U bent hier: Home / Topics / Wetenschap

Wetenschap

16-01-2020

Strafvervolging klimaatactivisten

by J.L. de Kreek — last modified 16-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

@Tayelrand vraagt zich af of het juridisch mogelijk is om namens CO2 een proces wegens smaad aan te spannen tegen de staat en anderen, die CO2 blijven omschrijven als vervuiling. Nee, want CO2 kan geen wil verklaren. Wat wel kan is namens personen, klimaatactivisten en onder andere het bestuur van Stichting Urgenda aanklagen voor bedrog en voorbereiding van internationale misdrijven. Zij die vermindering van uitstoot van CO2 propageren willen kennelijk de mensheid vergassen. Bovendien strijden klimaatactivisten ook actief tegen stikstof.

De scheikundige formule voor fotosynthese is objectief bewijs van het feit dat de gemeten opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie die niet kan worden verklaard door Milanković, wordt veroorzaakt door de massale ontbossing ten behoeve van deze industriële revolutie. Fotosynthese is een endotherm proces. Dit betekent dat er energie nodig is, in de vorm van warmte van de zon, om dat proces te laten plaatsvinden. Door ontbossing vindt er minder fotosynthese plaats waardoor de energie die daarvoor zou worden gebruikt wordt omgezet in stralingswarmte van de aarde. Daardoor warmt lucht op, en wordt lucht droger en is de klimaatverandering logisch verklaard.

Stikstof en CO2 zijn basis bouwstenen voor leven. Deze stoffen zijn niet de causale oorzaak van klimaat- of milieuproblemen. Stijging van CO2 is ook het gevolg van de massale boomkap omdat bomen daardoor CO2 niet meer omzetten in glucose en zuurstof. CO2 is slechts voor vier honderste van procenten aanwezig in de atmosfeer. Bovendien wordt de global warming potential van gassen uitgedrukt in CO2-equivalenten. Bovendien zijn het andere chemische verbindingen waarin ook stikstof zit die problematisch kunnen zijn zoals stikstofoxiden. Het resultaat van de wil van klimaatactivisten en stichting Urgenda is verpaupering van grond, verwoestijning en een zuurstof arme atmosfeer. Kennelijke begrijpen ze bij Urgenda de betekenis niet van het isgelijkteken in de scheikundige formule voor fotosynthese.

CO2 is dwingend noodzakelijk voor het ontstaan van leven. En voor de instandhouding van de natuur. Te veel CO2 bestaat bijna niet. Te veel CO2 levert op dat mensen en dieren in slaap vallen. Dat is een niveau van CO2 wat met geen mogelijkheid wordt gehaald, behalve bij het verdoven van varkens voordat ze worden geslacht. Elke boer weet dat CO2 toevoegen aan kassen de groei en bloei van vruchten en gewassen bevordert. CO2 zorgt ervoor dat bomen meer CO2 opnemen. CO2 zorg er ook voor dat bossen beter beschermd zijn tegen brand omdat met meer CO2 de bladeren en stammen vetter en groter zijn en meer vocht bevatten.

De hele klimaat hysterie heeft een economische grondslag. Het is bedoeld om een bepaald deel van de industrie te bevorderen. Zo wordt de elektrische auto gesubsidieerd terwijl deze voertuigen zeer brandgevaarlijk zijn en een potentiële chemische vervuiling vertegenwoordigen waarop niemand een antwoord heeft. De batterijen van elektrische auto’s zijn zwaar chemisch afval wat gedumpt wordt in ontwikkelingslanden. Bovendien is de oplossing van het milieuprobleem wat betreft het verkeer invoering van designers fuel die geen of amper roet en stikstofoxide leveren bij verbranding in dieselmotoren.

Dieselmotoren zijn bijvoorbeeld, in tegenstelling tot de propaganda van Urgenda en andere klimaatterroristen, zeer goed in staat schoon te verbranden. Vervuiling door verbranding van brandstoffen voor vervoer wordt bepaald door de kwaliteit van brandstof. Niet door de techniek van de dieselmotor. Omdat er ook brandstoffen voor diesel en benzine auto’s verkrijgbaar zijn die geen roet en NOX veroorzaken concurreert Urganda oneerlijke in het belang van andere oplossingen voor milieuproblemen. Bovendien wordt de rechtspraak bedrogen door Urgenda over de schuld van CO2 aan klimaatverandering. Dus aangifte tegen de klimaatkrankzinnigen kan gewoon uit eigen naam. En is op de plaats.

12-01-2020

The Greens bevorderen bosbranden

by J.L. de Kreek — last modified 12-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De bosbranden in Australië worden bevorderd door the Greens. Omdat zij strijden tegen brandgangen in de onmetelijke bosgebieden waardoor branden uitbreiden en niet uitdoven. En omdat the Greens reductie willen van CO2. Des te minder CO2 des te droger bossen. Des te meer CO2 des te meer en des te groter de bladeren aan bomen en des de groter de weerstand van bossen tegen bosbranden. De hele cultus rond het autistische meisje Greta Grunberg is een ziekte. Wat dit wicht predikt leidt tot verwoestijning. CO2 is basisvoedsel voor bomen en planten. Zonder CO2 bestaat er geen natuur. Het broeikaseffect van CO2 is een natuurlijk effect noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Te veel CO2 is slaapverwekkend.

De mening van the Greens is die van personen zonder basiskennis. De klimaatverandering die veel mensen ervaren is normaal. Groenland heet Groenland omdat het vroeger in 1400 groen was.

Het klimaat was vroeger in veel gebieden aanzienlijk anders dan vandaag. Dat is de natuurlijke verandering van het klimaat. Klimaat is niet stabiel. Het is aan verandering onderhevig net als het aardmagnetisch veld en de hoeveelheid straling van de zon. Vooral de straling van de zon is verantwoordelijk voor opwarming en afkoeling. Wat betreft de menselijke bijdrage aan klimaatverandering is de ontbossing door de industrialisatie de oorzaak van klimaatissues, milieuproblemen en natuurrampen. Overstromingen en ontbossing zijn synoniemen.

Om de verandering van het klimaat wat betreft de menselijke bijdrage een halt toe te roepen is herbebossing van de wereld de enige mogelijke oplossing. En brandgangen maken in de bossen. Reductie van CO2-uitstoot geeft het ongewenste resultaat. Voorts dient vanzelfsprekend de kwaliteit van brandstoffen te worden verbeterd om uitstoot in het verkeer van fijnstof en giftige-verbindingen zoals NOX te nihileren. Omdat alles scheikunde is kan dat worden gerealiseerd met designer fuels die gewoon verkrijgbaar zijn. De overheid heeft de bevoegdheid in de regelgeving om deze schone brandstoffen verplicht te stellen. De overheid doet dit niet omdat het zich laat inspireren door hysterische amateurs en opportunistische laaienlichters.

23-12-2019

De leugenfabriek van Journalist Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 23-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De leugenfabriek van journalist Chris Klomp liegt dat de Hoge Raad in de recente klimaatzaak van Stichting Urgenda de wetenschap volgt. Chris Klomp weet dat hij het publiek misleidt. Journalisten zijn beroepsleugenaars. Journalisten kletsen doelbewust een eind raak over veel zoals de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de Jodenvervolging en het kindermisbruik door de kinderbescherming en Hiv en Aids en kanker. De rechtspraak wordt bedrogen door deelnemers aan georganiseerde misdaad die middels afspraken op internationaal niveau de nationale orde bepalen en concurrentie vervalsen. De leugens over klimaatverandering worden gretig gedeeld door journalist Chris Klomp die inhoudelijk de ene na de andere misslag maakt.

Het klimaatprobleem voor zover dit bestaat wordt niet veroorzaakt door CO2. CO2 is niet en kan niet de oorzaak zijn van de waargenomen opwarming. Dat CO2 bijdraagt aan opwarming doet daaraan niks af. Negatieve CO2 uitstoot of vermindering ervan zoals Stichting Urgenda dit afdwingt bevordert opwarming. CO2 bevordert het opnemen van CO2 door bomen en planten. Het klimaatprobleem heeft andere oorzaken. Net als dat AIDS een andere oorzaak heeft dan Hiv. En net als dat de torens van de Twin Towers door een andere oorzaak zijn ingestort dan de vliegtuigen. En net als dat de Joden door anderen zijn geholocaust dan journalisten stellen en beweren. Het volume percentage van CO2 in de atmosfeer is 0,0404%. Dat van waterdamp is wel 7%. De opinie van Stichting Urgenda is wetenschappelijk dermate ongefundeerd dat zelfs journalist Chris Klomp dit kan weten.

Dat CO2 niet de oorzaak is van opwarming blijkt reeds uit het feit dat het aardopwarmingsvermogen (Engels: global warming potential) van gassen wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten en dat CO2 slechts voor vier honderste van procenten aanwezig is in de atmosfeer  Het aardopwarmingsvermogen van CO2 dient als maat voor die van andere gassen. Het aardopwarmingsvermogen van gassen wordt afgezet tegen dat van CO2. Daarbij is de waarde van CO2 op één gesteld. De aardopwarmingsvermogen van waterdamp is vele honderden keren groter dat van CO2. Bovendien is er wel 175% meer waterdamp dan CO2 in de atmosfeer. Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer. Moet nu al het waterdamp uit de lucht worden gehaald zodat de atmosfeer gort droog wordt? Ondanks zijn school voor de journalistiek heeft Chris Klomp nooit geleerd objectieve bronnen te citeren.

Op grond van zijn lessen biologie in de eerste klas van het voortgezet onderwijs had journalist Chris Klomp kunnen zien en begrijpen dat de opinie van Stichting Urgenda over beperking van uitstoot van CO2 niet kan deugen. De chemische formule voor fotosynthese bewijst immers objectief dat planten en bomen van een deel CO2 een gelijk deel O2 maken. Dit betekent logischerwijs causaal niks anders dan dat wanneer delen CO2 uit deze formule worden weggehaald er evenveel delen zuurstof verdwijnen. Dat is de betekenis van het isgelijkteken in deze formule. In een systeem zoals de aardse atmosfeer, waarbij geen gas ontsnapt of wordt toegevoegd via de dampkring, leidt negatieve CO2 emissie of beperking van uitstoot van CO2 automatisch tot schaarste van zuurstof. CO2 is een conditio sine qua non voor leven. Zonder CO2 is geen leven mogelijk.

Bovendien, en dat vergeten journalist Chris Klomp en de klimaatgekkies de hele tijd, het vermaledijde broeikaseffect is noodzakelijk om bomen en planten te laten groeien en tot ontkiemen te brengen. Elke Westlander weet dat wanneer er niks broeit in de kas er ook niks groeit. Bovendien weet elke Westlander dat wanneer CO2 wordt toegevoegd aan de atmosfeer in de kas dit de groei en de bloei van het gewas bevordert. De oorzaak van de gepercipieerde klimaatverandering is de wereldwijde ontbossing. Niks meer en niks minder. Minder bomen is minder schaduw dus warmt de aarde meer op. Door die boomkap ontstaat verwoestijning en dat levert opwarming van luchtstromen die als ware föhns de hele aarde warm en droog blazen. CO2 en stikstof zijn noodzakelijke voedingsstoffen voor herstel van de Longen van de Aarde en het terugdringen van temperaturen.

17-12-2019

Huisartsen en huidkanker

by J.L. de Kreek — last modified 17-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het aantal mensen met huidkanker neemt toe. Dermatologen in ziekenhuizen kunnen het toenemende aantal gevallen van huidkanker niet aan. Meldt het AD. Huisartsen gaan daarom meer verdachte plekken beoordelen en zo nodig behandelen. Ook wordt elk jaar reclame gemaakt voor zonnebrandcrème. Dat zou zijn om te beschermen tegen kanker. De site van KWF kanker bestrijding kan er van alles over vertellen. Desondanks blijft het aantal patiënten met huidkanker toenemen. Dat het één misschien te maken heeft met het ander wordt niet bedacht door de artsen.

In België blijft het aantal gevallen van huidkanker toenemen sinds de ‘bruiningsrage’ begon na de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen kunnen in cijfers uitgedrukt worden: de kans om in je leven de gevaarlijkste huidkanker, melanoom, te ontwikkelen steeg van 1 op 1500 in 1940 tot 1 op 75 vandaag, een toename van 2000%. Dat blijkt allemaal volgens Gezondheidenwetenschap.be. De huidkanker komt niet doordat mensen van de zon houden. Huidkanker komt van de smeersels die iedereen in dikke lagen opsmeert zogenaamd als bescherming tegen de zon. In zonnige landen lopen mensen vaak volledig gekleed rond. Van tot tot teen bedekt.

Ook Sapadvocaten heeft een toepasselijk citaat op de site: Zinkoxide wordt niet opgenomen door je lichaam en smeert niet uit. De moderne zonnebrandcrème wordt wel opgenomen door de huid en dat betekent dat er chemische stoffen in je lichaam terecht komen. Er zitten verder parabenen in die de kans op borstkanker zouden vergroten en invloed hebben op hormonen. Oxybenzone en retinyl palmitate zijn ingrediënten die volgens onderzoek niet goed voor de huid zijn en daarnaast in combinatie met UV-A straling de kans op kanker vergroten.

Dat artsen zich kunnen vergissen blijkt ook uit het feit dat artsen nog altijd Hiv behandelen als veroorzaker van AIDS terwijl al sinds 1984 bekend is dat dit niet kan. De Aids-doden zijn het gevolg van het onjuiste standpunt en de onjuiste bewering dat Hiv de oorzaak is van Aids. De behandeling van Hiv zoals artsen die tot op de dag van vandaag uitvoeren is de oorzaak van Aids. Aids is een syndroom. Hiv is een virus. Een virus veroorzaakt geen syndromen. Volgens de ontdekker van Hiv wordt Aids veroorzaakt door andere factoren dan Hiv. De waarheid is al heel lang bekend en wordt kennelijk doelbewust genegeerd door artsen.

16-11-2019

Wanprestatie kabinet Rutte

by J.L. de Kreek — last modified 16-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Minister-president Mark Rutte wil niks weten van een wanprestatie in de stikstofcrisis. Er is helemaal geen stikstofcrisis. Er is ook geen CO2-problemen. Dit is een gepercipieerde crisis en gepercipieerd problemen in het hoofd van onwetenden. De oorzaak van verzuring van de natuur door verkeer ligt bij de Overheid die bekend met de feiten weigert maatregelen te nemen waarmee de hele kwestie in één keer betaalbaar is opgelost: invoering van CyclOx en vergelijkbare schone brandstoffen.

Alles is een kwestie van scheikunde. Designer fuels, dus door mensen ontwikkelde brandstoffen kunnen zelfs naar bloemetjes ruiken. Brandstoffen voor voertuigen zijn het resultaat van raffinage van ruwe olie wat wordt opgepompt uit de grond. Er zij diverse andere mogelijkheden om brandstoffen voor dieselvoertuigen te maken. Zoals zeewier, of hennepolie, of zonnebloemolie en dergelijken. Een dieselmotor doet het ook op schone of klimaatneutrale brandstoffen die niet worden geleverd aan de pomp omdat de Overheid geen gebruik maakt van de bevoegdheden in de milieuwetgeving om de samenstelling van brandstoffen te beïnvloeden in het voordeel van het milieu

Wat er gebeurt is dat het kabinet Rutte beleid voert in verband met CO2 waardoor de auto-industrie miljarden gaat besparen op de arbeid. Terwijl CO2 geen probleem is. Het is niet te begrijpen dat minister-president Mark Rutte die het basis- en voortgezet- en universitair onderwijs met succes heeft doorlopen en zelf les geeft niet spontaan uit zichzelf begrijpt dat CO2 niet het probleem is omdat door fortsynthese meer CO2 betekent dat de natuur meer en grotere bomen en planten aanmaakt die CO2 opnemen. Hoe gek het ook lijkt voor de minister-president: CO2 in de atmosfeer bevordert de opname van CO2 door plante en bomen. Als de minister-president af wil van CO2 dan moet hij bomen planten. Verwoestijning door houtkamp is de oorzaak van het probleem.

Dan het gedoe met stikstof. Net als CO2 is stikstof noodzakelijk voor het bestaan van leven. Zonder CO2 of stikstof is er geen leven. Het verkeer en de boeren stoten stikstofoxide uit. Dit is wat anders dan stikstof. Om stikstof uitstoot in het verkeer te beperken moet de brandstof worden aangepast zodat door verbranding van deze brandstof geen stikstofoxide ontstaan kan. Dit is bij de koeien ook zo. Andere voeding levert andere ontlasting. Dat is scheikunde. Knappe koppen van de Technische Universiteit van Eindhoven hebben inmiddels geruime tijd geleden bewezen brandstoffen te maken die in ieder geval 50% minder roet en stikstofoxide uitstoot leveren. En die van een oude Daf-truck een Euro-V voertuig maken.  Bovendien beperkt de injectiespuit van Pfamen roetvorming en uitstoot van NOx. Ook wat betreft duurzaamheid en innovatie presteert de minister-president onder de maat.

04-11-2019

Stikstofbeleid verpaupert flora en fauna

by J.L. de Kreek — last modified 04-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het milieuactivisme van Greta Thunberg cum suis waaronder begrepen Commissie Remkes is een creatieve oplossing voor profit en depopulatie. Door vergassing, uitdroging en hongersnood. Dit geldt ook voor het stikstofbeleid van de overheid. CO2 en stikstof zijn bouwstenen van het leven. CO2 is noodzakelijk voor de aanmaak van zuurstof. Stikstof is noodzakelijk voor de biochemische kringloop. Alle organismen hebben stikstof nodig omdat het een essentieel bestanddeel is van alle aminozuren, eiwitten, DNA en van co-enzymen. Het stikstofbeleid verpaupert de voedingsbodem voor flora en fauna.

Planten en mensen zijn afhankelijk van stikstof in de biosfeer. Zij kunnen stikstof niet opnemen uit de lucht. Planten en bomen nemen stikstof en CO2 op. Van de CO2 maken planten zuurstof en koolhydraten voor de groei. Van de totale hoeveelheid aanwezige stikstof op aarde (1015 ton) bevindt zich 99 % in de aardatmosfeer. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 60 kg stikstof per hectare extra door menselijke activiteit aan de natuurlijke kringloop toegevoegd. De stikstofproblematiek bestaat niet. Er bestaat ook geen CO2-probleem. 

Het standpunt van bestuurders is dat veel stikstof in de natuur schadelijk is voor verschillende planten en dieren. En dat bij landbouw stikstof wordt uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit gas komt vrij bij dierlijke mest en kunstmest. Stikstof komt ook voor als stikstofoxide. Een stof die bijvoorbeeld auto’s, schepen en industrieën uitstoten. Stikstof is niet het probleem. Bomen en planten en mensen nemen stikstof op. Stikstof is niet schadelijk voor planten en dieren. Dat is verzonnen. Zonder stikstof gaan meeste planten en dieren dood. Slechts enkele planten en dieren overleven in een stikstof arme omgeving. 

De bestuurders redeneren dat te veel stikstof slecht is voor planten die leven op een voedselarme grond. Weinig stikstof betekent weinig voedsel. Dus honger. Als deze planten verdwijnen, redeneren die bestuurders, kan dat ook slecht zijn voor de dieren die in dat gebied leven. Nou en?! Als stikstof uit de natuur verdwijnt is dit slecht voor heel veel andere planten en dieren. Daarnaast leidt volgens bestuurders stikstof tot verzuring van de bodem. Ook dit laatste is niet de waarheid. Verzuring komt door andere scheikundige verbindingen waar zowel stikstof als zuurstof deel van uitmaken. De redenatie van de bestuurders volgend kan zuurstof ook tot verzuring leiden. Verzuring komt namelijk door uitstoot van onder andere zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) - een verzamelnaam voor stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) - ammoniak (NH3).

Het gaat de milieuactivisten erom economisch voordeel te behalen voor bepaalde leveranciers en oplossingen. Zo profiteren leveranciers van elektrische auto’s onrechtmatig van overheidssubsidie en overheidsbemoeienis ten koste van leveranciers van schone brandstoffen. Ook moeten ondernemingen investeringen doen die nadelig zijn. En ze moeten belasting betalen die op bedrieglijk gronden zijn opgelegd. Een grote milieuzwendel. De dieselmotor, bijvoorbeeld, is zeer geschikt voor schone uitstoot. Door verbetering van de brandstoffen. Het probleem met het milieu is de kap van oerwouden voor de productie van veevoer. Ook is te veel mest een probleem want daarin zit ammoniak. Ammoniak is een niet organische verbinding van stikstof en waterstof. Het element waterstof komt los in de natuur niet voor. Het is altijd een verbinding. Ammoniak kan worden gebruikt als brandstof en levert daarbij geen CO2 of stikstofoxide.

Ammoniak (NH3) opgelost in water is basisch en wordt in de lucht in regendruppels of mist omgezet in ammoniumionen (NH4+), waarbij zuur wordt geneutraliseerd. Een deel van het zwavelzuur en salpeterzuur dat in de lucht aanwezig is wordt op deze wijze door ammoniak geneutraliseerd. Anderzijds kunnen ammoniak en ook ammoniumionen, eenmaal neergeslagen op de bodem, door bacteriën worden omgezet in salpeterzuur dat aan de verzuring juist weer bijdraagt.  Het nettoresultaat van deze twee processen blijkt verzuring (toename van H+) van de bodem op te leveren. In Nederland is ongeveer 30% van de verzuring van het milieu een gevolg van ammoniak. Stikstof in de lucht of grond is hiervan niet de oorzaak omdat stikstof in de lucht of aarde niet spontaan wordt omgezet in ammoniak. Uitstoot van ammoniak kan problematisch zijn.

De oplossing van het klimaatprobleem is eenvoudig alleen daarmee kan niet zo veel verdiend worden. En die oplossing kan niet worden misbruikt voor depopulatie. Bovendien zijn de economische voordelen daarvan vooral te verwachten in Afrika, Azië en Zuid Amerika: bomen planten. Oerwouden herplanten. En woestijnen beplanten en bebouwbaar maken voor voedsel voor mensen. Dat kan gewoon. Met stikstof om de voedingsarme grond te verrijken waarna planten en dieren die in de woestijn leven zullen verdwijnen. Boeren in Nederland kunnen onderzoeken of de stikstof die hun koeien uitstoten omgezet kan worden in brandstof voor een SOFC-brandstofcel. De Finse motorfabrikant Wartsila is bezig met de ontwikkeling van een SOFC brandstofcel voor maritiem gebruik.

29-07-2019

Homo’s en hun ziekte

by J.L. de Kreek — last modified 29-07-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Pride Week is 27 juli 2019 afgetrapt met Pride Park en de Pride Walk. Tijd om het deze dagen te hebben over homo’s en hun ziekte. AIDS. Natuurlijk is AIDS, weten we nu, geen ziekte exclusief voor homo’s. Iedereen kan AIDS krijgen als de omstandigheden daarnaar zijn. Vroeger in de jaren tachtig van vorige eeuw werd AIDS nog als een “gay related syndroom” gezien omdat AIDS in der tijd huishield in de homogemeenschap in de Verenigde Staten van Amerika en later in Europa. Een virus wat van de apen is overgesprongen naar de mensen met een eindeloos lange incubatietijd zou de bron zijn van het kwaad. Niks is minder waar. HIV is onschuldig.

Tegenwoordig heeft iedereen Internet. In 1984 moesten mensen nog afgaan op de berichten in de papierenkrant en van de televisie want andere bronnen van nieuws waren er niet. In de huidige digitale tijd is onderzoek naar de waarheid met betrekking tot de berichten over AIDS makkelijk te doen vanaf elk toetsenbord. Zelfstudie is nog nooit zo eenvoudig geweest. Meesten denken dat AIDS door het virus wat HIV is genoemd wordt veroorzaakt. 

Dat dit niet kan blijkt reeds uit de nomenclatuur. AIDS is het “Acquired Immune Deficiency Syndrome” of “Acquired ImmunoDeficiency Syndrome”. AIDS is een syndroom. Geen virusziekte. Dus het wordt niet veroorzaakt door een virus. AIDS is een verkrijgingssyndroom. AIDS wordt verkregen door het slikken van medicijnen tegen HIV. Vroeger was dat AZT. Dit medicijn is gegarandeerd dodelijk. De dertig miljoen AIDS doden zijn grotendeels vermoord middels medicijnen.

De relatie tussen AIDS en HIV is een correlatie. Geen causaal verband. Deze correlatie wordt reeds bewezen door de Amerikaanse wetenschapper Robert Gallo in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science mei 1984 nummer 224 in zijn statistieken op pagina 502. Robert Gallo claimde de ontdekking van HIV terwijl Luc Montanier van het Pasteur instituut daarvoor een Nobelprijs heeft ontvangen. Robert Gallo bewijst in zijn publicaties in Science in 1984 dat van alle AIDS gevallen die hij heeft onderzocht minder dan de helft met HIV is besmet.

In de virologie gelden de regels van Kochs Postulaten. Deze vorderingen van  studie der virussen en hun eigenschappen zijn de grondwet van de virusbestrijding. Interventie met medicijnen in verband met een virus kan en mag alleen als het virus voldoet aan de regels van de Postulaten van Koch. Omdat Robbert Gallo in 1984 in Science bewijst dat in minder dan de helft van de door hem onderzochte AIDS gevallen ook HIV is gevonden bewijst Robert Gallo dat niemand in 1984 AIDS aan HIV had mogen relateren als oorzaak van het syndroom.

De grote golf AIDS gevallen in de homogemeenschap in de jaren tachtig van vorige eeuw is het causale gevolg van het feit dat er iets te veel feest is gevierd met te veel drugs en onveilige seks en antibiotica om van de druipers en schimmel af te komen - en toch gewoon stug door feesten met poppers en vette hap en de nodige alcohol en andere versnaperingen waarvan iedereen weet dat die in algemene zin niet gezond zijn.

HIV is een passenger virus. Daarvan zijn er veel. De mens wordt elke dag besmet met virussen die niks aanrichten. Wanneer iemand het eigen immuunsysteem sloopt door beestachtig te feesten en niet aan de gezondheid te denken wordt het lichaam vanzelf ontvankelijk voor HIV. HIV wordt ook seksueel overgedragen aan zwangere vrouwen die dan denken dat zij en hun kind AIDS zullen ontwikkelen. Dat HIV ook bij bij AIDS patiënten wordt gevonden is vanzelfsprekend. En zegt niks over de oorzaak van het syndroom.

Wie wil weten wat wij allemaal kunnen doen tegen HIV luistert aandachtig naar wat Luc Montagnier, de ontdekker van HIV, samengevat over HIV-infecties zegt:  

We can be exposed to HIV many times
without being chronically infected
our immune system will get rid of it within a few weeks

just the simple measure of nutrition,
giving – proper antioxidants – hygiene
measures, fighting other infections could
decrease very well the epidemic.

27-07-2019

Antizionisme kern Jodendom

by J.L. de Kreek — last modified 27-07-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Omdat tegenwoordig ook blondjes met blauwe ogen en Zionisten zich Joods noemen zijn hedendaagse Joden niet te herkennen aan hun neus of omvang van de schedel. Joden onderscheiden zich door hun uitgesproken antizionistische mening. Het verschil tussen Joden en Zionisten blijkt uit de inhoud. Joden zijn het niet eens met Zionisme. Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Zionisten zijn antisemieten. Joden handhaven de Drie Eden. De Drie Eden zijn de basis van het Joods volksbestaan en bepalen al meer dan 2000 de Joodse cultuur.

 In West Europa in 1897 raakten de Joden verlost van het antisemitisme. Dit kwam door de Franse Revolutie en de invoering van democratie en de klinische handhaving van mensenrechten. Bepaalde families industriëlen zagen zichzelf daardoor in een hoek gedrukt. En beleefde de Franse Revolutie als verwoesting van vermeende erfelijke en verworven rechten. Zoals het recht op slavernij. En het recht om de Joden gedwongen in getto’s te huisvesten. De slavernij en het harde gettoleven van de Joden werd gehandhaafd door dezelfde groep personen. In de 19e eeuw was bijvoorbeeld de familie Cohen dominant in de slavernij.

Ten einde de schatkisten van deze families te redden bedacht journalist Theodor Herzl een uit gedokterd plan voor herstel in de oude staat van de wereldorde van vóór de Franse Revolutie. Dit wordt the Great Revision of the Great Reconstruction genoemd. Herstel van het gettoleven der Joden in het wereldgetto te Zion heeft de grote journalist Theodor Herzl in zijn publicaties vastgelegd als doel voor de tereur beweging die zijn naam draagt: de Beweging van Herzl. Meeste mensen kennen deelnemers van de Beweging van Herzl als Zionisten. Ook Adolf Eichmann en Geert Wilders en Boris Johnson nemen prominent deel aan de Beweging van Herzl.

De Telegraaf neemt in ieder geval sinds 1922 actief deel aan de Beweging van Herzl. Ondanks dat bijvoorbeeld journalist Saskia Belleman van de Telegraaf bij herhaling op de hoogte is gebracht van de brondocumenten die bewijzen dat de Telegraaf de ideeën voor de Holocaust al in 1922 in bezit had en het creatieve brein trakteerde op een positieve recensie is het gewelddadig zwijgen van Saskia Belleman over de diepgaande en voortbouwende betrokkenheid van de Telegraaf bij de Beweging van Herzl pijnlijk voelbaar. Joden zijn het niet eens met de Beweging van Herzl en worden bedreigd en het zwijgen opgelegd door tegenwoordige deelnemers aan de Beweging van Herzl.

21-07-2019

Salafisten zijn Christenen

by J.L. de Kreek — last modified 21-07-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het is onverkwikkelijk dat het overwegend Christelijke westen negatief reageert op de Islam. De Islam gelooft in Jezus Christus. De Islam gelooft in alle profeten en kwalificeert Joden en Christenen als mensen van het Schrift. Dat de Islam tevens varkens, apen, ezels en andere dieren roast doet daaraan niks af. De Islam gelooft in de profeet Jezus Christus zoals Hij zich in het Nieuwe Testament heeft geuit. Daarin staat zoals de Islam stelt en beweert dat Jezus Christus niet is gestorven. Meesten in het zogenaamd vrije West Europa die denken dat zij Christenen zijn volgen feitelijk de waanideeën van de Apostelen.

Mohammed is ook een profeet van het Christendom. Net als Adam. Alle profeten zijn er voor iedereen. De mens heeft keuze vrijheid. De Joden handhaven het verbond met Gd via Mozes. De Christenen handhaven het verbond door bemiddeling van Jezus Christus. De Islam handhaaft het verbond door het volgen van Mohammed. Mohammed is de laatste profeet. Hij wordt reeds voorspeld in Hooglied. Één keer is Hij koninklijk genoemd in het Oude Testament. Ook Jezus Christus heeft het over Hem. Dat meesten mensen de Bijbelse waarheid niet kent zoals het is komt door het feit dat de volgers van Jezus Christus na Zijn terechtstelling als misdadiger “verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde,meenden, dat zij een geest zagen”. Jezus Christus zei nog zo:

Ziet Mijn handen en Mijn voeten;
want Ik ben het Zelf;
tast Mij aan, en ziet;
want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.

Het staat allemaal reeds eeuwen woordelijk geschreven en gedrukt in Het Woord in alle vertalingen. Dat niemand in het zogenaamd vrije Westen Europa de Bijbel-feiten onderwezen krijgen zoals ze zijn is een belangrijke oorzaak van de actuele gewapende conflicten. En van antisemitisme. Zoals meesten weten hebben de Joden eeuwen lang de schuld gekregen van de dood van Jezus Christus terwijl uit de Bijbel letterlijk blijkt dat Jezus Christus onder verwijzing naar Jona van te voren de profetie heeft uitgesproken dat hij Drie Dagen en Drie Nachten zal verblijven in het Hart Der Aarde. Het Christendom zoals dit in het zogenaamd vrije West Europa wordt beleefd en generatie op generatie wordt overgedragen vindt zijn grondslag in schrik en vrees van de eerste volgers van Jezus Christus. De zogenaamde Christen in het zogenaamd vrije West Europa is “made to believe” dat Jezus is gestorven voor onze zonden.

23-06-2019

Bijbel belangrijkste boek

by J.L. de Kreek — last modified 23-06-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Op de hele wereld is geen boek belangrijker dan de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament. Geen enkel boek is meer bepalend voor de geschiedenis van de mensheid dan de Bijbel. In ieder geval wat betreft Europa de laatste tweeduizend jaar. De Bijbel bepaalt de toekomst. Ook de Holocaust van 1940-1945 is in de Bijbel voorspelt. In Ezechiël 37. Terwijl deze voorspelling in het boek in de Bijbel meer dan 2600 jaar oud is. In de Bijbel staat ook dat na deze Holocaust nog een Holocaust zal plaatsvinden. Op de Bergen van Israël. Het dodenaantal zal dermate omvangrijk zijn dat de begrafenis zeven maanden duurt. Wie niet in de Bijbel gelooft is mesjogge.

Ook voor atheïsten is de Bijbel het belangrijkste boek ter wereld want het bepaalt ook voor hen hoe hun toekomst eruit zal zien. Bestuurd door de wereldorde die na de volgende Holocaust de macht heeft. Onderworpen aan het gezag van personen die afstammen van een wereldhuis wat op allerlei manieren heeft bijgedragen aan de vervulling van profetieën uit de Bijbel. Dat mensenhanden de profetieën vervullen om macht te grijpen doet niks af aan het feit dat de profetieën worden vervuld. De Bijbel is ook belangrijk omdat daarin de waarheid staat over de dood van Jezus Christus. Zoals iedereen weet is Jezus Christus een sleutelfiguur in de Bijbel. De Bijbel draait effectief om Jezus Christus. Jezus Christus is de Zoon van Gd en is volmaakt. Voor Hem waren alleen Adam en Eva volmaakt. Tot de Zondeval. 

Kort gezegd kwam Jezus Christus op aarde om de schade van de Zondeval te herstellen. Dit is vooralsnog mislukt zoals iedereen weet. Mensen leven nog altijd niet eeuwig in het Paradijs op aarde. Jezus Christus zou zijn gestorven voor de zonden van de mensheid. Ook het Loskoopoffer genoemd. Gd heeft zijn enige zoon, de onsterfelijke Jezus Christus geofferd om Zijn volgers te verlossen van hun zonden. Aldus de algemene leer van de Kerk. Imponeert ongeloofwaardig. De Bijbel blijkt een hele andere visie op de dood van Jezus Christus erop na te houden. De Bijbelse visie op de dood van Jezus Christus is hetzelfde of soortelijk aan de kijk van de Islam op Jezus Christus. Islamieten zijn Christenen.

De meeste mensen op aarde die denken Christelijk te zijn geloven in Christenheid. Ontstaan doordat de volgers van Jezus Christus na zijn zogenaamde dood verschikt van angst en vrees dachten een geest te zien. De Bijbel verhaalt hoe Jezus Christus zich inspant om zijn volgers te overtuigen dat hij leeft. Zonder resultaat. Tot op de dag van vandaag wordt de dood van Jezus Christus herdacht. Dan ook nog aan een kruis terwijl het een martelpaal was waaraan hij was genageld. De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat kerk, staat en politiek worden verafschuwd door Onze Lieve Heer Kerk. Volgens de Bijbel is er in het Paradijs geen belastingdienst en iedereen altijd blij. Lees de Bijbel. Het boek voor u.

05-06-2019

Milieuterroristen misbruiken meisje

by J.L. de Kreek — last modified 05-06-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het Zweedse autistische meisje Greta Thunberg (16) die staakt voor het klimaat wordt misbruikt door milieuterroristen voor new style genocide. De propaganda van dit meisje voor waanideeën van krankzinnigen leidt tot schaarste van zuurstof. Greta Thunberg en haar volgers stellen dat CO2 slecht is en verantwoordelijk voor het broeikaseffect. Het tegenovergestelde is waarheid. CO2 is goed. Zonder CO2 is er geen milieu. CO2 bevordert de opname van CO2 door bomen en planten. Greta Thunberg dient zich niet druk te maken om CO2. Ze stoot zelf CO2 uit met elke ademzucht.

Dan al die zogenaamde professionals die reageren op de kritiek op de leugenachtige vertoning van Greta Thunberg. Los van debatregels en van vragen als hoe je spreekt over psychisch kwetsbare personen, of dat je vindt dat een kind (extra kwetsbaar of niet) niet of wel in een zo gepolitiseerd veld past en of ze uit vrijheid kiest of is gepusht dient iedereen het erover eens te zijn dat de boodschap die het meisje brengt de foute boodschap is.

Het kind bazelt de meest grote flauwekul alsof het vanzelfsprekend is dat CO2 slecht is. CO2 is geen vervuiling. CO2 is de oplossing van het klimaatprobleem. Iedereen in het basisonderwijs wordt geleerd wat fortsynthese is. En dat bomen en planten onder invloed van licht CO2 omzetten in zuurstof en koolhydraten voor de planten en bomen. Dit is de zuurstof die mensen ademen. Des te meer CO2 des te meer bomen en planten des te meer zuurstof. Greta Thunberg is een propagandameisje tegen CO2 terwijl haar ouders weten kunnen dat Greta Thunberg zonder CO2 er niet was geweest.

26-03-2019

Waarheid over Deep Democracy

by J.L. de Kreek — last modified 26-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Iedereen die van complotdenken houdt dient zich te verdiepen in Deep Democracy. Deep Democracy wordt verkocht als alternatief voor de democratie. Als systeem wijde aanpak. Omdat met democratie de leiders niet iedereen even makkelijk meekrijgen in hun beslissingen. Dit wordt wordt ‘beslissen zonder verliezers’ genoemd. En is bedoeld voor de wereld als alternatief voor besluitvorming en geschillenbeslechting. Deep Democracy is bedacht door een expert in natuurkunde die zijn psychoanalytica heeft geleerd in het Carl Jung instituut te Küssnacht, 100 kilometer van Basel. Hij is een hooggeleerde natuurwetenschapper van het MIT. In de jaren zestig/zeventig van vorige eeuw heeft hij naar eigen zeggen ontdekt dat democratie niet werkt omdat er nog altijd racisme bestaat.

Zijn proces  georiënteerde psychologie wordt door kenners gekwalificeerd als een vorm van ‘mind control’. De man beweert een Joodse afkomst te bezitten. Dit is van belang. Het creatieve brein van Deep Democracy is vandaag dik over de zeventig. Hij manipuleert de massa met een glimlach. Voor radicale verandering. Hij droomt van een vorst of koning waaraan hij dienstbaar is. De man schrijft het allemaal zelf in zijn boeken met even wonderbaarlijke titels als inhoud. Wat hij schrijft is pure fictie. Hij bedenkt zijn talenten waar iedereen bijstaat. Samen met zijn vrouw is hij uitvoerder van een goed geregisseerd rollenspel waarvoor hij in der tijd te Küssnacht middels diepgaande trainingen en rituelen in de bergen van Zwitserland het fundament heeft gelegd. Het bijzondere aan zijn Joodse afkomst is Carl Jung. Het creatieve brein van Deep Democracy kan weten dat Carl Jung partner was van de grote Nazileiders. De correspondentie van Carl Jung met de grote Nazileiders Erich Neumann is gewoon openbaar.

Het bijzondere aan het creatieve brein van Deep Democracy is voorts dat hij propageert oplossingen te leveren voor de spanningen in de wereld, terwijl hij als kenner van de natuurkunde tevens wegkijkt van de natuurkundefeiten die de grote daders van deze spanningen aanwijzen. In de nasleep van de terroristische aanvallen op de Verenigde Staten van Amerika op 11 september 2001 beschrijven het creatieve brein van Deep Democracy en zijn vrouw een psychoanalytisch “proces voor het werken met de rollen van terroristen en slachtoffer op innerlijke en uiterlijke niveaus”. Terwijl dit creatieve brein ook gewoon de natuurkundefeiten kan onderwijzen waarmee de rollen van de terroristen op alle niveaus van die aanslagen prijs worden gegeven.

De onderwijzers van Deep Democracy delen kennis waaraan niemand wat heeft. Deep Democracy laat de onderdrukkers meebeslissen. Meest bijzondere aan het creatieve brein van Deep Democracy is misschien dat de verondersteld Joodse man die is getraind in het instituut van Carl Jung verzwijgt dat de Holocaust is bewerkstelligd door de beweging waarvan psychoanalyticus Carl Jung partner was. De Nazi’s bestaan niet alleen uit Hitler, en Eichmann en Von Mildenstein en Feder. De Nazi’s bestaan sinds 1897 officieel georganiseerd als vereniging met het oorlogsdoel de Endlösung en oppermacht te bewerkstelligen. Deze organisatie is opgericht te Basel 1897 in de tijd van Carl Jung door een prominente Oostenrijkse journalist die atheïst was en het creatieve brein is van de Holocaust. En de ideologisch leider van Erich Neumann.

De nog altijd actieve organisatie die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers bestaat en bestond onder andere uit de volgende personen, in willekeurige volgorde: Theodor Herzl, Ze'ev jabotinsky, Carl Jung, Golda Meir, Meir Dizengoff, Geert Wilders, Thierry Baudet, Bush, Hitler, Eichmann, Feder, Von Mildenstein, Goebbels, Ein Harod, de Telegraaf. En alles wat daaromheen actief is en was. De feiten die bovenstaande bewijzen worden onder andere onder de pet gehouden door corporate antropologen die Deep Democracy propageren. En optreden als managers voor verandering. En beweren een Joodse afkomst te bezitten. Ook trainen zij de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp. En leveren zij propaganda in onder andere de sociale media in het belang van de omzet van de Corporate Tribe. Zij maken normaal wat vreemd is. En vreemd wat normaal is.   

Bij deze wereldwijd opererende en/of optredende organisatie zijn ook artsen en psychiaters en publicisten betrokken die met kennis van de feiten liegen dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt. Deze leugen heeft tot nu meer dan 30 miljoen mensen het leven gekost. En gigantische winsten opgeleverd voor de Corporate Tribe. Vooral homoseksuelen en Afrikanen zijn de risico groep. Deze organisatie of misschien beter gezegd deze beweging is verantwoordelijk voor: slavernij, de Jodenvervolging van 1940-1945, de aanslagen in de VS 11 september 2001, (mogelijk) de aanslag op de MH17, 30 miljoen medicijnmoorden, referendumbedrog, gedwongen verdwijning van minderjarigen, misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten, bedreigen van de rechtspraak, de Brexit en het voorbereiden van de volgende Holocaust.

10-03-2019

Milieudefensie misleidt publiek

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Milieudefensie misleidt het publiek big time in verband met CO2. CO2 moet. CO2 is goed. CO2 is de meest belangrijke voedingsstof voor álle leven op aarde. Het beleid met betrekking tot CO2 wat Milieudefensie en andere partijen voorstaan is genocidaal. Het leidt tot afname van zuurstof. En vergassing. CO2 is noodzakelijk voor de aanmaak van zuurstof. Zonder CO2 stikt iedereen. De “O2” in “CO2” is de zuurstof die iedereen inademt. Deze O2 wordt door bomen middels fotosynthese losgemaakt van de “C” en vrijgelaten in de lucht. Milieudefensie voert campagne voor doelen die in strijd zijn met het milieubelang. Milieudefensie wil ook de regenwouden redden. Daarvoor is CO2 onontbeerlijk.

Om het klimaat te reden moet er op grote schaal bossen worden herplant overal ter wereld. En vooral ook in Afrika. De CO2 in de lucht is zuurstof voor die bomen. CO2 maakt het klimaat broeierig zoals in een broeikas wat bevorderlijk is voor groei van de bomen. CO2 is -hebben we net hierboven geleerd- voeding voor de oerbossen die met bosjes zijn gekapt als brandstof voor de industrialisatie. Dat moet allemaal worden herplant om de klimaatverandering te stoppen of terug te draaien. De bossen houden water vast in de grond en zorgen dat de temperatuur omlaag gaat. CO2 uitstoot beperken, en zelfs negatieve CO2 emissie bevorderen, en herstel van regenwouden eisen is een krankzinnige tegenstrijdigheid. 

Omdat herstel van de regenwouden niet wordt aangepakt en de roofbouw gewoon doorgaat want er moet tenslotte brood op de plank en Milieudefensie strijdt tegen CO2 versnelt de klimaatverandering en wordt vergassing van het leven op aarde bevorderd. Milieudefensie noemt dat eufemistisch “recht op schone lucht”. Het zal met de rekenkracht van tegenwoordige computers niet moeilijk zijn uit te rekenen waar ongeveer het omslagpunt ligt. Op enig moment zijn er te weinig bomen om alle mensen van hun ademnood te redden. En zal het merendeel der natie wanen dat de CO2 die dan in de lucht zit nog te veel is. Dankzij Milieudefensie. Door het "anders kijken" en "anders kiezen" van deze groep onwetenschappelijke propagandisten. Milieudefensie dient gewoon te kijken. Dan ziet het dat het CO2-beleid alleen goed is voor profiteurs. En nul komma nul bijdraagt aan duurzaam milieubeleid. En het allemaal alleen duurder maakt voor huishoudens. Goedkoop gas uit Rusland is goed voor de regenwouden!

09-02-2019

Kinderlokkers brainwashen klimaatspijbelaars

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Stijn Warmenhoven, de VWO-scholier bij DWDD, en de rest van de klimaatspijbelaars worden vakkundig gebrainwasht door misdadigers om te geloven dat CO2 slecht is. CO2 is goed. CO2 moet. Meer CO2 leidt tot meer kans op de Elfstedentocht. CO2 is groeikasgas. CO2 bevordert de groei van bomen en planten. CO2 is het gas waarmee de temperatuur op aarde omlaag wordt gebracht. CO2 bevordert een klimaat waarbij planten en bomen goed groeien. CO2 stimuleert de opname van CO2 door bomen en planten.

Fotosynthese is de scheikundige reactie die aan de basis ligt van menselijk leven op aarde. Daarbij is CO2 onontbeerlijk. Een voorwaarde zonder welke leven niet mogelijk is. De idee van Stijn Warmenhoven en de klimaatspijbelaars dat CO2 slecht is en uitstoot belast moet worden en dat negatieve CO2 emissie zelfs noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan bewerkstelligt dat de lucht wordt vergiftigd want minder CO2 is ook minder zuurstof. Zuurstof wordt door bomen en planten onder invloed van licht gemaakt uit CO2 en water.

 6 H2O + 6 CO2 → C6H12O+ 6 O2

Zes delen water en zes delen koolzuurgas levert door fotosynthese glucose voor de planten en bomen om te groeien en zes delen zuurstof voor de mensen en dieren om in te ademen. Wanneer er minder delen koolzuurgas zijn zullen er ook minder delen zuurstofgas bestaan. De waarde van CO2 waarbij CO2 een bedreiging vormt voor de mensheid zal zich voordoen wanneer de gebrainwashte Stijn Warmenhoven en de rest van de klimaatspijbelaars de zin krijgen van de politieke leiding. De klimaatspijbelaars worden door terroristen bedrogen om te geloven dat CO2 slecht is en in de val gelokt om reductie van CO2 door te voeren en zo op termijn te zorgen voor natuurrampen, hongersnoden en depopulatie. De 350 wetenschappers die met hun openbrief Stijn Warmenhoven en the Youth For Climate bedriegen moeten aan de schandpaal.

08-02-2019

Algemeen achterlijk onderwijs

by J.L. de Kreek — last modified 08-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Het mag een wonder heten dat het nog zo goed gaat met Nederland omdat het algemeen onderwijs in Nederland totaal is gecorrumpeerd. Onwaarheden worden als werkelijkheid onderwezen en getoetst op het examen. Het geschiedenisonderwijs is een prachtig voorbeeld van weerzinwekkend bedrog waarvan de onderwijzers weten of kunnen weten dat zij de klas chronisch voorliegen. Ook wat betreft natuurkunde en biologie worden de leerlingen de meest grote flauwekul voorgeschoteld waardoor zij in het maatschappelijk leven zullen bijdragen aan chaos wanend dat zij bijvoorbeeld het klimaat redden.

"CO2 weg ermee" de jeugd riep het echt gisteren tijdens de klimaatmars in Den Haag. Leerlingen in het algemeen onderwijs krijgen voorgeschoteld dat de wetten van Newton gelden. En dat de dichtheid van staal bijna 300% dichter is dan dat van aluminium.

Toch moeten zij ook napraten dat de torens van de Twin Towers door de aluminium Boeing vliegtuigen zijn ingestort. Dat rijmt niet. Het is van tweeën één. Of Newton is een leugen. Of de aluminium vliegtuigen hebben de stalen torens van de Twin Towers niet laten instorten. De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging zijn het werk van journalisten die daarvoor al in 1895 actief lobbycampagnes op touw hebben gezet. De leugens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en 9/11 worden breed gedragen door journalisten en media.

Anno 05 september 2019 demonstreren jongeren voor het klimaat. Wel belasting op groente. Geen belasting op kerosine. Da’s gek! Dan natuurlijk de CO2. Dat is de oorzaak van de klimaatverandering. Volgens de media en Chris Klomp van het Algemeen Dagblad. Omdat Chris Klomp oorverdovend zwijgt over de chronische kindermishandelingen door jeugdzorg en de kinderbescherming waarvan de jeugd reeds decennia slachtoffer is zal hij ook over het klimaat de waarheid verzwijgen. Is de logische gedachte. CO2 is goed voor het milieu. Zonder CO2 gaat iedereen dood. Er is geen leven mogelijk op aarde zonder CO2. Dat leren de leerlingen bij fotosynthese. CO2 is Bloeikasgas of Groeikasgas. Het broeien van dat gas boeit niet omdat bomen en planten ervan groeien en zo het klimaat redden.

01-01-2019

Ware aard Hiv

by J.L. de Kreek — last modified 01-01-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Het is tijd voor Hiv uit de kast te komen. Hiv is een passenger virus. Het is aanwezig bij personen met iets onder de leden. Dit kan van alles zijn. Meeste mensen raken gewoon weer verlost van Hiv. Dat doet het immuunsysteem zelf. Voorwaarde is gezonde levensstijl. Er is een correlatie tussen Hiv en AIDS. Geen causaal verband. Hiv heeft een correlatie met zoveel. Hiv is heel normaal. Veel voorkomend. Besmettelijk. Is niet dodelijk. Behalve als het wordt misbruikt als oorzaak van AIDS.

AIDS is een verkrijgingssyndroom. Nomenclatuur is niet voor niks in de wetenschap. Daarvan valt van alles af te leiden. De S in AIDS staat bijvoorbeeld voor syndroom. AIDS is geen virusziekte. Wat vreemd is wanneer een virus de oorzaak moet zijn. Een bepaald virus bovendien. Polio is bijvoorbeeld wel een virusziekte wat wordt veroorzaakt door het poliovirus. Bij AIDS blijken protocollen niet te gelden. En oude conventies die het nut bewezen hebben zijn pardoes terzijde gesteld. Kochspostulaten zijn heilig. Robbert Gallo bewijst al in mei 1984 in Science dat een minderheid van de door hem onderzochte personen met AIDS teven Hiv bezaten.

Talloze zeer bekwame wetenschappers, waaronder nobel prijswinnaars, zijn verguisd en voor gek gezet door de industrie omdat zij het zogenaamde bewijs van de industrie niet zien. De grote wetenschapper die Hiv heeft ontdekt is een Fransman. Zijn vondst is gekaapt door een Amerikaan. Die Amerikaan heeft een leugentje bedacht om profijt te trekken van zijn patenten op Hiv-testen. Dit leugentje is dat AIDS door Hiv wordt veroorzaakt. En dat AZT nodig is om deze dodelijke ziekte te bestrijden. AZT is gegarandeerd dodelijk. Ook in Nederland hobbelen grote groepen geiten en eencelligen aan achter de leugens die dagelijks worden verkocht om de massamoord met medicijnen op Hiv-patienten onder de pet te houden.

16-12-2018

Deep Democracy is regime change

by J.L. de Kreek — last modified 16-12-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Twee ‘new age’ wetenschappers hebben Deep Democracy bedacht als middel tot besluitvorming en geschillenbeslechting. Personen die Deep Democracy volgen blijken niet bijster slim of fris te zijn. De bedenkers van Deep Democracy zijn Arnold Mindell en Amy Kaplan. Ze zijn getrouwd en hebben Facebook. Arnold Mindell is natuurkundige. Hij studeerde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Massachusetts, en vond te Zwitserland bij het Carl Jung Instituut in Zurich zijn roots. Meeste mensen weten niet dat Zwitserland de broedplaats is vanwaar de Zionisten ondersteund door of met mede weten van psycho analyticus Carl Jung de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben bewerkstelligd.

Carl Jung is de psychiater die gelooft dat archetypen (geïdealiseerd oermodel dat ten grondslag ligt aan latere varianten) zich uitdrukken in beelden die veelvuldig te vinden zijn in dromen, sprookjes en mythen. Arnold Mindell heeft hiervan een eigen psychotherapie gemaakt wat hij body work, proces work, world work en dream work noemt. Daarmee trekken hij en zijn vrouw de wereld rond, kennelijk om materialisatie van bepaalde archetypen uit de dromen der Zionisten te faciliteren. Deze psychotherapeuten zijn dermate kundig dat zij ter plekke een groep mensen kunnen laten escaleren in razernij om vervolgens de groep in de gecontroleerde omgeving weer tot bedaren te brengen of laten komen. Kenmerk van Deep Democracy is dat het zich afzet tegen democratie en verandert ‘how to relate”. Meedoen aan Deep Democracy vereist behalen van ‘levels’ waarvoor moet worden betaald.

Arnold Mindell zou in Zuid Afrika in de jaren zestig van vorige eeuw zelf gezien hebben dat democratische processen langzaam gaan of niet werken omdat er nog altijd racisme is ook al is er democratie. Arnold Mindell als natuurkundige vertelt niemand dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. of dat er geen natuurkundige of scheikundige theorie bestaat die het officiële verhaal logisch kan verklaren. Op YouTube doet hij als 'man in black' grappig over zwaartekracht dat zelfs Einstein het concept niet begreep. Wel bemoeien Arnold Mindell en Amy Mindell-Kaplan zich met de ‘aftermath of the terrorist attacks’ met hun recept voor conflictbeheersing terwijl daarvoor democratisch bepaald internationaal strafrecht in het levens is geroepen wat met voeten is getreden door de Coalitie der Gewilligen. De dynamiek na 9/11 kent iedereen. De weerzinwekkende genocide van de Amerikaanse politiek in Irak wordt nooit benoemd door Deep Democracy. Wel onderwijst Deep Democracy dat de stem van de onderdrukker in het besluitvormingsproces betrokken moet worden, want dat zou de kwaliteit van besluitvorming bevorderen.

23-11-2018

Iedereen wordt vergast

by J.L. de Kreek — last modified 23-11-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Een groep 'Nazi's' bepaalt tegenwoordig het klimaatbeleid. Aangevoerd door ex-klimaatgezant Patrick Verkooijen. Hij is directeur van een nieuw klimaatplatform van Bill Gates en Ban Ki-moon. Volgens deze zogenaamde experts moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag om binnen de 1,5 graad opwarming te blijven. CO2 is het zogenoemde ‘greenhouse’ gas. Daarvan wordt de aarde groen. CO2 is de bron van het leven. De basis voor het bestaan van mensen en dieren. Zonder CO2 gaat iedereen dood.

Door CO2 uitstoot te beperken en zelfs negatieve CO2-emissie te realiseren neemt de kans op zuurstof af. Ook omdat daarbij de ontbossing geen halt wordt toegeroepen. En omdat industrialisering gewoon voortgaat zal met het huidige beleid binnen bepaalde tijd alle zuurstof op zijn. Oerwouden die elke minuut per strekkende voetbalveld worden gekapt zetten CO2 om in zuurstof. Omdat deze oerwouden worden gekapt voor hout en om voer voor veeteelt te kweken neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toe en de hoeveelheid O2 neemt af.

Het toenemen van de hoeveelheid CO2 in combinatie met de atmosferische druk ten gevolge van de zonnewind veroorzaakt het actuele klimaat waarbij door die combinatie van factoren de biomassa toeneemt wat CO2 reductie en aanwas van verse zuurstof bewerkstelligt. En de temperatuur daalt want biomassa neemt toe. Door CO2 te beperken of uit de atmosfeer te halen en ook de roofbouw op de bossen en oerwouden niet tegen te gaan, ontstaat er een klimaat waarin iedereen wordt vergast. En Bill Gates met zijn vrienden het resultaat heeft behaald waarvoor zij de grootste zaadkluis ter wereld hebben laten aanleggen.

Bill Gates vergast de mensheid niet alleen op besturingssystemen waarmee iedereen standaard kan worden afgeluisterd door de CIA of de Communistische Partij. Bill Gast vergast ook iedereen op een ordinaire verstikking door met zijn club van zogenaamde deskundigen vooraan te staan bij de reductie van CO2. CO2 is noodzakelijk om de klimaatverandering tegen te gaan. Des te minder CO2 des te kariger de oogsten en de aanwas van biomassa. CO2 bevordert de CO2 opname van bomen en planten. Meer CO2 geeft meer biomassa wat onder zonlicht meer CO2 omzet in O2 en meer biomassa wat meer CO2 opneemt.

Het is te bizar zoals het bestuur en de media de bullshit slikt die er wordt verkondigd door zogenaamde experts in maatpakken en met gouden ringen en horloges. Iedereen krijgt in het basisonderwijs fotosynthese onderwezen. Fotosynthese is het proces waarbij bomen en planten CO2 omzetten in zuiver zuurstof en biomassa. Op aarde zijn geen andere leveranciers van zuurstof dan bomen en planten. Het Klimaatbeleid is een verdienmodel voor de 'happy few' die na het vergassen van de planeet overblijven in hun biosphere.

13-09-2018

Doelbewust onverschillig

by J.L. de Kreek — last modified 13-09-2018 06:00
Opgeslagen onder:

Een grote massa experts en deskundigen, zoals journalisten of hoogopgeleide academici, zijn doelbewust onverschillig. Historici, natuurkundigen, artsen, journalisten, andere zogenaamde deskundigen liegen de waarheid alsof het gedrukt staat. Dit gaat over de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust van 1940-1945, de naoorlogse Holocaust, de aanslagen in de VS 11 september 2001, de aanslag op de MH 17 en Thierry Baudet.

Nederland wordt overvallen door de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders. De Telegraaf Media Groep en de Persgroep en andere mediagroepen zijn deelnemers aan de overval, net als de publieke omroepen. Iedereen met genoeg hersencellen om de gang niet als toilet te gebruiken kan zien en begrijpen dat het officiële verhaal over de aanslagen in de VS 11 september 2001 berust op doelbewuste leugens. Vliegtuigen zoals de veronderstelde Boeipg-vliegtuigen slaan stuk tegen de torens van de Twin Towers als een vlieg op de ruit van een rijdende auto.

De torens van de Twin Towers waren van ongelofelijk hoge kwaliteit. Het staal van de kern en het casco van de torens van de Twin Towers was centimeters dik, laag op laag spijkerhard staal. De soortgelijke massa van het aluminium van de vliegtuigen is veel te klein om schade te kunnen aanbrengen aan de torens van de Twin Towers ook al komt het met nog zo’n rot vaart aanvliegen. De vliegtuigen kunnen alleen kruisraketten of soortgelijke raketten geweest zijn want anders is het niet mogelijk door het staal te snijden als een warm mes door zachte boter. De onverschilligheid is doelbewust. Om oppermacht te bewerkstelligen voor een familie die reeds zeer lang eraan werkt de Joden aan zich te onderwerpen.

De Joden hebben de Holocaust te danken aan deze familie. Journalisten hebben het er niet over want de Telegraaf was al in 1922 betrokken bij de harde kern van het internationaal terrorisme. De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn de voortzetting van de Tweede Wereldoorlog bewerkstelligd door de nieuwe generaties van de groep die ook verantwoordelijk was voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De militair leider van de terroristische organisatie van de helden van Wilders verklaart in 1940 in zijn eigen geschriften dat de Tweede Wereldoorlog de oorlog is van zijn groep.

08-08-2018

Vleeseters daders opwarming aarde

by J.L. de Kreek — last modified 08-08-2018 06:00
Opgeslagen onder:

In tegenstelling tot wat de georganiseerde misdaad in het bestuur predikt is de opwarming van de aarde het gevolg van de productie van methaangassen door de vleesindustrie. CO2 is niet de oorzaak opwarming van de aarde. CO2 bestrijdt het broeikaseffect van methaan-uitstoot. Methaan en dat soort gassen zijn de boosdoeners. De aarde heeft CO2 nodig om de temperatuur omlaag te brengen. CO2 is bron van leven. Zonder CO2 gaat het leven dood. Vermindering van CO2 staat garant voor hongersnood omdat minder CO2 ook meer droogte en minder groei van planten en bomen betekent.

Duurdere groente komt door CO2-reductie. De vleesindustrie heeft voeding nodig voor de koeien, geiten en varkens. Deze voeding komt van de landbouw. Zoals mais, granen en soja.

Om te voldoen aan de vleesbehoefte van de wereldbevolking worden oerwouden gekapt zodat vrijgekomen grond kan worden verbouwd voor de vleesindustrie. Omdat per minuut ongelofelijk hoeveelheden oerwoud wordt gekapt (vorig jaar veertig voetbalvelden per minuut) om de vleesindustrie te voeden en de georganiseerde misdaad in het bestuur veinst dat CO2 de oorzaak is van het klimaatprobleem staan vleeseters aan de basis van de opwarming en verwoesting van de aarde.

Niemand heeft vlees nodig. De eiwitten die men door eten van vlees binnenkrijgt kunnen ook uit kaas en yoghurt worden gehaald. Bovendien, en dat verdringen veel mensen te makkelijk, het eten van vlees levert neurologische afwijkingen die vergeleken moeten worden met Creutzfeldt-Jakob. Amerika, bijvoorbeeld. is een continent wat zich hoofdzakelijk voedt met vlees. Het gedrag van Amerikanen collectief en vaak ook individueel is zwaar gestoord. Amerikanen zijn ten gevolge van incest en het eten van vlees de facto achterlijker dan een holbewoner uit het stenen tijdperk. In gevangenissen zijn experimenten gedaan met vegetarisch eten. De resultaten zijn opmerkelijk. Significante reductie van agressie.

01-07-2018

Klimaatwet voorbereiding genocide

by J.L. de Kreek — last modified 01-07-2018 06:00
Opgeslagen onder:

De Klimaatwet laat goed zien dat het halen van diploma’s bij ongeacht welke instelling niks toevoegt aan de weldenkendheid van bestuurders. De Klimaatwet noemt CO2 een broeikasgas. Om gepercipieerde klimaatverandering tegen te gaan moet volgens de Klimaatwet in Nederland in het jaar 2030 tussen de 49 en 55% minder CO2 uit worden gestoten dan in 1990. CO2 is de grondstof voor leven. Zuurstof wat mensen ademen wordt gemaakt uit CO2. Minder CO2 is ook minder kans op zuurstof. Opwarming van de aarde is het gevolg van grootschalige kap van bossen.

Bomen zetten CO2 om in koolhydraten om te groeien en stoten vervolgens zuurstof (O2) uit. Wanneer er meer CO2 is worden bomen groter en maakt de natuur meer bomen aan.

Het broeikaseffect is het natuurlijk proces van Moeder Natuur als reactie op de grootschalige kap van bossen.

Doordat de kap verzorgt dat minder CO2 wordt omgezet in O2 warmt de aarde op waardoor nieuwe groene gebieden ontstaan die de geplunderde bossen moeten compenseren. Zoals in de bergen waar de gletsjers waren en in het poolgebied. Omdat de uitstoot van CO2 wordt beperkt en de aanplant van nieuwe bossen en oerwouden niet wordt bevordert, de kap gaat onverminderd voort, word zuurstof schaars.

De Klimaatwet leidt tot het stikken van het leven op aarde. Minder CO2 betekent minder bomen. Minder bomen betekent minder zuurstof. Minder zuurstof betekent minder mensen. De Klimaatwet maakt zuurstof schaars. Shell verdient dan aan verkoop van zuurstof in plaats van aardgas. De Klimaatwet is bedacht door mensen die doelbewust genocide begaan in Moslimlanden. Mediabreed worden deze mensen gesteund. Niemand in de media heeft het over de genocide van Diederik S, Femke H, Wouter B, Mark R, Joris D, Geert W en Jan Peter B in Moslimlanden. Met de Klimaatwet zetten deze mensen hun internationale misdaden voort. Nu tegen de eigen Nederlandse bevolking.