U bent hier: Home / Stikstofbeleid verpaupert flora en fauna

Stikstofbeleid verpaupert flora en fauna

by J.L. de Kreek — last modified 04-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het milieuactivisme van Greta Thunberg cum suis waaronder begrepen Commissie Remkes is een creatieve oplossing voor profit en depopulatie. Door vergassing, uitdroging en hongersnood. Dit geldt ook voor het stikstofbeleid van de overheid. CO2 en stikstof zijn bouwstenen van het leven. CO2 is noodzakelijk voor de aanmaak van zuurstof. Stikstof is noodzakelijk voor de biochemische kringloop. Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van alle aminozuren, eiwitten, DNA en van co-enzymen. Het stikstofbeleid verpaupert de voedingsbodem voor flora en fauna.

Planten en mensen zijn afhankelijk van stikstof in de biosfeer. Zij kunnen stikstof niet opnemen uit de lucht. Planten en bomen nemen stikstof en CO2 op. Van de CO2 maken planten zuurstof en koolhydraten voor de groei. Van de totale hoeveelheid aanwezige stikstof op aarde (1015 ton) bevindt zich 99 % in de aardatmosfeer. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 60 kg stikstof per hectare extra door menselijke activiteit aan de natuurlijke kringloop toegevoegd. De stikstofproblematiek bestaat niet. Er bestaat ook geen CO2-probleem. 

Het standpunt van bestuurders is dat veel stikstof in de natuur schadelijk is voor verschillende planten en dieren. En dat bij landbouw stikstof wordt uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit gas komt vrij bij dierlijke mest en kunstmest. Stikstof komt ook voor als stikstofoxide. Een stof die bijvoorbeeld auto’s, schepen en industrieën uitstoten. Stikstof is niet het probleem. Bomen en planten en mensen nemen stikstof op. Stikstof is niet schadelijk voor planten en dieren. Dat is verzonnen. Zonder stikstof gaan meeste planten en dieren dood. Slechts enkele planten en dieren overleven in een stikstof arme omgeving. 

De bestuurders redeneren dat te veel stikstof slecht is voor planten die leven op een voedselarme grond. Weinig stikstof betekent weinig voedsel. Dus honger. Als deze planten verdwijnen, redeneren die bestuurders, kan dat ook slecht zijn voor de dieren die in dat gebied leven. Nou en?! Als stikstof uit de natuur verdwijnt is dit slecht voor heel veel andere planten en dieren. Daarnaast leidt volgens bestuurders stikstof tot verzuring van de bodem. Ook dit laatste is niet de waarheid. Verzuring komt door andere scheikundige verbindingen waar zowel stikstof als zuurstof deel van uitmaken. De redenatie van de bestuurders volgend kan zuurstof ook tot verzuring leiden. Verzuring komt namelijk door uitstoot van onder andere zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) - een verzamelnaam voor stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) - ammoniak (NH3).

Het gaat de milieuactivisten erom economisch voordeel te behalen voor bepaalde leveranciers en oplossingen. Zo profiteren leveranciers van elektrische auto’s onrechtmatig van overheidssubsidie en overheidsbemoeienis ten koste van leveranciers van schone brandstoffen. Ook moeten ondernemingen investeringen doen die nadelig zijn. En ze moeten belasting betalen die op bedrieglijk gronden zijn opgelegd. Een grote milieuzwendel. De dieselmotor, bijvoorbeeld, is zeer geschikt voor schone uitstoot. Door verbetering van de brandstoffen. Het probleem met het milieu is de kap van oerwouden voor de productie van veevoer. Ook is te veel mest een probleem want daarin zit ammoniak. Ammoniak is een niet organische verbinding van stikstof en waterstof. Het element waterstof komt los in de natuur niet voor. Het is altijd een verbinding. Ammoniak kan worden gebruikt als brandstof en levert daarbij geen CO2 of stikstofoxide.

Ammoniak (NH3) opgelost in water is basisch en wordt in de lucht in regendruppels of mist omgezet in ammoniumionen (NH4+), waarbij zuur wordt geneutraliseerd. Een deel van het zwavelzuur en salpeterzuur dat in de lucht aanwezig is wordt op deze wijze door ammoniak geneutraliseerd. Anderzijds kunnen ammoniak en ook ammoniumionen, eenmaal neergeslagen op de bodem, door bacteriën worden omgezet in salpeterzuur dat aan de verzuring juist weer bijdraagt.  Het nettoresultaat van deze twee processen blijkt verzuring (toename van H+) van de bodem op te leveren. In Nederland is ongeveer 30% van de verzuring van het milieu een gevolg van ammoniak. Stikstof in de lucht of grond is hiervan niet de oorzaak omdat stikstof in de lucht of aarde niet spontaan wordt omgezet in ammoniak. Uitstoot van ammoniak kan problematisch zijn.

De oplossing van het klimaatprobleem is eenvoudig alleen daarmee kan niet zo veel verdiend worden. En die oplossing kan niet worden misbruikt voor depopulatie. Bovendien zijn de economische voordelen daarvan vooral te verwachten in Afrika, Azië en Zuid Amerika: bomen planten. Oerwouden herplanten. En woestijnen beplanten en bebouwbaar maken voor voedsel voor mensen. Dat kan gewoon. Met stikstof om de voedingsarme grond te verrijken waarna planten en dieren die in de woestijn leven zullen verdwijnen. Boeren in Nederland kunnen onderzoeken of de stikstof die hun koeien uitstoten omgezet kan worden in brandstof voor een SOFC-brandstofcel. De Finse motorfabrikant Wartsila is bezig met de ontwikkeling van een SOFC brandstofcel voor maritiem gebruik.

Share |