regelmatig intimidatie campagnes uit tegen advocaten die te actief het Jeugdzorg Monster bestrijden. Advocaten die qua standpunten en beweringen en/of qua werkwijze te sterk voor de dag komen tegen Jeugdzorg, worden het werken onmogelijk gemaakt. Cliënten worden extra hard en zelfs meedogenloos aangepakt en desbetreffende advocaat krijgt een laster campagne te duchten, zoals advocaat Nakad ervaart.

Advocaat Nakad wordt getroffen door valse klachten van Jeugdzorg. Terwijl niemand oog heeft voor de zware misdaden die de Jeugdzorg dagelijks jaar in jaar uit pleegt met duizenden, tienduizenden, honderdduizenden jonge slachtoffers. De Deken treedt actief op tegen advocaat Nakad. En tegen advocaten waarmee hij het inzake Jeugdzorg niet eens. Blijkbaar is de Amsterdamse Deken advocaat voor de Jeugdzorg. Ook in andere tuchtzaken is de Deken blind voor zijn rol bij de problemen in en rond de Jeugdzorg.

Kinderen in Nederland worden gewoon opgehaald door de Jeugdzorg zonder waarheidsvinding en zonder dat artikel 430 derde lid van het Wetboek van Rechtsvordering wordt gehandhaafd. De Jeugdzorg neemt middels bewuste gebreken in de waarheidsvinding het risico dat het daarmee bijdraagt aan de dood van kinderen. Deze sterfgevallen worden opgevoerd als argument voor meer geld voor de Jeugdzorg. Deze kinderen zijn geofferd.

In tegen stelling tot wat de Amsterdamse Deken denkt gaat de tuchtzaak tegen advocaat Nakad wel degelijk over de misstanden in en rond de Jeugdzorg. Daaronder begrepen het actieve gebruik door de Deken van zijn tuchtrechtelijke bevoegdheden en van het tuchtrecht in het belang van de criminele Jeugdzorg.

Niet alleen de Amsterdamse Deken imponeert als advocaat voor Jeugdzorg. Ook in andere tuchtzaken treedt de Deken op in georganiseerd verband met stafmedewerkers en andere leden van de Raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten als hét advocatenkantoor van de Jeugdzorg, ervaren niet op het tableau ingeschreven advocaten.

Share |

Permalinks